دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوی

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد«M.A»

در رشتۀ­ زبان و ادبیّات فارسی

عنوان:

بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

استاد راهنما:

دکتر خداویردی عبّاس زاده

تابستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبچکیده 1فصل اوّل. 2کلیّات.. 2مقدّمه: 3الف)پیشینۀتحقیق. 5د)اهدافتحقیق: 6ج)روشتحقیق. 7مختصریدربارۀزندگیوشعرمنوچهرآتشی. 8فصلدوم. 20روشهایبررسیسبکشناسی. 202-1 شیوۀبررسیدربخشزبانی. 21الف) سطحآوایییاسبکشناسیآواها (Phono stylistcs) 21ب) سطحلغوی (lexical) یاسبکشناسیواژهها 21ج )سطحنحوی (syntactical) یاسبکشناسیجمله. 222-2 سطحادبی (literary level) 222-3 سطحفکری (PhilosoPhical level) 222-4 سبکچیست؟. 232-5 تعریفسبک.. 232-6 نگرشخاص... 242-7گزینش (choice ) 272-8 عدولازهنجار. 28الف) واژگانیLexical deviationشاعرلغتجدیدمیسازد. 29ب) نحوی Grammatical deviation درمحورهمنشینیتعریفمیکند. 29ج)آواییPhonological deviationتلفظرابااختیارتغییرمیدهد. 292-9 مفاهیمسبک.. 302-10 سبکوسبکشناسیدرایران. 31فصلسوم. 34بررسیسطحزبانیاشعار. 34بررسیسطحزبانیاشعار. 353-1بخشاول :بررسیسطحآوایییاسبکشناسیآواها 353-1-1 موسیقی (کناری،بیرونی،درونی )(بررسیوزن،قافیهوردیف) 353-1-1-1    موسیقیکنار. 351-قافیه. 352-ردیف.. 413-1-1-2 موسیقیبیرونی. 44وزنوموسیقیشعر. 442-1-1-3موسیقیدرونی. 481-تسجیع. 481-1سجعمتوازی.. 491-2سجعمتوازن. 501-3 ترصیع. 501-4-تجنیس... 512-1جناستام. 512-2جناسناقصیامحرف.. 522-3جناسزاید. 522-3-1جناسمطرفیامزید. 532-3-2جناسوسط.. 532-3-3جناسمذیل. 552-4جناساشتقاق. 562-5جناسمضارع. 573 تکرار. 593-1 تکرارواک.. 593-1-1 همحروفی: 593-1-2همصدایی: 624-تکریر. 634-1مصوتبلند«آ» 634-2تکرارهجا(تکراریکهجادرمتنکلام) 645-تکرارهجا 663-2بخشدوم: بررسیسطحلغوییاسبکشناسیواژهها 683-2-1 اسممعنی. 683-2-1-1تنها(تنهایی) 683-2-1-2درد 703-2-1-3عشق. 723-2-1-4 شب.. 743-2-1-5 غریب.. 763-2-1-6 غم. 773-2-2 اسمذات.. 793-2-2-1 ستاره 803-2-2 -2بهار. 823-2-2-3 باران. 843-2-2-4ساحل. 863-2-2-5 اسب.. 873-2-3 تخفیفلغات.. 903-2-4 لغاتبیگانه. 933-2-5کهنگرایی(آرکائیسم) 963-2-5-1 کهنگراییواژگانی. 963-2-5-2-کهنگراییفعلی. 983-2-5-3کهنگرایینحوی.. 1003-2-5-3-1پیرویازقواعدشعری.. 1003-2-5-3-2نوآوریوبدعتدرکاربردحروف: 1023-2-5-3-2-1کاربرد«واو» 1023-2-5-3-2-2کاربرد«امّا» 1043-2-6جملهمعترضه. 1053-2-7حذففعل (بهقرینهلفظیومعنوی) 1073-2-8تکرارفعل. 1093-2-9ساختفعلغیرمتعارف.. 1103-2-10بافتهایزبانگفتار. 1123-2-10-1نوآوریدرواژگان. 1123-2-10-2واژههایبومی. 1133-2-10-3واژههایمحاورهایوگویشی. 1133-2-10-4مثلهادرزبانگفتار. 1153-2-11 اسطورهها،افسانهها،داستانهایپیامبران. 1153-2-12ساختترکیباتبدیع. 125فصلچهارمبررسیسطح.. 127ادبیاشعار. 127بررسیسطحادبیاشعار. 1284-1 تشبیه. 1284-1-1 تشبیهبهلحاظشکل. 1294-1-1-1تشبیهتفضیل. 1294-1-1-2 تشبیهمشروط. 1304-1-1-3 تشبیهجمع. 1314-1-1-4 تشبیهمضمر. 1324-1-2 مشبهومشبهبهحسی. 1324-1-3مشبهعقلیومشبهحسی. 1344-2 استعاره 1374-2-1 استعارۀمصرّحه. 1373-2-2 استعارۀمکینه: 1384-3 تشخیص: 1394-4 آنسیمیاجاندارانگاری.. 1424-5 مراعاتنظیر. 1444-6 اقتباس.. 1474-7 حسآمیزی.. 1474-8 تضاد ( مطابقه ) 1504-9 پارادوکس... 153فصلپنجم. 156بررسیسطحفکریاشعار. 156بررسیسطحفکریاشعار. 157نتیجهگیری.. 163فهرستمنابع. 166Abstract 168

چکیده

منوچهرآتشی ازنسل شاعران پس ازنیماست،زمان نیما را درک کرده است وازادبیّات گذشتۀ فارسی کوله باری ازتجربه با خوددارد،بااین وجودنویسندگانونقّادان درمورد اوحقّ مطلب راادانکردهاند.اشعاراودرجبهۀ اجتماع نفوذ چندانی نداردامّااین مسأله هرگزمنکر زیبایی وجذّابیت شعراونیست،بلکه به تأکیدمی توان گفتآتشی شاعری صاحب سبک است.لذابرای بنده بهترین بهانه جهت تحقیق پایان نامه ،اشعاراوبود.این پایان نامه دارایپنج فصل است.فصل اوّل شامل کلّیات (پیشینۀ تحقیق، اهداف تحقیق و روش تحقیق)فصل دوم روش های بررسی سبک شناسی، فصل سوم بررسی سطح زبانی اشعار، فصل چهارم بررسی سطح ادبی اشعار، فصل پنجم بررسی سطح فکریاست.این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده ودرتدوین آن ازکتاب ومقاله به عنوان منبع استفاده شده است.

مقدّمه:

منوچهر آتشی،شاعر معاصر (1310-1384 ه-ش ) ازشاعران پرکار عصر حاضر است. ازوی دوازده دفتر شعر به جا مانده است.آثار وی چه ازلحاظ اندیشه و چه ازلحاظ شیوۀ بیان، هم پایۀ آثار خوب ادبی درحوزۀ شعر معاصر محسوب می شود .آنچه دراین پژوهش بدان پرداخته شده است نمود ساختار ، فرم ، زبان و موسیقی درمجموعه اشعار آتشی  می باشد.بیان شعری آتشی، بیانی است غنی،نیرومند و پرتپش، لبریز از عواطف گرم اقلیمی، تعبیرهای زیبای شاعرانه، ترکیبهای نووتازه، مضامین و استعارات بدیع، همراه زبان موزون و روان، ویژگی و اعتبارخاصّی به شعرهای آتشی بخشیده است .عاطفۀ شعرش حماسی است وبیانگر روح خشک وخشن جنوب ایران که روح حماسی برهمۀ اندام شعری وی سایه افکنده است .آتشی درشعر قدمایی همچون غزل نیزطبع آزمایی می کند اواندک اندک ازچارپاره سرایی صرف دور می شود وبه یمن دست داشتن قدرتمند درکلام خنیایی، درطبع آزمایی های دیگرمشتق ازشکستن افاعیل عروضی هیچ گاه ازبهره گیری ازموسیقی کلام، خود رابی نیاز نمی بیند.علم سبک شناسی یکی ازمعیارهایی است که برای نقد و بررسی هراثر ادبی ، مورد توجّه بوده است. این علم مارا یاری می کند که آثار ارزشمند درحوزۀ شعر معاصر راچه ازلحاظ اندیشه و چه از لحاظ بلاغت و نقد ادبی بهتربشناسیم. رسالۀ حاضرپژوهشی است دربررسی ویژگی های شعری آتشی .از آنجائیکه  شعر منوچهر آتشی درمیان اشعار معاصر ناشناخته مانده است، نگارنده کوشیده، تادرجهت شناخت ویژگی های ادبی و عناصر زیبایی آفرین، صورخیال، تصویر پردازی و سایر ویژگی های آن، گام مؤثّری درشناخت هرچه بیش تر شعر وی بردارد .تعداد صفحه : 176قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید