دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال در سال 1392

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : پژوهش علوم اجتماعی

عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال در سال 1392

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال در سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                                 صفحه فصل اوّل: ملاحضات کلی طرح1ـ1ـ مقدمه 21ـ2ـ بیان مسأله 21ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق 31ـ4ـ سوالات تحقیق. 41ـ4ـ1ـ سوال کلی پژوهش  41ـ4ـ2ـ سوال فرعی پژوهش  41ـ5ـ اهداف تحقیق  51ـ5ـ1 هدف کلی  51ـ5ـ2 اهداف اختصاصی  51ـ5ـ3 اهداف کاربردی  5 فصل دوم: مبانی نظری و چارچوب طرح2ـ1ـ مقدمه 72ـ2ـ تعریف مفاهیم اصلی طرح  72ـ2ـ1ـ صنعت  72ـ2ـ2ـ شهرک صنعتی  72ـ2ـ3ـ شهرک صنعتی از دیدگاه اقتصادی  82ـ2ـ4ـ توسعه صنایع  92ـ2ـ5ـ مزایای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی  92ـ2ـ6ـ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی  102ـ2ـ6ـ1ـ هدف و موضوع شرکت شهرک‌های صنعتی  102ـ2ـ7ـ اعتبارات .  112ـ2ـ8ـ فعالیت صنعتی  112ـ2ـ9ـ واحد صنعتی .  122ـ2ـ10ـ طرح صنعتی  122ـ2ـ11ـ جواز صنعتی  122ـ2ـ12ـ مجوز صنعتی  122ـ2ـ13ـ پروانه صنعتی .  122ـ2ـ14ـ کارگاه صنعتی  122ـ2ـ15ـ واحد (شرکت دولتی)  122ـ2ـ16ـ تکنولوژی  132ـ2ـ17ـ صنعتی شدن  13ادامه فهرست مطالبعنوان                                                                                                                 صفحه2ـ2ـ18ـ تسهیلات بانکی  132ـ2ـ19ـ متقاضی  132ـ2ـ20ـ زمین اختصاصی .  132ـ2ـ21ـ امکانات زیربنایی .  132ـ2ـ22ـ عرصه  142ـ2ـ23ـ اعیانی  142ـ2ـ24ـ حق انتفاع  142ـ2ـ25ـ هزینه واردات و نگهداری  142ـ2ـ26ـ هزینه اختصاص واحدها .  142ـ2ـ27ـ هزینه نوسازی و بازسازی  142ـ2ـ28ـ ارزش افزوده فعالیت صنعتی  142ـ2ـ29ـ ارزش تولیدات  152ـ2ـ30ـ ارزش ستانده فعالیت صنعتی  152ـ2ـ31ـ اموال سرمایه‌ای  152ـ2ـ32ـ بهره‌وری کار  152ـ2ـ33ـ ارزش انرژی مصرف شده  152ـ2ـ34ـ بهره‌دهی انرژی  152ـ3ـ پیشینه تجربی تحقیق. 162ـ3ـ1ـ  تحقیقات انجام شده در خارج 162ـ3ـ2ـ  تحقیقات انجام شده در داخل 162ـ4ـ تئوری‌های کاربردی طرح  182ـ4ـ1ـ مایکل تودارو؛ تعریف توسعه  182ـ4ـ2ـ تئوری حداقل کردن هزینه لانهارد  182ـ4ـ3ـ تئوری وبر  192ـ4ـ4ـ نظریه هوور  192ـ4ـ5ـ تئوری حداکثر کردن درآمد آگوست لوش  192ـ4ـ6ـ تئوری حداکثر کردن سود از نظر ایزارد و گرین هات  202ـ4ـ7ـ مدل گرافیکی برای تشریح سه روش تئوری، هزینه و درآمد و سود .  202ـ4ـ8ـ تعریف توسعه از منظر جامعه‌شناسان کلاسیک  212ـ4ـ9ـ تغییر اجتماعی  212ـ4ـ10ـ نسبت مفهوم توسعه با مفهوم تغییرات اجتماعی  212ـ4ـ10ـ1ـ مفروضات مفهوم تغییر اجتماعی  212ـ4ـ10ـ2ـ برداشت وسیع  22ادامه فهرست مطالبعنوان                                                                                                                 صفحه2ـ4ـ10ـ3ـ برداشت محدود  222ـ4ـ11ـ مفهوم توسعه‌نیافتگی از نظر فورتادو  222ـ4ـ12ـ آلفرد سوی جهان سوم  222ـ4ـ13ـ تودارو جهان سوم  232ـ4ـ14ـ مفهوم کشورهای در حال توسعه یا کشورهای رشد یابنده  232ـ4ـ15ـ توسعه پایدار  232ـ4ـ16ـ نوسازی دانیل لرنر  232ـ4ـ17ـ نوسازی اینکلس و اسمیت  242ـ4ـ18ـ اندیشه وبر  242ـ4ـ19ـ تحلیل تئوریک پیرامون اهمیت مکان‌یابی بهینه فعالیت‌های صنعتی .  242ـ4ـ20ـ اهمیت مکان استقرار فعالیت‌های صنعتی برای کارفرمای اقتصادی  252ـ4ـ20ـ1ـ ارتباط مقیاس تولید با مکان استقرار فعالیت صنعتی  252ـ4ـ20ـ2ـ ارتباط تکنیک تولید با مکان استقرار فعالیت صنعتی  252ـ4ـ20ـ3ـ عرصه عوامل تولید  252ـ4ـ20ـ4ـ ارتباط درآمد با مکان استقرار فعالیت صنعتی  252ـ4ـ21ـ تئوری مکان‌یابی صنعتی  262ـ5ـ فرضیه‌های تحقیق  262ـ6ـ چارچوب نظری طرح  272ـ7ـ مدل نظری طرح  28 فصل سوم: روش اجرای تحقیق3ـ1ـ مقدمه 303ـ2ـ نوع و روش تحقیق  303ـ3ـ تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها 303ـ3ـ1ـ تعریف نظری و (مفهوم‌سازی) 303ـ3ـ1ـ1ـ تخصص نیروها . 303ـ3ـ1ـ2ـ دسترسی به مواد اولیه 303ـ3ـ1ـ3ـ حمایت مسئولان . 313ـ3ـ1ـ4ـ دورافتادگی شهر. 313ـ3ـ1ـ5ـ نوسانات شدید اقتصادی 323ـ3ـ1ـ6ـ مشکلات فنی .. 323ـ3ـ1ـ7ـ تسهیلات بانکی. 323ـ3ـ1ـ8ـ بازار فروش.. 333ـ3ـ1ـ9ـ فقدان زیرساخت‌های اقتصادی. 33ادامه فهرست مطالبعنوان                                                                                                                 صفحه3ـ4ـ جامعه آماری مورد بررسی  343ـ4ـ1ـ جامعه آماری. 343ـ4ـ2ـ حجم نمونه  343ـ4ـ3ـ واحد تحلیل. 343ـ4ـ4ـ شیوه نمونه‌گیری 343ـ5ـ روش و ابزار گردآوری اطلاعات 353ـ5ـ1ـ پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی. 353ـ6ـ تعیین قابلیت اعتبار یا روایی پژوهش و قابلیت اعتماد یا پایایی پژوهش.. 363ـ6ـ1ـ اعتبار یا روایی ابزار پژوهش  363ـ6ـ1ـ1ـ اعتبار محتوای پژوهش 363ـ6ـ2ـ قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش.. 363ـ7ـ روش تجزیه و تحلیل آماری 38فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات4ـ1ـ مقدمه 404ـ2ـ نتایج توصیفی تک متغیره  404ـ2ـ1ـ آماره‌های توصیفی نیروهای متخصص از دیدگاه مدیران و کارکنان  414ـ2ـ2ـ آماره‌های توصیفی نوسانات شدید اقتصادی از دیدگاه مدیران و کارکنان. 434ـ2ـ3ـ آماره‌های توصیفی عدم حمایت بانک‌ها از دیدگاه مدیران و کارکنان. 454ـ2ـ4ـ آماره‌های توصیفی عدم حمایت کافی مسئولین از دیدگاه مدیران و کارکنان  474ـ2ـ5ـ آماره‌های توصیفی عدم دسترسی آسان به مواد اولیه از دیدگاه مدیران و کارکنان  494ـ2ـ6ـ آماره‌های توصیفی دورافتادگی شهر از دیدگاه مدیران و کارکنان .  514ـ2ـ7ـ آماره‌های توصیفی فقدان زیرساخت‌های اقتصادی از دیدگاه مدیران و کارکنان  534ـ2ـ8ـ آماره‌های توصیفی مشکلات فنی از دیدگاه مدیران و کارکنان  554ـ2ـ9ـ آماره‌های توصیفی عدم وجود بازار فروش از دیدگاه مدیران و کارکنان  574ـ2ـ10ـ آماره‌های توصیفی عدم توسعه از دیدگاه مدیران و کارکنان  594ـ3ـ روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره 614ـ4ـ تحلیل رگرسیون چندگانه توأم 65 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات5ـ1ـ مقدمه 685ـ2ـ نتایج تجربی  68 ادامه فهرست مطالبعنوان                                                                                                                 صفحه5ـ2ـ1ـ نتایج تجربی توصیفی. 685ـ2ـ2ـ نتایج تجربی استنباطی. 695ـ2ـ2ـ1ـ نتایج مرتبط با فرضیه‌های پژوهش . 695ـ2ـ2ـ2ـ نتایج رگرسیون چند متغیره 715ـ3ـ بحث در نتایج. 715ـ4ـ محدودیت‌های تحقیق. 715ـ5ـ پیشنهادهای پژوهش.. 725ـ5ـ1ـ پیشنهادهای کاربردی 725ـ5ـ2ـ پیشنهادهای پژوهش 73فهرست منابع  74 پیوستپرسش‌نامه  77چکیده انگلیسی  80  فهرست جداولعنوان                                                                                                                 صفحه جدول 3ـ1ـ آلفای کرونباخ  36جدول 4ـ1ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب نیروهای متخصص.. 41جدول 4ـ2ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه  41جدول 4ـ3ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب نوسانات شدید اقتصادی 43جدول 4ـ4ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه  43جدول 4ـ5ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب عدم حمایت بانک‌ها 45جدول 4ـ6ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه  45جدول 4ـ7ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب عدم حمایت مسئولین 47جدول 4ـ8ـ توزیع فراوانی حجم نمونه 47جدول 4ـ9ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب عدم دسترسی آسان 49جدول 4ـ10ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه‌ها 49جدول 4ـ11ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب دورافتادگی شهر 51جدول 4ـ12ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه 51جدول 4ـ13ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب فقدان زیرساخت‌های اقتصادی  53جدول 4ـ14ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه 53جدول 4ـ15ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب مشکلات فنی 55جدول 4ـ16ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه 55جدول 4ـ17ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب عدم وجود بازار فروش  57جدول 4ـ18ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه‌ها 57جدول 4ـ19ـ آماره‌های توصیفی پاسخ‌گویان برحسب عدم توسعه 59جدول 4ـ20ـ توزیع فراوانی و حجم نمونه‌ها  59جدول 4ـ21ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم نیروهای متخصص و میزان عدم توسعه شهرک صنعتی 61جدول 4ـ22ـ آزمون همبستگی پیرسون بین میزان نوسانات شدید اقتصادی و میزان عدم توسعه‌یافتگی شهرک صنعتی 61جدول 4ـ23ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم حمایت بانک‌ها و میزان عدم توسعه‌یافتگی شهرک صنعتی 62جدول 4ـ24ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم حمایت مسئولین و میزان عدم توسعه شهرک صنعتی 62جدول 4ـ25ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم دسترسی مواد اولیه و میزان عدم توسعه‌ شهرک صنعتی 63جدول 4ـ26ـ آزمون همبستگی پیرسون بین دورافتادگی شهر و میزان عدم توسعه‌ شهرک صنعتی  63جدول 4ـ27ـ آزمون همبستگی پیرسون بین مشکلات فنی و میزان عدم توسعه یافتگی شهرک صنعتی  64 ادامه فهرست جداولعنوان                                                                                                                 صفحه جدول 4ـ28ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی و میزان عدم توسعه‌یافتگی شهرک صنعتی 64جدول 4ـ29ـ آزمون همبستگی پیرسون بین عدم بازار فروش و میزان عدم توسعه شهرک صنعتی 65جدول 4ـ30ـ ضرایب تبیین  65جدول 4ـ31ـ AVONA  65جدول 4ـ32ـ جدول ضرایب رگرسیون. 66   چکیده ایجاد شهرک‌های صنعتی با هر هدفی می‌تواند در تعدیل مشکلات‌، تأمین اشتغال و درآمد برای ساکنین و نیز رفاه آنان مؤثر باشد. هدف از انجام این پژوهش‌، بررسی میزان عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال است‌. مطالعه حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال تأثیرگذار بوده است؟ این تحقیق‌، بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی است که شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه تلفیقی از روش‌های اسنادی و پیمایشی است‌. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان شهرک صنعتی و کارمندان سازمان‌های دولتی مربوطه که به تعداد 150 نفر هستند بوسیله ابزار پرسش‌نامه از آن‌ها پرسشگری به عمل آمد‌. در این تحقیق مشخص شد که اکثر عوامل پیش‌بینی شده نقش مؤثری در عدم توسعه شهرک صنعتی داشته‌اند‌، عدم حمایت مسئولین‌، عدم حمایت بانک‌ها، فقدان نیروهای متخصص‌، فقدان امکانات رفاهی‌، مشکلات فنی‌، عدم بازار فروش‌، دور افتادگی شهر‌، فقدان زیرساخت‌های اقتصادی‌، عدم دسترسی به مواد اولیه از آن جمله‌اند.کلید واژه‌: شهرک صنعتی‌، شهر خلخال‌، زیر ساخت‌های اقتصادی‌، مشکلات فنی‌، عدم وجود نیرو‌های متخصص. 

فصل اوّل

ملاحظات کلی طرح

   1ـ1ـ مقدمهپیدایش فرصت‌های جدید به‌منظور توسعه محلی و منطقه‌ای در گرو استفاده از ابزار مهم توسعه صنعتی است. یکی از جنبه‌ها و ابزار مهم این توسعه‌، شهرک‌های صنعتی می‌باشد که در گذشته برای نخستین بار در کشورهای صنعتی ظاهر شد و عمدتاً به‌عنوان وسیله‌ای برای ترویج و مدیریت توسعه صنعتی و ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مقرون به صرفه از آن استفاده می‌شد. از دهه 1970 میلادی، سراسر جهان شاهد افزایش شدید تعداد شهرک‌های صنعتی به‌خصوص در کشورهای تازه صنعتی بود اکنون بیش از 14000 شهرک صنعتی در جهان وجود دارد. شهرک‌های صنعتی براساس کمیت‌های مختلف مثل وسعت، نوع و سازماندهی، تفاوت‌های زیادی با هم دارند ولی بسیاری از عناصر اصلی نیز در آن‌ها مشترک است. همه آن‌ها تعداد بسیاری از صنایع غالباً کوچک و غالباً متوسط را در مکان معین و محدود گرد هم می‌آورند. شهرک‌های صنعتی غالباً از سوی یک سازمان منفرد که در ارتباط با صاحبان صنایع مستقر در آن‌ها و دارای اختیارات قانونی است مدیریت می‌گردند (هفته نامه خبری، 1382: 67).احداث و توسعه شهرک صنعتی خلخال با توجه به اهمیت بخش صنعتی و با در نظر گرفتن اصول کلی توسعه‌، در عمل از سال 1377 شروع شد‌. در این مدت یک شهرک صنعتی احداث شده و شهرک صنعتی دوم  در حال احداث است‌. در حال حاضر 25 واحد تولیدی به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند‌، 10 واحد غیر فعّال و 19 واحد تولیدی نیمه تمام و در حال ساخت می‌باشد که براساس قطعات زمین شهرک صنعتی موردنظر قابل گسترش و احداث نیست‌.در این پژوهش تعهد شده تا شناخت کلی از وضع موجود شهرک و نواحی صنعتی شهر خلخال داشته باشیم‌. با استفاده از این عوامل عدم توسعه شهرک مورد نظر را مشخص و سپس براساس این عوامل می‌توان توسعه و عدم توسعه شهرک را پیش‌بینی کرد. 1ـ2ـ بیان مسأله بیش از دو دهه است که ایجاد شهرک‌های صنعتی را هدف تشویق بخش صنعت و با توجه به سیاست‌های توزیع جمعیت و به‌منظور استفاده بهینه از منابع طبیعی و تولید محلی، جلوگیری از تمرکز ناموزون صنایع و تراکم صنعتی در محدوده شهرها و همگام نمودن توسعه صنعتی با مسئله حفظ محیط زیست مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. شهرک‌های صنعتی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکارناپذیرشان در ایجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوی دیگر به‌دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با بخش‌های دیگر اقتصادی نقش به‌سزایی در توسعه شهری دارند و می‌توانند در فرایند توسعه ملی نیز مؤثر و سودمند واقع شوند. ارزیابی و اندازه‌گیری میزان توسعه‌ یافتگی جوامع همواره از اهداف و دغدغه‌های برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران منطقه‌ای و ملی در همه کشورها بوده است. توسعه به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین واژگان مورد ستایش در ادبیات پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بارها مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. از جمله نظریه‌پردازانی که به مفهوم توسعه پرداخته‌اند می‌توان از گونار میردال[1] نام برد، وی توسعه را فرایند دور شدن از توسعه نیافتگی، به معنای رهایی از چنگال فقر می‌داند (گونار میردال، 1366).همچنین مایکل تودارو[2] توسعه را تغییر وضع زندگی مردم از حالت نامطلوب به حالت مطلوب از نظر مادی و معنوی و مناسب با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد جامعه تعریف می‌کند (مایکل تودارو، 1350).اما آن‌چه در این تحقیق مهم است، بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال است. با توجه به این‌که شهرک صنعتی خلخال نتوانسته است در طی دهه‌های گذشته، توسعه نسبتاً خوبی از خود نشان دهد لذا بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه‌ نیافتگی شهرک صنعتی خلخال حائز اهمیت است.  بنابراین سؤالی که در این تحقیق باید به آن پرداخت این است که‌، چه عواملی بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال تأثیر گذاشته‌اند؟[1] ـ Gunnar Mirdal.[2] ـ Michel Todaro. تعداد صفحه : 96قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید