دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش مشاوران مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر

 دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی نقش مشاوران مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر

دانشگاه پیام نور واحد میاندوآب

پایان نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

موضوع تحقیق:

بررسی نقش مشاوران مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 91-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده :هدف این پژوهش بررسی نقش مشاوران مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی90 - 89 بوده است . جامعه آماری پژوهش ، کلیه دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه شهرستان میاندوآب می باشد . نمونه پژوهش 368 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ، در این پژوهش از پرسشنامه بعنران ابزار اندازه گیری استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های این پژوهش در بخش توصیفی از جداول و نمودار فراوانی ، انحراف معیار ، درصد فراوانی ، فراوانی تراکمی و درصد فراوانی تراکمی و در بخش استنباطی از آزمون T استفاده شده است.  نتایج نشان داد که بین نقش مثبت مشاوران با موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . بین نقش مثبت مشاوران با کشف استعدادهای دانش آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد . بین نقش مثبت مشاوران باکشف علایق دانش آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین نقش مثبت مشاوران با انتخاب مناسب رشته تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین نقش مثبت مشاوران با کاهش اضطراب دانش آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین آموزش مهارتهای زندگی مشاوران با افزایش توانمندیهای روانی- عاطفی دانش آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد و همچنین نتایج به دست آمده از فرضیه های فرعی نشان داد که  تفاوت معناداری بین موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر وجودندارد و بین موفقیت تحصیلی دانش آموزان در سه گروه از نظر  رشته تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنادار وجود نداردفهرست مطالبفصل اول(کلیات تحقیق)مقدمه: 2بیان  مسئله : 4ضرورت و اهمیت تحقیق : 7اهداف تحقیق : 9اهداف کلی : 9اهداف جزئی : 9سؤالات تحقیق : 10فرضیه ها: 11فرضیه های اصلی : 11فرضیه های فرعی : 11متغیرها : 12تعاریف عملیاتی واژه ها : 13محدودیتهای تحقیق : 15فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق)تاریخچه راهنمایی ومشاوره در جهان : 17تاریخچه راهنمایی ومشاوره در ایران: 19انواع راهنمایی و مشاوره : 21راهنمایی و هدایت تحصیلی در نظام آموزشی فعلی: 22خصوصیات دانش آموزان دبیرستانی : 22فعالیت های مربوط به راهنمایی حرفه ای در دبیرستان : 23روشهای مشاوره با توجه به زیر بنای فلسفی : 24هدفهای مشاوره : 26خدمات چهارگانه راهنمایی در مدارس : 27مشاوره و راهنمایی در اسلام : 29اهداف مشاوره ازدیدگاه اسلام: 29موارد شور در قوانین اسلامی : 30موارد شور درمدارس : 30مشکلات دانش آموزان در مدارس امروز در جریان تحصیل : 31مفهوم مشاوره و پیشرفت تحصیلی : 31خصوصیات مشاور: 33اصول اساسی راهنمایی ومشاوره : 34پیشینه داخلی مورد استفاده اول : 37پیشینه مورد استفاده دوم : 37پیشینه داخلی مورد استفاده سوم : 38پیشینه مورد استفاده چهارم : 38پیشینه مورد استفاده پنجم : 39پیشینه خارجی مورد استفاده اول : 40پیشینه مورد استفاده دوم : 41پیشینه مورد استفاده سوم : 41فصل سوم(روش تحقیق)مقدمه : 43روش پژوهش: 44جامعه آماری: 44روش نمونه گیری و حجم نمونه: 46ابزار اندازه گیری: 48پایایی و روایی پرسشنامه ها: 50روش جمع آوری داده ها: 50روشهای تجزیه و تحلیل داده ها : 51فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)مقدمه. 53آزمون فرضیه اصلی اول. 65آزمون فرضیه اصلی دوم 67آزمون فرضیه اصلی سوم 69آزمون فرضیه  اصلی چهارم 71آزمون فرضیه اصلی پنجم 73آزمون فرضیه اصلی ششم 75آزمون فرضیه  فرعی اول. 77فرضیه فرعی دوم: 78فصل پنجم(نتیجه گیری و خلاصه)خلاصه : 81نتایج : 83پیشنهادات : 85خاتمه : 86فهرست منابع : 87ضمایم   89مقدمه:در همه کشورهای دنیا ، آموزش و پرورش متولی هدایت دانش آموزان در مسیر رشد عقلی         اجتماعی ، اخلاقی ، روانی و  حرفه ای دانش آموزان  است . نظام آموزش پرورش با   فراهم آوردن تجربه های متعدد برای دانش آموزان  ، تلاش دارد آنها را به  شهروندانی خوب تبدیل کند .  به عبارتی می توان  گفت  هدف تعلیم و تربیت تعالی بخشیدن به انسانهاست ، رسیدن به این هدف ، رشد همه جانبه دانش آموزان را می  طلبد .  بدین منظور ، مجموعه ای از برنامه ها و فعالیت ها در قالب نظام آموزش و پرورش شکل گرفته اند  که یکی از آنها برنامه های  مشاوره و راهنمایی  است . برنامه های مشاوره در مدرسه  به منظور هدایت رشد  متعادل و همه جانبه دانش آموزان  طراحی شده اند . مشاور مدرسه با  ایجاد هماهنگی در فعالیت های مختلف  مدرسه زمینه رشد سالم دانش آموزان را فراهم  میکند  (سینک ، 86  ، ص 1) .راهنمایی هر چند به صورت ساده و ابتدایی ، از آغاز تمدن آدمی وجود داشته و با پیچیده  شدن زندگی و تحول  تدریجی جامعه ، از حالتی سنتی به صنعتی پیشرفته است و ضرورت  و اهمیت آن افزایش یافته است . ایجاد و گسترش مکتب خانه ها و  مدرسه ها  در واقع نوعی زمینه سازی  و  ایجاد فرصت برای راهنمایی بودند ، چرا که در این مکانها  معلم با دلسوزی تمام  شاگردان را در خواندن و  نوشتن و یادگیری درسهای مختلف  کمک و راهنمایی می کرد  ( وکیلیان  ، 81  ،   ص4) .با  صنعتی  شدن جامعه ها و پیشرفت روز افزون  آنها و  افزایش  چشمگیر حرفه ها  و  شغلها و به دنبا ل آن دشواری  مسئله انتخاب صحیح و مناسب ، توجه  به  امر هدایت و ارشاد و راهنمایی  به  معنای خاص آن زیاد شد و  ضمن ظهور و گسترش مرکز های بسیار راهنمایی و مشاوره  به  منظور یاری و کمک  به افراد ، صاحب نظران  و متخصصان نیز به روشن کردن  هدفها ، تعریف و راهنمایی اقدام کرده و انبوهی  از  ادبیات  راهنمایی و ارشاد را  در زمینه ها  به ویژه  تعلیم و تربیت بوجود آوردند .  به علاوه  ، تحولات و دگرگونیهای  زیادی  که هر روزه  اتفاق می افتد ، ضرورت توجه  به  امر راهنمایی و مشاوره را  بیشتر می کند ( همان منبع  ، ص 5) . بیان  مسئله :با  توجه  به  اینکه  ما  کشوری  در حال توسعه  هستیم  و  جامعه  ما در حال خارج  شدن  از  حالت سنتی  به جامعه  صنعتی می باشد و در جامعه صنعتی  با  توجه به گستردگی و  وسعت  اطلاعات و تعدد  و تنوع گزینه ها  و پیشرفت  تکنولوژی  ، انتخاب  صحیح و مناسب  مشکل  است و فرد برای تصمیم گیری  مناسب به کمک  دیگران  نیاز  دارد و بدون یاری  آنان اتخاذ  تصمیمات  سنجید و درست  محال  است  (شفیع آبادی ، 1385  ، ص14) .یکی از راهکارهای  مناسب  برای  مقابله  با  بحران و  مشکلات   اجتماعی آنست  که  اصلاح  مشکلات و  ارائه  راهکارهای  مناسب و تغییر رفتار از نسل  جوان -  یعنی دانش آموزان  مدارس -  آغاز گردد  چرا که نظام  آموزش  پرورش تأثیری  نافذ بر نهادهای  اجتماعی ،  سیاسی ،  فرهنگی و اقتصادی دارد ؛  امروزه  در نظام  آموزشی ،  معلمان  همانند یک  ماشین عمل  می کنند  و  دانش آموزان را با مشتی اصول و حقایق آشنا  می سازنند و هماهنگی و انطباق چندانی بین  واقعیات  زندگی  با  اصول  آموخته  شده  را  ارائه  نمی دهند  ، در حالیکه  آموزش و پرورش باید دانش آموزان را از همه  جهات برای  ادامه  تحصیل و زندگی  آماده  سازد  ( شفیع آبادی ، 1382  ، ص15 ).دانش آموزی  که  در  زمینه ای  از  تحصیلاتش  مشکل  دارد ،  علاوه بر تحمل صدمات روانی وگاهی جسمانی ، از نظر اقتصادی نیز خسارتی به  جامعه وارد  می کند  ، در این  حالت  باید به  درمان  مشکلات و رفع موانع رشد  او  اقدام  شود  و در این  بین نقش مشاوران آشکار می گردد . مشاور  با  استفاده  از روشها و فنون  مشاوره  ، دانش آموز و کسانی  را  که  به  نوعی  در ایجاد  مشکل  نقشی دارند را  بررسی  ودرمان  می  کند . مشاور  همچنین در زمینه  مشکلات تحصیلی  به  مواردی نظیر اضطراب  امتحان  ،  مردودی ، مشروطی و کمک  در کشف  استعدادها  و علایق به کمک  دانش آموزان  می شتابد  و  او  را برای فعالیت آماده  می سازد  و امکان  یادگیری و آموزش مؤثرتر را  فراهم  می سازد ( شفیع آبادی  ،  85  ، ص45)  .معمولاً دانش آموزان  در  طول  دوره تحصیلی  خود  با  مشکلات و  مسائل پیچیده ای مواجه          می شوند ، مشکلاتی  مانند  افت  تحصیلی  ، تردید  در انتخاب رشته تحصیلی ، ناتوانی در برنامه ریزی برای مطالعه دروس و...  همه  این  مسائل  باعث  شده  که  نقش  و وظیفه مشاوران در مدارس به عنوان  مهم ترین عامل تغییر و تحول  دانش آموزان  بیشتر توجه شود . اما در بعضی از مدارس متأسفانه  مشاوران به کار های کلیشه ای می پردازند و از نقش اصلی خود  دور هستند .مسأله ای  که  در  پی  پاسخگویی  به  آن  در زمینه موضوع  ،  موفقیت  تحصیلی  دانش آموزان    هستیم این  است  که : آیا  مشاوران  در  مدارس  نقشی  در  موفقیت  و  پیشرفت  تحصیلی  دانش     آموزان  دارند؟تعداد صفحه :118قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید