دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبکهای حل مسئله وسلامت روان دانش آموزان ابتدایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای حل مسئله وسلامت روان دانش آموزان ابتدایی

دانشگاه پیام نور واحد ملارد

                 

موضوع:

بررسی رابطه بین سبکهای حل مسئله وسلامت  روان دانش آموزان ابتدایی

نام استاد:

خانم نادره بحری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فصل اول: 8کلیات تحقیق 81-1 مقدمه 91-2 بیان مسئله 101-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 111-4 اهداف تحقیق 111-4-1 هدف های کلی 111-4-2 هدف های جزئی 111-5 فرضیه های تحقیق 121-5-1 فرضیه کلی 121-5-2 فرضیه های جزئی 121-6 تعاریف علمی و عملیاتی واژه ها 121-6-1 تعاریف علمی: 121-6-2 تعریف عملیاتی واژه ها: 13فصل دوم: 14ادبیات و پیشینه تحقیق 14بخش اول: سبک های حل مسئله 142-1 سبک حل مسأله 142-2 ساختار شناختی حل مسأله 192-3 مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو: 192-4 حل مساله و مؤلفه های فراشناختی 212-5 حل مسئله/تصمیم گیری 232-6 پیشینه مقابله 252-7 نظریه مقابله 262-8 سبک های مقابله، تعاریف، طبقه بندی 282-9 طبقه بندی شیو های مقابله : 302-10 منابع حمایتی مقابله 312-11 ادراک استرس در الگوی تبادلی 332-12 افسردگی / سبک حل مساله 332-13 حل مسأله / عزت نفس / منبع کنترل 412-14 استرس/ عزت نفس/ منبع کنترل 442-15 استرس / افسردگی / حمایت اجتماعی 45بخش دوم: سلامت روان 472-16 سلامت روان چیست؟ 472-17 بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب مختلف روان‌شناسی 49الف) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب زیست‌گرایی 49ب) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب روان‌کاوی 50پ)بهداشت روانی از دیدگاه مکتب رفتارگرایی 50ت) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب انسان‌گرایی 512-18 مفهوم انسان سالم از دیدگاه روان‌شناسان 512-19 عوامل مؤثر در تأمین سلامت روانی 51الف) نقش خانواده در سلامت روانی 52ب) نقش مدرسه در سلامت روانی 53پ) نقش خود در سلامت روانی 542-20 اهداف بهداشت روانی 542-21 ابعاد فعالیت‌های سلامت روانی 552-22 اصول سلامت روانی 552-23 عوامل سازنده ‌مقیاس سلامت عمومی 56الف) نشانه‌های جسمانی 56ب) اضطراب 57پ) کنش اجتماعی 57ت) افسردگی 59ه) سلامت روانی 592-24 دیدگاه ها ونظریه های موجود در سلامت روانی 612-25 هدف، ابعاد، اصول، سلامت روانی 632-26 اصول سلامت  روانی 652-27 چهار هدف اصلی سلامت روانی 652-28 رابطه احتیایاجات ونیاز ها با سلامت روانی 662-29 سلامت روانی واجتماع وخانواده 672-30  نقش مدرسه در سلامت روانی 692-31 ضرورت بهداشت روانی در مدرسه 702-32 توصیه های برای ارتقای سلامت روانی مدارس 702-33 یادگیری وبهداشت روانی 71بخش سوم: پیشینه مطالعاتی 72پژوهشهای انجام شده در داخل کشور: 73پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور: 78فصل سوم: 83روش شناسی تحقیق 833-1 جامعه آماری 843-3  حجم نمونه و روش نمونه گیری 843-4 روش تحقیق: 843-4  ابزار اندازه گیری و روش جمع آوری اطلاعات 841.پرسشنامه سبک های حل مسئله: 852.پرسشنامه سلامت عمومی: 853-5 ابزار پژوهش 853-6 روش اجرا  و نمره گذاری 85فصل چهارم: 86تجزیه و تحلیل داده ها 864-1 مقدمه 874-2  استنباط فرضیه ها 88فرضیه اصلی:بین سبک های حل مسئله با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد. 88فرضیه اول:بین سبک های حل مسئله و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد. 89فرضیه دوم:بین سبک های حل مسئله و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد. 90فرضیه سوم:بین سبک های حل مسئله و سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. 91فصل پنجم: 92نتیجه گیری و پیشنهادات 925-1 مقدمه 945-2  نتیجه گیری فرضیات 945-3 محدودیت های پژوهش 955-4 پیشنهادات 96منابع فارسی 97Reference 101پرسشنامه سبک های حل مسئله 107پرسشنامه سلامت روان 111  فصل اول:کلیات تحقیق  1-1 مقدمهدرک رفتارگراها از یادگیری بر پایه ی علت و معلول بود. در این درک، رفتار به وسیله تقویت پیروی می شود. فرایند حل مسئله را در چارچوب نظریه رفتارگرایی توضیح می دهند. این شامل مبادرت به موضوع با روشهای متنوع می شود تا زمانی که راه حل موضوع پیدا شود. حل یک معمای منبتی توسط کودکان نشان می دهد که این یک رفتار حل مسئله است. همانطور که روان شناسی شناختی به صورت منظم ترقی کرده باشد، توجه و تلاش بیش تری معطوف شده نسبت به فرایندهای ذهنی یادگیری و حل مسئله. رویکرد اولیه شناختی برای شناسایی مراحل ذهنی بود و از طریق آن اقدام برای حل مشکل(لائورا هاردین، 2002).علم روان‌شناسی که در آغاز به جای مطالعه سلامت روان به بررسی بیماری روانی می پرداخت تا مدتها استعداد بالقوه آدمی برای رشد و کمال را نادیده می گرفت. اما در سالهای اخیر، شمار روزافزونی از روان‌شناسان، به قابلیت کمال و دگرگونی در شخصیت آدمی ایمان آورده اند. تصویری که روان‌شناسان مثبت گرا از طبیعت انسان به دست می دهند خوش بینانه و امید بخش است، زیرا آنها به قابلیت گسترش، پرورش، شکوفایی و کمال انسان و تبدیل شدن به آنچه در توان آدمی است، باور دارند.نتایج پاره ای از تحقیقات (بورنشتاین، 2003) نشان داده اند که یکی از شاخص های مهم سلامت روانی، توانایی «حل مسئله» و «تصمیم گیری» است. وی خاطر نشان می سازد، «خود ارزیابی»، «خود پیروی» و تشخیص به موقع «موقعیت های مسئله دار» از جمله معیارهایی هستند که با واسطه آنها می توان سطح رواندرستی افراد را برآورد کرد. نتایج تحقیقات دیگری (میرفکسی و رس، 1990، یلسما و مونتامبو، 1990، ناکانو، 1991؛ هپنر و همکاران، 1995 و کاترین، والتر و گود، 2003)، به خوبی نشان داده اند که حل مسئله یکی از متغیرهای مهم پیش بین برای سلامت روانی است. 1-2 بیان مسئلهافراد در ادراک و کسب دانش متفاوتند، ایده ها را به گونه ای متفاوت شکل می دهند و به صورت متفاوت به تفکر می پردازند و عمل می کنند(کلب، 2004). افراد دارای تفاوت های فردی مهمی در زمینه مسائل شناختی هستند که در حل مشکلات و تصمیم گیری به آنها اتکا می کنند، یکی از این ابعاد سبک های یادگیری هستند که در میان این طبقه بندی ها از جایگاهی مهم برخوردار است(نوروزی، 1387).شناخت و درک مدل های مرتبط با سبک های یادگیری یکی از پیشرفت های اساسی روان شناسی در قرن بیستم است، در واقع سبک یادگیری روش ثابت یادگیرنده برای پاسخگویی و بکارگیری محرک های موجود در موقعیت یادگیری است. سلامت روانی هیچگاه با فهرست یا خصوصیات ثابت یا ویژگیهای معین تعریف نشده است. طبق تعریف "فرهنگ روانشناسی آرتور (1985) " واژه سلامت روانی برای افرادی به کار می رود که عملکردشان در سطح بالایی از سازگاری هیجانی و رفتاری است و نه در مورد افرادی که صرفاً بیماری روانی ندارند. از نظر" کاپلان و سادوک (1989)" سلامت روانی آن حالت بهزیستی است که افراد قادر می باشند براحتی درون جامعه شان عمل کنند و پیشرفتها و خصوصیات شخصی برایشان رضایت بخش باشد. سلامت روان قدرت آرام زیستن و با خود و دیگران در آرامش بودن است، آگاهی از درون احساسات خویشتن است، قدرت تصمیم گیری در بحرانها و مقابله با فشارهای زندگی است. در جوامع امروزی سلامت روان افراد در زمره خطر قرار دارد سخت رو بودن افراد در جامعه می تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی سلامت روان افراد باشد که جای بسی تأمل دارد. همه ی نظریه پردازان با وجود نظریه ها و مدل های متفاوت در زمینه سبک های یادگیری، توافق دارند که افراد به شیوه هایی متفاوت اطلاعات و تجارب را ادراک، سازماندهی، تحلیل و پردازش می کنند، یعنی افراد یکسان به جهان نمی نگرند و هر فرد در مقایسه با دیگری ممکن است علایق و تمایلاتی متفاوت در سبک سادگیری داشته باشد(امامی پور، اسفندآباد، 1386).در این تحقیق با توجه به اینکه در هیچ تحقیق مشابهی به بررسی سبک های حل مسئله و سلامت روان به صورت دقیق پرداخته نشده است بنابراین این تحقیق از لحاظ موضوع جنبه نوآوری دارد و ما در اصل به دنبال این سؤال هستیم که آیا بین سبک های حل مسئله حل مسئله و سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد یا خیر متغییرهای ما در این تحقیق سبک های حل مسئله به صورت متغیر ملاک و سلامت روان به  صورت متغییر پیش بین است که خرده مقیاس های سلامت روان عبارت است از افسردگی، اضطراب و سلامت اجتماعی.تعداد صفحه : 123قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید