دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش

موضوع:

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان ملایر در ایجاد مراکز آموزشی آزاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                                            صفحهچکیده........................................................................................................................... الففصل اول : کلیات تحقیق مقدمه........................................................................................................................... 1بیان مسئله................................................................................................................... 2قلمرو تحقیق................................................................................................................ 3قلمرو مکانی تحقیق..................................................................................................... 3قلمرو زمانی تحقیق..................................................................................................... 3اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................... 4اهداف تحقیق............................................................................................................... 5فرضیات تحقیق........................................................................................................... 6تعاریف نظری و عملیاتی کلید واژگان........................................................................ 7تعاریف عملیاتی........................................................................................................... 8فصل دوم : ادبیات تحقیقبخش اول : مدیریت و رهبری.................................................................................... 9مقدمه........................................................................................................................... 9تعریف مدیریت............................................................................................................ 9فعالیت منظم وسازمان یافته....................................................................................... 10نظریه نقشهای مدیریتی.............................................................................................. 10فراگرد مدیریت............................................................................................................ 12کار کرد های مدیریت.................................................................................................. 12رهبری......................................................................................................................... 13تعاریف رهبری............................................................................................................ 14رهبری و مدیریت........................................................................................................ 15نفوذ رهبری................................................................................................................. 16اختیارات قانونی.......................................................................................................... 18اعتماد مدیر نسبت به دیگران..................................................................................... 18شیوه های نفوذ رهبری............................................................................................... 19عناصر رهبری............................................................................................................. 20موقعیت رهبری........................................................................................................... 20ویژگیهای رهبری........................................................................................................ 21هوش و قدرت فکری................................................................................................... 21اعتماد به نفس............................................................................................................. 21وظایف رهبری............................................................................................................. 22مدلهای رهبری............................................................................................................. 24سبک‌های رهبری......................................................................................................... 28دودیدگاه نوین درخصوص رهبری............................................................................ 32تفاوت مدیریت و رهبری............................................................................................. 35بخش دوم اصول مدیریت‌ اثربخش‌ بیمارستان........................................................ 39مقدمه........................................................................................................................... 39تصمیم گیری............................................................................................................... 43تعریف تصمیم گیری.................................................................................................. 43خلاقیت مدیران............................................................................................................ 44مدیریت موفق و مؤثر................................................................................................. 44برنامه ریزی................................................................................................................ 45تعریف برنامه ریزی.................................................................................................... 45فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی.................................................................................. 45تعیین اهداف وبرنامه ریزی........................................................................................ 46فراگرد برنامه ریزی.................................................................................................... 46سازماندهی.................................................................................................................. 46تعریف سازماندهی...................................................................................................... 47انواع مختلف سازماندهی............................................................................................ 48تعریف سازمان رسمی............................................................................................... 48تعریف سازمان غیر رسمی........................................................................................ 48هدفها............................................................................................................................ 49تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف......................................................................... 50حیطه نظارت................................................................................................................ 50وحدت فرمان............................................................................................................... 51اختیار.......................................................................................................................... 52نظارت وکنترل............................................................................................................. 54اهمیت کنترل................................................................................................................ 56مدیریت آموزش وپرورش......................................................................................... 56تعریف مدیریت آموزشی............................................................................................ 56هدفها آموزش وپرورش............................................................................................. 57وظایف مدیران آموزش.............................................................................................. 58برنامه آموزشی تدریس............................................................................................. 58امور کارکنان آموزشی............................................................................................... 59تسهیلات وتجهیزات.................................................................................................... 59امور اداری ومالی........................................................................................................ 60محیط آموزشی موثر.................................................................................................. 60سیستمهای اطلاعاتی در سازمان............................................................................... 61سیستمهای اطلاعات مدیریت...................................................................................... 62سازمان ها به عنوان سیستم...................................................................................... 63ریشه های نگرش سیستمی........................................................................................ 63سیستمهای اطلاعاتی و نگرشهای مختلف نسبت به آنها.......................................... 65مقدمات طرز فکر سیستمی......................................................................................... 66روش سیستمی به چه کار می آید؟........................................................................... 69مقایسه تفکر ماشینی و سیستمی............................................................................... 70اندیشه عصر ماشین و اندیشه سیستمی................................................................... 70بهره‌وری...................................................................................................................... 72برنامه ریزی و ارزشیابی........................................................................................... 81امکانات ویژه و برتر نرم افزار................................................................................... 83بخش سوم پیشینه تحقیق.......................................................................................... 85فصل سوم : روش تحقیقمقدمه........................................................................................................................... 92روش تحقیق................................................................................................................ 92جامعه آماری............................................................................................................... 93تعیین حجم نمونه........................................................................................................ 93ابزار اندازه گیری........................................................................................................ 94پایایی........................................................................................................................... 94روایی........................................................................................................................... 95روش های آماری........................................................................................................ 95فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده هامقدمه........................................................................................................................... 96آمار استنباطی............................................................................................................. 97فصل پنجم : بحث و نتیجه گیرینتیجه گیری و پیشنهادات......................................................................................... 105بحث............................................................................................................................. 106محدودیت های تحقیق............................................................................................... 107پیشنهادات موضوعی................................................................................................ 108منابع و ماخذمنابع............................................................................................................................. 109مقدمه :مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد ((Lambert &Nagent, 1999. سازمانها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبکهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند.رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف می باشد.سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزشها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد (مصدق راد، (1381). سبک رهبری مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آنها با  کارکنان تحت سرپرستی می باشد (Perra, 2000). بیان مسئله :موضوع رهبری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. نتایج این پژوهشها منجر به ارایه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبکهای رهبری مدیران شده است. بررسی این تئوریها طیف وسیعی از سبکهای رهبری از سبکهای آمرانه و استبدادی تا سبکهای مشارکتی و تحولگرا را نشان می دهد. سبکهای مختلف رهبری عبارتند از: سبکهای آمرانه، هرج و مرج طلب، بروکراتیک، دموکراتیک، مشورتی، مشارکتی, تحولگرا، عملگرا و ... (مصدق راد، 1381).. باید خاطر نشان نمود که یک سبک رهبری خاص برای همه موقعیت ها مناسب نمی باشد. از این رو یک مدیر می تواند در موقعیت های گوناگون سبک های متفاوت را برای رهبری کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند.امروزه کارکنان از تحصیلات بالایی برخوردار هستند و کارها بیشتر تخصصی شده است، بنابراین نمی توان مثل گذشته آنها را وادار به انجام کار کرد. در سازمانهای امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می باشد. در حقیقت تغییر سبک مدیریت از حالت مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد .سبک رهبری که منجر به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل گروههای کاری گردد، موجب انجام اثربخش، کارآمد، منظم و هماهنگ کارها می گردد (San Juan, 1998). علاوه بر این، بکارگیری سبک رهبری حمایتی و مشارکتی منجر به افزایش لذت انجام کار در کارکنان  می گردد.امروزه سازمانهای  با چالشهای جدیدی مواجه هستند. معلمان  متقاضی خدمات با کیفیت بالا با حداقل قیمت ممکن می باشند.  برآورده سازی نیازها و انتظارات بیماران روز به روز مشکلتر می شود. بنابراین مدیران باید به دنبال راههایی باشند که بتوانند بطور اثربخش و کارآمد خدمات مورد نیاز بیماران را فراهم سازند (Clegg, 2000) . ارایه بهینه خدمات درمانی و بهبود فرایندهای اداری بدون مشارکت کلیه نیروی انسانی و ارایه خدمات مستمر، مطلوب و مؤثر توسط ایشان امکان پذیر نمی باشد. ارایه خدمات  اثربخش به جامعه تا حد زیادی به کار گروهی کارکنان  و سبک رهبری و مدیریت این سازمانها بستگی دارد (Sorrentino&Nelli, 1992).قلمرو تحقیق :از نطر قلمرو مورد استفاده در این تحقیق، که شامل کارکنان ، پرسنل اداری ، مدیریت ، معلمان  و مراجعه کنندگان و رفتارهای اجتماعی ایشان در محیط اداره می باشد.قلمرو مکانی تحقیق :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه افراد شاغل در محیط اداره آموزش و پرورش می باشد .قلمرو زمانی تحقیق :از نظر بعد زمانی این تحقیق و پژوهش در سال تحصیلی 91-90 انجام گرفته است .اهمیت و ضرورت تحقیق :تحقیقات نشان داده است که سبک رهبری مدیران با اثربخشی، کارایی و بهره وری سازمان ها رابطه دارد (Frank & et.al, 1982 , ChoikFoong, 2001). علاوه براین بین سبک رهبری مدیران رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه تنگاتنگی وجود دارد  (Dunham, 2000 , Mowday& et.al, 1982).در پژوهشی که به منظور بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان کارایی بیمارستان در یکی از بیمارستانهای وابسته به تأمین اجتماعی تهران در سال 1380 صورت گرفت، مدیریت مشارکتی در شش ماهه اول سال مذکور منجر به افزایش گردش تخت بیمارستان به میزان  48/8 درصد و کاهش متوسط اقامت بیمار در بیمارستان و وقفه گردش تخت به میزان 25/8 و 11/11 درصد شده بود که از لحاظ آماری معنادار بوده است (مصدق راد، 1382).نتایج تحقیق دیگری که در 63 واحد پرستاری در 4 بیمارستان ایالات متحده انجام گرفت، بیانگر این واقعیت بود که در واحدهایی که سبک مدیریت مشارکتی را اجرا می نمودند، سطح بالایی از همبستگی بین کارکنان و سطح پایینی از استرس شغلی بین کارکنان وجود داشت.این کاهش استرس کاری موجب افزایش  کیفیت خدمات پرستاری شده بود. مدیریت مشارکتی منجر به افزایش رضایتمندی کارکنان و بیماران نیز شده بود (Leveck  and Jones, 1996).بدون شک سبک رهبری مدیران در هدایت صحیح کارکنان در جهت اهداف سازمانی موثر است. استفاده از بهترین سبک رهبری یا مدیریت منجر به افزایش اثربخشی و کارایی بیمارستان خواهد شد.  تحقیقات کافی در این زمینه به ویژه در سازمانهای بهداشتی و درمانی کشور صورت نگرفته است. نتایج این پژوهش می تواند منجر به آگاهی بیشتر در زمینه رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و کارایی بیمارستانها گردد. آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند منجر به بکارگیری سبک مناسب رهبری به منظور افزایش کارایی بیمارستانها گردد.تعداد صفحه :۱۰۹قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید