دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی «M.A»

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات
بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی «M.A»

گرایش : بازاریابی بین الملل

 

موضوع:

بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات
بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

 

استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارنده:

سال تحصیلی: 1391-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 3
1-1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 3
1-1-2- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………… 6
1-1-2-1- موانع فرهنگی …………………………………………………………………………………. 7
1-1-2-2- موانع اقتصادی ………………………………………………………………………………… 7
1-1-2-3- موانع فنی ……………………………………………………………………………………….. 8
1-1-2-4- موانع عرضه ای در خدمات …………………………………………………………….. 8
1-1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………….. 11
1-1-3-1- فرهنگ بیمه ……………………………………………………………………………………. 12
1-1-3-2- بیمه در شریعت اسلام ……………………………………………………………………… 13
1-1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………… 15
1-1-5- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………. 15
1-1-6- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 16
1-1-7- متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………….. 16
1-1-8- چارچوب مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………… 17
1-1-9- تعریف واژگان تخصصی تحقیق …………………………………………………………….. 18
1-1-10- روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………….. 19
1-1-10-1- روش تحقیق …………………………………………………………………………………. 19
1-1-10-2- روش گردآوری اطلاعات و داده ها ………………………………………………….. 20
1-1-10-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………. 21
1-1-10-4- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………. 21
1-1-10-5- حجم نمونه …………………………………………………………………………………… 21
1-1-11- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………….. 22
1-1-11-1- قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………….. 22
1-1-11-2- قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………….. 22
1-1-11-3- قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………….. 22
1-1-12- مشکلات و محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………….. 22
فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق 23
2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 24
2-1-1- بیمه در فرهنگ ملی ایران ……………………………………………………………………… 24
2-1-2- مفهوم بیمه ………………………………………………………………………………………….. 25
2-1-3- پیدایش فکر بیمه و تاریخچه آن در جهان ……………………………………………….. 26
2-1-4- تاریخچه بیمه در ایران ………………………………………………………………………….. 27
2-1-5- نقش بیمه در جامعه ……………………………………………………………………………… 28
2-1-6- انواع بیمه ……………………………………………………………………………………………. 29
2-1-7- نظریه سوداگران و توسعه تجارت ماورای بحار ……………………………………….. 30
2-1-8- ریسک پذیری و بیمه ……………………………………………………………………………. 30
2-1-9- نظریه مطلوب انتظاری ………………………………………………………………………….. 31
2-1-10- دلیل منطقی برای خرید بیمه ……………………………………………………………….. 32
2-2- آشنایی با بیمه ایران ………………………………………………………………………………….. 34
2-2-1- قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………. 34
2-2-1-1- فصل اول – تشکیل و موضوع …………………………………………………………… 34
2-2-1-2- جامعه مؤسسان ……………………………………………………………………………….. 36
2-2-1-3- فصل دوم – شورای عالی بیمه …………………………………………………………… 37
2-2-1-4- فصل سوم – هیات عامل ………………………………………………………………….. 38
2-2-1-5- فصل چهارم – بازرسان ……………………………………………………………………. 39
2-2-1-6- قسمت چهارم – مقررات مختلف ………………………………………………………. 40
2-2-2- راهبردها و اهداف ……………………………………………………………………………….. 41
2-2-3- شعبات ……………………………………………………………………………………………….. 41
2-2-4- عناوین فعالیت های بیمه ایران ………………………………………………………………. 42
2-2-4-1- بیمه شخص ثالث …………………………………………………………………………….. 42
2-2-5- قوانین و مقررات بیمه ………………………………………………………………………….. 50
2-2- 5 -1- معاملات بیمه ……………………………………………………………………………….. 50
2-2-5-2- فسخ و بطلان ………………………………………………………………………………….. 51
2-2- 5-3- مسولیت بیمه گر …………………………………………………………………………….. 53
2-2-6- نمودار سازمانی و نیروی انسانی …………………………………………………………….. 56
2-2-6-1- نیروی انسانی سال 90 ……………………………………………………………………… 57
2-2-6-2- نیروی انسانی سال 89 ……………………………………………………………………… 58
2-3- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………… 59
2-3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 59
2-3-2- تعریف نام و نشان تجاری …………………………………………………………………….. 61
2-3-3- تاریخچه نام تجاری ……………………………………………………………………………… 62
2-3-3-1- نگرشی بر تحول نام تجاری در جهان ………………………………………………… 62
2-4- مروری بر تحقیقات انجام شده در موضوع نام و نشان تجاری و ارزش ویژه نام و نشان تجاری ………………………………………………………………………………………………….. 65
2-4-1- ارزش ویژه نام و نشان تجاری ………………………………………………………………. 70
2-4-1-1- تعاریف ارزش ویژه نام و نشان تجاری ………………………………………………. 70
2-4-1-1-1- ارزش برند و چگونگی ارزیابی آن …………………………………………………. 71
2-4-1-1-2- ارزش ویژه برند ………………………………………………………………………….. 72
2-4-1-2- مدلهای ارزش ویژه نام و نشان تجاری ……………………………………………….. 73
2-4-1-2-1- مدل ارزش ویژه نام تجاری دیوید آکر ……………………………………………. 73
2-4-1-2-1-1- آگاهی از نام و سمبل تجاری …………………………………………………….. 73
2-4-1-2-1-2- کیفت درک شده ……………………………………………………………………… 74
2-4-1-2-1-3- مجموعه ای از تداعی گرها ………………………………………………………. 75
2-4-1-2-1-4- پایگاه مشتری (اندازه و وفاداری) ………………………………………………. 75
2-4-1-2-1-5- دیگر داراییهای اختصاصی نام تجاری …………………………………………. 75
2-4-1-2-2- مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری کاپفرر ……………………………………… 76
2-4-1-2-3- دیدگاه ارزش ویژه نام و نشان تجاری کلر ………………………………………. 77
2-4-1-3- ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه نام و نشان تجاری ………………….. 80
2-4-1-4- خلق ارزش برای شرکت توسط ارزش ویژه نام و نشان تجاری ……………… 80
2-4-1-5- جایگاه ارزش ویژه نام تجاری در نظام امور شرکتها ……………………………… 80
2-5- مبانی رفتار مصرف کننده ………………………………………………………………………….. 84
2-5-1- تعریف رفتار مصرف کننده ……………………………………………………………………. 84
2-5-2- نام تجاری و فرآیند خرید مصرف کننده …………………………………………………. 85
2-5-2-1- حل مسأله گسترده …………………………………………………………………………… 86
2-5-2-2- کاهش ناسازگاری ……………………………………………………………………………. 87
2-5-2-3- حل مسأله محدود …………………………………………………………………………… 88
2-5-3- مدل های رفتار مصرف کننده ………………………………………………………………… 88
2-5-3-1- مدل اقتصاد خرد ……………………………………………………………………………… 89
2-5-3-2- مدل اقتصاد کلان …………………………………………………………………………….. 89
2-5-3-3- مدل های نوین ………………………………………………………………………………… 89
2-5-3-3-1- مدل نیکوزیا ……………………………………………………………………………….. 89
2-5-3-3-2- مدل رفتار خرید هوارد – شث ………………………………………………………. 91
2-5-3-3-3- مدل انگل – لاک ول – مینارد ………………………………………………………. 93
2-5-3-3-4- مدل رفتار مصرف کننده هاوکینز …………………………………………………… 96
2-6- نشان دادن رابطه معنی دار بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری برتمایل مشتریان…. 97
2-6-1- رابطه بین وفاداری به نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان ………………………… 97
2-6-1-1- وفاداری، خرید جبری و حساسیت نام ونشان تجاری …………………………… 97
2-6-1-2- استراتژی وفاداری به نام تجاری ………………………………………………………… 98
2-6-1-3- ارزش استراتژیک یک پایگاه مشتری ………………………………………………….. 98
2-6-2- رابطه بین کیفیت درک شده نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان ………………. 99
2-6-2-1- ابعاد کیفیت درک شده ……………………………………………………………………… 100
2-6-2-2- خلق ارزش به وسیله کیفیت درک شده ………………………………………………. 101
2-6-3- رابطه بین تداعی گرهای نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان ……………………. 102
2-6-3-1- انواع تداعی گرها …………………………………………………………………………….. 103
2-6-3-2- نقش تداعی گرها و تأثیر آن بر مشتریان ……………………………………………… 105
2-6-4- رابطه بین آگاهی از نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان …………………………… 106
2-6-4-1- هرم آگاهی ……………………………………………………………………………………… 106
2-6-4-2- چگونگی تأثیر آگاهی از نام تجاری بر تمایل مشتریان ………………………….. 107
2-7- مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………. 108
2-8- متغیرهای پژوهش وتعریف عملیاتی آنها …………………………………………………….. 109
فصل سو م: روش شناسی تحقیق 117
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 118
3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 119
3-2-1- جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………. 122
3-2-2- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………….. 123
3-2-3- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………. 124
3-2-4- ابزار گردآوری داده ها (ابزار سنجش) …………………………………………………….. 126
3-2-4-1- پرسش نامه …………………………………………………………………………………….. 126
3-2-4-2- قابلیت اعتماد (پایایی) ………………………………………………………………………. 130
3-2-4-3- اعتبار (روایی) پرسشنامه …………………………………………………………………… 131
3-2-4-4- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………. 131
3-2-4-5- مقیاسهای مورد استفاده …………………………………………………………………….. 132
3-2-4-6- روش تجریه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………. 133
3-3- منابع جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………… 135
3-3-1- منابع ثانویه …………………………………………………………………………………………. 135
3-3-2- منابع اولیه …………………………………………………………………………………………… 136
فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده‏ها، تحلیل توصیفی داده‏ها،‏تحلیل تبیینی‏داده‏ها و آزمون فرضیات 137
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 138
4-2- آمار توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………… 139
4-2-1- آمار توصیفی جامعه آماری (جنسیت، سن و تحصیلات) …………………………… 139
4-2-1-1- بررسی مشخصات جامعه آماری (جنسیت، سن و تحصیلات) ……………….. 139
4-2-1-2- توزیع فراوانی میزان وفاداری، کیفیت درک شده، تداعی گرها، آگاهی نسبت به نام و نشان تجاری ……………………………………………………………………………….. 143
4-2-1-3- توزیع فراوانی میزان تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای ……………. 147
4-2-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی بعد کیفیت درک شده ………………………………….. 148
4-2-3- نتایج حاصل از آمار توصیفی اهمیت عوامل در استفاده از خدمات بیمه ای ….. 150
4-3- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………….. 151
4-3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 151
4-3-2- بررسی نرمال بودن داده ها ……………………………………………………………………. 152
4-3-3- اولویت بندی عوامل ارزش ویژه نام و نشان تجاری …………………………………. 154
4-3-4- اولویت بندی مولفه های بعد کیفیت درک شده ……………………………………….. 155
4-3-5- اولویت بندی مولفه های موثر در استفاده از خدمات بیمه ای …………………….. 156
4-3-6- فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………………………….. 157
4-3-7- فرضیات فرعی تحقیق ………………………………………………………………………….. 159
4-3-7-1- فرضیه فرعی اول تحقیق …………………………………………………………………… 159
4-3-7-2- فرضیه فرعی دوم تحقیق ………………………………………………………………….. 161
4-3-7-3- فرضیه فرعی سوم تحقیق ………………………………………………………………….. 163
4-3-7-4- فرضیه فرعی چهارم تحقیق ……………………………………………………………….. 165
4-3-8- رتبه بندی تأثیرگذاری مولفه های ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای …………………………………………………………………… 167
فصل پنجم : تحلیل یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادات 169
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 170
5-1-1- مقایسه پیشینه تحقیق با نتایج تحقیق ………………………………………………………. 170
5-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 175
5-2-1- آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………… 175
5-2-1-1- نتایج آزمون فرضیات فرعی فرضیه اول ………………………………………………. 175
5-2-1-2- آزمون فرضیه اصلی اول ……………………………………………………………………. 176
5-2-2- سایر یافته های تحقیق ………………………………………………………………………….. 176
5-2-2-1- ضریب اهمیت هر کدام از چهار عامل (وفاداری، کیفیت درک شده، تداعی‏گرها و آگاهی از نام ونشان تجاری) از نظر پاسخ دهندگان …………………………… 176
5-2-2-2- اهمیت و اولویت عوامل تشکیل دهنده کیفیت در بیمه ایران ………………….. 177
5-2-2-3- اولویت عوامل مؤثر در استفاده از خدمات بیمه ای ………………………………. 177
5-2-2-4- رتبه بندی تأثیر گذاری عوامل ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای ……………………………………………………………………. 177
5-3- پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………….. 178
5-3-1- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق ……………………………………………………………………. 178
5-3-2- پیشنهاد به سایر محققان ………………………………………………………………………… 181
5-3-3- مشکلات و محدودیت های تحقیق ………………………………………………………… 182
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………. 183
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………… 184
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 188
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………… 192
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 227

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1- داده های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 128
جدول 4-1- فراوانی، درصد و درصد تجمعی جنسیت پاسخگویان ……………………………………. 140
جدول 4-2- فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح سن پاسخگویان …………………………………. 141
جدول 4-3- فراوانی، درصد و درصد تراکمی تحصیلات پاسخگویان ………………………………… 142
جدول 4-4- توزیع فراوانی میزان وفاداری نسبت به نام و نشان تجاری ………………………………. 143
جدول 4-5- توزیع فراوانی میزان کیفیت درک شده نسبت به نام و نشان تجاری …………………. 144
جدول 4-6- توزیع فراوانی میزان تداعی گرهای نام و نشان تجاری …………………………………… 145
جدول 4-7- توزیع فراوانی میزان آگاهی از نام و نشان تجاری ………………………………………….. 146
جدول 4-8- توزیع فراوانی میزان تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای ……………………… 147
جدول 4-9- آمار توصیفی بعد کیفیت درک شده ……………………………………………………………… 148
جدول 4-10- آمار توصیفی اهمیت عوامل در استفاده از خدمات بیمه ای …………………………… 150
جدول4-11- اولویت بندی عوامل ارزش ویژه نام و نشان تجاری ……………………………………… 155
جدول4-12- اولویت بندی مؤلفه های بعد کیفیت درک شده ……………………………………………. 156
جدول4-13- اولویت بندی مؤلفه های موثر در استفاده از خدمات بیمه ای …………………………. 157
جدول4-14- ضرایب مدل رگرسیونی ……………………………………………………………………………. 168
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- توزیع درصد جنسیت پاسخگویان نمونه آماری …………………………………………….. 140
نمودار 4-2- توزیع درصد وضعیت سن پاسخگویان ………………………………………………………… 141
نمودار4-3- توزیع درصد سطح تحصیلات پاسخگویان نمونه آماری ………………………………….. 142
نمودار4-4- توزیع فراوانی میزان وفاداری نسبت به نام و نشان تجاری ……………………………….. 143
نمودار4-5- توزیع فراوانی میزان کیفیت درک شده از نام و نشان تجاری ……………………………. 144
نمودار4-6- توزیع فراوانی میزان تداعی گرهای نا و نشان تجاری …………………………………….. 145
نمودار4-7- توزیع فراوانی میزان آگاهی از نام و نشان تجاری …………………………………………… 146
نمودار4-8- توزیع فراوانی میزان تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای ……………………….. 147
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1- نمودار تشکیلاتی شرکت سهامی بیمه ایران ……………………………………………………. 56
شکل 2-2- مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری دیوید آکر ……………………………………………….. 74
شکل 2-3- مدل دانش نام و نشان تجاری کلر …………………………………………………………………. 78
شکل 2-4- جایگاه ارزش ویژه نام تجاری در نظام امور شرکتها ………………………………………… 82
شکل 2-5- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………… 83
شکل 2-6- نام تجاری و فرآیند خرید مصرف کننده ………………………………………………………… 85
شکل 2-7- فرآیند حل مسأله گسترده (تصمیم گیری) …………………………………………………….. 86
شکل 2-8- فرآیند خرید تکراری …………………………………………………………………………………… 87
شکل 2-9- فرآیند کاهش ناسازگاری ……………………………………………………………………………… 87
شکل 2-10- فرآیند حل مسأله محدود …………………………………………………………………………… 88
شکل 2-11- مدل رفتار خرید نیکوزیا ……………………………………………………………………………. 91
شکل 2-12- رفتار مصرف کننده هوارد- شث …………………………………………………………………. 93
شکل 2-13- مدل انگل- لاک ول – مینارد ……………………………………………………………………… 95
شکل 2-14- مدل جامع رفتار مصرف کننده هاوکینز ………………………………………………………… 96
شکل 2-15- رفتار خرید تکراری تحت شرایط حساسیت بالای نام و نشان تجاری ……………… 97
شکل 2-16- استراتژی وفاداری به نام تجاری …………………………………………………………………. 98
شکل 2-17- هرم آگاهی ………………………………………………………………………………………………. 106
شکل 2-18- مدل نظری تحقیق …………………………………………………………………………………….. 108
چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه می پردازد. در صنعت بیمه رقابت شدید بین نام های تجاری باعث شده تا توجه به نام و نشان تجاری بیش از پیش نمود پیدا کند و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در نظر گرفته شده است. نام و نشان تجاری بیمه ایران به عنوان محرک انتخاب شده است تا تأثیر هر یک از ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای سنجیده شود. تحقیق حاضر مبتنی بر مدل آکر می باشد که تأثیر چهار بُعد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان بیمه ایران به پذیرش خدمات بیمه ای سنجیده می شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق همبستگی، نمونه ای متشکل از 385 نفر از مشتریان کلیه نمایندگی‏های اهواز بیمه ایران با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند. متغیر وابسته تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای بوده و متغیر مستقل ارزش ویژه نام و نشان تجاری
می باشد که این مقاله در صدد است در آزمودن ارتباط میان ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای شرکت داشته و در جهت رسیدن به این مهم بازار رقابتی را برای آزمون انتخاب کرده اند. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای شرکت ارتباط زیادی وجود دارد و عوامل موثر بر این تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سه متغیر جنسیت، سن و تحصیلات به عنوان متغیرهای تعدیل کننده مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و در سطح اطمینان 95% یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تأیید شد.

واژه‏های کلیدی : ارزش ویژه نام و نشان تجاری، وفاداری، کیفیت درک شده، تداعی گری، آگاهی از نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای
فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- طرح تحقیق
1-1-1- مقدمه
در شرایط پر رقابت بازارهای کنونی به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونه ای که مصرف کننده وفادار شرکت باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است و از جمله عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان موثر است، ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت می‏باشد . ارزش ویژه نام و نشان تجاری مطلوبیت نهایی یا ارزش افزوده‏ای است که یک محصول به واسطه نام و نشان تجاری، مانند کوکاکولا، ایجاد می‏کند. یکی از دلایل اصلی اهمیت این مفهوم نقش استراتژیک آن در به دست آوردن مزیت رقابتی است، که این مزیت رقابتی در بازار حاصل می‏شود. ارزش ویژه نام و نشان تجاری همانند یک دارایی برای شرکت محسوب می‏گردد که گردش وجوه کسب و کار را افزایش می‏دهد و یک مفهوم چند بُعدی است که با تقویت ابعادش می توان آن را افزایش داد. یکی از پیشگامان دانشگاهی در نام و نشان تجاری دیوید آکر از دانشگاه برکلی است. دیوید آکر نام و نشان تجاری را سمبولی می‏داند که با تعداد زیادی دارایی و تعهد ذهنی پیوند خورده است و برای شناسایی و تمایز محصولات ارائه می‏شود. مدل آکر یک دیدگاه مفهومی است که در جستجوی مشخص کردن ویژگی‏هایی است که از دیدگاه مصرف کننده ارزش نام و نشان تجاری را شکل می دهد . آکر ارزش ویژه را چنین تعریف می‏کند:
مجموعه ای از پنج گروه دارایی ها و تعهدات مرتبط با نام و نشان تجاری، نام و سمبول آن که ارزشی را به یک محصول یا خدمت ارائه شده به یک شرکت یا مشتریان آن، اضافه یا از آن کسر می کند. این گروه دارایی ها عبارتند از (1) وفاداری به نام تجاری، (2) آگاهی از نام تجاری، (3) کیفیت درک شده،
(4) تداعی‏گری نام تجاری و (5) دیگر دارایی های اختصاصی نام تجاری .دو دانشمند دیگر به نام های کلوین کلر و کاپفرر نیز در زمینه ارزش ویژه نام و نشان تجاری مدلی را ارائه داده اند اما در این تحقیق، در بین مدل های مختلفی که برای ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری مطرح شده است، مدل آکر را که مورد آزمایش های تجربی گوناگونی قرار گرفته است، انتخاب شده است. یکی از با ارزش ترین
دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد. هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند . نظارت و کنترل مداوم این مفهوم به عنوان یک گام ضروری در مدیریت اثر بخش آن می باشد. در دهه های اخیر بررسی و تحقیق در خصوص نام و نشان تجاری جایگاه ویژه ای را در حوزه‏های مختلف اعم از دانشگاهی و بازار کسب و کار به خود اختصاص داده است .بسیاری از محققین و مدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی یک شرکت برای بهبود بازاریابی، دانش برند سازی است که با سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی صورت می پذیرد و تصویر نام و نشان تجاری را در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند .یکی از دلایل اهمیت مفهوم ارزش ویژه نام و نشان تجاری این است که ایجاد ارزش برای مشتریان و هم برای شرکت می نماید و در نتیجه بازاریابان می توانند با استفاده از ارزش ویژه نام و نشان تجاری بالاتر به مزیت رقابتی دست یابند . ارزش ویژه نام و نشان تجاری با توجه به اهداف متفاوت و نیز روشهای مختلف ارزیابی آن در معانی و محتوای متفاوتی مورد بحث قرار گرفته است و تاکنون نقطه نظر مشترکی که مورد توافق تمامی دانشمندان بازاریابی باشد ارائه نشده است اما به طور کلی می توان آن را به دو دسته کلی ارزش ویژه نام و نشان تجاری مبتنی بر رفتار مصرف کننده و مبتنی بر مفاهیم مالی تقسیم‏بندی نمود.
در عصر جدید که دوران ادغام و خرید شرکت هاست، ارزش نام و نشان های تجاری یک عامل کلیدی و تعیین کننده در ارزش شرکت و ارزش بازار سهام می باشد. نگاهی به جدول با ارزش ترین نام و نشان های تجاری جهان که هر ساله توسط موسسه اینتربرند در مجله بیزینس ویک منتشر می شود، این مطلب را تأیید می کند. جایی که نام تجاری کوکاکولا مانند چند سال اخیر در صدر برترین نام ها قرار گرفته است. ارزش 67 میلیارد دلاری نام و نشان تجاری کوکاکولا، که طبق اظهار یک شرکت مشاوره جهانی در زمینه نام تجاری مستقر در نیویورک این میزان سهم بزرگ 59 درصد از ارزش بازار کوکاکولا را شامل می شود و این به سبب قدرتی است که یک نام تجاری در کسب مشتری جدید و حفظ مشتریان موجود دارد. اگر نام و نشان تجاری دارای ارزش ویژه بالایی باشد، شرکت می تواند در سایه وجود آن هزینه های بازاریابی را کاهش دهد، زیرا مشتریان نسبت به آن آگاه و وفادار هستند، هنگام مذاکره و چانه زدن با توزیع‏کنندگان و خرده فروشان شرکت از موضع قوی تری برخوردار است و به شرکت اجازه می دهد که قیمتها را بالاتر تعیین کند زیرا از نظر خریداران، محصولی با این نام و نشان دارای کیفیت بیشتری است. شرکت می تواند در سایه وجود آن بر دامنه محصولات خود بیفزاید، زیرا خریداران نسبت به آن اعتماد دارند و همین عامل می تواند در برابر قیمت محصولات رقیب از محصولات شرکت دفاع کند. همچنین مشتریان با پیشنهاد خرید نام و نشان تجاری به دیگران در جذب مشتریان جدید شرکت را یاری می کنند. شناسایی ابعاد مختلف یک نام و نشان تجاری و چگونگی تأثیر آن بر رفتار و عکس العمل مصرف کنندگان، به شرکتها کمک می کند تا برنامه های بازاریابی خود را هر چه بهتر و مؤثرتر تدوین و اجرا کنند.
نام و نشان تجاری برای هر شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است و حفظ موقعیت مناسب آن در اذهان مشتریان یکی از اهداف مهم بازاریان می باشد. مشتریان نام تجاری را می خرند نه یک کالا را به گفته «استون کینگ» نام و نشان تجاری چیزی است که مشتری می خرد و کالا چیزی است که در کارخانه تولید می شود. کالا به وسیله رقبا قابل تقلید است اما نام و نشان تجاری منحصر به فرد است.
موفقیت یک سازمان تنها در مجموعه اهداف روشنی که سازمان برای خودش قرار می دهد تعیین می‏گردد. برای بسیاری از سازمانهای بازرگانی، سود یک هدف مهم هست و می تواند ترکیبی از نتایج مالی کوتاه مدت (افزایش منابع یا جریان نقدی) و افزایش ارزش ویژه‏ی نام و نشان تجاری باشد.
عواملی چون کیفیت ادراک شده، وفاداری، آگاهی و تداعی گری ابعاد تشکیل دهنده ارزش ویژه برند هستند.
برند، دارایی شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش محصول نهایی می شود. یک استراتژی نام تجاری قوی برای سهامداران ایجاد ارزش کرده و همچنین نخبگان را به کار جذب می نماید. اما یک الگوی استاندارد برای محاسبه ارزش نام تجاری، درک میزان ارزش را راحت تر می کند.
دو محصول لبنیاتی را در نظر بگیرید که هر دو از خط تولید یک کارخانه تولید می شوند این دو محصول دارای شکل یکسان و ترکیب مشابه هستند تنها فرق آن دو نام آن هاست یکی از آن ها نامش (x) و دیگری نامش (y) است. بدون در نظر گرفتن موارد مشابه میان این دو، محصول (x) فروش بیشتری دارد. به دلیل آنکه مصرف کنندگان به نام تجاری (x) اعتماد دارند و حتی حاضرند جهت دریافت آن مبلغی اضافی بپردازند. امروزه مصرف کنندگان از فروشگاه هایی خرید می کنند که همه اجناس از خودکار گرفته تا غذاهای حاضری و بطری آب در آن ها عرضه می شود مواجه شدن با انبوه فراوانی از محصولات که به لحاظ کیفیت و شکل یکسانند تصمیم خرید مصرف کنندگان را بدون توجه به خصوصیات آن ها به نام تجاری محصولات سوق می دهد. در حقیقت نام و نشان های تجاری آنقدر در تصمیم گیری های خرید مصرف کنندگان اثرگذار است که از آنها به عنوان دارایی شرکت یا سازمان و دارایی اصلی یاد می شود.
برند می تواند خالق مسائلی چون سنجش میزان وفاداری مشتریان، عکس العملهای کششی در قبال تغییر قیمت، ارزیابی نگرشهای بازار و … در سازمان باشد. یک برند قدرتمند منابع بسیاری برای
سازمان های خدماتی در پی دارد. از این بین می توان به مواردی چون وفاداری بیشتر مشتریان، افزایش توان سازمان در شرایط بحرانی، حاشیه سود بیشتر، جوابگویی مثبت بیشتر مشتریان به تغییرات قیمت و مزایای فروش لیسانس استفاده از نام و نشان اشاره نمود.
طبق تعریفی که نخستین بار از ارزش ویژه برند یعنی “ارزش افزوده” که توسط آن ارزشی ویژه به یک محصول یا خدمات داده می شود . به جز تعریف اولیه فوق تعاریف دیگری نیز از ارزش ویژه برند ارائه شده است. ارزش ویژه برند را با توجه به دیدگاهی مالی و مشتری محور نیز مورد مطالعه و بررسی قرار داده‏اند. به عبارت دیگر، معنای مالی از نقطه نظر ارزشی که یک برند برای مؤسسه دارد و منظور از دیدگاه مشتری محور در مورد ارزش ویژه برند نیز ارزش آن برند برای مشتری هایی است که در فعالیتی اقتصادی تصمیم گیرنده هستند. به زبان ساده‏تر ارزش ویژه برند به معنای تقویت و افزایش کاربری و مرغوبیتی است که یک برند به یک محصول می دهد .

1-1-2- بیان مسأله
از آنجایی که لحظه به لحظه خطرات بیشماری جان و مال انسان را تهدید می کند، با تدابیر پیشگیری می توان مانع تحقق برخی از این خطرها شد و یا آثار زیان بار آنها را تخفیف داد، مثلاً احداث بزرگراه ها تدبیری مؤثر برای کاهش تعداد تصادفات وسایل نقلیه بشمار می رود. با وجود این مشاهده می گردد که هر چند وقت یکبار حوادث دلخراشی واقع می شود و خسارات بسیاری به جای می گذارد. بنابراین علاوه بر پیشگیری باید برای جبران زیان های ناشی از حوادث و تحمل خساراتی که بهرحال حاصل می شود آماده شد. صرفنظر از خسارات معدودی که قابل جبران نیست برای مقابله با خسارات مادی لازم است که بنیه مالی قابل ملاحظه ای در دسترس باشد. لیکن این نکته را نباید از نظر دور داشت که خساراتی که احتمالاً به دنبال تحقق حوادث مخلتف متوجه هر کس می شود، ممکن است بسیار عظیم و انبوه باشد، در حالیکه امکانات مالی برای تحمل این خسارات کافی نبوده و بسیار اندک و از میزان معینی تجاوز نکند. لذا امید به اینکه هر کس برای مقابله با خسارت احتمالی ذخیره مالی کافی را در اختیار داشته باشد امری محال است. معهذا از آنجایی که حوادث هم زمان واقع نمی شوند مجموع امکانات مالی که در اختیار افراد است برای جبران خسارات ناشی از حوادث واقعه کفایت نمی کند. بنابراین، اگر هر کس که در معرض خطر است وجهی ذخیره کند و مجموع ذخایر افراد در صندوقی متمرکز شود خسارات ناشی از خطرات تحقق یافته از محل موجودی این صندوق قابل جبران خواهد بود. همکاری و تبادل این افراد سیستمی بوجود می آورد که قادر است خسارات وارده به افراد را هر قدر سنگین باشد جبران نماید این سیستم تعاونی که متکی به ذخیره‏های کوچک گروه کثیری از افراد است نام بیمه به خود گرفته است . صنعت بیمه ایران به عنوان یک نهاد اقتصادی – اجتماعی تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود هر کشور قرار دارد و مجموعه این شرایط، محیط رشد و بستر حرکت آن را تشکیل می دهد. به طور طبیعی هر قدر شرایط محیطی مناسب تر باشد، رشد بیمه شتاب بیشتری به خود می گیرد و بالعکس در شرایط نامناسب محیطی، صنعت بیمه نیز دچار رکود و سکون شده و یا حرکت بطئی از خود نشان می دهد. با آنکه بیمه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما متأسفانه نتوانسته است جایگاه واقعی خویش را پیدا کند. بسیاری از مردم، از امکانات و مزایای بیمه اطلاع چندانی ندارند. نگاهی به روند رشد بیمه های بازرگانی در طول تاریخ صنعت بیمه ایران نشان می دهد که آنچه مربوط به خود صنعت بیمه بوده یک رشد بطئی و کند است. تغییرات شدید و نقاط عطف در روند رشد بیمه‏ها، عمدتاً مربوط به تحولات خارج از صنعت بیمه و به اصطلاح تأثیر عوامل برون زا بوده است . نگاهی به وضعیت صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و عقب مانده تأثیر شرایط محیطی را به خوبی روشن می سازد. به نحوی که می‏توان با مقایسه وضعیت کلی این کشورها، عوامل تأثیر گذار بر بیمه را به شرح زیر دسته بندی نمود:

1-1-2-1- موانع فرهنگی
شامل عرضه ناکافی خدمات بیمه ای به جامعه، فقدان زمینه ای آموزش لازم در جهت بالا بردن سطح آگاهی جامعه در زمینه بیمه (به ویژه در مقاطع دبستان، دبیرستان و پیش دانشگاهی)، تبلیغات ناکافی در ارائه خدمات بیمه ای، مشکلات فروش انواع بیمه نامه ها متناسب با موقعیت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی .

1-1-2-2- موانع اقتصادی
نبود تشویق های مالی – مالیاتی برای بیمه گذاران، فقدان پوشش های بیمه ای که بتواند در شرایط نامطلوب اقتصادی به بیمه گذار خدمات ارائه کند (در بیمه های عمر، بازنشستگی و از کار افتادگی)، نحوه کاربرد منابع مالی و سرمایه ای (فاصله زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت یا ایفای تعهدات، این امکان را به شرکت های بیمه ای می دهد تا در مورد حق بیمه دریافتی مطابق با آئین نامه مصوب شورای عالی بیمه ذخیره در نظر بگیرند و از محل این ذخائر سرمایه گذاری لازم را انجام دهند).

1-1-2-3- موانع فنی
این موانع بیشتر در زمینه آموزش نیروی انسانی، تربیت افراد متخصص و ماهر متناسب با عملیات بیمه ای به چشم می خورد. با توجه به اینکه فعالیت شرکت های بیمه در زمره فعالیت های خدماتی قرار دارد، فروش بیمه نامه ها از دانش خاصی برخوردار است. بنابراین وجود افراد متخصص و ماهر در مؤسسات بیمه، شعب، نمایندگی ها و دلالان رسمی بیمه الزامی و ضروری می نماید .

تعداد صفحه : 242

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید