دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  فرماندهی و مدیریت انتظامی

عنوان : بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

 عنوان

بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

 مورد مطالعه تهران بزرگ1391-1390

 استاد راهنما

 دکتر علی بابائیان

 استاد مشاور

دکتر عبدالله هندیانی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا(مورد مطالعه تهران بزرگ در سال های1390-1391) می باشد. هدف از این پژوهش نقش هر یک از شاخص های مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا را شناسایی نمایم.  تا با بهره گیری از اثر بخش ترین روش های  موجود برای کلیه مدیران عالی، میانی در سطح کشور به منظور افزایش کارآیی و مقابله جدی تر با پدیده شوم قاچاق کالا آن را بکارگیری و در توسعه شاخص های مطلوب برای رسیدن به اهداف اقتصادی  و سند چشم انداز 1404دولت و رسیدن به تدابیر مقام معظم رهبری نیز جامعه عمل بپوشانیم.

برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق و طراحی مدل مفهومی، با استفاده از روش توصیفی، تکنیک پیمایشی، با هدف کاربردی و جامعه آماری تمام شمار متشکل کارکنان شاغل در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز آگاهی تهران بزرگ، کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا ، مدیران و رؤسای ادرات شاغل در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده اند. آنگاه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متغیرها از روش ضریب آلفای کرونباخ دارایی اعتبار و پایایی 851/0 بدست آمد و با کمک نرم افزارspss  داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج در پاسخ به سئوال میزان اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا چیست؟ نشان داد که: 1- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.2- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد. 3- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

نتیجه اینکه؛ باتوجه به چند بُعدی بودن زمینه های شکل گیری قاچاق کالا درکشور مشکلات پلیس را در مقابله با این پدیده شوم اقتصادی چند برابر کرد لذا ناجا با استفاده از مدیریت قوی؛ تجهیزات مدرن، منابع انسانی متعهد و با دانش و تجربه بالا با قاچاق مقابله نماید ممکن است  بصورت مقطعی و در یک برهه زمانی اثر گذار باشد لیکن بصورت دائمی و قطعی ریشه قاچاق را نمی تواند قطع و از بین ببرد. بنابراین لازمه اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا همراهی، همکاری، و عزم ملی دولت به عنوان قوه مجریه در تهیه و تنظیم لوایح مناسب جهت اصلاح قوانین، رفع مشکلات معیشتی مردم و… همچنین تصویب قانون مدون و بازدارنده در تمامی ابعاد قاچاق کالا توسط قوه مقننه و سایر سازمان های متولی را می طلبد. که نتایج تحقیق حاضرآن را تایید می نماید.ذلذا پیشنهاد می گردد؛ با بکارگیری تجهیزات مدرن الکترونیکی، اپتیکی، خودرویی، نرم افزاری و سخت افزاری در مبادی رسمی و غیر رسمی، مسیرهای پر تردد عبورکالاهای قاچاق با استفاده از سرمایه های انسانی مجرب و آموزش دیده، دارای تحصیلات علمی بالا و غیره که مؤثرترین سرمایه سازمان پلیس می باشند ضمن کشف علمی جرم قاچاق با استفاده از قوانین جدید جامع وبدون نقص، رسیدگی به پرونده ها در شعبات ویژه، قضات باتجربه و… با صدوراحکام و مجازات بازدارنده علیه مجرمین منجر به افزایش هزینه های جرم و کاهش ریسک قاچاق خواهد شد که هرسه عنصر مکمل یکدیگر لازم و ملزوم هم بوده و بایستی در تقویت همزمان آنها تلاش نماییم.

واژگان کلیدی

 اثربخشی (Effectiveness)، مدیریت انتظامی (Security Management)، قاچاق کالا(Smuggling goods)،  قانون(Law) ، منابع انسانی(Human Resources)، تجهیزات (Equipment)،

فهرست مطالب 
عنوانصفحه
فصل اول:کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه1
1-2- بیان مسئله2
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق3
1-3-1-کاربردهای تحقیق5
1-3-2-کاربردهای نتیجه پژوهش5
1-3-3- جنبه جدید و نوآوری پژوهش5
1-4- اهداف تحقیق6
1-5- سئوالهای تحقیق6
1-6- فرضیه ها ی تحقیق7
1-7- قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و موضوع تحقیق7
1-8- تعاریف نظری وعملیاتی واژگان کلیدی7
1-9- خلاصه فصل12
 فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه تحقیق
2-1- مقدمه14
2-2- پیشینه تحقیق15
2-2-1- تحقیقات داخلی15
2-2-2- تحقیقات خارج از ناجا20
2-2-3- تحقیقات خارجی22
2-2-4- تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات ارائه شده23
2-3- قاچاق کالا23
2-3-1- تاریخچه قاچاق کالا23
2-3-1-1- قاچاق کالا در جهان23
2-3-1-2- قاچاق کالا در ایران25
2-3-2- نظریه های قاچاق28
2-3-2-1- نظریه حرص وآز- افلاطون28
2-3-2-2- نظریه آدام اسمیت29
2-3-2-3- نظریه پاپل

فهرست مطالب

29

 

عنوانصفحه
2-3-2-4- نظریه قاچاق و رفاه در اقتصاد-  ماری ونلسون29
2-3-2-5- نظریه لایمن29
2-3-2-6- نظریه مرتون29
2-3-2-7- نظریه فروید30
2-3-2-8- نظریه دیویس30
2-3-3- مفاهیم قاچاق30
2-3-4- مفاهیم گمرکی32
2-3-5- انواع کالا بر حسب قانون مقررات صادرات و واردات33
2-3-6- انواع قاچاق34
2-3-6-1- قاچاق بر حسب سازمان های مأمور وصول در آمد دولت و قوانین و مقررات34
2-3-6-1-1- قاچاق گمرکی34
2-3-6-1-2- قاچاق دخانی34
2-3-6-1-3- قاچاق ارز، طلا، نقر ه و مسکوکات34
2-3-6-1-4- قاچاق فرآورده ها35
2-3-6-1-5- قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی37
2-3-6-1-6- قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ناریه38
2-3-6-1-7-قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب38
2-3-6-1-8- قاچاق دارو39
2-3-6-2- قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی39
2-3-7- مبادی عمده ورودی کالاهای قاچاق40
2-3-7-1- مبادی رسمی و غیر رسمی41
2-3-7-1- 1- مبادی گمرکی(رسمی)41
2-3-7-1-1- 1- مبادی رسمی ویژه41
2-3-7-1-1- 2- مبادی رسمی عام41
2-3-7-1-2-  مبادی غیرگمرکی(غیر رسمی)46
2-3-8-  شگردههای قاچاق کالا46
2-3-8-1- مرزهای دریایی46
2-3-8-1- 1- شگردهای ورود و خروج کالا از مرزهای دریایی48
2-3-8-2- مرزهای خشکی

 فهرست مطالب

49
عنوانصفحه
 
2-3-9- انتقال، نگهداری و توزیع کالای قاچاق50
2-3-9-1- انتقال کالای قاچاق از خارج به داخل کشور50
2-3-9-2- حمل و نقل کالای قاچاق به شهرهای داخلی51
2-3-9-3- نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق52
2-3-10- شکل گیری قاچاق کالای ورودی52
2-3-10-1-کشورهای مبدأ52
2-3-10-2- کشورهای عربی حوزه خلیج فارس53
2-3-10-3-کشورهای همسایه غربی54
2-3-10-4- کشورهای همسایه شرقی55
2-3-10-5-کشورهای همسایه شمالی55
2-3-11- آثار و پیامدهای قاچاق کالا56
2-3-11-1- آثار اقتصادی قاچاق کالا56
2-3-11-2- آثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا62
2-3-11-3- آثار سیاسی قاچاق کالا64
2-3-12- علل و عوامل مؤثر در افزایش قاچاق کالا65
2-3-12-1- عوامل اقتصادی66
2-3-12-2- عوامل جغرافیایی66
2-3-12-3- عوامل امنیتی66
2-3-12-4- عوامل قانونی67
2-3-12-5- عوامل فرهنگی و اجتماعی67
2-3-13- شاخص های پژوهش69
2-3-14- آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری69
2-2-14-1- آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا69
2-3-14-1-1- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا70
2-3-14-1-2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق70
2-3-14-1-3- قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی71
2-3-14-1-4- قانون مجازات اخلالگران در نظام کشور71
2-3-14-1-5- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی71
2-3-14-1-6- قوانین ومقرات بودجه راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز71
فهرست مطالب 
عنوانصفحه
2-3-14-1-7- قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا72
2-3-15- عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا73
2-3-15- 1- عنصر قانونی بزه قاچاق کالا73
2-3-15-2- عنصر مادی بزه قاچاق کالا73
2-3-15- 3- عنصر معنوی بزه قاچاق کالا74
2-3-16- قواعد حاکم بر مرتکبین قاچاق74
2-3-16- 1- مباشرت در قاچاق کالا74
2-3-16-2- شرکت در قاچاق کالا74
2-3-16-3- معاونت در قاچاق کالا75
2-3-17- عوامل حقوقی75
2-3-17- 1- مقررات حاکم بر تعدد  وتکرار جرم قاچاق کالا75
2-3-17- 2- نبودِ تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا76
2-3-17- 3- نقایص و ایرادهای قوانین76
2-3-17- 4- ناهماهنگی در تدوین مقررات78
2-3-17- 5- وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان78
2-3-17- 6-  مشکلات قانونی80
2-3-17- 7-  برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق80
2-3-17- 8-  تعدد قوانین و مقررات80
2-3-18- آسیب شناسی برخورد قضایی81
2-3-18-1- مشکلات موجود در محاکم82
2-3-18-2- اختلاف رویه در مراجع رسیدگی82
2-3-18-3-  ضعف در برخورد قضایی83
2-3-18-4-  متفاوت و متعدد بودن مراجع داوری یا دادرسی84
2-3-18-5- ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا85
2-3-18-6- استفاده از قضات باتجربه و متخصص دررسیدگی به جرم قاچاق کالا85
2-3- 19- تجهیزات قابل استفاده در شناسایی،کشف و مقابله با قاچاق کالا86
2-3- 19-1- بانک های  اطلاعاتی( پایگاه داده ها)86
2-3- 19-2- سیستم جی پی اس87
2-3- 19-3- استفاده از دستگاه ایکس ری88
 فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-3- 19-4- سیستم سمیج (سیستم های اطلاعات جغرافیایی)89
2-3- 19-5- اطلاعات (منابع ومخبرین)90
2-3- 19-6- تجهیزات  خودرویی92
2-3- 19-7- ایست و بازرسی های ثابت(بلند مدت)93
2-3- 19-8- ایست وبازرسی موقت (کوتاه مدت)94
2-3- 19-9- برنامه ریزی95
2-3- 19-10- انواع طرح های پلیس96
2-3- 19-11- اتوماسیون اداری96
2-3- 20- منابع انسانی(سرمایه انسانی)97
2-3- 20-1- تعاریف منابع انسانی98
2-3- 20-2- اهمیت سرمایه انسانی98
2-3- 20-3- تعریف مدیریت منابع انسانی99
2-3- 20-4- اهداف مدیریت منابع انسانی99
2-3- 20-5- مدل سازگار مدیریت منابع انسانی99
2-3- 20-6-   تقسیم بندی سرمایه انسانی100
2-3- 21- شاخص های منابع انسانی در پژوهش حاضر101
2-3- 21- 1- آموزش کارکنان101
2-3- 21- 2- سیستم پاداش102
2-3- 21- 3- مدیریت مشارکتی103
2-3- 21- 4- تحصیلات کارکنان104
2-3- 21- 5- رضایت شغلی (خشنودی شغلی)105
2-3- 21- 6- ارتقای شغلی(شایسته سالاری)106
2-3- 21- 7- پرداخت حق الکشف107
2-4- اثر بخشی108
2-4-1- تعاریف اثربخشی109
2-4-2- مفهوم کارآیی – اثربخشی109
2-4-3- مدل‌های اثربخشی سازمانی110
2-4-4- ادغام معیارهای اثربخشی111
2-5 – مدیریت انتظامی111
 فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-5-1- فراگیری مدیریت111
2-5-2- اهمیت مدیریت111
2-5-3-  سیر تحول مدیریت112
2-5-3- 1- نظریه های مکتب کلاسیک112
2-5-3- 1- 1- نظریه مدیریت علمی112
2-5-3- 1- 2- نظریه فرآیندی مدیریت (اصول گرایان)113
2-5-3- 1- 3- نظریه بوروکراسی113
2-5-3- 2- مکتب روابط انسانی(نئوکلاسیک)113
2-5-3-3- وضعیت مدیریت امروز114
2-5-3-3-1- مدیریت نظامگرا114
2-5-3-3-2-  مدیریت اقتضایی114
2-5-3-4- نظریه نقشهای مدیری115
2-5-4- طبقه بندی مدیران115
2-5-4-1- مدیریت عملیاتی115
2-5-4-2- مدیریت میانی115
2-5-4-3- مدیریت عالی115
2-5-5- تأمین مدیریت115
2-5-6- مهارت های مدیری116
2-5-7- مدیریت پلیس (مدیریت انتظامی)116
2-5-8- مدیریت پلیس جامعه محور117
2-5-9-  اهداف پلیس117
2-5-10- رسالت پلیس118
2-5-11- اهداف و مقاصد نهایی پلیس119
2-5-12- نقش مدیریت انتظامی درمبارزه با قاچاق کالا120
2-5-12-1- زیر سیستم عملیات ها120
2-5-12-2- زیر سیستم مدیریت121
2-5-12-3- ریز سیستم خدمات کمکی121
2-5-13- ماموریتهای پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا122
 فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-5-14- ارزش های مهم کار پلیس123
2-5-15- نوع مدیریت کنونی حاکم بر مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا123
2-5-16- دلایل انتخاب شاخص های مدیریت انتظامی دراین تحقیق124
2-5-17- نتیجه گیری و ارایه مدل تحقیق125
2-6- الگوی تحلیلی و مفهومی125
2-7- خلاصه فصل128
 فصل سوم :روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه130
3-2- نوع و روش تحقیق131
3-3- جامعه آماری پژوهش132
3-4- روش نمونه گیری132
3-5- روش  جمع آوری اطلاعات132
3-6- ابزار اندازه گیری اطلاعات133
3-7- متغیرهای تحقیق134
3-7-1- متغیر مستقل134
3-7-2- متغیر وابسته134
3-8- روش های سنجش روایی و پایایی135
3-8-1- روایی135
3-8-2- پایایی135
3-9- بُعد زمانی تحقیق136
3-10- خُبرگان تحقیق137
3-11- روشهای آمار و تجزیه وتحلیل داده ها137
3-12- خلاصه فصل138
 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 

 

4-1- مقدمه140
4-2- یافته های توصیفی تحقیق141
 فهرست مطالب
عنوانصفحه
4-2-1- درجه پاسخ آزمودنیها141
4-2-2- تحصیلات پاسخ دهندگان142
4-2-3- سنوات خدمتی پاسخ دهندگان143
4-2-4- جدول و نمودار مربوط به قوانین و مقررات موجود با قاچاق144
4-2-5- جدول و نمودار مربوط به برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق145
4-2-6- جدول و نمودار مربوط به ناهماهنگی و نارسایی قوانین قاچاق146
4-2-7- جدول و نمودار مربوط به نواقص و ایرادات مربوط به قوانین قاچاق147
4-2-8- جدول و نمودار مربوط به ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق148
4-2-9- جدول و نمودار مربوط به تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق149
4-2-10- جدول و نمودار مربوط به وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق150
4-2-11- جدول و نمودارمربوط به استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق 

151

4-2-12- جدول و نمودار مربوط به ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق152
4-2-13- جدول و نمودار مربوط به استفاده از بانک های اطلاعاتی153
4-2-14- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم جی پی اس154
4-2-15- جدول و نمودار مربوط به استفاده از دستگاه ایکس ری155
4-2-16- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی156
4-2-17- جدول و نمودار مربوط به بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین157
4-2-18- جدول و نمودار مربوط به استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن وجدید158
4-2-19- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی)159
4-2-20- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی موقت160
4-2-21- جدول و نمودار مربوط به تدوین برنامه ریزی سالیانه161
4-2-22- جدول و نمودار مربوط به هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق162
4-2-23- جدول و نمودار مربوط به تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان163
4-2-24- جدول و نمودار مربوط به تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق164
4-2-25- جدول و نمودار مربوط به اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق165
4-2-26- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع در ابلاغ

طرحها، دستورالعمل ها و…

 

166

4-2-27- جدول و نمودار مربوط به آموزش کارکنان اجرایی167
فهرست مطالب
عنوانصفحه
  
4-2-28- جدول و نمودار مربوط به پرداخت پاداش و ارتقای توان بر اساس کشفیات168
4-2-29- جدول و نمودار مربوط به مدیریت مشارکتی کارکنان در شناسایی و کشف، دستگیری قاچاقچیان و رسیدگی  به پرونده های قاچاق 

169

4-2-30- جدول و نمودار مربوط به میزان تحصیلات کارکنان170
4-2-31- جدول و نمودار مربوط به میزان خوشنودی شغلی کارکنان171
4-2-32- جدول و نمودار مربوط به ارتقای شغلی (شایسته سالاری)کارکنان172
4-2-33- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به کاشفین به میزان 20%173
4-2-34- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل انتظامی و بازجو به میزان7%174
4-2-35- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل ستادی به میزان 3%175
4-3- یافته های استنباطی176
4-3-1- فرضیه فرعی اول176
4-3-2-فرضیه فرعی دوم177
4-3-3- فرضیه فرعی سوم178
4-3-4- فرضیه اصلی179
4-4- خلاصه180
 فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها
5-1- مقدمه182
5-2- مروری بر چارچوب کلی تحقیق182
5-3- یافته های پژوهش183
5-3-1 –  یافته های توصیفی فردی پاسخ دهندگان183
5-3-2-  یافته های استنباطی فرضیه های تحقیق183
5-4- فرضیه های پژوهش184
5-4-1- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.184
5-4-2- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.185
5-4-3- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.186
5-5- بحث و نتیجه گیری188
5-6- پیشنهادها190
  
فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

5-6-1-  پیشنهادهای برگرفته از یافته های تحقیق 

190

5-6-2-  پیشنهادهای تجربی محقق191
5-6-3- پیشنهادها برای محققین آینده193
5-7- محدودیت های تحقیق194
 

فهرست منابع و مأخذ

 

196

منابع فارسی196
منابع خارجی202
  • مقدمه

قاچاق پدیده ای است که کم و بیش تمام کشورهای دنیا با آن مواجه بوده و هستند. ولی وسعت و عمق آن درکشور های درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته است.(یاوری،1378،ص10). قاچاق کالا اغلب با واژه های اقتصاد سیاه، اقتصادپنهان، اقتصاد زیرزمینی تعریف می شود، دامنه وسیعی از فعالیت های اقتصادی را چه در مرحله تولید وچه در مرحله توزیع و تجارت شامل می شود در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند. از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا «پدیده قاچاق کالا و ارز» است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند با توجه به اینکه سالانه کالاهای به صورت  قاچاق وارد کشور شده و از طرفی کالاهای نیز از کشور خارج می شود و این امر خسارت جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند که لازم است با مدیریت بهینه کلیه دست اندرکاران نسبت به مقابله جدی با این معضل پرداخت تا دولت را در رسیدن به اهداف چشم انداز کشور یاری کرد. (شکیبائی و احمدی،1378،ص163)

یافته های علمی انتظامی نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر کشور «پدیده قاچاق» است. پدیده قاچاق یک عمل خلاف شرع و ضربه به اقتصاد و هویت ملی و برنامه ریزی کشور است که در صورت مقابله نشدن با آن زمینه ساز تضعیف تولید داخلی و ترویج اشتغال ناسالم خواهد بود. میزان سرمایه گذاری، پیشرفت صنایع و فن آوری شرکت های فرا ملیتی، با میزان سرمایه گذاری، پیشرفت صنایع و فن آوری کشورهای در حال توسعه، مانند کشور ما مبین این واقعیت است که ما در کارزار نابرابر قادر به رقابت نیستیم، بنابراین صنایع ما به نوعی حمایت و پیشتیبانی دولتی نیاز دارند، یکی از ابزارهای مؤثر و نافذ خود استعماری، با تبلیغات هزار تو ومردم پسند نیاز آفرینی شده تشنگی مصرف به حد هلاکت رسیده، تجارت غیر قانونی کالا و خدمات می باشد که توان دور زدن و فرار از همه موانع ، مانند حفاظت فیزیکی مرزها، قوانین ومقررات بازدارنده، دیوراه های تعرفه ورود کالا و… را دارد.(شادنیا،1384ص82-83).

قاچاق کالا آثار و تبعاتی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، سیاسی از خود بجا می گذارد. قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند؛ این پدیده برنامه ها وسیاستهای توسعه اقتصادی را مختل می سازد و منجربه کاهش تولیدات داخلی ،افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود در اقتصادهایی که در زمینه کمیت و کیفیت تولید، منابع ارزی وحمایت های گمرکی محدویت شدید وجود دارد، همواره بخشی از تقاضای داخلی برای کالاها، به ویژه کالاهای با کیفیت مرغوب، لوکس وحتی ضروری از راه های قانونی تأمین نمی شود.

در کشورهای در حال توسعه و عموماً جهان سوم به علت بی ثباتی سیاسی و نیز وجود اقتصاد تک محصولی مانند نفت یا گاز و علاوه بر عدم زیر ساختهای اقتصادی پایدار و سرمایه گذاری مناسب، مردم برای جبران درآمد و نیز اشتغال کاذب به پدیده قاچاق روی می آورند.

در این میان نقض قوانین بصورت گسترده و عدم اعتقاد به رعایت قوانین مربوطه(که در دراز مدت به صلاح و مصلحت کشور وتولیدات داخلی) نبوده، از عوامل رونق قاچاق کالا وارز می باشد وکشور ما از این قاعده در امان نیست.

آمار و ارقام موجود بیانگر این است که قاچاق کالا یک معضل ملی است و اقتصاد و عوامل فرهنگی، اجتماعی وحتی ارزشهای جامعه را تهدید می کند. لذا در این تحقیق سعی شده که اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا را مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرند.

1-2) بیان مسئله

یکی از مهمترین موانع موجود در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، قاچاق کالا می باشد. چرا که بنابر ادعا مسئولین سالیانه حدود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق بر اقتصاد ایران ضربه می زند.( روزنامه جام جم ،1392، ص 4) .  از آنجائیکه یکی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برابر بند 8 ماده 4 قانون ناجا(مصوب27تیر ماه 1369 (وظیفه پیشگیری را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده در بند ماده فوق آمده است: «بر طبق قانون وظایفی بر عهده نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه شامل:1- مبارزه با مواد مخدر2- مبارزه با قاچاق 3- مبارزه با منکرات و فساد 4- پیشگیری از وقوع جرم 5- حفظ آثار و دلائل جرم  6- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنان 7- اجرا و ابلاغ احکام قضایی » محول شده است . لذا ناجا اصلی ترین سازمان مبارزه کننده در مقابله با قاچاق کالا به شمار می رود و انتظارات مردم و مسئولین از پلیس در این حوزه زیاد می باشد. پس به منظوراجرای مطلوب وظایف ذاتی ناجا و برآورد انتظارات مسئولین از پلیس، شناخت اثر هریک از شاخص های مدیریت انتظامی ( منابع انسانی، تجهیزات و قوانین) در مقابله با قاچاق کالا ضرورت داشته و یکی از دغدغه اصلی محقق به عنوان کارشناس که چندین سال مستقیماً با آن ارتباط دارد لازم به انجام تحقیق  بود تا به استناد به نتایج بدست آمده نسبت به توسعه و تقویت شاخص های اثر گذار سازمانی گامهای مثبت برداشت. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در خصوص اثر بخشی  مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا در تهران مورد بررسی قرار نگرفته بود و از طرفی نظر به اینکه شهر تهران بعنوان مرکز و پایتخت ایران با جمعیتی بالغ بر535،244،8 نفر که تمامی راههای مواصلاتی سراسر کشور به آن منتهی می شود بخشی زیادی از کالاهای مورد نیاز مردم از طریق مبادی رسمی و بخشی از طریق غیر رسمی(قاچاق) توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی به آن وارد و هیچگونه ایست و بازرسی و تجهیزات کنترلی در این راهها وجود ندارد و همچنین ضعف در قوانین فعلی قاچاق و بکارگیری سرمایه های انسانی متخصص و متعهد و اینکه حجم زیادی از جامعه مورد مطالعه به منظور دستیابی به نتایج مطلوب در تهران واقع گردیده  نیاز به انجام پژوهش  حاضر را بیشتر می نمود. به همین سبب محقق را بر آن داشت تا به این سئوال اصلی پاسخ داده شود که: مدیریت انتظامی به چه میزان درمقابله با قاچاق کالا مؤثر است ؟ تا نسبت به شناخت بیشتر هر یک از مولفه های تحقیق دست یافته و در جهت تقویت و توسعه آن از سوی مسئولین ناجا اقدام لازم معمول گردد.

تعداد صفحه :243

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید