دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه سال 1392)

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

 

موضوع:

تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه سال 1392)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان کرمانشاه می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران انتظامی کرمانشاه می باشد که در سال 91-92 در قسمت های اجرایی مشغول به کار می باشندکه تعداد آنان 50 نفر از مدیران نیروی انتظامی کرمانشاه می باشند. که به صورت تمام شمار انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های مدیریتی کافمن و لی و پرسشنامه عملکرد مدیران پاترسون است. روش تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام می باشد. نتایج همبستگی نشان داد بین مهارت مدیریتی انسانی، فنی و ادراکی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان کرمانشاه تاثیر و رابطه مثبت معنادار(01/0 ≥ P) وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مهارت مدیریتی ادراکی، انسانی و فنی به ترتیب پیش بینی کننده قوی کیفیت عملکرد شغلی مدیران انتظامی استان کرمانشاه است(01/0 ≥ P) و مدل معادلات ساختاری نشان داد که مهارت ادراکی در مدل بیشترین با مقدار  بیشترین تاثیر را روی کیفیت عملکرد مدیران انتظامی دارد.

کلمات کلیدی:

مهارت های مدیریتی، عملکرد شغلی، مدیران انتظامی،مهارت ادراکی،مهارت انسانی،مهارت فنی

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق. 1

1-1-مقدمه: 2

2-1- بیان مسئله: 3

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش: 5

4-1- اهداف : 6

4-1-1 -هدف کلی: 6

4-1-2-اهداف جزئی: 6

5-1-سوالات: 7

5-1-1-سوال اصلی : 7

5-1-2- سوال های فرعی: 7

6-1-فرضیه ها: 7

6-1-1-فرضیه اصلی : 7

6-1-2-فرضیه های فرعی: 7

فصل دوم : ادبیات تحقیق. 8

1-2-مقدمه : 9

2-2- مبانی نظری.. 9

2-2-1-تعاریفی از مدیریت: 9

2-2-2-مدیریت… 11

2-2-3-فراگرد مدیریت… 12

3-2-نظریه های مدیریت: 12

3-2-1-نظریه فراگرد مدیریت… 12

3-2-2-نظریه بوروکراسی: 15

3-2-3-نظریه نیازهای انسانی: 16

3-2-4-نظریه شخصیت و سازمان: 18

 

3-2-5-نظریه سیستمی: 20

3-2-6-نظریه یادگیری سازمانی.. 22

4-2-انواع مدیران. 24

5-2-مهارت‌های سه‌گانه مدیریت… 29

5-2-1-مهارت فنی.. 29

5-2-2-مهارت انسانی.. 31

5-2-2-1-مهارتهای انسانی مدیران. 31

5-2-2-2-مهارتهای انسانی چه هستند؟. 32

5-2-2-3-چرا بر رفتار تاکید می‏شود؟. 33

5-2-2-4-آیا می‏توان مهارتهای انسانی را توسعه داد؟. 34

5-2-2-5-مبانی مهارتهای انسانی کدامند؟. 34

5-2-2-6-برای واکنشهای رودررو چگونه تعیین‏ هدف کنیم؟. 37

5-2-2-7-رفتار مناسب چگونه انتخاب می‏شود؟. 37

6-2-مهارت ادراکی.. 37

7-2-عملکرد: 39

7-2-1-تعاریفی از عملکرد و بهره وری.. 39

7-2-2-تعریف مدیریت عملکرد. 41

7-2-3-اهمیت مدیریت عملکرد. 24

7-2-4-اصول مدیریت عملکرد. 43

7-2-5-عوامل مؤثردر توفیق مدیریت عملکرد. 43

7-2-6-فرایند مدیریت عملکرد. 45

7-2-7-مزایای مدیریت عملکرد. 47

7-2-8-معایب مدیریت عملکرد. 49

8-2-سه کنش مدیریت عملکرد در سازمان: 50

8-2-1نقش مدیر در مدیریت کار و عملکرد: 51

8-2-2-مدیریت کار و عملکرد در سطح فردی: 51

9-2-مدیریت کار و عملکرد در سطح سازمانی: 53

9-2-1-اول برنامه ریزی عملکرد. 53

 

9-2-2-مرحله دوم سرپرستی کار است یا به اصطلاح «coaching» 54

9-2-3-مرحله سوم در مدیریت کار و عملکرد در سطح سازمان بازنگری دوره ای است. 55

10-2-ارزشیابی عملکرد. 55

10-2-1-چرا باید عملکرد را ارزشیابی کرد؟. 55

11-2-روشهای ارزشیابی عملکرد. 56

11-2-1-مقیاسهای درجه بندی ترسیمی: 56

11-2-1-1-روش طبقه بندی متناوب: 56

11-2-1-2-روش مقایسه فرد با فرد: 56

11-2-2-مزایا و معایب روشهای ارزشیابی عملکرد. 57

11-2-3-مسائلی که در ارزشیابی عملکرد باید رعایت شوند: 57

11-2-4-مسئله سخت گیری یا ارفاق: 58

11-2-5-مسأله تعصب: 58

11-2-6-چند پیشنهاد برای احتراز از مشکلات ارزشیابی: 59

12-2-وظیفه مدیران. 60

13-2-شاخص های اصلی کیفیت… 62

13-2-1-تعریف شاخص…. 63

14-2-مولفه کیفیت زندگی کاری.. 67

15-2-پیشینه پژوهش: 72

15-2-1- تحقیقات انجام شده در خارج.. 72

15-2-2-تحقیقات انجام شده در داخل.. 73

16-2-جمع بندی پیشینه : 76

16-2-1-جمع بندی و ارائه مدل مفهومی.. 82

فصل سوم. 85

روش… 86

1-3-متغیرها : 88

1-3- 1-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: 88

 

2-3-روش : 89

3-3-جامعه آماری: 89

 

4-3-نمونه و روش نمونه گیری: 90

5-3-روش گردآوری اطلاعات: 90

6-3-ابزارهای گردآوری اطلاعات: 90

7-3-روایی وپایایی: 91

8-3-روش جمع آوری اطلاعات: 92

9-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 92

فصل چهارم. 93

یافته ها 93

1-4-مقدمه: 94

2-4- یافته های توصیفی : 94

3-4- یافته های مربوط به تحلیل فرضیه ها : 95

3-4-1- فرضیه اصلی : 95

جدول 6. 96

3-4-2- فرضیه های فرعی: 96

فصل پنجم.. 101

بحث و نتیجه گیری.. 101

1-5-مقدمه : 102

2-5-بحث و نتیجه گیری.. 102

3-5-محدودیت های پژوهش: 107

4-5-پیشنهادات پژوهشی: 108

منابع: 108

ضمیمه (پیوست)                                                                                                                                                                                   115

 

1-1-مقدمه:

امروزه یکی ازمزیتهای نسبی ، مهم واساسی سازمانها درمحیط رقابتی ونامطمئن، عامل مدیریت آنهاست. باتوجه به اینکه دردنیای کنونی در پشت هرماشین بزرگ اقتصادی نام یک مدیربه چشم می خورد ، بدون شک اعمال مدیریت اثربخش وکارا ضامن موفقیت سازمان دررسیدن به اهداف و راهبردهای خوداست . دراین  میان،نیازبه مدیریت به ویژه در دانشگاهها و مراکز علمی به دلیل نقش بسیارمهم این مراکز به لحاظ تعلیم وتربیت نیروی انسانی متخصص ، اهمیت بسیاری دارد(فرتاش، 1383).

صلاحیت مدیران ازنظرمهارتهای مدیریتی نیز یکی ازعوامل استمرار موفقیت درهرسازمانی است . اثربخشی وکارایی مدیران ، مستلزم داشتن مهارتهای مدیریتی است که با به کارگیری آنهادرموقعیتها و جایگاههای مختلف سازمانی می توان به این اهداف نائل شد(میرسپاسی، 1385).

همه مشاغل مدیریت مستلزم کاربرد مهارت‌هاست . گرچه درانجام دادن بعضی ازوظایف ، مهارت‌های سه‌گانه لازم و ملزوم یکدیگر به نظرمی‌رسند ، باوجوداین ، ارزش نسبی آنها درسطوح و رده‌های مختلف مدیریت فرق می‌کند. مدیران رده‌های سرپرستی به مهارت‌های فنی قابل ملاحظه‌ا ی نیازدارند زیرا که وظایف آنها غالبا ًایجاب می‌کندکه زیردستان خود را راهنمایی کنند یا آموزش دهند . درمقابل مدیران رده‌بالای سازمان‌ها چندان نیازی به مهارت‌های فنی ندارند . بلکه وظایف تصمیم‌گیری ، برنامه‌ریزی وسازماندهی ایجاب می‌کندکه به مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای مجهز باشند. مهارت‌های انسانی تقریباً لازمه انجام دادن همه وظایف درهمه سطوح مدیریت است زیراکه مدیران  صرف نظرازنوع وظایف یاسطح مسئولیت ومقام با افراد انسان سروکارداشته برای جلب همکاری واثرگذاری بررفتارآنها باید از مهارت‌های انسانی برخوردار باشند. ازاین رو ،امروزه ،درمدیریت سازمان‌ها ،تأکید برمهارت‌های انسانی اولویت ویژه‌ای پیداکرده است(استونر، ‌جیمز؛ تر جمه پارساییان واعرابی،1383). بنابراین تفاسیرتوانایی رهبری ومدیریت تنها به این معنا نیست که مدیر عنوان مدیریت ،سرپرست ویا مدیرگروه را یدک بکشد بلکه مدیریت باید همواره مراحل رشدوپیشرفت مداوم را برای سازمان وعوامل گوناگون فراهم آورد؛و با بهره گیری ازمهارتهای اساسی موجود و انجام کنشهای گوناگون با تلفیق علم ،دانش وتجربه درجهت اهداف سازمان درحرکت باشد.لذا برای رسیدن به چنین روندی بررسی وبهره گیری ازالگوهای مهارتهای سه گانه ی مدیریتی شامل مهارت انسانی،مهارت فنی و مهارت ادراکی ؛طراحی وتبیین این مهارتها درسطوح مدیریتی برای مدیران یک نیاز اساسی محسوب می گردد.(گودرزی 1387).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 133

قیمت : 14000 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.