دانلود پایان نامه ارشد: بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه  مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: مالی  

عنوان :

             بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران

استاد راهنما :

                              جناب دکتر محمد جواد محمودی

استاد مشاور :

 جناب دکتر علی بازایی

  تابستان 1391 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوانچکیده                     ............................................................................. 1مقدمه                      ............................................................................. 2فصل اول: کلیات طرح.............................................................................. 3مقدمه                      ............................................................................. 41-1بیان مسأله تحقیق    ........................................................................... 51-2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق   ...................................................... 61-3 اهداف تحقیق  ................................................................................. 71-4 چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق  .................................................... 71-5 روش تحقیق  .................................................................................. 101-6 قلمرو تحقیق.................................................................................... 101-7 جامعه آماری  ................................................................................. 111-8 نمونه، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه............................................. 111-9 ابزارهای گردآوری اطلاعات................................................................ 111-10 روش تجزیه و تحلیل داده  ................................................................ 121-11 محدودیتهای تحقیق.......................................................................... 121-12 تعاریف متغیرها و اطلاعات به کار رفته در تحقیق  .................................. 13 فصل دوم : مطالعات نظری........................................................................ 15مقدمه          ........................................................................................ 161-2 بانک............................................................................................. 172-2 نقش بانک در اقتصاد......................................................................... 182-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام  ......................................... 152-4 بانکداری در ایران............................................................................. 192-5 بانک و ربا                                                                                      202-6 شبهات ربا                                                                                       212-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش................................................... 212-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی............................... 222-7 بهره و نقاط ضعف آن......................................................................... 232-8 بانکداری اسلامی.............................................................................. 252-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی............................................................ 262-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی..................................................... 272-9-2 انواع عقود اسلامی................................................................ 272-9-2-1 قرض الحسنه.......................................................... 272-9-2-2 عقود مشارکتی......................................................... 292-9-2-3 عقود مبادله ای......................................................... 322-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم................................................ 342-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی........................ 352-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها........................................... 362-9-4-1 صکوک................................................................ 362-10 چهار چوب ساختاری مطلوب.............................................................. 392-10-1 شرایط اقتصادی کشور......................................................... 402-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب..................................... 412-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان  ..................... 422-10-3-1  انتخاب بد............................................................. 502-10-3-2  مخاطرات اخلاقی.................................................... 502-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی........................................ 522-11-1 مباحث نظری................................................................... 522-11-2 جنبه های علمی موضوع...................................................... 532-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل................................................... 532-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت................................................ 542-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی................................ 542-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی........................................... 552-11-7 نظام هدف گذاری تورم......................................................... 552-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی.......................... 562-11-9 مالکیت و اداره بانک ها....................................................... 572-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای............................................... 572-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود ................ 582-12 چهارچوب نظارت........................................................................... 592-12-1 نظارت شرعی................................................................... 602-12-2 صوری بودن برخی معاملات................................................. 612-12-3  نظارت بانک مرکزی......................................................... 612-13 چارچوب قانونی مناسب.................................................................... 622-13-1 تعدد قوانین....................................................................... 642-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی....................................................... 642-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات................................................. 652-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانکی............................................... 652-13-5 شفافیت............................................................................ 662-14 مشکلات عملیاتی............................................................................ 672-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان.......................................... 672-14-2 الگوهای حسابداری............................................................. 682-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه.................................................. 682-14-4 حاکمیت شرکتی................................................................. 692-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی  ......................................... 692-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه....................................................... 702-15 بیشینه تحقیق................................................................................. 71 فصل سوم: روش تحقیق........................................................................... 76مقدمه .................................................................................................  773-1 روش تحقیق ...................................................................................  782-3 جامعه آماری تحقیق ........................................................................... 813-3 نمونه آماری و روش اندازه گیری .......................................................... 823-4 ابزار جمع آوری اطلاعات................................................................... 823-4-1 روش پرسشنامه .................................................................. 833-4-2 مطالعات کتابخانه ای............................................................. 833-4-3 مصاحبه............................................................................ 843-5 فرضیه تحقیق.................................................................................. 853-6 متغیرهای تحقیق .............................................................................. 853-7 مدل تحقیق...................................................................................... 863-8 روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد).............................................................. 883-9 روش تجزیه و تحلیل داده..................................................................... 903-9-1 آزمونهای مورد استفاده در تحقیق............................................... 903-9-2 نرم افزارهای بکار گرفته شده در تحقیق...................................... 93فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها ............................................................ 94مقدمه.................................................................................................. 954-1 آمار توصیفی و آمار استنباطی.............................................................. 964-2 توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد.................................................... 984-3 توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار................................................... 984-4 توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت...................................................... 994-5 توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی.............................................. 994-6 توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات........................................... 1004-7 سوألات......................................................................................... 1004-8 فرضیه آماری و پژوهشی.................................................................. 1104-9 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول..................................................... 1104-10 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم.................................................... 1114-11 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم................................................... 1124-12 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم................................................ 1134-13 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم.................................................. 1144-14 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ششم.................................................. 1154-15 آزمون  فریدمن............................................................................. 117فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................... 118مقدمه................................................................................................. 1191-5 نتیجه گیری................................................................................... 1191-1-5 فرضیه اول ..................................................................... 1195-1-2 فرضیه دوم ...................................................................... 1205-1-3 فرضیه سوم...................................................................... 1215-1-4 فرضیه چهارم .................................................................. 1215-1-5 فرضیه پنجم .................................................................... 1225-1-6 فرضیه ششم..................................................................... 1235-2 پیشنهادات حاصل از تحقیق................................................................ 1245-3 پیشنهادات جانبی............................................................................. 1265-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.............................................................. 127ضمائم و پیوستها.................................................................................. 128پیوست الف: پرسشنامه............................................................................ 129پیوست ب: نتایج حاصل از روش دلفی......................................................... 132منابع................................................................................................. 133منابع فارسی........................................................................................ 134منابع انگلیسی...................................................................................... 136چکیده انگلیسی..................................................................................... 138 فهرست جدول هاجدول 2-1: انواع صکوک......................................................................... 37جدول 2-2: ویژگی های انواع نظام بانکداری.................................................. 46جدول 3-1: نتایج آلفای کرونباخ.................................................................. 89جدول 4-1: پرسشهای هر فرضیه................................................................ 97جدول 4-2: توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد........................................... 98جدول 4-3: توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار........................................... 98جدول 4-4: توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت............................................. 99جدول 3-5: توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی..................................... 99جدول 4-6: توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات.................................. 100جدول 4-7: سوأل 1................................................................................ 100جدول 4-8: سوأل 2................................................................................ 101جدول 4-9: سوأل 3................................................................................ 101جدول 4-10: سوأل 4............................................................................. 102جدول 4-11: سوأل 5............................................................................. 102جدول 4-12: سوأل 6............................................................................. 103جدول 4-13: سوأل 7............................................................................. 103جدول 4-14: سوأل 8............................................................................. 104جدول 4-15: سوأل 9............................................................................. 104جدول 4-16: سوأل 10........................................................................... 105جدول 4-17: سوأل 11........................................................................... 105جدول 4-18: سوأل 12........................................................................... 106جدول 4-19: سوأل 13........................................................................... 106جدول 4-20: سوأل 14........................................................................... 107جدول 4-21: سوأل 15........................................................................... 107جدول 4-22: سوأل 16........................................................................... 108جدول 4-23: سوأل 17........................................................................... 108جدول 4-24:سوأل 18............................................................................ 109جدول 4-25: سوأل 19........................................................................... 109جدول شماره 4-26-1 و 4-26-2 آزمون فرضیه اول....................................... 111جدول شماره 4-27-1 و 4-27-2 آزمون فرضیه دوم........................................ 112جدول شماره 4-28-1 و 4-28-2 آزمون فرضیه سوم....................................... 113جدول شماره 4-29-1 و 4-29-2 آزمون فرضیه چهارم..................................... 114جدول شماره 4-30-1 و 4-30-2 آزمون فرضیه پنجم   .................................... 115جدول شماره 4-31-1 و 4-31-2 آزمون فرضیه ششم....................................... 116جدول شماره  4-32 آزمون  فریدمن............................................................ 117جدول شماره  ب-1 نتایج حاصل از روش دلفی............................................... 132 فهرست نمودارهانمودار 4-2: توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد.......................................... 98نمودار 4-3: توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار.......................................... 98نمودار 4-4: توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت............................................ 99نمودار 3-5: توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی.................................... 99نمودار 4-6: توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات................................. 100نمودار 4-7: سوأل 1............................................................................... 100نمودار 4-8: سوأل 2............................................................................... 101نمودار 4-9: سوأل 3............................................................................... 101نمودار 4-10: سوأل 4............................................................................ 102نمودار 4-11: سوأل 5............................................................................ 102نمودار 4-12: سوأل 6............................................................................ 103نمودار 4-13: سوأل 7............................................................................ 103.نمودار 4-14: سوأل 8............................................................................ 104نمودار 4-15: سوأل 9............................................................................ 104نمودار 4-16: سوأل 10.......................................................................... 105نمودار 4-17: سوأل 11.......................................................................... 105نمودار 4-18: سوأل 12.......................................................................... 106نمودار 4-19: سوأل 13.......................................................................... 106نمودار 4-20: سوأل 14.......................................................................... 107نمودار 4-21: سوأل 15.......................................................................... 107نمودار 4-22: سوأل 16.......................................................................... 108نمودار 4-23: سوأل 17.......................................................................... 108نمودار 4-24: سوأل 18.......................................................................... 109نمودار 4-25: سوأل 19.......................................................................... 109 فهرست شکل هاشکل 1-1: مدل تحقیق  ............................................................................
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): وجود یک سیستم مالی منظم و کارآمد باعث می شود که پس اندازها به مطلوبترین پروژه ها جریان یابد. در بازارهای مالی توسعه یافته به دلیل تنوع موسسات و ابزارهای مالی مورد استفاده، سیستم مالی کارآمدی دارند. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در وججود بازارهای مالی توسعه یافته است. بنابراین به نظر می رسد بررسی موانع رشد نظام بانکداری ایران به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مالی ضروری می باشد.هدف از این تحقیق بررسی موانع رشد نظام بانکداری در ایران می باشد. و همچنین تعحقیق فوق پیمایشی یا زمینه یابی است که یکی از طرحهای اساسی این گونه تحقیقات استفاده از روش دلفی است به این نحو که اگر بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر در مورد یک مسأله خاص به بررسی بپردازیم از این روش استفاده می کنیم.نتایج حاصل از روش دلفی در مورد موانع رشد نظام بانکداری ایران به شش بخش تقسیم شد که این موانع عبارتند از: فقدان ساختار مناسبف فقدان مهندسی و ابزارهای مالی مناسب، ضعف قوانین و مقررات، ضعف نظارت، عدم استقلال بانک مرکزی و مشکلات عملیاتی.
در این تحقیق نظام بانکداری اسلامی ایران به عنوان متغیر وابسطه و شش مورد فوق به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده. سپس تعدادی پرسشنامه برای آزمون وجود موانع فوق در نظام بانکداری در بین کارشناسان و مدیران و خبرگان نظام بانکی منتشر شدو در نهایت با  استفاده از آزمون t تمامی شش فرضیه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

 مقدمه:

     بانک ها به عنوان موسسات مالی در یک جامعه نقش تعین کننده ای را در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردارند. فعالیت مثبت و موثر بانکها می تواند در رشد بخشهای اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی دربرخی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای گذارد. در جهان امروز قسمت عمده مبادلات پولی به وسیله بانکها انجام می پذیرد. اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها، مستلزم وجود بانکهاست.

  بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده ای به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد با وجود این، در همین مدت زمان کوتاه، این صنعت به رشد سالانه ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی فقط محدود به کشورهای اسلامی نشده و در بسیاری از کشورهای جهان مطرح گردیده است لازم به ذکر است در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 مورد تصویب قرار گرفت است.

تعداد صفحه : 152قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید