دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزاو جرم شناسی 

عنوان : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش:

جزا و جرم شناسی

موضوع :

ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

استاد راهنما :

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور :

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده ...................................................................................................................... 1    مقدمه ................................................................................................................ 2الف) بیان موضوع       .......................................................................................................... 4ب) سوالات تحقیق ............................................................................................................... 4پ) فرضیه های تحقیق ....................................................................................................... 4ث) اهداف تحقیق ................................................................................................................. 5ث) روش تحقیق ................................................................................................................... 5ج) معرفی پلان ...................................................................................................................... 6فصل نخست :مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزهکاریمبحث اول: بزه دیدگی ......................................................................................................... 8گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی ................................................................................ 8بند اول: تعریف بزه دیدگی .................................................................................................. 9الف: بزه دیدگی اولیه ............................................................................................................. 9ب: بزه دیدگی ثانویه ............................................................................................................. 9گفتار دوم: بزه دیدگی زنان ................................................................................................ 10بند اول: عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان .......................................................................... 11بند دوم: پیامد بزه دیدگی زنان ......................................................................................... 12بند سوم: بزه دیده شناسی زنان ........................................................................................ 13الف: بزه دیده شناسی .......................................................................................................... 15ب:بزه دیده شناختی حمایتی ............................................................................................ 16مبحث دوم: بزهکاری .......................................................................................................... 19گفتار اول: بزهکاری ............................................................................................................. 19بند اول: مفهوم بزهکاری ................................................................................................... 20الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح حقوقی....................................................................... 21بند دوم: اقسام بزه دیدگی.................................................................................................. 22الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح جرم شناسی............................................................... 23گفتار دوم: بزهکاری زنان ................................................................................................... 23بند اول: عوامل موثر بر بزهکاری زنان ............................................................................ 24بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان ............................................................................... 26الف) فرهنگ سازی ............................................................................................................. 26ب) آموزش و پرورش .......................................................................................................... 29ج) بهبود شرایط اقتصادی ................................................................................................. 30د)حمایت از افراد ویژه ....................................................................................................... 30فصل دومتحلیل جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنانمبحث اول: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی...................................................... 33گفتار اول: رویکرد زیست شناختی................................................................................. 33بند اول: نظریات سزار لمبرزو ......................................................................................... 36بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو ............................................................................. 40گفتار دوم:رویکرد روان شناختی ................................................................................... 41بند اول : نقد دیدگاه روانشناختی  ................................................................................ 44بند دوم: رویکرد جامعه شناختی ............................................................................... ....45بند سوم: نقد دیدگاه جامعه شناختی.................................................... 47مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی ........................................................... 48گفتار اول: نظریه بر چسب زنی .................................................................................... 49بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی ............................................................................ 50بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی ................................................................................. 52گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر .................................................................... 54بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی.............................................................. 54بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت............................................................ 56بند سوم: رابرت آکنیو و تئوری عمومی فشار............................................................. 58گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم .............................................................................. 61بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم .......................................................................... 63بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم ....................................................................... 65گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی .............................................................. 66بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی .......................................................... 67بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری ................................................................ 69الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم ............................................................. 69ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه ..................................................................... 69ج-حق حضور در تمامی جلسات اداری ...................................................................... 70د-حق مشاوره با وکیل ................................................................................................... 71ذ-حق جبران به موقع و کامل خسارت ...................................................................... 71س- حق رسیدگی سریع و بودن تاخیر ...................................................................... 72ط-حق رفتار کرامت مدار با بزه دیده ......................................................................... 72فصل سوم :مصادیق بزه دیدگی و بزه کاری زنانمبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان............................................................... 74گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه ................................. 74بند اول: خشونت جسمی ............................................................................................... 76بند دوم: خشونت جنسی ............................................................................................... 77بند سوم:خشونت روانی ................................................................................................... 79بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری .......................................................................... 81بند پنجم: هرزه نگاری .................................................................................................... 82گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه ......................................... 84بند اول: خشونت در محیط خانه .................................................................................. 84بند دوم: خشونت در محیط اجتماع ............................................................................. 86بند سوم: مزاحمت های خیابانی .................................................................................... 87مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان .................................................................. 88گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی ........................................................... 88بند اول:روسپیگری ........................................................................................................... 88بند دوم:مساحقه ................................................................................................................ 91بند سوم: ارتباط نا مشروع .............................................................................................. 94الف)خیانت عاطفی..............................................................................................................94ب) خیانت جنسی ............................................................................................................ 95بند چهارم) شهادت دروغ................................................................................................. 96گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص ..................................................................................... 97بند اول: سقط جنین ........................................................................................................ 97بند دوم: بچه کشی ........................................................................................................... 99بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری ............................................................................. 100بند چهارم:همسر کشی ................................................................................................... 102گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص .................................................................................. 103بند اول: قاچاق مواد مخدر ........................................................................................... 104بند دوم:اختفای مال مسروقه ....................................................................................... 105نتیجه گیری .................................................................................................................... 108پیشنهاد ها ...................................................................................................................... 110منابع و ماخذ  ................................................................................................................. 111چکیده:در این نوشتار سعی بر آن شده است که رابطه بزه دیدگی و بزه کاری مورد توجه در عنوان تحقیق تبیین شود. بزه دیدگی می تواند به مثابه عاملی در بزهکاری زنان عمل نماید و در این تحقیق به بیان مواردی از بزه دیدگی زنان و آثار آن و مشخصات خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی و ... پرداخته ایم.این رابطه را از لحاظ تئوریک با استفاده از نظریات مختلف زیست شناسانه، روان شناسانه و جامعه شناسانه بررسی و تحلیل نموده ایم. همچنین عوامل موثر بر بوجود آمدن بزهکاری در زنان و عوامل موثر در اینکه چطور بزه دیدگان امروز بزه کاران فردا می شوند را بیان کرده ایم. و از آن جایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و سهم بسزایی در پرورش کودکان و نوجوانان در خانواده دارند. بزه دیدگی زنان اهمیت بسیار زیادی دارد ولی به لحاظ محدودیت های موجود تنها به بررسی آن دسته از جرایمی پرداخته شده است که مشخصا جنسیت نقش ویژه ای در تحقق آن ها ایفا می کند. این نوشتار در جهت مطالعات آتی در نگرشی نو بر لزوم توجه به بزه دیدگی زنان بزه دیده شناسی حمایتی و مفهوم عدالت ترمیمی در جهت ممانعت از انتقام جویی ها و جبران خسارت های فردی است.کلید واژگان: زنان، بزه کاری، بزه دیدگی، تجاوز،زنان بزهکار ،زنان بزه دیدهمقدمه:بر همگان آشکار است که در طول تاریخ بشریت هیچگاه جوامع عاری از جرم و خشونت نبوده است. لکن آنچه جوامع را در این زمینه از یکدیگر متمایز می سازد: نحوه چگونگی برخورد با بزه دیدگان و بزه کاران است.بزه کاری یا به طور کلی انحراف و جرم در طول زمان از مسیرهای مختلف میگذرد و رشد و تکوین می یابد. بزه کاری از پیش یقین نمی شود بلکه غالباً از برخوردهای خاص عامل رفتار و وضعیت ها می گذرد و در هر وضعیت چند راه مختلف در برابر فرد قرار می گیرد که یکی از آن هارا انتخاب می کند و آن می تواند بزه کارانه باشد. انسان در چهارراه سرگردانی و تضاد ارزش ها گرفتار آمده اند که نمی دانند به کدامین سو حرکت کنند زنان هم از این موضوع مستثنی نیستند.زنانی که می توانستند مادری دلسوز و همسری مهربان باشند و در زمینه های اجتماعی دوش به دوش همجنسان خود به فعالیت های سازنده بپردازد لکن در زندان برای سپری کردن دوران محکومیت خود روزگار می گذرانند. حدود نیمی از پیکره اجتماعی را زنان تشکیل می دهند در ربع قرن اخیر نیز حضور زنان در عرصه های علمی و آموزشی، مجامع دولتی، نهاد مدنی و مشاغل آزاد (فروشندگی، رانندگی و ...) باعث پر رنگ تر شدن حضور زنان در جامعه شده است و این مسائل باعث شده است زنان روز به روز بیشتر در معرض بزه دیدگی و همین طور بزه کاری شده است.از سوی دیگر در عین گسترش روز افزون دانش جرم شناسی و تسری آن به حوزه بزه دیده شناسی با مطالعه و تامل در کتب موجود در این زمینه متوجه این نکته  می شویم که در کلیه تحقیقات در این حیطه و در روابط بزه دیده و بزه کار همواره به بزه دیده صرفا به عنوان فرد مقصر و یا نیازمند حمایت توجه شده است. در این تحقیق کوشیده شده است به بررسی چند جانبه بزه دیدگی زنان پرداخته و علت شناسی بزهکاری با توجه به عامل قربانی شدن در نظر گرفته شود که البته این موضوع خود دلیلی قاطع و ضروری اجتناب ناپذیر را در حمایت از بزه دیده و گسترش عدالت ترمیمی خاطر نشان می سازد و امید است توانسته باشد زمینه مناسبی را بررسی تحقیقات بعدی ایجاد نماید.تعداد صفحه : ۱۲۴قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید