دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر شبکه‌های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین بر عملکرد شغلی کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

 

پایان نامه

جهت اخذ درجه‌ی کارشناسی ارشد

رشته‌ی مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته

 

عنوان:

بررسی تاثیر شبکه‌های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین بر عملکرد شغلی کارکنان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیدهوجود ارتباطات موثر، همواره یکی از عوامل مهم موفقیت سازمان بوده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری به طور خاص ارتباطات شبکه‌ای حاصل از نظریه شبکه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان است. این پژوهش با تمایز بین شبکه‌های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین کارکنان، فناوری را در نظریه شبکه اجتماعی جای داده تا عملکرد شغلی کارکنان را درک کند. چنین فرض شده است که روابط کارکنان در شبکه های ارتباطی محیط‌کاری آنلاین و آفلاین منابع مکملی هستند که در تعامل هستند تا بر عملکرد شغلی آنها تاثیر بگذارند. این پژوهش از نوع تحقیقات غیرآزمایشی بوده و از پرسشنامه به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. این پژوهش در میان 104 نفر از کارکنان دانشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است و برای انجام تحلیل‌های آماری از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف ‌معیار و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است و آزمون فریدمن نیز به منظور اولویت‌بندی عوامل فرهنگی به کار رفته است. لازم به ذکر است که نرم‌افزارهای SPSS.20 و Ucinet.6 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌کار رفته‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که روابط شبکه‌ای، بدون تمایز میان روابط آنلاین و آفلاین و با تمایز آنها، همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند. نتایج آزمون رگرسیون برای پیش‌بینی عملکرد شغلی نیز نشان داد که بدون تمایز بین شبکه‌های آنلاین و آفلاین، روابط مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی موثر هستند و نتایج آزمون مدل با متغیرهای کنترل و روابط اصلی نشان داد که، روابط مستقیم آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین و روابط مستقیم آنلاین پیش‌بینی‌کننده عملکرد شغلی می‌باشند، اما ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی چشمگیر نیست. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که انگیزه پیشرفت مهم‎ترین و موثرترین عامل در روابط و عملکرد شغلی کارکنان است. واژگان کلیدی: شبکه‌های آنلاین، شبکه‌های آفلاین، شبکه‌های ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی، تکامل، عملکرد شغلی فهرست مطالبفصل اول- کلیات پژوهش... 11-1    مقدمه. 11-2   بیان موضوع. 21-3   اهمیت موضوع. 41-4   مروری بر ادبیات پژوهش... 81-4-1  توانمند‌سازی شغلی کارکنان. 81-4-2  عملکرد شغلی.. 91-4-3  ارتباطات.. 101-4-4  روابط آفلاین (رو‌‌ در رو) 111-4-5  روابط آنلاین.. 111-4-6  شبکه‌های ارتباطی.. 121-4-7  شبکه اجتماعی.. 121-5  ا هداف پژوهش... 141-6   سوالات پژوهش... 141-7   فرضیات پژوهش... 151-8   روش پژوهش... 161-9   مفاهیم و واژگان کلیدی.. 161-9-1  شبکه ارتباطی.. 161-9-2  شبکه روابط آفلاین.. 161-9-3  شبکه‌ روابط آنلاین.. 171-9-4   ارتباط مستقیم آفلاین.. 171-9-5   ارتباط غیر مستقیم آفلاین.. 181-9-6   ارتباط مستقیم آنلاین.. 181-9-7   ارتباط غیر مستقیم آنلاین.. 181-9-8   شبکه اجتماعی.. 181-9-9   تکامل ( رابطه مکمل) 191-9-10  عملکرد شغلی (متغیر وابسته) 191-10   قلمرو پژوهش... 201-11   ساختار پژوهش... 201-12   جمع بندی.. 22فصل دوم - ادبیات پژوهش... 232-1   مقدمه. 232-2   عملکرد: مفاهیم و ابعاد. 242-3   عملکرد شغلی.. 252-4    عوامل موثر بر عملکرد شغلی.. 272-4-1  عوامل شخصیتی.. 282-4-2   عوامل سازمانی.. 342-5   ارتباطات.. 392-5-1 روابط آفلاین.. 402-5-2 روابط آنلاین.. 422-5-3  رابطه مکمل ارتباطات آنلاین و آفلاین.. 432-5-4  عوامل موثر بر قدرت ارتباطات در دستیابی به منابع. 456-2 شبکه اجتماعی.. 522-6-1  سایت‌های شبکه‌های اجتماعی  و تعامل در فضای آنلاین.. 562-7   فرهنگ.. 652-7-1  فرهنگ سازمانی.. 662-7-2  فرهنگ و اثر بخشی سازمانی.. 672-8   پیشینه پژوهش... 672-8-1  پیشینه پژوهش در داخل کشور 672-8-2  پیشینه پژوهش در خارج از کشور 722-9   جمع بندی.. 83فصل سوم- روش پژوهش... 853-1   مقدمه. 853-2   نوع و روش پژوهش... 853-3  روش‌شناسی پژوهش... 863-4  شناسایی متغیر‌ها و توسعه مدل. 883-4-1  توسعه مدل. 883-5  توسعه فرضیه‌ها 893-6   ابزار پژوهش... 983-7   سازمان و جامعه آماری.. 1013-8   نمونه آماری.. 1023-9  روش جمع آوری داده 1023-10  روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده 1033-11  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 1033-12  ابزار نرم‌افزاری پژوهش... 1033-13  جمع بندی.. 105فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. 1064-1    مقدمه. 1064-2  تحلیل آماری.. 1064-2-1  روایی ابزار پژوهش... 1064-2-2  پایایی (قابلیت اطمینان) 1084-3  آمار توصیفی.. 1094-3-1  بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 1094-4   آزمون همبستگی پیرسون. 1134-5   رگرسیون. 1154-6  مقایسه نتایج با مقاله مرجع.. 1184-7  روایی ) اعتبار) پرسشنامه فرهنگ.. 1204-8  پایایی (قابلیت اطمینان) 1224-9  آمار توصیفی.. 1234-9-1  بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 1244-10  آزمون نرمال بودن توزیع. 1264-11  آزمون فریدمن.. 127فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری.. 1305-1   مقدمه. 1302-5   خلاصه پژوهش... 1305-3   بررسی فرضیات پژوهش... 1335-4   بررسی سوالات پژوهش  و پاسخ به آنها 1365-5   نتایج پژوهش... 1375-6   پیشنهاد به سازمانها 1395-7   محدودیتهای پژوهش... 1405-8  پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 1415-9   محدودیت‌ها و مشکلات پژوهشگر. 143فهرست منابع فارسی.. 144فهرست منابع انگلیسی.. 149پیوست‌ها 169 فهرست جداولجدول ‏2‑1  عوامل موثر بر عملکرد شغلی.. 38جدول 2-2  مکانیزم‌های دستیابی به منابع. 52جدول 2-3  پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 71جدول 2-4  پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 77جدول 2-5   تحقیقات اولیه شبکه اجتماعی و عملکرد فردی.. 79جدول 3-1  جزئیات پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلی.. 100جدول 3-2   جزئیات پرسشنامه عوامل فرهنگی.. 101جدول 4-1  شاخص KMO و آزمون بارتلت.. 107جدول 4-2   تحلیل عاملی.. 107جدول 4-3   خلاصه پردازش.. 108جدول 4-4   روایی ابزار پژوهش... 108جدول 4-5   روایی مولفه‌های اصلی پژوهش... 108جدول 4-6   آمار توصیفی.. 109جدول 4-7   توزیع کارکنان برحسب جنسیت.. 110جدول 4-8   توزیع کارکنان برحسب مقام. 110جدول 4-9   توزیع کارکنان برحسب سابقه کاری.. 111جدول 4-10  توزیع کارکنان برحسب تجربه کامپیوتری.. 112جدول4-11  همبستگی متغیرهای پژوهش... 114جدول 4-12  خلاصه آزمون مدل. 115جدول 4-13  ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش... 115جدول 4-14  خلاصه آزمون مدل. 116جدول 4-15  ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش... 116جدول 4-16  مقایسه نتایج با مقاله مرجع. 119جدول 4-17  شاخص KMO و آزمون بارتلت.. 120جدول 4-18  تحلیل عاملی.. 120جدول 4-19  نتایج پردازش داده‌ها 122جدول 4-20  روایی ابزار پژوهش... 122جدول 4-21  روایی مولفه‌های اصلی پژوهش... 122جدول 4-22  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش... 123جدول 4-23  توزیع کارکنان برحسب جنسیت.. 124جدول 4-24  توزیع کارکنان برحسب رشته تحصیلی.. 125جدول 4-25  آزمون نرمال بودن توزیع. 126جدول 4-26  آزمون فریدمن.. 127جدول 4-27  میانگین رتبه عوامل. 128جدول 4-28  رتبه بندی عوامل بر اساس اولویت 129فهرست شکل‌هاشکل 1-1  ساختار پژوهش... 21شکل 2-1 مجازی سازی شبکه ارتباطی محیط کاری.. 41شکل 3-1 روش‌شناسی پژوهش... 87شکل 3-2  مدل مفهومی پژوهش... 89فهرست نمودارها نمودار 4-1  توزیع کارکنان بر حسب جنسیت.. 110نمودار 4-2  توزیع کارکنان بر حسب مقام. 111نمودار 4-3  توزیع کارکنان بر حسب سابقه کاری.. 112نمودار 4-4  توزیع کارکنان بر حسب تجربه کامپیوتری.. 113نمودار 4-4  توزیع کارکنان را بر حسب جنسیت.. 124نمودار 4-5  توزیع کارکنان را بر حسب رشته تحصیلی.. 125

فصل اول- کلیات پژوهش

1-1    مقدمه

تغییرات سریع از ویژگی‌های مهم محیط کسب‌و‌کار کنونی می‌باشد. بنگاه‌های صنعتی و خدماتی با محیط رقابتی که پیچیدگی، پویایی و غیر قابل‌ پیش‌بینی بودن از ویژگی‌های اصلی آن است در تعامل هستند )نیک‌سیر، 1371). تغییراتی همچون افزایش رقابت جهانی، تأثیر فناوری اطلاعات، طراحی مجدد فرایندهای کسب‌و‌کاری و توسعه بخش‌های خدماتی بر دنیای کار تاثیر می‌گذارند (Frese, 2000). سازمان‌ها همچنان به سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تسهیل روابط کارکنان و در نتیجه افزایش عملکرد شغلی کارکنان ادامه می‌دهند ((Guartner, 2008. شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از جدیدترین فناوری‌های ارتباطی هستند که به کاربران در حفظ روابط اجتماعی موجود، پیدا کردن دوستان جدید، تغییر و تکامل سایت‌ها و شریک و سهیم شدن در تجربه‌های یکدیگر کمک می‌کنند و زمینه عضویت، فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم می‌کنند (Massari, 2010). توسعه‌های اخیر فناوری اطلاعات و سرویس‌های وب منجر به توسعه و گسترش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات شده است. از ویژگی‌های مهم شبکه‌های اجتماعی، تعامل بین کاربران است. کاربران شبکه‌های اجتماعی نه تنها اطلاعات شخصی خود (Foster et.al‚ 2010) را به اشتراک می‌گذارند، بلکه از وب‌سایت‌های اجتماعی به منظور جستجوی محصولات یا اشتراک‌گذاری توصیه‌ها و تجربیات با دوستان خود و سایر کاربران استفاده می‌نمایند (Tripp & Gregoire‚ 2011).در این پژوهش، از یک دیدگاه نظری به نام شبکه‌های اجتماعی برای توضیح عملکرد شغلی استفاده می‌شود. شبکه اجتماعی عمدتا با یک دید ساختاری عملکرد شغلی را توضیح می‌دهد و بحث می‌کند که ارتباطات شبکه‌ای کارمند نقش مهمی در دسترسی موثر به منابع مهم ایفا می‌کنند که به عنوان مکانیزم‌های کلیدی مشارکتی به طور مثبت بر عملکرد شغلی تاثیر می‌گذارند. این پژوهش با تمایز میان شبکه‌های ارتباطی آنلاین و آفلاین کارکنان، فناوری را در نظریه شبکه اجتماعی جای داده تا عملکرد شغلی کارکنان را درک کند. ارتباطات شبکه‌ای مانند ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم در هر دو شبکه ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین در نظر گرفته می‌شوند که به چهار نوع ارتباط متمایز منتهی می‌شود. در این فصل ابتدا موضوع پژوهش و اهمیت آن از نظر پژوهش و کاربرد بیان می‌شود و ادبیات پژوهش به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس اهداف، سوالات و فرضیه‌های پژوهش بیان شده و در نهایت مفاهیم و واژگان کلیدی تعریف شده و ساختار پژوهش بیان می‌شود.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 147قیمت : 14000 تومان 
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید