دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور (مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده علوم و فنون امنیتی و جنائی

 

عنوان

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور

(مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف « بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور(مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)» با تاکید بر نظریه گیدنز انجام شده است. روش این تحقیق به دو صورت مطالعه اسنادی و پیمایش(ابزار پرسشنامه) می باشد. جامعه آماری تحقیق منطقه شانزده تهران که دارای سه کلانتری خزانه بخارایی، نازی آباد و جوادیه است و حجم نمونه به تعداد 400 نفر از شهروندان منطقه 16 در نظر گرفته شد.نحوه نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده است و در انتها با استفاده از نرم افزار لیزرل و SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف پرسشنامه پرداخته شد و یافته هایی که از پژوهش بدست آمد به اثبات و تایید شدن فرضیه های تحقیق بود. و به این نتیجه دست یافتیم که در منطقه 16 تهران بین سرمایه اجتماعی و امنیت رابطه مستقیم وجود دارد. هر چه سرمایه اجتماعی در محلات آن پایین باشد ، میزان امنیت محلات نیز پایین است و بالعکس هر چه سرمایه اجتماعی افزایش یابد میزان امنیت محلات نیز بالاتر می رود. و مشخص گردید که مشارکت عمومی در منطقه 16 تهران از جمله سرمایه های اجتماعی محسوب می شود و هر چه مردم با نیروهای پلیس در برقراری امنیت محلات خود همکاری کنند امنیت محلات شان بالاتر می رود و شهروندان منطقه 16 با همسایگان و مسئولین محلی خود همکاری های لازمه را در جهت برقرای امنیت ایفا می نمودند. همچنین اطلاع رسانی همگانی و آموزش های لازم از قوانین و مقررات محلی از سوی نیروهای پلیس به آحاد جامعه نقش موثری نیز در برقراری امنیت محلات داشته است و شهروندان نسبت به عملکرد نیروی های انتظامی در برقرای امنیت اعتماد اجتماعی کامل داشتند.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، امنیت ، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

1-1-بیان مسئله. 3

1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 6

1-3-اهداف تحقیق.. 7

1-4-سوالات تحقیق.. 7

1-5-فرضیه های تحقیق.. 7

1-6-تعاریف واژگان و اصطلاحات فنی و تخصصی تحقیق.. 8

1-7-روش تحقیق.. 9

فصل دوم ادبیات و مبانی نظری و تجربی تحقیق.. 10

مقدمه. 11

2-1-امنیت و مسئله اجتماعی.. 11

2-2-رویکردهای امنیت اجتماعی.. 16

2-2-1- ایده آل گرایی و امنیت اجتماعی.. 17

2-2-2- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی.. 17

2-2-3- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی.. 19

2-2-4-  فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی.. 19

2-3-سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم. 20

2-4-سرمایه اجتماعی پلیس و جلب مشارکت عمومی.. 23

2-4-1-تعهدات و انتظارات.. 23

2-4-2-روابط اقتدار 24

2-4-3-ظرفیت بالقوه اطلاعات.. 24

2-4-4-هنجارها 24

2-5-سازمانهای اجتماعی انطباق پذیر و داوطلبانه. 25

2-6-عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردمی توسط پلیس… 28

2-6-1-اطلاع رسانی و آگاهی بخشی.. 28

2-6-2-مشخص کردن وظایف و مسئولیتها 29

2-6-3-برانگیختن وجدان اخلاقی و اجتماعی.. 29

2-6-4-ایجاد انگیزه در افراد. 29

2-6-5-پاداش به مشارکت.. 29

2-6-6-الگوسازی.. 30

2-7-سرمایه اجتماعی پیش نیاز تحقق پلیس جامعه محور 30

2-8-کارکرد سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم. 31

2-9-جلب مشارکت مردمی در مأموریتهای پلیس… 32

2-10-مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری.. 33

2-11-رفتار اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی.. 34

2-12-مبانی نظری تحقیق.. 35

2-12-1-نظریه پردازان امنیت اجتماعی.. 35

2-12-2-نظریه های سرمایه اجتماعی.. 48

2-12-3-تبیین نظری کنش مجرمانه و سرمایه اجتماعی.. 50

2-12-4-نظریه انتخاب منطقی جرم و سرمایه اجتماعی.. 50

2-12-5-نظریه بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی.. 51

2-12-6-نظریه پیوند افتراقی.. 52

2-12-7-نظریه پیوستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی.. 53

2-12-8-نظریه نابسامانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی.. 54

2-12-9-نظریه فشار – محرومیت و سرمایه اجتماعی.. 56

2-12-10-نظریه انگ زنی و نظریه سرمایه اجتماعی.. 56

2-12-11-نظریه امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی گیدنز. 57

2-13-چهارچوب نظری تحقیق.. 59

2-14-تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور 61

2-14-1-تحقیقات انجام شده در داخل ایران. 61

2-14-2-تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 64

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 70

مقدمه. 71

3-1 روش پژوهش… 72

3- 2 گامهای اجرای تحقیق.. 74

3-3 جامعه آماری.. 75

3-4 –حجم نمونه و نمونه گیری.. 76

3-5- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات.. 76

3-5-1 پرسشنامه. 77

3-6 روایی و پایایی.. 78

3-6-1 روایی.. 78

3-6-2  پایایی.. 78

3-7-قلمرو تحقیق.. 80

3-8-متغیرهای تحقیق.. 80

3-9-تعاریف عملیاتی متغیرها 80

3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها 81

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 82

4-1مقدمه. 83

4-2آمار توصیفی.. 83

4-2-1 قسمت اول: متغیرهای زمینه ای.. 83

4-2-1-1: تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت.. 84

4-2-1-2: تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن.. 85

4-2-1-3: تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت تاهل. 86

4-2-1-4: تفکیک نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات.. 87

4-2-1-5: تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت اشتغال. 88

4-2-1-6: تفکیک نمونه بر حسب متغیر نوع منزل مسکونی.. 89

4-2-2 قسمت دوم: متغیرهای تحقیق.. 90

4-2-2-1: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر سرمایه اجتماعی.. 91

4-3 آمار استنباطی.. 97

4-3-1- بررسی توزیع متغیرها 98

4-3-2 بررسی فرضیه های تحقیق.. 99

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 102

5-1-دستاوردهای پژوهش… 103

5-2-نتایج توصیفی.. 103

5-3-نتایج تبیینی.. 106

5-4-پیشنهادات  و راهکارهای تحقیق.. 108

5-4-1-پیشنهادات کاربردی.. 108

5-4-2-پیشنهادات پژوهشی.. 111

5-5-محدودیت های تحقیق.. 111

منابع. 112

پیوست.. 117

 

فهرست جداول

جدول 4-1  بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت.. 84

جدول 4-2 بررسی توزیع فراوانی متغیر سن.. 85

جدول 4-3  بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل. 86

جدول 4-4 بررسی توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات.. 87

جدول 4-5 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال. 88

جدول 4-6 بررسی توزیع فراوانی متغیر نوع منزل مسکونی.. 89

جدول 4-7  توزیع سوالات متغیر سرمایه اجتماعی.. 91

جدول 4-8  توزیع سوالات متغیر امنیت اجتماعی.. 92

جدول 4-9  توزیع سوالات متغیر مشارکت عمومی با پلیس… 93

جدول  4-10  توزیع سوالات متغیر اعتماد اجتماعی به پلیس… 95

جدول4-11  توزیع سوال احترام گذاشتن شهروندان به نیروی انتظامی و عملکرد آن. 95

جدول 4-12 بررسی توزیع فراوانی سوال آگاهی و راهنمایی دادن ماموران انتظامی و مسئولین محلی به ارزش ها و قوانین و مقررات محلی.. 96

جدول 4-13-تفکیک سوالات 21 و 22 در خصوص نیروهای انتظامی و محلی و حضور فیزیکی آنها در محلات   97

جدول 4-14  بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 98

جدول 4-15-بررسی آزمون همبستگی پیرسون سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی.. 99

جدول 4-16- آزمون  همبستگی پیرسون بین مشارکت عمومی در انجام وظائف پلیس با امنیت محلات شهر  100

جدول 4-17- آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد مردم به پلیس با امنیت محلات شهر تهران. 100

 

فهرست نمودارها

نمودار( 3-1)فرایند اجرای تحقیق.. 75

یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند(خاکی، 1382). 78

سرمایه اجتماعی: 80

نمودار 4-1- بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت.. 84

نمودار 4-2- بررسی توزیع فراوانی متغیر سن.. 85

نمودار 4-3  بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل. 86

 نمودار 4-4 بررسی توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات.. 88

نمودار 4-5 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال. 89

نمودار4-6 بررسی توزیع فراوانی متغیر نوع منزل مسکونی.. 90

 

 

مقدمه

از جمله نوآوری های امور پلیسی در چهار دهه اخیر راهبرد پلیسی محله محوراست. در رویکرد محله محوری، مدیریت و اداره بخش­هایی از امور محله به ساکنان آن واگذار می­شود و پلیس، شهروندان را در اداره امور محلات خویش یاری می­دهد. اجرای این طرح یکی از اقداماتی است که در جهت تمرکز زدایی، مشارکت بیشتر مردم با پلیس، کاهش مراجعات مردم به پلیس، کلانتری­ها و دستگاه قضایی و حل مشکلات پلیسی مردم به شیوه کدخدا منشی است. پلیس با اجرای طرح امنیت محله محور قادر است بسیاری از منازعات و دعاوی را قبل از رسیدن به سطح درگیری و خشونت و لذا ورود به وادی جرم مرتفع کند و به صورت مسالمت آمیزی پایان دهد. اساسا افزایش اختیارات پلیس و اعطای نقش داوری به وی در بسیاری از منازعات به ویژه حقوقی و خانوادگی می­تواند ضمن قضازدایی و کاهش دامنه جرم موجب افزایش قانون­مداری و توسعه فرهنگ نظم و انضباط در اجتماع شود.

از سوی دیگر تعاریف و رویکردهای متفاوتی درباره سرمایه اجتماعی از سوی دانشمندان حوزه های مرتبط ( در ابتدا از سوی جامعه شناسان و سپس دانشمندان مدیریت) ارائه شده است که این دیدگاهها حیطه بندی بسیار وسیعی از کیفیت روابط اعضای جامعه و سازمانها را تحت پوشش قرار می دهد سرمایه اجتماعی شامل روابط مبتنی بر اعتماد در شبکه های اجتماعی و یک مفهوم جمعی بر مبنای رفتارها ، نگرشها و استعدادهای فردی است که می توان آنرا حاصل روابط مثبت در جامعه و بعنوان مجموعه منابعی در ذات روابط اجتماعی قلمداد کرد . تحقیقات و مطالعات نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و امنیت و کاهش وقوع جرائم رابطه وجود دارد . هر چه سرمایه اجتماعی کمتر باشد میزان امنیت کاهش و جرایم افزایش می یابد (احمدی،132،1387).

به هر حال در چند دهه اخیر ، دیدگاههای نظری و تجربی علوم اجتماعی بر نقش و سهم سازه سرمایه اجتماعی در تبیین و پیشگیری از جرم تأکید وافری داشته اند . هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور بود .

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 136

قیمت : 14000 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.