دانلود پایان نامه ارشد : بررسی هفت ژن جدید عامل ناشنوایی مغلوب غیرسندرمی در 100 خانواده ایرانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

عنوان : بررسی هفت ژن جدید عامل ناشنوایی مغلوب غیرسندرمی در 100 خانواده ایرانی

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه ژنتیک

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته ژنتیک

بررسی هفت ژن جدید عامل ناشنوایی مغلوب غیرسندرمی در 100 خانواده ایرانی

استاد راهنما: دکترحسین نجم آبادی

استاد مشاور: دکترکیمیا کهریزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده فارسیناشنوایی یکی از شایع ترین بیماری های حسی است که 1 در 1000  نوزاد به آن مبتلا می شوند. 60% از ناشنوایی هاژنتیکی بوده که 70% از موارد غیر سندرومی و دارای توارث اتوزومال مغلوب می باشد. تا به امروز بیش از 50 ژن برای ناشنوایی غیر سندرومی اتوزومال شناسایی شده است. در ایران، ناشنوایی به دلیل ازدواج های خویشاوندی یکی از شایع ترین بیماری های ارثی است.هدف از این مطالعه بررسی شیوع هفت ژن(GJB4, GJC3, SLITRK6, SERPINB6, NESP4, CABP2, and OTOGL)   شناخته شده برای  ناشنوایی مغلوب غیرسندرومی در صد خانواده ایرانی که دارای ازدواج خویشاوندی و بیش از دو فرد مبتلا می باشند است.روش انجام مطالعه فوق، بررسی آنالیز پیوستگی بااستفاده از مارکرهای  STR که در مجاورت ژن مذکور قرار دارند می باشند. در صورت مشاهده الگوی پیوستگی، آنالیز توالی یابی و مطالعات تکمیلی صورت خواهد پذیرفت.نتایج مطالعه، دو خانواده به ژن GJB4 پیوستگی نشان دادند، شش خانواده به ژن GJC3 پیوستگی نشان دادند، یک خانواده به ژن SLITRK6 پیوستگی نشان داد، یک خانواده به ژن SERPINB6 پیوستگی نشان داد، هشت خانواده به ژن NESP4 پیوستگی نشان دادند، دو خانواده به ژن CABP2 پیوستگی نشان دادند، و شش خانواده به ژن OTOGL پیوستگی نشان دادند که با بررسی توالی یابی اگزون های ژن مربوطه تغییری در ژن مذکور مشاهده نگردید. این نتایج بیانگر شیوع بسیار کم جهش در این هفت ژن در جمعیت ایرانی می باشد.واژه های کلیدی: ناشنوایی غیر سندرمی، توارث مغلوب اتوزومی ، نقشه کشی هموزیگوسیتی، توالی یابی به روش سنگر، ایران. فهرست مطالب  فصل اول کلیات تحقیقمقدمه    .................................................................................................................................................  1بیان مسئله   .......................................................................................................................................... 3اهمیت و ضرورت تحقیق   ..................................................................................................................... 4اهداف   ................................................................................................................................................... 6هدف کلی   ........................................................................................................................................... 6اهداف اختصاصی   ............................................................................................................................... 6اهداف کاربردی   ....................................................................................................................... 6سؤالات و فرضیه ها   ............................................................................................................................. 7فصل دوم پیشینه تحقیقآناتومی گوش   ....................................................................................................................................... 8گوش خارجی   ..................................................................................................................................... 8گوش میانی   ........................................................................................................................................ 9گوش داخلی   ...................................................................................................................................... 9طبقه بندی ناشنوایی   ......................................................................................................................... 11طبقه بندی بر اساس سن شروع   ..................................................................................................... 11طبقه بندی بر اساس شدت   ............................................................................................................. 12طبقه بندی بر اساس علت فیزیولوژیکی   ........................................................................................ 12ژن های شناخته شده مرتبط با ناشنوایی   ......................................................................................... 13بررسی ژن ها   ..................................................................................................................................... 22ژن  GJB4  ............................................................................................................................ 22ژنGJC3   .............................................................................................................................. 25ژن SLITRK6 ...................................................................................................................... 26ژن SERPINB6   ................................................................................................................... 28ژنNESP4  ............................................................................................................................ 29ژن CABP2   ......................................................................................................................... 30ژن OTOGL  ......................................................................................................................... 31فصل سوم روش شناسی تحقیقنوع مطالعه   .......................................................................................................................................... 34جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری   ........................................................................................... 34روش جمع آوری داده ها   .................................................................................................................... 34متغیره ها   ............................................................................................................................................ 34روش شناسی تحقیق   ......................................................................................................................... 35ملاحظات اخلاقی   ............................................................................................................................... 36مواد و روش ها   .................................................................................................................................   37            استخراج DNA   .................................................................................................................... 37          چگونگی استخراج DNA ..................................................................................................... 38لیز سلول ................................................................................................................................ 39هیدراسیون  DNA............................................................................................................. 40تعیین غلظت DNA استخراج شده   ............................................................................................ 41روش تعیین غلظت  ......................................................................................................................... 42 نحوه خالص سازی نمونه های آلوده به پروتئین   ......................................................................... 42آنالیز پیوستگی برای بررسی 7 جایگاه ژنی مرتبط با ناشنوایی اتوزومی مغلوب غیرسندرومی   .. 43انتخاب مارکرهای   STR .................................................................................................... 44ژن  GJB4   ....................................................................................................................... 45ژنGJC3   ......................................................................................................................... 46ژن SLITRK6   ................................................................................................................. 47ژن SERPINB6   ............................................................................................................. 48ژنNESP4   ...................................................................................................................... 49ژن CABP2   .................................................................................................................... 50ژن OTOGL   ................................................................................................................... 51تعیین هتروزیگوسیتی مارکرهای STR در جمعیت ایران   ............................................... 52واکنش زنجیره ای پلیمراز   .............................................................................................................. 53مواد لازم برای واکنش PCR   ......................................................................................................... 54روش انجام PCR   ....................................................................................................... 57الکتروفورز   ............................................................................................................................ 60          الکتروفورز با ژل پلی آکریل آمید   .......................................................................... 61مواد لازم جهت الکتروفورز ژل پلی آکریل امید   .................................................... 62طرز تهیه ژل اکریل امید 8 درصد   .......................................................................... 63رنگ آمیزی ژل به روش نیترات نقره   ..................................................................... 65          مواد لازم جهت رنگ آمیزی نقره   .............................................................. 65          روش رنگ آمیزی نیترات نقره   .................................................................. 66          بررسی ژل های پلی آکریل آمید   .............................................................. 67پیدا کردن جهش به روش مستقیم تعیین توالی   ............................................................... 68          الکتروفورز محصولات PCR بر روی ژل آگارز   ..................................................... 70            مواد لازم جهت انجام الکتروفورز DNA  برروی ژل آگارز   ..................... 70روش کار   ..................................................................................................... 71توالی پرایمرهای مورد استفاده برای تکثیر   ........................................................... 72روش آنالیز نتایج حاصل از Sequencing   ............................................................ 74فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیقنتایج حاصل از مطالعات  آنالیز پیوستگی    ...................................................................................... 75        مارکرهای دارای فرکانس آللی بالاتر   .................................................................................. 75            نتایج آنالیز پیوستگی در خانوادهای ناشنوا با توارث مغلوب   ............................................ 77خانواده L-3082  و ژن  GJB4  ........................................................................................... 78خانواده L-1902  و ژن  GJC3  .......................................................................................... 81خانواده L-346  و ژن  SLITRK6   ..................................................................................... 84خانواده L-346  و ژن  NESP4  .......................................................................................... 86خانواده L-1731  و ژن  SERPINB6  ................................................................................ 88خانواده L-346  و ژن  CABP2  .......................................................................................... 91خانواده L-346  و ژن  OTOGL  ........................................................................................ 94فصل پنجم­ بحث ونتیجه گیری وپیشنهاداتبحث ونتیجه گیری   ........................................................................................................................... 97تحقیقیات اضافه   ............................................................................................................................. 101پیشنهادات   ..................................................................................................................................... 103منابع   ............................................................................................................................................... 105 فهرست جداول   جدول 1-1 نام ژن ها و جایگاه ژن هایی که تاکنون به عنوان عامل بیماری ناشنوایی اتوزومی مغلوب در جمعیت ایران شناسایی شده است   .............................................................................................. 4جدول 2-1 ناشنوایی بر اساس شدت   .............................................................................................. 12جدول 2-2 جایگاه ها و ژن های شناسایی شده در ناشنوایی غیر سندرمی با توارث مغلوب اتوزومی  به همراه خصوصیات خاص فنوتیپی برای هر کدام   .......................................................................... 14جدول 2-3 جزِِِییات جهش های ژن های Cx   .................................................................................. 24جدول 3-1 متغیره ها   ....................................................................................................................... 34جدول 3-2 مواد لازم جهت استخراج DNA به روش نمک اشباع   ................................................. 36جدول 3-3 مارکر های ژن GJB4   .................................................................................................... 45جدول 3-4 مارکر های ژن GJC3   .................................................................................................... 46جدول 3-5 مارکر های ژن SLITRK6   .............................................................................................. 47جدول 3-6 مارکر های ژن SERPINB6   .......................................................................................... 48جدول 3-7 مارکر های ژن NESP4   ................................................................................................ 49جدول 3-8 مارکر های ژن CABP2   ................................................................................................ 50جدول 3-9 مارکر های ژن OTOGL    .............................................................................................. 51جدول 3-10 مواد لازم برای ساخت Master Mix   ......................................................................... 57جدول 3-11 مواد لازم برای انجام واکنش PCR   ............................................................................ 58جدول 3-12 لیست پرایمر های مورداستفاده در این تحقیق   ........................................................ 59جدول 3-13 برنامه PCR  استفاده شده   ........................................................................................ 60جدول 3-14 مواد سازنده بافر بارگذاری   ......................................................................................... 70جدول 3-15 توالی پرایمرهای مورد استفاده برای تکثیر اگزون های ژن GJB4, GJC3,SLITRK6, NESP4   ........................................................................................................................................... 73جدول5-1 مقایسه چگونگی توزیع علل ژنتیکی ناشنوایی در آمریکا و ترکیه ............................... 98جدول5-2 لیست ژن های جهش یافته در خانواده ها .................................................................... 101فهرست تصاویر   شکل 2-1 سه بخش گوش   ................................................................................................................ 9شکل 2-2 گوش داخلی   ................................................................................................................... 11شکل 2-3 تفاوت بیان ژن OTOGL در دوران نوزادی و بزرگسالی  ............................................... 33شکل 3-1 موقعیت مارکرهای ژن GJB4   ........................................................................................ 46شکل 3-2 موقعیت مارکرهای ژن GJC3   ....................................................................................... 47شکل 3-3 موقعیت مارکرهای ژن SLITRK6   ................................................................................. 48شکل 3-4 موقعیت مارکرهای ژن SERPINB6   ............................................................................. 49شکل 3-5 موقعیت مارکرهای ژن NESP4   .................................................................................... 50شکل 3-6 موقعیت مارکرهای ژن CABP2    ................................................................................... 51شکل 3-7 موقعیت مارکرهای ژن OTOGL   ................................................................................... 52شکل 4-1 ژل پلی آکریل آمید مربوط به تعیین هتروزیگوسیتی مارکرD1S1570   .................... 76شکل 4-2 شجره خانواده L-3082   ................................................................................................. 79شکل 4-3 مارکرD1S1570  که به این ژن پیوستگی نشان داد   .................................................. 79شکل 4-4 مارکرD1S496  که به این ژن پیوستگی نشان داد   .................................................... 80شکل 4-5 مارکرD1S195  که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد  ................. 80شکل 4-6 موقعیت مارکرهایی که پیوستگی نشان دادند، خانواده L-3082   .............................. 81شکل 4-7 شجره خانواده L-1902   ................................................................................................ 81شکل 4-8 مارکرD7S2498  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ................................................ 82شکل 4-9 مارکرD7S477  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ................................................... 82شکل 4-10 مارکرD7S2480  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ............................................... 83شکل 4-11 موقعیت مارکرهایی که پیوستگی نشان دادند، خانواده L-3082   ............................ 83شکل 4-12 شجره خانواده L-346      ………....………..………………………………………………...    84       شکل 4-13 مارکرD13S251  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   .............................................. 84شکل 4-14 مارکرD13S253  که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد.   ........... 85شکل 4-15 مارکرD13S282  که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد.   ........... 85شکل 4-16 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-346   ........................................ 86شکل 4-17 شجره خانواده L-346   ................................................................................................. 86شکل 4-18 مارکرD19S909  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   .............................................. 87شکل 4-19 مارکرD19S876  که به این ژن پیوستگی نشان داد.  ................................................ 87شکل 4-20 مارکرATA57C01  که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد.   ...... 88شکل 4-21 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-346   ........................................ 88شکل 4-22 شجره خانواده L-1731   ............................................................................................... 89شکل 4-23 مارکرD6S1617  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   .............................................. 89شکل 4-24 مارکرD6S1713  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ............................................... 90شکل 4-25 مارکرD6S344  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ................................................. 90شکل 4-26 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-1731   ..................................... 91شکل 4-27 شجره خانواده L-3163   .............................................................................................. 91شکل 4-28 مارکرD11S1889  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ........................................... 92شکل 4-29 مارکرD11S1296  که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد.   ........ 92شکل 4-30 مارکرD11S4155  که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد.   ........ 93شکل 4- 31 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-3163   .................................... 93شکل 4-32 شجره خانواده L-8700187   ...................................................................................... 94شکل 4-33 مارکرD12S1297  که به این ژن پیوستگی نشان داد   .   ....................................... 94شکل 4- 34مارکرD12S824  که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد.   ......... 95شکل 4-35 مارکرD12S64  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ................................................ 95شکل 4-36 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-8700187   ............................ 96
  • مقدمه
ناشنوایی یکی از ناتوانایی های حسی می باشد که تعداد زیادی در دنیا به آن مبتلا هستند.  خطر خاصی مبتلایان ناشنوایی را تهدید نمی کند ولی زندگی روزمره آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در کشورهای پیشرفته یک در هر هزار کودک، دچار ناشنوایی شدید در زمان بدو تولد و یا دوران پیش زبانی می شوند. ناشنوایی که قبل از حرف زدن اتفاق می افتد راناشنوایی پیش زبانی[1] و ناشنوایی بعد از صحبت کردن کودک راناشنوایی پس زبانی [2]می گویند. ناشنوایی پس کلامی، بسیار رایج تر از ناشنوایی پیش کلامی بوده و4 در صد از جمعیت زیر 45 سال، 10 درصد از جمعیت بالای 65 سال و 50 در صد از جمعیت بالای 80 سال را در بر می گیرد. اغلب بیماران با ناشنوا یی  پس کلامی، توارث چند عاملی دارند ولی  در موارد تک ژنی  به طور عمده از توارث اتوزومی غالب پیروی می کنند[1].درحدود 60 در صد علل ناشنوایی ژنتیکی، 30 در صد اکتسابی و 10 در صد آن ادیوپاتیک است.[1] ناشنوایی می تواند به روش های مختلفی طبقه بندی شود:  پیش زبانی یا پس زبانی، سندرمی (%30-20) یا غیرسندرمی (%80-70) و بر اساس وجود یا عدم وجود علایم بالینی یا آزمایشگاهی مشخص شده، طبقه بندی شود. انواع ناشنوایی سندرمی همراه با علائم بالینی دیگری  می باشد، در حالیکه در ناشنوایی غیر سندرمی تنها علامت بالینی بیمار، همان ناشنوایی وی می باشد .[2] ناشنوایی سندرمی در مقایسه با نوع غیر سندرمی از هتروژنیتی کمتری برخوردار می باشد.همچنین ناشنوایی می تواند به صورت تعادلی در گوش میانی و خارجی یا به صورت عصبی در گوش درونی ایجاد شود.توارث ناشنوایی می تواند به صورت اتوزومیال مغلوب (%80)، اتوزومی غالب (%20)، وابسته به ایکس و یامیتوکندریایی (%1>) باشد .[3]در اغلب موارد، ناشنوایی ژنتیکی به علت اختلال در یک ژن ایجاد می گردد. در حدود 70% از کودکان ناشنوایی که متولد می شوند، دارای ناشنوایی ژنتیکی غیر سندرمی هستند که در آنها هیچ علامت فیزیکی دیگری دیده نمی شود. در30% باقیمانده، ناشنوایی همراه با علائم دیگر بوده و ناشنوایی سندرمی خوانده می شود .[4]ناشنوایی تک ژنی به طریق مختلف می تواند به ارث برسد. ناشنوایی غیر سندرمی با توارث مغلوب اتوزومی[3] در 80% موارد رخ داده و معمولا به صورت پیش کلامی بروز می کند. در حالیکه، ناشنوایی غیر سندرمی با توارث غالب [4] حدودا در 20% موارد رخ داده واغلب به صورت پس کلامی بروز می کند. در کمتر از یک درصد موارد، توارث به صورت وابسته به جنس یا میتوکندریایی می باشد .[4]در ایران ناشنوایی بعد از عقب ماندگی ذهنی دومین معلولیت رایج است که 1 در 166 نفر به آن مبتلا می باشد[5] و به دلیل میزان بالای ازدواج های خویشاوندی در ایران ناشنوایی اتوزومی مغلوب از بقیه انواع توارث نرخ بالاتری دارد.[4]      1-2 بیان مسئلههمانطور که گفته شد 70%  ناشنوایی ژنتیکی غیر سندرمی است،که از این  میان 80%  آن اتوزومی مغلوب است،و ناشنوایی اتوزومی غیرسندرمی جزو شایع ترین فرم ناشنوایی شدید است [6].تا اکنون 55 ژن و 102 لوکوس ژنتیکی برای ناشنوایی اتوزومی مغلوب غیرسندرمی پیدا شده است[7]. شایع ترین عامل که درناشنوایی اتوزومی مغلوب غیرسندرمی یافت شده است یک جهش حذفی (35delG) در GJB2 بود که جهش   در این ژن بیشترین دلیل این نوع ناشنوایی است.35delG شایع ترین جهش در ناشنوایی مغلوب غیرسندرمی در شمال اروپا است[8]. جهش در این جایگاه DFNB1 باعث ناشنوایی مغلوب و درجایگاهDFNA3 باعث ناشنوایی غالب میشود.بیش از 50 نوع متفاوت جهش در این ژن یافت شده است اما سه جهش از بین آنها شایع تر است:35delG (شایع در جمعیت های سفید)،167delT(شایع در جمعیت های یهودی) و 35delC (شایع در جمعیت های آسیایی).در یکی از تحقیقاتی که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تهران انجام شد، 35delG در قوم بلوچ دیده نشد. دکتر نجم آبادی و همکاران در سال 2008،به این نتیجه رسیدند که 80%  ناشنوایی در بلوچ ها به دلیل جهش در جایگاهW24X روی ژن  GJB2است .[4] این پدیده نشانگر آن است که جهش در GJB2 نژادی و جغرافیایی است. W24Xجایگاهی روی ژن  GJB2 است که در جنوب ایران بسیار رایج می باشد .[9] در جدول زیر نام ژن ها و جایگاه ژن هایی که در ایران پیدا شده ذکر شده است.تعداد صفحه : 121قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید