دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفاتمطالعه موردی محور شیراز -مرودشت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ترافیک شهری

عنوان : بررسی تاثیر  بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات مطالعه موردی محور شیراز  -مرودشت

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ترافیک شهری

موضوع:

بررسی تاثیر  بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات مطالعه موردی محور شیراز  -مرودشت

استاد راهنما:

جناب دکتر سید محمد سادات حسینی

استاد مشاور:

جناب سرهنگ رحیم رمضان آقایی

آبان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با پیشرفت روز افزون دانش بشری و بهره گیری از فناوری نوین حمل و نقل، نیاز به وضع قوانین جدید و کارآمد برای افزایش ایمنی آمد وشد بین جاده‌ای و برخورد با متخلفان بیشتر شده است که این مهم به نوبه خود مستلزم استفاده بهینه از فناوری‌های جدید در کشف و ضبط جرایم و اعمال قانون اینگونه تخلفات است. با توجه به آمار بالای تلفات  تصادفات رانندگی در کشور در این تحقیق تأثیر استفاده از تجهیزات ثبت سرعت متوسط وسایل نقلیه در کاهش تصادفات رانندگی بررسی شده است. در سیستم ثبت سرعت متوسط وسایل نقلیه، هر وسیله نقلیه‌ای که از مقابل هر دوربین عبور می‌کند تشخیص داده شده و پلاک آن خوانده می‌شود. با توجه به زمان عبور وسیله نقلیه از جلوی هر دوربین تا زمان مشاهده آن در دوربین بعدی،  سرعت متوسط وسیله نقلیه در فاصله  بین دو دوربین محاسبه می‌گردد. به عنوان مطالعه موردی تأثیر به کار گیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات در محور شیراز- مرودشت در نظر گرفته شده است. در این راستا کروکی تصادفات یکسال قبل و یکسال بعد از نصب این سیستم در محور مورد بررسی از پاسگاه پلیس راه مربوطه اخذ و تحلیل شده است. همچنین آمار تخلفات سرعت  کاربرانی که از سرعت مجاز تخطی کرده‌اند یکسال قبل و یکسال بعد برداشت شده است. در این تحقیق نشان داده شده است که استفاده از سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه باعث کاهش تصادفات می‌گردد و به همین جهت اعمال قوانین سرعت از طریق دوربین ثبت سرعت در بقیه محورها و جاده‌ها توصیه شده است.

 

واژگان کلیدی:

سیستم کنترل سرعت متوسط، وسایل نقلیه، تصادفات، شیراز- مرودشت.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول:کلیات

1-1- تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق.. 2

1-2-هدف‌ها : (کلی و جزیی) 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4-  سوالهای تحقیق (اصلی -فرعی) 3

1-5- فرضیه‌ها 4

1-6- کاربرد‌هایی که از انجام این تحقیق متصور است… 4

1-7- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و غیره 4

1-8- روش تحقیق.. 4

1-9- ابزار گردآوری اطلاعات… 4

1-10- جامعه آماری و حجم نمونه. 5

1-11- روش نمونه گیری.. 5

1-12-  روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 5

1-13- رئوس مطالب و فصول.. 5

1-14- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح.. 5

1-15- محدودیت‌های تحقیق: 6

 

فصل دوم:پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه: 8

2-2- پیشینه تحقیق: 8

2-3- علل و عوامل مؤثر بر تصادفات ناشی از سرعت… 10

2-3-1-عوامل انسانی.. 11

2-3-2-  عوامل مربوط به وسیله نقلیه. 12

2-3-3- عوامل جاده ای.. 13

2-3-4- عوامل محیطی.. 13

2-4- تاریخچه کاربرد دوربین‌های کنترل سرعت… 14

2-5- کنترل سرعت… 14

2-5-1- روش‌های قدیمی.. 14

2-5-2- تجهیزات جدید. 14

2-5-2-1- سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت با حسگر لیزری.. 15

2-5-2-2- سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت با حسگر مغناطیسی.. 15

2-5-2-3- سامانه‌های ثبت سرعت با حسگر ویدیویی.. 16

2-5-2-4- سامانه‌های ثابت ثبت تخلفات سرعت با حسگر راداری.. 17

2-5-3- کنترل سرعت متوسط… 17

2-6-تأثیر سرعت در تصادفات… 18

2-6-1- ارتباط سرعت و تصادفات… 20

2-6-2- ارتباط سرعت با احتمال وقوع تصادفات… 20

2-6-3- بررسی آماری سهم سرعت در تصادفات… 21

2-7- تحقیقات انجام گرفته در ایران.. 22

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 26

3-2- روش تحقیق.. 26

3-3- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 27

3-4- جامعه آماری.. 27

3-5- روش و ابزار گردآوری داده‌ها 27

3-6- وضعیت محور شیراز- مرودشت… 27

3-7- خصوصیات سیستم کنترل سرعت متوسط نصب شده 31

3-7-1-مزایای سامانه سرعت سنج.. 33

3-7-2- قابلیت‌های سامانه سرعت سنج.. 34

3-7-3- مزایای روشهای تشخیص سرعت مبتنی بر پردازش تصویر. 36

3-7-4- قابلیت‌ها و ویژگی‌های سامانه تشخیص پلاک خودرو 37

3-7-5- سامانه کنترل سرعت جامع.. 37

3-7-6- مشخصات سامانه سرعت سنج و پلاک خوان.. 38

3-7-7- آشنایی با دوربین‌های نظارت تصویری.. 39

3-7-8- موقعیت دوربین‌های نصب شده 40

3-8-چگونگی جمع آوری کروکی تصادفات… 42

3-9- مراحل انجام تحقیق.. 43

 

فصل چهارم: تحلیل نتایج

4-1- مقدمه. 45

4-2- تحلیل توصیفی.. 45

4-2-1- به کارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط تاچه حد بر میزان تصادفات مؤثر است؟ 45

4-2-2 به کارگیری سیستم کنترل سرعت تا چه‌اندازه بر میزان تصادفات ناشی از سرعت مؤثر است؟ 48

4-2-3-آیا عملکرد این سیستم در زمان وقوع تصادفات مؤثراست؟. 50

4-2-4-آیا عملکرد این سیستم در مکان وقوع تصادفات مؤثراست؟. 51

4-2-5-آیا عملکرد این سیستم در مکان وقوع تصادفات ناشی از سرعت مؤثراست؟ 52

4-2-6-میزان تخلفات اعمال قانون شده سرعت در محور مورد بررسی چقدر است؟ 53

4-3- تحلیل استنباطی.. 55

4-3-1-  سیستم‌های کنترل سرعت متوسط باعث کاهش تصادفات می‌گردند. 55

4-3-2- به کارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط بر میزان تصادفات ناشی از سرعت مؤثر بوده  است. 57

4-3-3-عملکرد سیستم کنترل سرعت متوسط در زمان وقوع تصادفات مؤثر بوده است. 58

4-3-4-عملکرد سیستم کنترل سرعت متوسط در زمان وقوع تصادفات در شب مؤثربوده است. 60

4-3-5- عملکرد سیستم کنترل سرعت متوسط در زمان وقوع تصادفات در روز مؤثر بوده است. 61

4-3-6- میزان تخلفات اعمال قانون شده سرعت در محور مورد بررسی  قبل و بعد از به کارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط متفاوت می‌باشد. 62

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 66

5-2-پیشنهاد اجرایی.. 66

5-3-پیشنهاد برای تحقیقات آینده 66

5-4- جمع بندی.. 67

مراجع.. 68


فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل 2-1- سامانه ثبت تخلفات سرعت با حسگر لیزری……………………………………… 15

شکل 2-2-  سامانه ثبت تخلفات سرعت با حسگر ویدیوئی……………………………………………………………. 16

شکل 2-3- سامانه ثبت تخلفات سرعت با حسگر راداری……………………………………………………………….. 17

شکل 2-4- سامانه ثبت تخلفات سرعت متوسط……………………………………………………………………………… 18

شکل 3-1: نقشه مسیر محور شیراز- مرودشت.. 28

شکل 3-2- تصاویر دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در محور شیراز- مرودشت………………………. 31

شکل 3-3- تصویر  ضبط شده توسط دوربین کنترل سرعت متوسط   32

شکل 3-4- برگه جریمه صادره جهت اطلاع کاربران. 32

شکل 3-5 اپراتور در حین ثبت تخلفات دوربین سرعت متوسط……………………………………………………. 34

شکل 3-6- موقعیت دوربینهای ثابت کنترل سرعت در مسیر……………………………………………………….. 41

شکل 3-7- مراحل انجام تحقیق. 43

شکل4-1-  نمودار ستونی جهت مقایسه میزان تصادفات سال 88 و89  46

شکل 4-2: نمودار ستونی جهت مقایسه تصادفات ناشی از سرعت سال 88 و 89  49

شکل 4-3: مقایسه تصادفات شب و روز سال 88      50

شکل 4-4: مقایسه تصادفات شب و روز سال 89……………………………………………………………………………. 50

شکل 4-5- نمودار تصادفات سال 88 و 89 بر اساس مکان رخداد آن  51

شکل 4-6: نمودار مقایسه‌ای موقعیت مکانی تصادفات ناشی ازسرعت سال 88 و 89  53

شکل 4-7- نمودار آمار تخلفات سال 88 و 89. 54

 

تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق:

با توجه به اینکه بسیاری از تصادفات در نتیجه عدم رعایت سرعت مجاز به وجود می آیند، سیستم‌های کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه برای جلوگیری از حرکت وسایل نقلیه با سرعتهای غیر مجاز به کار گرفته می شوند، در این تحقیق با شناسایی تعداد و نوع تصادفات قبل و بعد از به کار گیری سیستمهای کنترل سرعت، میزان تاثیر گذاری این سیستم‌ها در تصادفات بررسی گردیده است. به عنوان مطالعه موردی محور شیراز -مرودشت مورد بررسی قرار گرفته است  برای شناخت تعداد و نوع تصادفات از کروکی‌های تصادفات در این محور استفاده شده است. در این تحقیق به این سوال پاسخ داده شده است که :

به کار گیری سیستم کنترل سرعت متوسط تا چه‌اندازه بر میزان تصادفات موثر است ؟

سوال اصلی در این تحقیق به این موضوع می پردازد که بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط تا چه میزان در کاهش آمار تصادفات موثر واقع شده‌اند.

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه                                                                                                                    

جدول 2-1- در صد عامل تجاوز سرعت از کل تلفات در کشورهای مختلف   22

جدول 3-1- آمار تردد هفتگی محور شیراز مرودشت.. 30

جدول 3-2- آمار میانگین تردد  روزانه در سال 88 و 89. 31

جدول 3-3-  اطلاعاتی در مورد سرعت سنج و پلاک خوان بصیر 38

جدول3-4-  موقعیت دوربین‌های سرعت سنج……………………………………………………………………………….. 41

جدول 4-1: آمارمقایسه‌ای تصادفات سال 88 و 89 براساس تفکیک ماه 46

جدول 4-2: آمارمقایسه‌ای تصادفات ناشی ازسرعت سال 88 و 89 براساس تفکیک ماه 48

جدول 4-3: آمارتاثیرموقعیت زمانی برتصادفات سال 88 و 89. 50

جدول 4-4: آمار تصادفات سال 88 و 89 بر اساس مکان وقوع آن  51

جدول 4-5: آمارتصادفات ناشی از سرعت سال 88 و 89 بر اساس مکان وقوع آن  52

جدول 4-6: آمار تخلفات سرعت سال 88 و 89 بر اساس تفکیک ماه 54

جدول 4-7- آمار توصیفی به تفکیک تصادفات سال 88 و 89. 55

جدول 4-8- آمار استنباطی مقایسه تصادفات سال 88 و 89. 56

جدول 4-9- آمار توصیفی به تفکیک تصادفات  ناشی از سرعت سال 88 و 89  57

جدول 4-10-آمار استنباطی مقایسه تصادفات سال 88 و 89 با بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط   58

جدول 4-11- آمار توصیفی زمان وقوع تصادفات  سال 88 و 89(شب و روز) 59

جدول 4-12-آمار استنباطی مقایسه تصادفات سال 88 و 89 بر اساس زمان  59

جدول 4-13- آمار توصیفی زمان وقوع تصادفات شب، سال 88 و 89  60

جدول 4-14- آمار استنباطی مقایسه تصادفات سال 88 و 89 بر اساس زمان در شب   61

جدول 4-15-جدول آمار توصیفی زمان وقوع تصادفات روز، سال 88 و 89……………………………….. 61

جدول 4-16-آمار استنباطی مقایسه تصادفات سال 88 و 89 بر اساس زمان در روز 62

جدول 4-17-جدول آمار توصیفی تخلفات سرعت، سال 88 و89  63

جدول 4-18- آمار استنباطی مقایسه تخلفات سرعت سال 88 و 89  63


 

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید