دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا (مورد مطالعه استان گیلان)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا(مورد مطالعه استان گیلان)

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده فرماندهی و ستاد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا

(مورد مطالعه استان گیلان)

استاد راهنما:

دکتر مجیدی

استاد مشاور:

دکتر حسن زاده

تیر ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده    

عصر حاضر، عصر تغییر و تحولات شدید و شتابنده می باشد، لذا سازمان های مختلف از جمله نیروی انتظامی ناگزیرند برای دوام و بقاء، خود را با این تغییر و تحولات هماهنگ نمایند. در این رهگذر تغییر در شیوه مدیریت و رهبری سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ابعاد رهبری تحول آفرین براساس مدل باس و اولیو(1985) با تعهد سازمانی کارکنان براساس مدل مایر و آلن(1997) جهت تعیین شیوه مدیریت و رهبری متناسب با شرایط متحول امروزی در نیروی انتظامی  می پردازد. این تحقیق بر اساس هدف و نتیجه  از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان گیلان می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با فرض جامعه محدود استفاده شده است و حجم نمونه 188 نفر تعیین و نمونه گیری به روش خوشه ای دو مرحله ای انجام پذیرفت و پرسشنامه ها پس از تایید پایایی و روایی ، میان نمونه توزیع ؛ پس از تکمیل جمع آوری جهت توصیف و آزمون فرضیه ها با کمک روش های آماری از طریق نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که بر این اساس شدت همبستگی پیرسون بین دو متغیر سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان 8/63 + درصد بدست آمد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر                   می باشد و تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی نشان داد رابطه خطی بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی وجود دارد و تاثیر سه بعد از ابعاد رهبری تحول آفرین معنی دار بوده که با توجه به مقدار بتا و جهت آن مشاهده می شود که بیشترین تاثیر مربوط به بعد انگیزه الهام بخش می باشد و پس از آن رفتار آرمانی و سپس ترغیب ذهنی قرار دارند،تاثیر هر سه بعد   مثبت می باشد یعنی با افزایش آنها تعهد سازمانی نیز افزایش می یابد.

کلید واژه ها:  رهبری تحول آفرین(Transformational) ، انگیزه الهام بخش(Inspivational Motivation)، رفتار آرمانی(Idealized behavier)، ترغیب ذهنی (Intellectual stimulation) ، تعهد سازمانی( Organizational commitment).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….2
  • بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….3
  • ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………….5
  • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………6
  • سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….7
  • فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….7
  • مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….8
  • تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ………………………………………………………………………………..9
  • تعریف مفاهیم عملیاتی تحقیق ………………………………………………………………………………………11

 

فصل دوم ادبیات تحقیق

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1)    مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

بخش اول: ادبیات پژوهش

2-2)    تاریخچه رهبری………………………………………………………………………………………………………………….17

2-3)    تعاریف و مفاهیم رهبری…………………………………………………………………………………………………….18

2-4)    تفاوت رهبری و مدیریت…………………………………………………………………………………………………….20

2-5)    چالشهای رهبری سازمانی………………………………………………………………………………………………….23

2-6)     سیر تکاملی نظریه‌پردازی درباره رهبری  ………………………………………………………………………..24

2-6-1)  رویکرد سنتی (صفات مشخصه رهبری)……………………………………………………………………….24

2-6-2) رویکرد رفتار رهبری……………………………………………………………………………………………………….26

2-6-3) رویکرد موقعیتی و اقتضایی…………………………………………………………………………………………….29

2-6-4) جست‌وجوی جانشین برای رهبری…………………………………………………………………………………32

2-6-5)نظریه برداشت یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………33

2-6-6)رویکرد ویژگی‌های فردی …………………………………………………………………………………………………33

2-6-7) نظریه رهبری اصیل…………………………………………………………………………………………………………36

2-7) رهبری در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-8)رابطه قدرت و رهبری…………………………………………………………………………………………………………….. 40

عنوان                                                                                                    صفحه

2-9)رهبری تحول آفرین ………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-10)چالش های پیش روی سازمانها و رهبری تحول آفرین………………………………………………………… 45

2-11)مزایای رهبری تحول آفرین در سازمان ……………………………………………………………………………….  47

2-12)مؤلفه های رهبری تحول آفرین………………………………………………………………………………………………..48

2-13)مفهوم تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………..50

2-14)دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………. 55

2-15)مدل های تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………. 59

2-15-1) مدل” می یر و  آلن”…………………………………………………………………………………………………… 60

2-15-2) مدل “مایر و شورمن”…………………………………………………………………………………………………….61

2-15-3)مدل “جاروس “و همکاران……………………………………………………………………………………………..61

2-16)انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………63

2-17) عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 64

2-18)دیدگاه های ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی…………………………………………………………… 66

بخش دوم

2-19)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 68

2-19-1)بررسی آثار رهبری تحول آفرین بر تعهد به تغییرات در میان معلمان هنگ کنگ ……….68

2-19-2)بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان……69

2-19-3) بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و تعامل گرا با تعهد سازمانی معلمان ……………………..69

2-19-4)رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران و ابعاد تعهد سازمانی کارکنان ادارات

ورزش و جوانان خراسان شمالی  …………………………………………………………………………………………………………70

2-19-5)مطالعه سانتوز…………………………………………………………………………………………………………………. 70

2-19-6)مطالعه هاسکت و همکاران…………………………………………………………………………………………….. 72

2-19-7)مطالعه«تسای»و «وانگ»……………………………………………………………………………………………….  72

2-20)چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 74

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

3-2) روش  تجزیه و تحلیل داده های آماری …………………………………………………………………………………… 83

3-3)روش  جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… 85

3-4)ابزار اندازه گیری داده ها…………………………………………………………………………………………………………….. 86

عنوان                                                                                                    صفحه

3-4-1) پرسشنامه جهت اندازه گیری رهبری تحول آفرین ……………………………………………………….86

3-4-2) پرسشنامه جهت تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………….86

3-5) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….86

3-6)پایایی (اعتماد پذیری ) پرسشنامه …………………………………………………………………………………………..87

3-7)روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………….88

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………… 92

4-3) توصیف متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 95

4-4) آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 102

4-5)یافته جانبی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 108

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

5-2) نتایج آمارهای توصیفی……………………………………………………………………………………………………………. 112

5-3) نتایج آمار استنباطی   ……………………………………………………………………………………………………………. 114

5-4) محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 119

5-5) پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 120

5-6) پیشنهادات تجربی محقق ………………………………………………………………………………………………………  122

6-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده…………………………………………………………………………………………….. 123

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………… 124

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 125

ضمیمه ها

ضمیمه الف : مستندات تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………….. 130

ضمیمه ب  : پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 142

چکیده انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………………….. 146

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل دوم

جدول(2-1):  تفاوت بین رهبری و مدیریت  …………………………………………………………………………………. 22

جدول(2 -2 ): مدل تحلیلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 80

فصل چهارم

جدول(4-1): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………. 92

جدول(4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… 93

جدول(4-3) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… 94

جدول(4-4) توصیف متغیر ویژگی های آرمانی…………………………………………………………………………………. 95

جدول(4-5) توصیف متغیر رفتار های آرمانی……………………………………………………………………………………. 96

جدول(4-6) توصیف متغیر انگیزش الهام بخش………………………………………………………………………………… 97

جدول(4-7) توصیف متغیر ترغیب ذهنی………………………………………………………………………………………….. 98

جدول(4-8) توصیف متغیر ملاحظات فردی……………………………………………………………………………………… 99

جدول(4-9) توصیف متغیر سبک رهبری تحول آفرین………………………………………………………………….. 100

جدول(4-10) توصیف متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………. 101

جدول(4-11) ضریب همبستگی بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان  ………. 103

جدول(4-12) ضریب همبستگی بین ویژگیهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان ………………………  104

جدول(4-13) ضریب همبستگی بین رفتارهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان  ……………………..  105 جدول(4-14) ضریب همبستگی بین ترغیب ذهنی با تعهد سازمانی کارکنان  …………………………..  105

جدول(4-15) ضریب همبستگی بین انگیزش الهام بخش با تعهد سازمانی کارکنان  …………………  106

جدول(4-16) ضریب همبستگی بین ملاحظات فردی با تعهد سازمانی کارکنان   ……………………..  107

جدول (4-17)خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

جدول(4-18)تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109

جدول(4-19)ضرایب مدل های رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی…110

 

                    

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول

شکل(1-1) : مدل مفهومی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….  8

فصل دوم

شکل (2-1): رابطه قدرت و نفوذ رهبری  ………………………………………………………………………………………..  41

شکل(2-2) : ابعاد رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی و رابطه  بین آنها …………………………………….  79

                          فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل چهارم

نمودار(4-1):  نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………….92

نمودار(4-2): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان  …………………………………………………………………..93

نمودار(4-3): نمودار  میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………95

نمودار(4-4): هیستوگرام  متغیر  ویژگی های آرمانی  ……………………………………………………………………….96

نمودار(4-5): هیستوگرام  متغیر رفتار های آرمانی   ………………………………………………………………………….97

نمودار(4-6): هیستوگرام  متغیر انگیزش الهام بخش  ………………………………………………………………………..98

نمودار(4-7): هیستوگرام  متغیر ترغیب ذهنی  …………………………………………………………………………………99

نمودار(4-8): هیستوگرام  متغیر ملاحظات فردی  …………………………………………………………………………..100

نمودار(4-9): هیستوگرام  متغیر سبک رهبری تحول آفرین  ………………………………………………………….101

نمودار(4-10): هیستوگرام  متغیر تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………….99

  • مقدمه

یکی از مباحثی که در حوزه تعهد سازمانی کارکنان مطرح است ، مبحث رهبری می باشد. رهبری یعنی اعمال نفوذ بر مردم به نحوی که مشتاقانه برای هدف های گروه فعالیت نمایند. قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویایی ها باشند. برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری است سازمانها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند (جمشیدیان و یزدان شناس، 1387).

جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول آفرین خواهد بود. رهبری تحول آفرین به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در         روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ی رضایت زیردستان  قرار گرفته است(انصاری و تیموری،1386).

اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته­های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزش­های اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متّکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می­شوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند: نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان، مرتبط یا وابسته می کند.کانتر نیز تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند ( به نقل از اسماعیلی، 1380).

در این فصل به چارچوب های اصلی تحقیق اعم از بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات  پرداخته شده است.

 

1-2) بیان مسئله

عصر حاضر، عصر تغییر و تحولات شدید و شتابنده نام گرفته است. سازمان های مختلف از جمله نیروی انتظامی نیز در مسیر تند باد این تغییرات قرار گرفته و ناگزیرند برای دوام و بقاء، خود را با این تغییر و تحولات پر شتاب و بی سابقه هماهنگ نمایند و به موازات تغییرات سخت افزاری، نیروی انسانی و نرم افزاری خود را نیز به روز کنند. این سازمان ها باید به گونه ای باشند که سریعاً در مقابل تهدیدات محیطی و بهره گیری از فرصت های موجود از خود واکنش نشان داده و به عبارتی از ساختار و تشکیلات چابکی برخوردار باشند. این امر مستلزم ایجاد تغییرات سریع و بنیادی در سازمان ها        می باشد. از طرفی دیگر باید محیط داخلی سازمان به گونه ای باشد که کارکنان از علت و روند اجرای تغییرات آگاهی کاملی داشته باشند تا از انگیزه کافی برخوردار گردند. ایجاد تغییرات وسیع و بنیادی موجب می شود که کارکنان، دیگر به سازمان و ساختار آن اعتماد نداشته و نتوانند میان خود و محیط کاری به نوعی احساس تعلق ایجاد نمایند. به عبارت دیگر، تعهد سازمانی کارکنان کاهش خواهد یافت. پس امروزه سازمان ها علاوه بر رقابت با رقبای جهانی، با نوعی چالش درون سازمانی نیز روبه رو خواهند بود. از یک طرف به تغییرات بنیادی نیاز دارند و از طرف دیگر تعهد سازمانی کارکنان برای سازمان مهم بوده و به کاهش یافتن آن تمایلی ندارند. در این رهگذر تغییر در شیوه های مدیریت و رهبری سازمان امریست اجتناب ناپذیر، چرا که شیوه های سنتی مدیریت و رهبری در شرایط متحول و پویای امروزی فاقد اثربخشی لازم است (لیتوود[1] 1992، وایمن[2] 1999 ، لیونتوز[3] 1992).

بنابراین سازمان های امروزی نیاز به رهبرانی دارند که بتوانند به مدد ویژگی های شخصیتی و جاذبه استثنایی[4] ، توان نفوذ بالا و چشم انداز وسیع[5] ، تعهد ، شور و حرارت لازم را در زیردستان برای بکارگیری نهایت استعداد و تلاششان در جهت تحقق اهداف سازمان ایجاد نمایند. این گونه رهبران امروزه رهبران تحول آفرین[6] نام گرفته اند(برنز[7] 1978 ، به نقل از بس 1997 ، شرمرهورن[8] 1996).

شرمرهورن (1997) نیز اظهار می دارد واژه رهبری تحول آفرین رهبرانی را توصیف می نماید که کاریزما (فرهمندی) و ویژگیهای مربوط به آن را برای تحریک آمال و آرزوهای زیر دستان و تغییر سیستم های سازمانی در جهت دستیابی به الگوهای عملکرد بالا مورد استفاده قرار می دهند. وی همچنین خاطر نشان می سازد که رهبری تحول آفرین، رهبری الهام بخش[9] است که زیر دستان را برای دستیابی به عملکرد فوق العاده تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به مطالب مذکور و وجود شواهد و مدارک دیگر مبتنی بر برتری رویکرد رهبری تحول آفرین نسبت به رویکردهای سنتی به جهت اثرات عمیق و مثبت این نوع رهبری بر متغیرهای مهم سازمانی از جمله نگرش های شغلی کارکنان در شرایط فعلی سازمان ها و اینکه تجربه محقق نشان می دهد که در حال حاضر (وضع موجود) متغییرهای مورد بحث در این تحقیق با وضع مطلوب خود فاصله دارند ضرورت بهره گیری از سبک رهبری تحول آفرین در نیروی انتظامی به منظور حفظ و ارتقا تعهد سازمانی کارکنان با توجه به شرایط متحول و پویای امروزی کاملاً محسوس می باشد لذا از آنجائیکه تاکنون هیچگونه تحقیق در این خصوص در نیروی انتظامی انجام نگرفته محقق در صدد برآمد تا در یابد  آیا بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی[10] کارکنان در نیروی انتظامی رابطه معنا داری وجود دارد یا خیر؟ تا به استناد یافته های این تحقیق بتواند مدیران را به اتخاذ این نوع سبک رهبری ترغیب نماید.

 

تعداد صفحه : 162

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید