دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

تن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات، فقه و فلسفه 

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

 

عنوان :

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** چکیدههدف غایی ازاین تحقیق همان طوری که ازعنوان آن پیداست بررسی دیدگاه های دو فیلسوف بزرگ جهان اسلام یعنی ابن سینا و صدرالمتالهین پیرامون مثل افلاطونی با تاکید برنقش آن درمعرفت شناسی است. ابن سینا به عنوان یکی از مخالفین سرسخت مثل و ملاصدرا که یکی از مدافعین مثل است که بعضی از استدلال های هرکدام همراه با بررسی و نقد آن در این نوشتار آورده شده است و درادامه، ارتباط مثل بااصالت وجود واعتباری بودن ماهیت و جایگاه آن در مراتب هستی، واستدلال بر توانایی عقلانی بشر در مسائل ماوراءالطبیعه، و تبیین صدور موجودات از وحدت به کثرت، و ارتباط وحدت و کثرت با توجه به دیدگاه اشراق و مشاء و بیان نقاط ضعف وقوت آن دو دیدگاه و همچنین ارتباط مثل با تشکیک وجود وعالم ماده، در ادامه مطلب، به تبیین معرفت فلسفی صدرائیون نقش آن در شناخت مثل، و ارتباط مجردات و عالم ماده، و ارتباط مثل با واجب الوجود بالذات که در باب معرفت شناسی آن معرفتی حائز اهمیت و یقینی است که دو طرف قضیه یعنی مبداُ و منتها مورد غفلت قرار نگیرد. در پایان مبرهن ساختیم که علت مخالفت یا موافقت حکیمان درمسئله مثل به مبانی معرفت شناختی  و هستی شناختی آنان در این مساله بر می گردد. کلید واژه ها : 1- ابن سینا 2- ملاصدرا  3- مثل  4- معرفت شناسی  5- هستی شناسی 6- عقول عرضی  فهرست مطالبعنوان                                                                                                                   صفحه فصل اول : کلیات و مفاهیمبخش اول- مقدمه1.1.1- بیان موضوع اصلی تحقیق .............................................................................................................  22.1.1- سؤالات اصلی تحقیق .....................................................................................................................  23.1.1- پیشینه ی تحقیق ............................................................................................................................  34.1.1- ضرورت اهداف تحقیق ...................................................................................................................  45.1.1- محورهای اصلی تحقیق.................................................................................................................... 5بخش دوم- آشنایی با افلاطون1.2.1- زندگی نامه افلاطون......................................................................................................................... 6 فصل دوم : تبیین مثل از نگاه افلاطون و شارحان آنبخش اول : توضیح و تشریح مثل1.1.2- وجه تسمیه مثل افلاطونی............................................................................................................. 122.1.2- تعریف مثل.......................................................................................................................................... 143.1.2- عالم مثال و مثل افلاطونی ............................................................................................................  154.1.2- ویژگی های مثل ...............................................................................................................................  165.1.2- رابطه دیالکتیک با نظریه مثل........................................................................................................ 206.1.2- نظریه مثل در اصطلاح حکما......................................................................................................... 207.1.2- جایگاه و اهمیت مثل در زندگی انسان از دیدگاه افلاطون.................................................... 268.1.2- تمثیل ..................................................................................................................................................  279.1.2- تأملی پیرامون تأویل مثل افلاطون .............................................................................................  29بخش دوم : مبانی معرفتی مثل1.2.2- نقش مثل در معرفت شناسی .......................................................................................................  372.2.2- تأملی در کسب معرفت.................................................................................................................... 453.2.2- مفاهیم حقیقی و اعتباری............................................................................................................... 474.2.2- معرفت حقیقی .................................................................................................................................  495.2.2- تأملی در مفاهیم حقیقی و اعتباری ...........................................................................................  506.2.2- متعلَّق علم .........................................................................................................................................  51بخش سوم : مثل و عالم طبیعت1.3.2- مفهوم « مادی » و « مجرد »........................................................................................................ 592.3.2- ویژگی های اجسام و مجردات ......................................................................................................  603.3.2- نیاز ماده به صورت ..........................................................................................................................  614.3.2- پیوستگی ماده و صورت .................................................................................................................  645.3.2- رابطه مثل و ماده .............................................................................................................................  646.3.2- روابط واحد و کثیر در مثل ...........................................................................................................  65 فصل سوم : بررسی مثل از دیدگاه ابن سینابخش اول : ابن سینا و مثل افلاطونی1.1.3- مثل افلاطونی از دیدگاه ابن سینا ...............................................................................................  702.1.3- اتحاد فرد مجرد و مادی در ماهیت .............................................................................................  763.1.3- تداخل متبانیات ...............................................................................................................................  804.1.3- تشکیک بین فرد مادی و فرد مجرد  .........................................................................................  855.1.3- انتقاد بر دیدگاه ابن سینا پیرامون مثل افلاطونی..................................................................... 90 فصل چهارم : بررسی مثل از دیدگاه صدرالمتألهینبخش اول- دیدگاه صدرالمتألهین در تحقیق و ثبوت صور و مثل افلاطونی1.1.4- صدرالمتألهین و مثل  ....................................................................................................................  952.1.4- نقد تأویلات بعضی از حکما ..........................................................................................................  973.1.4- قیاس افراد عالم ناسوت با مثل نوریه .........................................................................................  1024.1.4- دلایل سه گانه مشرقیه.................................................................................................................... 1035.1.4- نتایج برهان ........................................................................................................................................  108بخش دوم- نقد و بررسی دیدگاه صدرالمتألهین1.2.4- اثبات وجود حرکت .........................................................................................................................  112 فصل پنجم : استنتاج و استنباطبخش اول- نتیجه گیرینتیجه گیری  ....................................................................................................................................................  124فهرست منابع و مأخذ...................................................................................................................................... 126چکیده انگلیسی................................................................................................................................................ 000  بخش اولمقدمه حمد و سپاس خداوندی را سزاست که شدت ظهورش او را مخفی ساخته است. حقیقت آن است که در این عبارت که هیچگونه شکی در آن نمی باشد هر موجودی که دارای نفس باشد اعم از نباتی و حیوانی  و ناطقه ، بدنبال کمال نهایی می باشند که بعضی از این موجودات مانند نبات و حیوان کمال نهایی آنها تا یک قلمروی است و تنها انسان یا چیزی شبیه به انسان است ، یعنی موجودی که دارای عقل و اختیار باشد و در مرتبه دیگری از وجود باشد  که تا به آن غایت نهایی خود یعنی بیرون آمدن از کثرت و تا رسیدن به آن وحدت ناب و صرف لحظه ای قرار و آرام ندارد که ما این مسئله را به بداهت در خود و دیگران در می یابیم.بنابرین  باید گفت هدف و غایت یکی است ولی بعضی بیراهه می روند و تعداد اندکی که این مسیر را به درستی می پیمایند.یافتن حقیقت چیزی است که همواره هر کسی بدنبال آن است «هر انسانی طالب حقیقت است» که این خود یک قضیه موجبه کلیه است .لذا ما بر حسب تمایل درونی ، موضوعی که انتخاب نموده ایم مثل افلاطونی است. هر جا سخن از افلاطون به میان می آید واژه مثل، در ذهن تداعی می شود. و هر گاه سخن از مثل به میان می آید نام افلاطون به ذهن متبادر می شود.گویی چنین است که این دو واژه دارای تقابل تضایف اند.افلاطون تلاش می نماید با اثبات مثل طرحی نو در معرفت پیش روی بشر بگشاید و جهان هستی را از آن زاویه به تماشا بنشیند لذا با توجه به انگیزه و علاقه درونی ام این موضوع را برگزیدم.برداشت اینجانب آن است که در این زمینه شاید بتوانم کار مفیدی انجام دهم. یکی از ویژگی های ذاتی بشر اعم از فلاسفه و دیگر انسان ها همواره دست یابی به حقیقت بوده است و در این راستا عده ای برای یافتن حقیقت، مقوله «معرفت» و چگونگی حصول آنرا پیش رو کشیدند و از آنجائیکه معرفت درست و یقینی به عنوان دانشی درست و مطمئن را نمی توان در میان محسوسات بدست آورد چونکه پیوسته در معرض تغییرند لذا باید به اموری ثابت و جاودان دست پیدا کنیم که در معرض تغییر و زوال نباشند لذا این امر نگارنده را بر آن داشت که این مهم را در مثل افلاطونی جستجو و بررسی نماید لذا دیدگاه دو فیلسوف بزرگ اسلام را که یکی از آندو از مخالفین مثل «ابن سینا» و دیگری یکی از مدافعین مثل «صدرالمتألهین»،  برایم بسیار اهمیت داشت برگزیدم و بر آن شدم تا جایی که بضاعت علمی ام اجازه دهد دیدگاه های هر کدام را بررسی نمایم.   فصل اول :کلیات و مفاهیم  1.1.1- بیان موضوع تحقیق :مثل افلاطونی یکی از مسائل غامض و پیچیده است که فلاسفه بعد از خود را به نزاع های فکری کشانده است ، به گونه ای که فیلسوفی نیست مگر اینکه در این مسئله تعمق و غور نموده است.عده ای آن را نقد نموده اند و عده ای آن را اثبات یا ابطال نموده اند و قطعا دسته ای از بزرگان فلسفه در این مساله در گرداب اضطراب فرو رفتند.برداشت ما از دیدگاه افلاطون چنین است  چونکه در عالم محسوسات و ماده همه چیز در حال تغییر و تحول است و هیچ پدیده ای وضعیت ثابت ندارد لذا در عالم محسوسات نمی توان به چیز ثابتی دست پیدا کرد بطور خلاصه از دیدگاه او معرفت حقیقی دارای دو ویژگی است:الف- خطاناپذیر بودنب- به امور پایدار و ثابت تعلق داشتنبنابراین حواس ما از یک طرف، در معرض خطا و لغزش هستند و از سوی دیگر با اموری سر و کار دارند که نمی توان ثبات و پایداری را در آنها سراغ گرفت لذا به این دلیل ، ادراک حسی را شایسته عنوان معرفت نمی دانند لذا برای معرفت حقیقی افلاطون راه حل تازه ای ارائه نمود که به نظریه «مثل» شهرت داردکه از دیدگاه او از سطح حواس باید فراتر رویم و از «عقل» مدد جوئیم چونکه عقل اگر به درستی از آن استفاده شود خطاناپذیر است و با استمداد از عقل می توان به امور ثابت و پایدار رسید.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 137قیمت : 14000 تومان 
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید