دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه ع ناجا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم نظامی

عنوان : تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه ع ناجا

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس)

موضوع:

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه ع ناجا

استاد راهنما:

دکتر یوسف محمدی مقدم

مشاور:

جناب سرهنگ ستاد غلامرضا مرادی

اسفند 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

یک نظامی کارآمد فردی است که قادر باشد وظایف، مسئولیت­ها ومأموریت­های محوله نظامی را به نحو مطلوب و مطابق اهداف وبرنامه­های سازمان انجام دهد.لذا توانمند کردن کارکنان وفراگیران در بُعد آمادگی جسمانی ومهارت­های تخصصی، رزمی وبویژه در عرصه مأموریت­های اجرایی وعملیاتی که به­طور عمده با هدف ایجاد نظم وامنیت صورت می­پذیرد، امری ضروری واجتناب ناپذیر می­باشد و یکی از راه­های موفقیت هر سازمان در این است که بدانند عوامل اجرایی آن نسبت به انجام امور چه نگرشی دارند.پژوهش حاضر به­بررسی تأثیر نگرش بر یادگیری فعالیت­های جسمانی پرداخته است.

سؤال اصلی پژوهش:

آیا نگرش فراگیران نیروی انتظامی بر یادگیری فعالیت های جسمانی ایشان تأثیر دارد؟

سؤالات فرعی پژوهش:

آیا حیطه شناختی فراگیران بر یادگیری فعالیت­های جسمانی تأثیر می­گذارد؟

آیا احساسات و عواطف فراگیران بر یادگیری فعالیت­های جسمانی تأثیر دارد؟

آیا رفتار فراگیران بر یادگیری فعالیت­های جسمانی تأثیر می­گذارد؟

روش: از میان جامعه آماری که تعداد 500 نفر از فراگیران دوره درجه داری رسته­های انتظامی و عملیات ویژه آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه (ع) ناجا می­باشند،تعداد 200 نفر به عنوان نمونه برای انجام این پژوهش به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند. این تحقیق را می­توان برحسب نحوه تجزیه و تحلیل داده­ها ازنوع تحقیق توصیفی ـ پیمایشی محسوب کرد. برای جمع­آوری داده­ها از روش کتابخانه­ای، همچنین برای بررسی تأثیر    نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت­های جسمانی از روش میدانی و با توزیع پرسش­نامه استفاده شدهاست. این تحقیق از نظر هدف از نوع پژوهش کاربردی است، برای به­دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده­است و سپس با توزیع پرسش­نامه و با استفاده از نرم افزار SPSSآلفای کرونباخ آن محاسبه گردید و مقدار آن برای پرسش­نامه برابر با 0.728 به­دست آمد که پایایی پرسش­نامه را تایید می­کند. روایی پرسش­نامه نیز از روش اعتبار مفهومی و با دریافت نظر اساتید بررسی و تایید گردید.

سپس مبتنی بر آمار توصیفی و در ادامه با استفاده از روش­های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) به بررسی ارتباط بین هر یک از حیطه­های نگرش با میزان یادگیری فراگیران پرداخته­ایم.

نتیجه گیری کلی: بر اساس موضوع تحقیق، سؤالاتی مطرح گردید که نتایج زیر به­دست آمد:

– میان متغیر­های حیطه شناختی فراگیران و میزان یادگیری فعالیت­های جسمانی رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی مثبت است.

– میان متغیر­های احساسات و عواطف و میزان یادگیری فعالیت­های جسمانی رابطه معناداری وجود ندارد.

– میان متغیر­های رفتار فراگیران و میزان یادگیری فعالیت­های جسمانی رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی مثبت است.

– میان نگرش فراگیران و میزان یادگیری فعالیت­های جسمانی رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی مثبت است.

 

فهرست مطالب
عنوان    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق    1
مقدمه    2
1-1- بیان مسئله    3
1-2- اهداف تحقیق    6
1-3- سؤال¬های محوری تحقیق    7
1-4- ضرورت واهمیت تحقیق    7
فصل دوم :پیشینه و مبانی نظری تحقیق    10
2-1- مقدمه    11
2-2-نگرش    12
2-2-1- تاریخچه¬ای کوتاه از نگرش    13
2-2-2- موضع¬گیری نظری و یافته¬های پژوهشی در خصوص نگرش    14
2-2-2-1- تعاریف نگرش    14
2-2-3- اجزای نگرش    21
2-2-4- اهمیت مطالعه نگرش¬ها    28
2-2-5-چگونگی شکل¬گیری نگرش¬ها    31
2-2-6- پیشینه پژوهشی درباره نگرش و جمع¬بندی    34
2-3- یادگیری    37
2-3-1-مفهوم یادگیری حرکتی    38
2-3-2- تمایز اجرا و یادگیری    39
2-3-3- تفاوت رشد با یادگیری    39
2-3-4- جلسات تمرین و جلسات آزمون    40
2-3-5- فنون راهنمایی    41
2-3-6- ویژگی¬های عمومی اجرا هنگام یادگیری    42
2-3-7- یادگیری حرکتی چگونه سنجیده می¬شود    43
2-3-8-  منحنی¬های اجرا    43
2-3-9- قانون تمرین    44
2-3-10- انواع منحنی اجرا    44
2-3-10-1-  منحنی خطی یا مستقیم    44
2-3-10-2-  منحنی شتاب منفی    45
2-3-10-3-  منحنی شتاب مثبت    45
2-3-10-4-  منحنیs  شکل یا اجایو    46
2-3-11- محدودیت¬های منحنی¬های اجرا    46
2-3-11-1-  منحنی اجرا منحنی یادگیری نیست    47
2-3-11-2-  تفاوت¬های فردی پوشیده می¬مانند    47
2-3-11-3-  تفاوت¬های درون فردی پوشیده می¬مانند    47
2-3-11-4-  اثر سقف و اثر کف    48
2-3-12- سنجش یادگیری با آزمون یادداری    48
2-3-13- سنجش یادگیری با آزمون انتقال    48
2-3-13-1-  زمینه جدیدی که مهارت در آن اجرا می¬شود    49
2-3-13-2-  تغییر جدید در خود مهارت    49
2-3-14- کاربرد آزمون انتقالی چیست    50
2-3-15- فلات اجرا    51
2-3-15-1- دلایل وقوع فلات    51
2-3-16- مراحل یادگیری    52
2-3-16-1-مدل سه مرحله¬ای فیتنز و پوینتنر    53
2-3-16-2-مدل دو مرحله¬ای جنتایل    55
2-3-15-1-    مدل مراحل هماهنگی و کنترل    56
2-3-16- تغییرات اجرا و اجرا کننده در مرحله یادگیری    56
2-4- روان¬شناسی ورزش    59
2-4-1- تاریخچه اجمالی روان¬شناسی  ورزش    60
2-4-2- روان¬شناسان ورزش    61
2-4-3- فعالیت¬های جسمانی در آموزشگاه¬های علمی تخصصی    62
2-4-3-1- آموزشگاه¬های علمی تخصصی    62
2-4-3-2- ورزش¬های سازمانی ناجا    63
2-4-3-3- سرفصل های یک دوره کامل آموزشی در آموزشگاه¬های علمی تخصصی    64
2-4-3-4- فعالیت¬های جسمانی در برنامه تفصیلی آموزش کارکنان درجه¬دار    65
2-5- مروری بر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع پایان نامه
69
2-6- جمع¬بندی و ارائه فرضیات پژوهش حاضر    71
2-6-1- فرضیات پژوهش    71
2-6-2- الگوی مفهومی    72
فصل سوم:روش¬شناسی تحقیق    74
3-1- مقدمه    75
3-2- روش تحقیق    75
3-3- تعاریف آموزش    76
3-4- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش    77
3-5-  قلمرو تحقیق    79
3-6- جامعه آماری    79
3-7- نمونه آماری    79
3-8- روش نمونه¬گیری    80
3-8-1-  تعیین حجم نمونه    80
3-8-2- محاسبات مربوط به حجم نمونه    81
3-8-3-ملاحظات مربوط به حجم نمونه    81
3-9- روش جمع‌آوری اطلاعات    82
3-10- ابزار جمع¬آوری اطلاعات    82
3-11- روایی و پایایی پرسش¬نامه    83
3-11-1- بررسی پایایی پرسش¬نامه    84
3-11-2-  بررسی روایی پرسش¬نامه    84
3-12- روش¬های تجزیه و تحلیل اطلاعات    85
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل  داده¬ها    88
4-1-مقدمه    89
4-2- تشریح یافته¬های توصیفی مورد مطالعه    89
4-2-1-داده¬های جمعیت شناختی پرسش¬نامه    90
4-3- یافته¬های استنباطی    95
4-3-1- بررسی فرضیه نرمال بودن متغیرها    95
فصل پنجم : نتیجه¬گیری و پیشنهادها    102
5-1- مقدمه    103
5-2- نتایج توصیفی و استنباطی    103
5-3- تحلیل فرضیات پژوهش    104
5-4- پیشنهادهای پژوهش    106
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج سؤال¬های تحقیق    106
5-4-2- ارائه پیشنهادهای برای تحقیقات آتی    109
5-5- محدودیت¬های تحقیق    110

منابع و مآخذ (فارسی)    112
منابع و مآخذ (لاتین)    115
پیوست¬ها    117

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :143

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید