دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده :با نگاهی به شرایط اقتصادی وسیاسی کشوردرمی یابیم که تلاش درجهت حفظ منابع وثروتهای ملی کشوورامروزه به عنوان یک اصل سرلوحه کار مدیران کشوری قرارگرفته است , چرا که هموواره ثابوت شوده اسوتباحفظ منوابع کشوورونگهداری درسوت ازثروتهوای ملوی آسوانترازتولیدوایااد ثروتهوای ملوی راه پیشورفتکشورهموارتر میگرددوازطرفی حفظ ثروتهای ملی آسانترازتولید وایااد ثروتهای ملی جدیداست . بوا دقیوشدن درمفهوم بیمه به سادگی میتوان متوجه شد یکی ا از صلی ترین اهداف صنعت بیموه تولاش درجهوتحفظ ثروتهای ملی کشور است که ای ن مفهوم دررشته بیمه های اتکایی نمایان ترمی باشد .براساس اهداف تحقی عوامل تأثیرگذار زیر موورد بررسوی قرارگرفتنو د :و اگوذاری قراردادهوای بیمو ه هوایباریسک بالا ,واگذاری قراردادهای بیم ه هایی باسرمایه بالا , تأمین پوشو حوواد فاجعوه آمیو ا,ف و ایظرفیت بیمه نامه نویسی وتوسعه عملیات بیمه گری. در این پژوه با استفاده از نرم اف ار ) اس . پی . اس .اس(ابتدا به تحلیل پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلف ای کرونباخ پرداختوه شوده و پوز از آن در دو سوتوصیفی و استنباطی به تا یه و تحلیل دادههای بدست آموده پرداختوه شوده اسو ت . در سو توصویفی ازشاخصهای فراوانی) فراوانی ، درصد فراوانی،درصد تراکمی و ...( و نمودار ستونی استفاده شده است و دربخ استنباطی نی ضمن کمی سازی، از آزمو ن های آماری مانند آزمون های همبستگی و رگرسویون، بورایبررسی فرضیه هااستفاده شده است.نتایج:-1 بیمه های اتکایی درحفظ ثروتهای ملی کشور اثر مثبت دارد.-2 تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.-3 اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.-4 واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالا درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.-5 توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشور اثر مثبت دارد.: فصل 1کلیات تحقی1کلیات تحقی1-1 مقدمهدر دهه های گذشته رشد سالیانه تقاضای نفت همواره محرکی جهت ایااد و توسعه پروژه های جد د نفتو ی یودر مناط نفت خی جهان بوده است از طرفی موضوع تقاضای نفت نی همواره بستگی شدیدی به تغییو راتاقتصادی و سیاسی عرصه بی نالملل داشته است.چشم انداز آینده اقتصاد جهان، نشانگر اف ای قابل توجه تقاضای انرژی م یباشد. ایران نی به عنوان دومو ینتولید کننده نفت در ماموعه کشورهای اوپک بال بع نق مهمی در تامین تقاضای جهانی نفت در سال ی هواآتی بر عهده دارد که این امر سرمایه گذاری های کلانی را در این حوزه م یطلبداز سوی دیگر عل یرغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی در دهه گذشته، نفت هنوز عمده ترین منبع درآمدارزی کشور م یباشد و حدود 08 درصد از درآمدهای ارزی ایران و 54 درصد از درآمدهای بودجه عمووم یکشور طی 28 سال گذشته از طری درآمدهای حاصل از صادرات نفت توام ین شوده اسوت کوه ه ین امور، موموضوع نفت را به یک موضوع اساسی و حیاتی برای کشور ع ی مان بدل نموده است.با توجه به اف ای تقاضای جهانی نفت و گاز از یک سو و اهمیت نفت در اقتصاد ایران از سوی دیگر، لازماست در تنظیم سیاست های داخلی، اولویتی ویژه به توسعه سرمایه گذاری در بخ نفت و انرژی داده شود.البته توسعه صنعتی همواره در برنامه های توسعه ای کشور مورد توجه بوده است و همان طوور کوه شواهد آنهستیم عل یرغم محدودیت سرمایه گذاری ها، محدودیت های حاکم بر فضای کسب و کار کشوور در عرصوه2بین الملل و کاه ذخایر برخی از میدان های نفتی کشورمان، توسعه صونا یع نفوت بوه خ صوو در حووزهاستخراج و تولید و همچنین صنایع مرتبط با آن در سال های اخ ر بووده وی و سورم ا یه گوذار ی ی کلانو هو ی ا درگسترش صنایع و تاسیسات حوزه های زیربنایی انرژی اناام شده است، به طوری که در چند سال اخ ر 66 یومیلیارد دلار در راستای احدا و راه اندازی پالایشگاه های کشور سرمایه گذاری صورت گرفته استوضعیت کنونی تعاملات صنایع نفت و انرژی و بیمه :م العه آمارها و بررسی دان توسعه یافته در حوزه بیمه در صنایع نفت و انورژ ی دن ا- بوه عنیوو وان ی ی از ک وقدیم یترین و گسترده ترین بخ های صنعتی- این صنعت را به عنوان حووز ه ای کوه تعر ف و کاربیو ردهوا یپیشرفته ای از بیمه را م رح م یکند، نشان م یدهد. این در حالی است که ارقام و داده ی عملکهوورا د صونعتبیمه در حوزه نفت و انرژی در کشور، حاکی از عدم تناسب سهم صنایع نفت و انرژی از صنعت بیمه کشوربا نق این بخ در اقتصاد کشور م یباشد)سایت رسمی شرکت نفت(.به طوری که، ماموع ح بیمه های تولیدی در سال 1301 در بخو نفوت و انور ژ ی، عودد ی حودود 18162 درصد از پرتفوی صنعت بیمه را تشوک یل ی . امیو و ند هدرو د / میلیارد ریال بوده است که سهمی کمتر از 65حالی است که سهمی که صنایع نفت و انرژی از اقتصاد کشورمان داشته است، عددی به مراتب بالاتر از ایناعداد م یباشد که این امر نشانگر عدم بهره گیری کافی صنایع نفت و انرژی از پوش ی بیمو ه هاویا داخلو یم یباشد.علل عدم رشد متناسب دو صنعت و ضرورت توسعه تعاملات:شاید بتوان یکی از مهم ترین علل بروز این مساله را از یک سو توان فنی و ظرفیت های پذیرش غیرمتناسوبصنعت بیمه در حوزه نفت و انرژی و از سوی دیگر عدم اشراف کامل تصمیم گیرندگان فعال در حوزه نفت3و انرژی به دان و تخصص شرکت های بیمه داخلی دانست. از سوی دیگر محدودیت های حاکم بر فضوا یکسب و کار کشور در س جهانی، از جمله معضلات پی روی صنایع نفت و انرژی کشور م یباشد.تحولات عظیم در سرمایه گذاری های بخ انرژی و اف محدودیت های موجود، حضور فعال تر صنعت بیمهداخلی و گسترش فعالیت آن در حوزه نفت و انرژی را م یطلبد که طبیعتا ایو ن امور نیازمنود ارتقوا ی سوهمکاری هر دو صنعت م یباشد.با توجه به شرایط اقتصادی-سیاسی حاکم بر بازار ایران تعامل بیشتر این دو بخ ، تنها یک انتخاب نی س وت ،بلکه ضرورتی انکارناپذیر است که بر عهده مدیران و تصمیم گیرندگان دو صنعت م یباشود . بنوابر این ایاوادبستری مناسب در راستای تقویت هم اف ایی همکاری های مشترک،باید محور همه فعالیت ها و اصل و بنیان همکاری ف یمابین دو صنعت قرار گیرد.تحق چنین بستری، مستل م همدلی و همیاری مدیران دو بخ بوده و بوا شوناخ ت ی کوه از توانمنو د ی و هوادرایت مدیران هر دو صنعت داریم به طور ق ع این هدف دست یافتنی خواهد بود. واقع ت ایو ن ایو سوت کوهظرفیت های بالقوه زیادی برای ایااد و گسترش فضای همکاری دو صنعت وجود دارد. ظرفیتی که منار بوهبهره وری و استفاده بهینه از همه امکانات و پتانسی لهای داخلی خواهد شد. برای استفاده م لوب از این توانبالقوه، لازم است که دو صنعت با یکدیگر تعامل مناسبی را رقم زده و به شیوه ک بواز یی و بورد -بورد، بور ا ییکدیگر ظرفیت سازی نمایند.ارتقای س مراودات دو صنعت، هم اف ای بهره وری صنعت بیمه کشور را به دنبال خواهد داشوت و هومزمینه مناسبی را جهت بهره گیری از پتانسیل های داخلی برای صنعت نفت و انرژی را فراهم خواهد نمود کهدستیابی به این مهم، ق عا تقویت منافع ملی را در پی خواهد داشت.4اما برای رسیدن به این مهم و تضمین موفقیت در ارتقای س همکاری ی یمهواو با ین، فتو ودو ین نقشوه راهگسترش و توسعه روابط بین دو صنعت، گامی ضروری محسووب م و یگوردد . مسوال ه ای کوه م و یبای از س وتمنظرهای مختلف مورد توجه قورار گرفتوه و مو د یران و کارشناسوان بخو ی مختلهووا ف هور دو صونعت،عل یالخصو شرکت های بیمه ای که در حوزه نفت و گاز پیشگام هستند، موظفند به این مهم به عنوان ک یوماموریت جدید توجه نمایند. بال بع سهم و نق نخبگان نفتی نی در این میان قابل توجوه و دار ای اهم ت یوویژه م یباشد؛ به طوری که با توجه و اعتماد به ظرفیت های داخلی شورک ت ی بیموهه ، وآا نهوا را در برداشوتننخستین گام ها و ورود به عرصه رقابتی بیمه در این حوزه یاری رسانند.تعداد صفحه : 88قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید