دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر (2014 – 2001)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم سیاسی

گرایش :روابط بین الملل

عنوان : بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر    (2014 2001)

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم اداری واقتصادی

 

گروه  علوم سیاسی

رشته روابط بین الملل

 

 

جهت اخذ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان پایان‌نامه

بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر    (2014 2001)

 

استاد راهنما:

جناب آقای سید اصغر کیوان­حسینی

استادمشاور:

جناب آقای دکتر احمد محقر

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده:فرهنگ استراتژیک عبارت از یک کلان زمینه­ی اندیشه­گانی رفتار، که تمام رفتارهای فردی، گروهی و دولتی در ارتباط با کاربست زور برای رسیدن به اهداف را تحت­تأثیر قرار می­دهد؛می­باشد. این مقوله­ی نظری تقریباً از اوایل دهه 1980 میلادی از آن جهت مورد توجه قرارگرفت که، می­توانست فارغ از تبیین­های یکسان­انگارانه­ی واقع­گرایی به شناخت بهتر علل تصمیمات استراتژیک کشورها و همچنین پیش­بینی رفتارهای آن­ها نائل آید. ایالات متحده به خاطر وضعیت استثنائی­اش در عرصه روابط بین­الملل از همان ابتدا مورد توجه محققان این حوزه قرارداشت و براین­اساس آثار زیادی مبنی بر شاخص­های اصلی این فرهنگ منتشر شد. اما این پژوهش تلاش دارد با یک دید عمیق­تر به فرهنگ استراتژیک ایالات متحده، به بررسی مهمترین عوامل سازنده و شکل­دهنده­ی این فرهنگ در بازه­ی زمانی 2014- 2001 بپردازد. سطح بندی تحلیلی جونز به نگارنده این اجازه را داد تا مؤلفه­های مورد نظر خود را از سه سطح کلان، میانی و خرد ؛ در قالب جغرافیا، مشخصه­های فرهنگی و تمدنی، تاریخ ، امنیت سرزمینی، اتاق­های فکر و برتری طلبی تکنولوژیکی برگزیده و نسبت به اثبات فرضیه اقدام نماید. در پایان پژوهش با برررسی اسناد امنیتی و مواضع اعلامی رهبران آمریکا؛ به این جمع­بندی نائل آمدیم که متغیر جغرافیا در قالب ژئوپلتیک، شاخص­های تمدنی، فرهنگی ، تاریخی در کنار پررنگ شدن مساله امنیت سرزمینی بعد از حادثه سپتامبر 2001، تاثیرگذاری اتاق فکرها به عنوان سطح میانی در پروسه روایت سازی امنیتی و در نهایت تداوم و تقویت فرهنگ سازمان نظامی بر محور اسطوره برتری طلبی تکنیکی از مهمترین عناصر اثرگذار در فرهنگ استراتژیک آمریکا در این بازه­ی زمانی بوده­ است.واژگان کلیدی : فرهنگ­استراتژیک، امنیت سرزمینی، جغرافیا، ویژگی­های فرهنگی و تمدنی، اتاق فکر، اسطوره برتری طلبی تکنیکی. فصل اول کلیات تحقیق1-بیان مساله.....................................................................................................................................................   22- ضرورت انجام تحقیق .................................................................................................................................  53- اهداف اصلی تحقیق...................................................................................................................................   64- سئوال اصلی تحقیق ....................................................................................................................................  65- فرضیه تحقیق  .............................................................................................................................................. 66- پیشینه تحقیق  .............................................................................................................................................. 61-6: متون مرتبط با حوزه نظری پردازی فرهنگ استراتژیک ...................................................................  72-6: متون مربوط به کاربست چارچوبه فرهنگ استراتژیک در مورد پژوهی غیر از آمریکا ...................... 83-6 : متون مرتبط با فرهنگ استراتژیک ایالات متحده ........................................................................... 107- روش شناسی تحقیق .................................................................................................................................. 128- روش گردآوری داده ها............................................................................................................................... 129- کاربردهای تحقیق  ..................................................................................................................................... 1210- سازمان دهی تحقیق  ................................................................................................................................ 13فصل دوم: چارچوب نظری فرهنگ استراتژیکمقدمه: فرهنگ استراتژیک، مفهومی تحول یافته ........................................................................................... 15تعریف فرهنگ استراتژیک ............................................................................................................................. 15تاریخچه ظهور و تکامل مقوله­ی فرهنگ استراتژیک  ....................................................................................17
 1. دیدگاه های کلاسیک، اهتمام تلویحی به مفهوم فرهنگ استراتژیک .....................................................17
 2. توجه به فرهنگ استراتژیک در بستر فرهنگ سیاسی ......................................................................... 18
 3. تکامل فرهنگ استراتژیک در بستر سازه­انگاری .................................................................................. 20
رویکرد شناسی در فرهنگ استراتژیک........................................................................................................... 23
 1. فرهنگ استراتژیک به عنوان عامل تعیین کننده رفتار استراتژیک................................................... 23
 2. فرهنگ استراتژیک ابزاری برای تثبیت هژمونی.............................................................................. 24
 3. فرهنگ استراتژیک به عنوان یک متغیر مستقل موثر بر رفتار .........................................................25
 4. فرهنگ استراتژیک بعنوان محدود کننده رفتار ............................................................................. 26
 5. فرهنگ جهانی استراتژیک ابزاری برای توفیق بازدارندگی ........................................................... 27
 6. فرهنگ استراتژیک جهان مجازی ................................................................................................. 28
تحول در فرهنگ استراتژیک .......................................................................................................................... 28حافظان فرهنگ استراتژیک ............................................................................................................................ 30فرهنگ استراتژیک از منظر دیوید جونز  ........................................................................................................32الف. سطح کلان.............................................................................................................................................  32متغیر جغرافیا...................................................................................................................................... 32ویژگی های قومی – فرهنگی و تاریخی  ..........................................................................................33ب. سطح میانی: ساختارهای سیاسی- اجتماعی و اقتصادی کشور.............................................................  34ج. سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی و رابطه­ی شهروندان با نظامیان  ........................................................34اتاق فکر به مثابه­ی یک نهاد اجتماعی .......................................................................................................... 36اثرگذاری اتاق فکرها در فرهنگ استراتژیک ..................................................................................................  37فصل سوم. فرهنگ استراتژیک آمریکا و عوامل موثر بر آن از جنگ داخلی(1861) تا پایان قرن بیستممقدمه .............................................................................................................................................................. 39تاریخچه مختصر ایالات متحده  .................................................................................................................... 40اول. جنگ داخلی (1865-1861)  .................................................................................................................41   الف. نکات کلی ......................................................................................................................................... 41   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ داخلی............................................... 42متغیرهای فرهنگی............................................................................................................................ 42بررسی متغیرهای تکنولوژیکی و تسلیحاتی دخیل در جنگ داخلی ............................................... 43بررسی متغیر میزان تلفات انسانی در جنگ داخلی  ........................................................................ 43بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی........................................................................  44دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(1898) ..............................................................................................................  44الف. نکات کلی ........................................................................................................................................  44ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ........................................... 45متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی .......................................................................................................... 45متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  ..........................................................................................................46سوم. جنگ اول جهانی (1918-1914)........................................................................................................  47  الف. نکات کلی  ......................................................................................................................................... 47  ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ اول جهانی ........................  48متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی .......................................................................................................... 48متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  ......................................................................................................... 49چهارم. ورود ایالات متحده به جنگ دوم جهانی (1945-1939 ) ...........................................................   50  الف. نکات کلی .......................................................................................................................................... 50  ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ دوم جهانی ......................   51متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی .......................................................................................................... 51متغیر تکنولوژی های پیشرفته نظامی  ............................................................................................. 52متغیر میزان اعزام نیرو و تلفات   .....................................................................................................53متغیر وضعیت جنگ ....................................................................................................................... 53متغیر هدف  .................................................................................................................................... 53پنجم. نبردهای آمریکا در دوره­ی جنگ سرد ...............................................................................................  54کلیاتی درباره جنگ سرد................................................................................................................................   54
 1. جنگ کره ......................................................................................................................................... 57
   الف. نکات کلی .................................................................................................................................  57   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ کره ........................................... 57متغیر فرهنگی  ............................................................................................................................ 57متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی ...................................................................................................... 58میزان اعزام نیرو و تلفات انسانی .................................................................................................59متغیر هدف موثر ......................................................................................................................... 59
 1. بحران کوبا ....................................................................................................................................... 60
الف. نکات کلی  ................................................................................................................................ 60   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک امریکا در بحران کوبا........................................... 61متغیر فرهنگی  ............................................................................................................................ 61متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  ..................................................................................................... 61
 1. جنگ ویتنام ...................................................................................................................................... 61
        الف. نکات کلی.................................................................................................................................   62       ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ ویتنام ........................................  62متغیر فرهنگی  ............................................................................................................................ 62متغیر تکنولوژی و تسلیحات  ......................................................................................................63متغیر وضعیت صحنه  نبرد ......................................................................................................... 64ششم. بحران خلیج فارس 1991  .................................................................................................................. 64الف. نکات کلی  ............................................................................................................................................ 64ب.بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران خلیج فارس........................................   65متغیر فرهنگی ............................................................................................................................  65متغیر تکنولوژیکی و تسلیحاتی  .................................................................................................. 66متغیر صحنه نبرد   ...................................................................................................................... 66متغیر هدف.................................................................................................................................. 67هفتم. بحران کوزوو 1996 ............................................................................................................................  67الف. نکات کلی  ............................................................................................................................................ 67ب. بررسی متغیر های موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران کوزوو ............................................... 68متغیر فرهنگی ............................................................................................................................ 68متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی و وضعیت صحنه نبرد  ................................................................ 68متغیر هدف ................................................................................................................................ 68فصل چهارم. مولفه­های سخت­ نرم افزاری موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در فضای بعد از 11 سپتامبرمقدمه .............................................................................................................................................................  71اول. واقعه سپتامبر 2001 ، مقدمه­ای برای تحول فرهنگ استراتژیک امریکا  .............................................. 72ابعاد محوری استراتژی کلان آمریکا.............................................................................................................. 73تاثیرپذیری از آرمان­های نومحافظه­کارانه  ................................................................................................ 73تامین امنیت سرزمین اصلی آمریکا در برابر حملات تروریستی  ............................................................. 75تاکید بر چندجانبه گرایی تحت تاثیر باور به جهان تک قطبی ................................................................. 76بازنگری در ساختار و ماموریت های ارتش با هدف احیای نقش قدرت نظامی ..................................... 76بازنگری در سیاست منع گسترش سلاح­های کشتار جمعی و فناوری­های پیشرفته  ................................ 77ایجاد نظم لیبرال در محیطی بین­المللی، اما بر مبنای روایتی آمریکائی.....................................................  77دوم. بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک آمریکا در ارتباط با اقدامات نظامی بعد از 11 سپتامبر.................. 77الف. تهاجم نظامی به افغانستان (2001) و عراق (2003) .........................................................................  78ویزگی های رفتار نظامی آمریکا در مبارزه با تروریسم ............................................................................... 79نگاه عملگرا به حقوق بین­الملل.............................................................................................................   80یکجانبه گرایی ........................................................................................................................................ 80عملگرایی و استفاده سریعتر از زور  ....................................................................................................... 80تدوام عملیات جنگی  ............................................................................................................................. 81بازتعریف نقش نیروی نظامی در فرایند دولت – ملت سازی  .................................................................82ب. تجزیه و تحلیل فرهنگ استراتژیک آمریکا بر مبنای الگوی تحلیلی جونز  .......................................... 82
 1. سطح کلان ................................................................................................................................................. 82
متغیر جغرافیا...........................................................................................................................................  82متغیر فرهنگی .......................................................................................................................................... 84متغیر تاریخی ........................................................................................................................................... 85
 1. سطح میانی ................................................................................................................................................. 86
اتاقهای فکر Think Tank ..................................................................................................................  863.سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی............................................................................................................... 87پایبندی به اصل موفقیت بر مبنای بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته نظامی..........................................  87سند امنیت دفاع  2001 ..................................................................................................................  88سند امنیت دفاع2006 ....................................................................................................................   89سند امنیت دفاع 2010 ....................................................................................................................  89سند امنیت دفاع 2014 ..................................................................................................................... 90نتیجه گیری ..................................................................................................................................................... 93منابع فارسی ...................................................................................................................................................  97منابع لاتین ...................................................................................................................................................  103چکیده لاتین ..............................................................................................................................................106بیان مسئله:فرهنگ­استراتژیک به زمینه­ای از تفکر راهبردی یک دولت، به عنوان مقدمه یا بستری برای تصمیم­گیری راهبردی آن خاصه در ارتباط با اهداف امنیتی – نظامی اشاره دارد. پیام اصلی این حوزه­ی اندیشه­ورزی را باید در شناسایی دوست یا دشمن و تعیین معیار برای تفکیک آنان از هم دانست؛ کارکردی یا کیفیتی که می­تواند به سطوح مختلف تصمیم­گیران در مسیر انتخاب راه­های استفاده از زور برای مقابله با عوامل تهدید و هم­چنین در سطحی بالاتر برای رسیدن به اهداف ملی کمک نماید. به سخن دیگر،فرهنگ­استراتژیک مانند یک پیش­زمینه عمل می­کند، به گونه­ای که تمام سیاست­ها و تصمیمات راهبردی در سطح کلان را سمت و سو می­دهد. بر این مبنا، بیان­شده که فرهنگ­ استراتژیک که در اصل زیرمجموعه­ی فرهنگ ­سیاسی یک کشور است؛ توانائی محدودسازی گزینه­های انتخاب راهبردی را برای نخبگان درپروسۀ تصمیم­گیری داراست. در عین حال ،  چنین محدودیت­هایی با توجه به افزایش اهمیت پشتیبانی افکارعمومی برای اجرای سیاست­ها قابل پذیرش است. بنابراین دولت­ها اقدام به طراحی و اجراء سیاست­هایی می­نمایند که از اقبال عمومی بیشتری برخوردار است.مسئله فرهنگ تا ربع آخر قرن پیش جذابیت چندانی در مطالعات امنیتی نداشت و این امر تا زمانی ادامه یافت که علاقه به فرهنگ و فرهنگ­استراتژیک برای تبیین رفتار دولت­ها مطرح گردید. بخش عمده­ای از تحقیق در این عرصه مدیون جوزف نای و شان لین جونز است که معتقد بودند؛ مطالعات استراتژیک بر مبنای قوم­مداری آمریکایی همراه با نادیده­گرفتن « سبک­های ملی استراتژی» قرار داشته­است . از دهه 1970 میلادی بعضی از محققان و تحلیلگران تلاش کرده­اند تا با بکارگیری مفهوم فرهنگ­استراتژیک فهم و تحلیل غنی­تری(نسبت به رویکرد واقع­گرایی و بعدها نوواقع­گرایی) از رفتارها و انتخاب­های استراتژیک کشوره ارائه دهند. در همین دهه و درپی ناتوانی تحلیلگران آمریکا از پیش­بینی واکنش­های اتحاد جماهیر شوروی و تشریح درست سیاست بازدارندگی شوروی، جک اسنایدر چنین نتیجه گرفت، تحلیلگران آمریکا به این دلیل نتوانستند واکنش­های شوروی را پیش­بینی نمایند که این واقعیت را بدیهی فرض کردند که مسکو در موراد خاص دقیقا همانند واشنگتن واکنش نشان می­دهد. در نتیجه این ناکامی برای پیش­بینی واکنش­ها، وی و تعدادی دیگر از محققان به این نتیجه رسیدند که هر کشوری از شیوه­ای خاص برای تفسیر، تحلیل و واکنش به رخدادهای بین­المللی برخوردار است. این مسئله موضوع فرهنگ ملی را دوباره در دستور کار قرارداد و توجهات روی فرهنگ استراتژیک به مثابه یک ابزار تحلیل جدید متمرکز شد.چنانچه بیان شد؛ زمینه­های مطالعات فرهنگ استراتژیک به سال­های جنگ سرد یعنی دوره­ای که استراتژی بازدارندگی هسته­ای به دستورکار راهبردی دو ابرقدرت تبدیل شده­بود، باز می­گردد. نظریه­پردازان واقعگرای  آمریکایی را باید پیشگام تولید دانش در این مورد دانست. اولین مرحله­ی مطالعات فرهنگ استراتژیک در این کشور بر محور بررسی استراتژی هسته­ای آن در قبال اتحاد جماهیر شوروی شکل­گرفت. به این معنا که محققان این حوزه براساس تئوری بازی­ها و تصمیم­گیری عقلائی در سطح تصمیمات هسته­ای، گزینه­های پیش­روی این دولت (درچارچوب راهبرد هسته­ای) را  تنها در محورهای زیر خلاصه می­کردند: عدم استفاده مجدد از سلاح هسته­ای در اثر محاسبه هزینه و سود ؛ استراتژی بازداندگی ؛تسلیح و افزایش توانمندی­های دفاعی قابل کاربرد. در مقابل ، اینان مدعی بودند که استراژی شوروی از قاعده­ی بازی­ها و محاسبه عقلائی مد نظر آمریکا پیروی نمی­­کند ، که همین ویژگی می تواند دنیا را در معرض خطر هسته­ای جدی قرار دهد. بر این اساس، می توان گفت که مطالعات استراتزیک در مقطع یاد شده از نوعی جهت­گیری تقلیل­گرا ومتناظر با بحث­های صرفاً هسته­ای و راهبردی برخوردار بود.در اواخر دهه­ی 1980  موج انتقاد از نظریه­پردازان واقعگرا به خاطر عدم توانائی پیش بینی بروز زمینه­های فروپاشی شوروی بالا گرفت . نظریه پردازان آمریکایی به ویژه طیف سازه­انگار، با تأکید بر رابطه فرهنگ و امنیت، مؤلفه­ی فرهنگ استراتژیک را به عنوان تنها عامل توضیح دهندۀ این فروپاشی معرفی کردند.آنان اعلام نمودند علت ناتوانی رئالیستها، درتأکید افراطی بر مفروضۀ یکسان بودن دولت­ها (در قالب نوعی جعبه­ی سیاه) باید پیگیری شود. بر این مبنا، هر دولتی بنا به ارزش­ها، ایستارها، هویت، مذهب، فرایند تشکیل، جامعه­پذیری و حتی موقعیت جغرافیایی دارای تفاوت­های بنیادینی در ارتباط با نگرش­های راهبردی است. این تفاوت­ها در عرصۀ تصمیم سازی در مورد انتخاب­های پیش روی تصمیم­گیران دارای تأثیر می­باشند. ناگفته نماند که برخی نیز بر امکان استفاده از اعمال فریب­کارانه­ در جهت دستکاری افکار عمومی تأکید داشتند که می تواند ابزار توجیه­گر سیاست­های اعلانی (در قالب فرهنگ استراتژیک) تلقی­گردد. در این ارتباط، به دستکاری افکار عمومی در رابطه با حوادث بندر پرل هاربر ، که به مجوز ورود آمریکا به جنگ دوم جهانی تبدیل گردید، توجه شد. دومین مرحله­ی تحول در مطالعات­استراتژیک آمریکا تحت­تأثیر ترویج اندیشه­ی قدرت نرم و تعبیه­ی این مفهوم در مطالعات امنیتی این کشور در دهه­ی 1990 پدیدار شد. از این منظر، تصمیم سازان امنیتی، فرهنگ استراتژیک را متغیری وابسته و در عین حال مستقل ارزیابی کردند. ویژگی وابستگی به تأثیرپذیری آن از عناصری چون: تاریخ، ارزش­ها ، ایستارها، هویت و جامعه پذیری و برداشت ذهنی از جایگاه کشور در نظام بین الملل و همچنین متغیر هایی مادی چون جغرافیا و توانمندی تسلیحاتی بازمی­گشت؛ و وجه استقلال طلبی این نوع فرهنگ نیز در این باور ریشه داشت که فرهنگ استراتژیک باید از هویتی مستقل در چارچوب انتخاب­ها و رفتارهای تصمیم­گیران برخوردار باشد. به این ترتیب ، در شرایط نوظهور بعد از جنگ سرد که آمریکا با ضرورت شناسایی کانون­های جدید تهدید  و زمینه­های شکل­گیری و تشدید آنان در مناطق مختلف جهان مواجه بود ، توجه به ویژگی­های فرهنگ­استراتژیک دیگر ملت­ها مدنظر قرار می­گرفت. بطور منطقی، از این منظر، افق جدیدی برای شناسایی ریشه­های موج جدید تهدیدزایی آشکار می­شد و فرصت­های لازم برای شکل دهی به ائتلاف و همکاری با بازیگرانی که فرهنگ استراتژیک مشابهی داشتند، بروز می­کرد. به این ترتیب،  تحول این رویکرد در تسری دادن فرهنگ استراتژیک به سایر حوزه­های اقدامات خارجی دولت­ها ریشه داشت ، که باعث می­شد در کنار اقدامات نظامی، اتحاد و ائتلاف­ها و حتی روابط مبتنی برهمکاری و تعارض را هم در نظر ­آورد.اما همزمان با احساس نیاز برای شناسائی فرهنگ­استراتژیک سایر ملل برای آمریکا، مطالعه فرهنگ­استراتژیک این کشور نیز در دستور کار ملت­ها قرارگرفت. از نظر لانتیس آمریکا بخاطر عواملی چون تک ابرقدرتی ،  توانائی تأثیرگذاری بر تمام کشورها در عرصه روابط­خارجی و همچنین اقدامات­نظامی متأثر از قدرت نظامی­اش بخصوص بعد از 11 سپتامبر ، در محاسبات امنیتی دولتها مهره وزینی شده است. این اثربخشی باعث ضرورت درک فرهنگ­استراتژیک این کشور از سوی سایرین شده است. البته لانتیس دلیل دیگری را نیز مطرح می­کند. از نظر وی بر کشورهایی که خواستار به چالش کشیدن قدرت آمریکا هستند، ضرورت بررسی این فرهنگ مبرهن است. بهر ترتیب حجم زیادی از ادبیات فرهنگ استراتژیک به مقوله آمریکا می­پردازد.در بعد نظری فرهنگ استراتژیک ایالات متحده در مقایسه با سایر دولت­ها ،به برکت همین توجه بخوبی شاخص بندی شده است . و عناصری چون تمایل به استفاده از زور برای دستیابی به اهداف، اسطوره فناوری در نبرد، تمایل به حل سریع منازعه با انهدام غائی دشمن، جنگ اخلاقی و یا مسیحائی و در نهایت پایین بودن آستانه تحمل در این فرهنگ شناسائی شده­است. این بررسی فرهنگی از دهه 70 میلادی با اثر راسل ویگلی با نام «راه و رسم جنگ آمریکائی» آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد.تمام محققان این حوزه به امکان تحول در فرهنگ­استراتژیک در سایه­ی رخدادهای عظیم ملی اعتقاد دارند. در این ارتباط شکست­­ها وپیروزی­ها می­تواند امنیت مادی و روانی جامعه و شهروندان را دستخوش تغییر قرار دهد. در این زمینه واقعه­ی سپتامبر 2001 را باید نقطه­ی عطفی در بروز تحول در فرهنگ­استراتژیک آمریکا دانست. که البته از نظر محققین این حوزه دور نماند. مطالعات زیادی که بعد از این تاریخ و البته در پی رفتارهای نظامی یکجانبه  آمریکا بربستر مبارزه با تروریسم ، انجام شد؛ مبین همین نکته است. در این مقالات ضمن شناسائی موارد متحول شده فرهنگ­استراتژیک آمریکا به پیامدهای این تحول بر سایر دولت­ها نیز تأکید می شود.مطالعه فرهنگ­استراتژیک آمریکا به واسطه پیچیدگی­های منحصر بفردش از دشواری خاصی برخوردار است. شاید مفیدترین الگو برای بررسی عوامل سازنده­ی فرهنگ مزبور را در چارچوب نظری دیوید جونز بتوان یافت. ناگفته نماند که این چارچوب نظری در پی تحول رویکردی در بعد نظری فرهنگ­استراتژیک از یک سو و بعد از تحول در شاخص­های فرهنگ استراتژیک آمریکا بعد از 11 سپتامبر همچنان از سوی محققین برای بررسی آمریکا مورد استفاده قرار می­گیرد. چنانچه فارل در سال 2005 و یک سال بعد مانکن از این سطح بندی تحلیلی در­باره آمریکا سود جسته­اند. در هر حال جونز تلاش کرده است که عوامل تشکیل دهنده­ی فرهنگ استراتژیک را در سه سطح شامل: سطح کلان محیطی که ویژگی­های جغرافیایی، خصوصیات قومی- فرهنگی و تاریخی، را در برمی­گیرد. سطح میانی اجتماعی شامل ویژگی­های سیاسی و اقتصادی جامعه وجامعه مدنی است. و در نهایت  سطح خرد که مرکب از نهادهای نظامی و ویژگی­های روابط نظامی – مدنی است ؛را مورد توجه قرار دهد.در این پژوهش سعی می­شود که مهم­ترین و اثرگذارترین عناصر تشکیل دهنده­ی فرهنگ استراتژیک آمریکا بعد از 11 سپتامبر در ارتباط با ابعاد نرم و سخت افزاری مورد بررسی قرار گیرد. متغیر­های مورد نظر در ویژگی­های جغرافیایی ،خصوصیات تمدنی - فرهنگی ، خصائص سیاسی و تکنولوژیکی از یک سو ، و از سوی دیگر در الگوی نقش آفرینی دو متغیر جامعه­ی مدنی و اتاق فکر خلاصه شده است.تعداد صفحه :  118قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید