دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

 زمستان 1394

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرستعنوان                                                                                           صفحهچکیده   3فصل اول-کلیات تحقیق   4بیان مساله   5سوابق تحقیق   8سوالات تحقیق   11فرضیات تحقیق   12اهداف تحقیق   12روش تحقیق   12فصل دوم-مفاهیم و تعاریف   13مبحث اول-تعریف جرم   14گفتار اول-تعریف جرم در لغت   14گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح   19مبحث دوم-تعریف مجازات   23گفتار اول-تعریف مجازات در لغت   23گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح   25مبحث دوم-مفهوم پیشگیری از جرم   31گفتار اول- پیشگیری کیفری   32گفتار دوم-پیشگیری غیرکیفری   33مبحث سوم- انواع پیشگیری اجتماعی از جرم زنان   34مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان   35گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان   36گفتار دوم- مفهوم رسانه های جمعی و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان   37گفتار چهارم: مفهوم پلیس و رسانه های جمعی و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان   41بند اول-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده   44بند دوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد مدرسه   46بند سوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم، از طریق تعامل با رسانه های جمعی   48فصل سوم: علل بزهکاری زنان و راه های پیشگری آن   52مبحث اول- عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان درجامعه   53گفتار اول: عوامل اجتماعی   55گفتار دوم: عوامل اقتصادی   57مبحث دوم- نظریه های جرم شناختی جرایم زنان   59گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی   59گفتار دوم- نظریه های مبتنی بر عوامل روانی ـ شخصیتی وخانوادگی   62گفتار سوم-نظریه های مبتنی بر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی   64گفتار چهارم- نظریه های مبتنی بر دیدگاه های فمینیستی   68مبحث سوم- بررسی تفاوت جرایم زنان و مردان   72مبحث چهارم: تحولات جرایم زنان در دهۀ اخیر   74مبحث پنجم- شایع ترین جرایم در میان زنان   79مبحث ششم- انواع روش های  پیشگیری از جرایم زنان   81نتیجه گیری و پیشنهاد ها   84فهرست منابع   106Abstract  111 چکیدهزنان نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود. واژگان کلیدی:جرم،زنان،پیشگیری،قانون.  فصل اول-کلیات تحقیق بیان مسالهآمارهای جرایم زنان در کشورها مبین آن است که بسیاری از جرایمی که زنان در آن مباشرت یا مشارکت داشته اند، به نقش جنسیتی آنان ارتباط دارد. به عنوان نمونه، می توان به جرایم علیه کودک، نوزادکشی، سقط جنین غیرقانونی و روسپیگری اشاره کرد. علاوه بر خاص بودن اغلب جرایم ارتکابی از سوی زنان، تمایل آنان به معاونت در ارتکاب برخی جرایم، از جمله جرایم علیه اشخاص، اخلاق و عفت عمومی نیز قابل تأمل است. موضوع دیگر آن که، زنان به علل گوناگون، معمولاً جرایمی را مرتکب می شوند که به توانایی جسمانی کمتری نیازمند است و از این رو بزهکاریشان معمولاً کمتر خشونت بار و اغلب با خدعه و نیرنگ توأم است. در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصه ظهور رسید . پژوهشگران ، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها  اشتغال خارج از خانه ، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت داده اند. آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندی هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی ، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامی ها و فشار زندگی نیز قرار می دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمدتاَ تجربه می کردند . چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم ، به ویژه جرایم مالی قرار می دهد . علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که آزادی زنان به ارمغان آورده است ،‌ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ،‌ اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از 15% نرخ کل جرایم است  در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد . مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان ،‌ برای زنان مجازاتهای سنگینی در نظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده و زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می کند . [1]بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر می رسد  . نقش ها و کارکردهای زندان زنان بیانگر آن است که علیرغم اینکه یک نظام کنترل رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است ، ولی اصلاح و بازپروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این پژوهش جرایم زنان را بطور کلی مورد بررسی قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذیری زنان مختلف و کارکردهای منفی مجازات زندان و ضرورت به کارگیری روشهای جایگزین زندان با هدف اصلاح و بازپروری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارشی نخستین ویژگی که درخصوص بزهکاری زنان وجود دارد کم بودن حضور زنان در فعالیت های مجرمانه است. آمار جنایی بسیار از کشورهای دنیا نشانگر این هستند که میزان ارتکاب جرم از سوی زنان کمتر از مردان است . مثلا بر اساس آمار جنایی رسمی کشور فرانسه، تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرایم ارتکابی در این کشور مربوط به زنان می شود. اما ویژگی دوم بزهکاری زنان مربوط به ماهیت جرایم ارتکابی آنهاست. تحقیقات نشان می دهند که زنان در برخی از جرایم حضور بیشتری و فعال تری دارند. یکی از این جرایم ،جرم هایی است که قربانی آنها طفل یا نوزاد است. جرم هایی مثل سقط جنین ، نوزاد کشی و نیز کودک آزاری، از جمله جرایمی هستند که مرتکبین اصلی آنها را زنان تشکیل می دهند. اما دسته دیگر جرایم که زنان در آنها حضور فعال دارند جرایم جنسی هستند. حضور پررنگ زنان در این جرایم به این دلیل است که یک طرف جرم، لزوما باید یک زن باشد جرایمی مثل زنا، برقراری رابطه نامشروع و نیز روسپیگری از این قبیل اند این در حالیست که دسته دیگر جرم هایی است که علیه اموال مردم رخ می دهند و زنان بیشتر از مردان آنها را مرتکب می شوند وعمدتا از طریق مسموم کردن اتفاق می افتند و نه از طریق توسل به خشونت و خونریزی. اما تحقیقات نشان می دهند که در برخی از جرایم مثل قاچاق مواد مخدر و نیز قاچاق کالا، زنان به عنوان رابطه و باربر مورد استفاده قرار می گیرند. این امر بدین جهت است که از یکسو ماموران پلیس نسبت به زنان به یک دید ترحم آمیز نگاه می کنند واین امر سبب می شود که کمتر به زنان مظنون بشوند.در این میان نکته قابل توجه آنست که تنها تعداد اندکی از زنان حبس کشیده بعد از آزادی از زندان مجددا مرتکب جرم می شوند این در حالی است که مردان اینگونه نیستند و در موارد متعدد حتی بعد از تحمل مجازات باز هم به سراغ ارتکاب جرم می روند  در این نوشتار با بیان نظری ههای مرتبط با جرایم زنان، آمار جرایم ارتکابی از سوی زنان در ایران بررسی شده و سپس سیر تحول این جرایم با توجه به نظریه های مذکور بررسی و در پایان نیز نتیجه و برخی راهکارها ارائه می شود.[1] پروین، ستار ( ١٣٨۶ ). پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره ٨ و ٩، تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا،ص18(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه : 124قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید