دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

گرای : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

استاد راهنما:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:مقدمه............................... 11)طرح موضوع و بیان مسئله.............................. 53) اهداف تحقیق............................... 64) سوالات تحقیق............................... 75) فرضیّات تحقیق............................... 76) روش تحقیق............................... 87)پیشینه تحقیق............................... 88) مشکلات پیش روی تحقیق............................... 99)چهارچوب نظری تحقیق............................... 9بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن.......11فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان................ 13مبحث اول : حبس خانگی............................... 13گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران........................... 13بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران............. 14بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی............................... 14بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی......................... 15بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی................. 17بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی........... 18بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی............... 19بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی........ 19گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا............................. 21بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا................... 21بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی............................... 21بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی............................... 22بند چهارم : اشکال حبس خانگی............................... 23بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال................. 23بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی............... 24بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی........................ 24بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی............................... 26گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی........................... 26بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی....................... 26بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی......................... 27مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی........................ 29گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران......................... 29بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران......... 29بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی......................... 30بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی................. 31بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز.................... 32بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی......................... 32گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران.............................. 33بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران................ 34بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی............................... 34بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی......................... 35بند چهارم : انواع مراکز درمانی............................... 36بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن.......... 37گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا .................38بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا ...........38بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی....................... 39بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی............... 39بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال..................... 40گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا.........................41بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا................ 42بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی............................... 42بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی................... 42بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد............ 44بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد...... 44گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی......................... 45بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی................ 45بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی............. 47فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان................. 48گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران.............................. 49بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران.............................. 49بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم.............................. 49بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی............................... 50بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم.............................. 51بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق............................... 51بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی.................. 53بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت.......54بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم............. 56بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم.............................. 57گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریک.............................ا 58بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا............................. 58بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم.............................. 59بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی............................59بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم................ 60بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم................................ 60بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم.............................. 61بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم.............................. 61گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم.............................. 62بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم.............................. 62بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم.............................. 63مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات................................ 64گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران.............................. 64بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران.............................. 65بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات................................ 65بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی............................... 66بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات................................ 67بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق................. 67بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات.......................... 68بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها................69بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات................................ 70گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا............................. 71بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا............................. 71بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات................................ 72بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی............................... 73بند چهارم : انواع تعلیق مجازات................................ 73بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق............................... 74بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات................................ 74بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات................................ 76گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات................................ 76بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق............................... 77بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق............................... 78بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها............................. 80فصل اوّل : مجازات های سود رسان.............................. 82مبحث اوّل : مجازات های مالی............................... 82بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران.............................. 83بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی............................... 83بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی............................... 84بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی............................... 86بند پنجم : جزای نقدی روزانه.............................. 87گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران.............................. 88بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران.............................. 88بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال............................. 89بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی............................... 89بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی............................... 91بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا............................. 92بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی............................... 92بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی............................... 93بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی............................... 94بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی............................... 94بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.............................. 95بند هفتم :جزای نقدی روزانه.............................. 96بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز............. 96گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا .............................97بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا............................. 97بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال.............................. 98بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی............................... 99بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال.............................99بند پنجم : اموال قابل مصادره .............................100بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی............................... 100گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی............................... 101بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی............................... 101بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی............................... 102مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه.............................. 103گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران.............................. 104بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران.............................. 104بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه.............................. 105بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.................. 105بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه.............................. 106بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه.............................. 107بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم........ 108بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه.................. 108بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه..............................109بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه...................... 109بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه.......... 110بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم.....110گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا .............................111بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا.................. 111بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه.............................. 111بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.......................... 112بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه............ 113بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی......... 114گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه.............................. 114بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه........................ 115بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه...................... 117فصل دوّم : محرومیّت های قانونی............................... 118گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران................ 119بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران............. 119بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی................ 120بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی................ 121بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث................................ 121بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی........ 123بند ششم : اعاده حیثیت................................ 124گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا......................... 124بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا................... 125بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی............................... 125بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی................... 126بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی........................... 126بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق................................ 128گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.............. 129بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی............... 129بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی............. 130مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی............................... 130گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران........... 131بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص......... 132بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی........ 132بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود................ 133بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم.............................. 134بند ششم : مجازات نقض حکم.............................. 134بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس.................. 135گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران.............................. 135بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران.............................. 136بند دوّم : تاریخچه تبعید.............................. 136بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی............................... 137گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا........ 139بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا............. 139بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص.......................... 139بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی............ 140بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا.....141بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط................. 141بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص........ 142بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص....... 143نتیجه گیری و  پیشنهادها .............................144نتیجه گیری............................... 145پیشنهادها .............................155منابع  و مآخذ.............................. 157چکیده:با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.مقدمه: مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد. تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[1]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[2]  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد. به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد. این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود. اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[3] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[4] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : 1- مجازات های جایگزین و 2- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [5] مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال 1384 به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال 1392 در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد64 الی 87 به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد. ماده 64 بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.» همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب 1984 [6] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال 1987 مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود. در ادامه تبصره ماده 64، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد 65 و 66 تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده 66 ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 68 نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد. مواد 69 الی 82 نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.ویژگی های این تحقیق به نحو ذیل می باشد:1) طرح موضوع و بیان مسئلهامروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.[1] فوکو٬میشل;مراقبت و تنبیه- تولّد زندان٬ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده٬نشر نی1387٬ ،ص291[2] همان، ص 286[3]آشوری , محمد ؛جایگزین زندان یا مجازات های بینابین٬نشر گرایش٬تهران٬1382٬چاپ اول, صفحه 49[4] گودرزی بروجردی٬محمد رضا و لیلا مقدادی٬کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی٬انتشارات مجد٬چاپ اول٬1384٬صفحه76[5] احمدی ، احمد نقش کیفر خدمات عام المنفعه در پیشگیری از تکرار جرم مجموعه مقاله های کارگروه پیشگیری از جرم و بزه دیدگی با تأکید بر نقش پلیس، 1388 ، صفحه 66[6] Sentences Reform Act 1984  تعداد صفحه : 182قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید