دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف کنندگان (در فروشگاههای لوازم خانگی اسنوا)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های  تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف کنندگان (در فروشگاههای لوازم خانگی اسنوا)

دانشگاه آزاد اسلامیپایان‏نامه‌ کارشناسی ارشدرشته: مدیریت بازرگانی(M.A) گرایش: بازرگانی بین المللموضوع: بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های  تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف کنندگان (در فروشگاههای لوازم خانگی اسنوا)استاد راهنما : استاد مشاور :سال تحصیلی92-1391

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب عنوان                                                                                                          صفحه چکیده    1فصل اول :کلیات تحقیق 1-1- مقدمه    3 1-2- بیان مسأله    3 1-3- اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق     6 1-4- چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق    7 1-5- اهداف تحقیق    11 1-6- فرضیه های تحقیق    12 1-7- سوالات تحقیق    12 1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    12 1-9- قلمرو زمانی، مکانی وموضوعی    15 1-10- روش تحقیق    15 1-11- ابزار گردآوری داده¬ها    15 1-12- روش تحلیل داده¬ها    15 1-13 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق    16فصل دوم :ادبیات وپیشینه تحقیق 2-1- مقدمه    18 2-2- نام ونشان تجاری    19 2-3- مروری بر سیر تحولات برند در جهان    21 2-4- تاریخچه برند در ایران     23 2-5- آگاهی از علامت تجاری و کیفیت ادراک شده    24 2-6- ارزش برند    26 2-6-1- اجزای ارزش برند    27 2-6-2- رابطه میان ابعاد ارزش برند    27عنوان                                                                                                            صفحه 2-7- وفاداری به برند    28 2-7-1-تعریف ترکیبی وفاداری به برند    30 2-7-2- بازاریابی وفاداری به علامت تجاری    31 2-7-3- طبقه بندی وفاداری به برند    32 2-8- وفاداری مشتری    33 2-9- رابطه رضایت و وفاداری    36 2-10- مزایای مشتریان وفادار    39 2-11- افزایش وفاداری مشتری    39 2-12- اعتماد    41 2-13- رابطه میان کیفییت خدمات ، رضایت مندی و اعتماد مشتری    42 2-14- تعاریف ومفهوم اعتماد    43 2-15- پیش شرط های اعتماد    44 2-16- نتایج اعتماد مربوط به بازاریابی    45 2-17-  مفهوم تعهد در خدمات    47 2-18-  تعاریف ومفهوم رضایت مشتری    47 2-19- نیازهای مشتری    50 2-20- ارزیابی  وسنجش رضایت مشتری    51 2-21- تأمین رضایت مشتری    52 2-22- تأثیرات رابطه مندی بر رفتار کلامی شفاهی    53 2-23- تبلیغات شـــفاهی(تبلیغات دهان به دهان )     53 2-24- عوامل مؤثر بر تبلیغات کلامی      54 2-25- مروری بر متون دررابطه با تبلیغات کلامی    56 2-26- پیامدهای  تبلیغات دهان به  دهان      57 2-27 -پیشینه تحقیق    58فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1- مقدمه    63 3-2- روش تحقیق    63عنوان                                                                                                            صفحه 3-2-1-از نظر هدف    63 3-2-2-از نظر روش    63 3-3- فرآیند اجرای تحقیق    64 3-4- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه    65 3-5-  روشهای گردآوری داده ها    66 3-6- ابزارگردآوری اطلاعات    66 3-7-روایی و پایایی    67 3-7-1- روایی پرسشنامه    67 3-7-2- پایایی    67 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها    68 3-9-انواع معیار های برازش مدل    70 3-10-شاخص مجذور کای     71 3-10-1-جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA )    72 3-10-2-شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)    72 3-10-3-شاخص برازندگی (GFI) و شاخص تعدیل شده برازندگی (AGFI)    72فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 4-1- مقدمه     74 4-2- ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق    74 4-3- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل    76 4-4- بررسی فرضیات تحقیق    81 4-4-1- آزمون فرضیه اول    81 4-4-2- آزمون فرضیه دوم    81 4-4-3- آزمون فرضیه سوم    82 4-4-4- آزمون فرضیه چهارم    82 4-4-5- آزمون فرضیه پنجم    83 4-4-6- آزمون فرضیه ششم    83 4-4-7- آزمون فرضیه هفتم    84عنوان                                                                                                            صفحه 4-4-8- آزمون فرضیه هشتم    84 4-4-9- آزمون فرضیه نهم    85 4-4-10- آزمون فرضیه دهم    85 فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات 5-1- مقدمه    88 5-2- یافته های تحقیق    88 5-2-1- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول    88 5-2-2- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم    88 5-2-3- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه سوم    89 5-2-4 - نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه چهارم    90 5-2-5- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه پنجم    90 5-2-6- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه ششم    91 5-2-7- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه هفتم    92 5-2-8- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه هشتم    92 5-2-9- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه نهم    93 5-2-10- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دهم    93 5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه    94 5-4- پیشنهاد های کاربردی    97 5-5- پیشنهاداتی برای محققان آینده    98 5-6- موانع ومحدودیت های پژوهش    99منابع وماخذ منابع فارسی.     100 منابع غیرفارسی    103 پیوست1-پرسشنامه     110 پیوست 2-جدول های آماری وخروجی نرم افزار     114 چکیده انگلیسی     127 چکیده امروزه بخش عمده ای از فعالیت های  واحدهای تجاری را بخش بازاریابی وفروش به عهده گرفته اند وتولید کنندگان پیشرو سعی می‌نمایند که از طریق ارضاء کردن عوامل پر‌اهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممکن سود‌آوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی‌ترین عامل  موفقیت آنها و بر پایه استراتژی وفاداری وماندگاری مشتری است. بعضی سازمانها به ارزشهای شخصی افراد توجه کمتری دارند.این تحقیق با هدف بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های  نگرشی تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف کنندگان (در فروشگاههای لوازم خانگی اسنوا )   شهرستان اهوازانجام گرفته است.این پژوهش یک مطالعه توصیفی و میدانی است،جامعه آماری شامل کلیه مشتریان فروشگاههای لوازم خانگی اسنوا شهرستان اهواز می باشد. وبرای تعیین نمونه ازنمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است وحجم نمونه 380 نفر تعیین شده است.روش‌ گردآوری داده ها میدانی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه می‌باشد.روایی آن با روش‌ محتوائی،سازه و صوری درحد قابل قبول تائید گردید ه است و پایایی اندازه‌گیری،از طریق فرمول‌ ضریب آلفای کرونباخ(914/0)تائید شده است.برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد شده استفاده شده است ،برای  تجزیه وتحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شده است وسپس تجزیه وتحلیل داده ها به کمک ضریب مسیر وآزمون تی مشخص شده است،نتایج نشان می دهد که مدل برای جامعه آماری قابل استفاده وبرازش مدل قابل قبول می باشد،نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد. میان سازگاری ارزشی ورضایتمندی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان سازگاری ارزشی واعتمادمصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان سازگاری ارزشی وتعهدعاطفی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان سازگاری ارزشی و وفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.میان رضایتمندی واعتماد مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد.میان اعتمادوتعهد عاطفی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.میان تعهد عاطفی ووفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجوددارد. میان رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.میان اعتماد و وفاداری مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد .میان رضایتمندی وتعهد عاطفی مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجودندارد.  تعداد صفحه :139قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید