دانلود پایان نامه ارشد: تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماند هان و مدیران ناجا (با تکیه بر آیات و روایات )

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی

عنوان : تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماند هان و مدیران ناجا (با تکیه بر آیات و روایات )

دانشگاه علوم انتظامی ناجا

مرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی

موضوع:

تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماند هان و مدیران ناجا (با تکیه بر آیات و روایات )

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد نادری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اوّل: مفاهیم و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3- سؤال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 5

الف) سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ب) سؤالهای فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

الف)هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

ب)هدف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6- چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟………………………………………………………………….. 9

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-8- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-9- تعریف مفاهیم(واژگان کلیدی)و اصطلاحات……………………………………………………………………………. 12

الف)تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

ب)حرفه چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

ج)تعریف اخلاق حرفه ای……………………………………………………………………………………………………………………. 13

د)معنای فرمانده و مدیر……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

فصل دوم:مبانی نظری

2-1- اهمیت و ضرورت اخلاق د رقرآن و روایات…………………………………………………………………………….. 18

2-2- مراتب اخلاق………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3- اخلاق حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-4- رابطه اخلاق حرفه ای با اخلاق اسلامی………………………………………………………………………………….. 25

2-5- اخلاق حرفه ای از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………………………………….. 26

2-6- مبنای اخلاق حرفه ای از دیدگاه روایات…………………………………………………………………………………. 28

2-7- چگونه می توان ارزشهای اخلاق حرفه ای را در سازمان به اجرا در آورد؟………………………….. 31

2-8- رهنمودهای ارزشی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی با معظم له:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

فصل سوم:شاخص های اخلاق حرفه ای  عمومی فرماندهان و مدیران ناجا(با تکیه بر آیات و روایات)

3-1- ایمان به خدا وخدا گرایی…………………………………………………………………………………………………………. 34

3-2- تقوا و اخلاص…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-3- تخصص و تسلط و مهارت در انجام کار……………………………………………………………………………………. 42

3-4- احساس مسئولیت و وجدان کاری……………………………………………………………………………………………. 43

3-5- خوش رفتاری و مدارا با مردم…………………………………………………………………………………………………… 44

3-6- انعطاف پذیری و پرهیز از خود محوری……………………………………………………………………………………. 46

3-7- انتقاد پذیری با روحیه باز………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-8- رعایت عدالت و انصاف………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-9- حل مشکلات مردم و ارائه خدمت به آنان………………………………………………………………………………. 53

3-10- بصیرت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-11- قاطعیت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

فصل چهارم: شاخص های اخلاق حرفه ای اختصاصی  فرماندهان و مدیران ناجا(با تکیه بر آیات وروایات)

4-1- قانون مداری(رعایت حریم قانون برای خود و دیگران)……………………………………………………………. 76

4-2- نظم و انضباط و آراستگی ظاهری……………………………………………………………………………………………. 78

4-3- رازداری و حفظ اسرار………………………………………………………………………………………………………………… 84

4-4- پرهیز از تکبر و غرور…………………………………………………………………………………………………………………. 86

4-5- صبر و استقامت………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

4-6- عدم سوء استفاده از عنوان و قدرت…………………………………………………………………………………………. 96

4-7- انتخاب فرماندهان لایق و عزل فرماندهان و مدیران نالایق…………………………………………………….. 100

4-8- اعتدال و عدم افراط و تفریط در کارها و نسبت به مقررات…………………………………………………… 115

4-9- برخورد با انحرافات و مفاسد داخل نیرو…………………………………………………………………………………… 117

4-10- شجاعت و روحیه فداکاری و ایثار………………………………………………………………………………………….. 118

4-11- پرهیز از تملق پذیری و تملق گویی……………………………………………………………………………………… 124

4-12- پرهیز از تجمل گرایی و اسراف وتبذیر…………………………………………………………………………………. 127

فصل پنجم: نتیجه گیری ، پیشنهاد ها ومحدودیتهای پژوهش:

5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

5-2- پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 137

الف) برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 137

ب) آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

ج)پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

5-3- محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 139

چکیده:

در محیطهای پیچیده و متغیر  امروز،سازمانها با مسائل ومشکلات مختلفی دست به گریبان  می باشند.یکی از مهمترین آنها،رواج مشکلات اخلاقی،رفتاری وشغلی در بین مدیران کارکنان سازمانها است.وجود این گونه مشکلات اخلاقی رفتاری و حرفه ای،نه تنها برعملکرد سازمان ها،تاثیرسوء بر جای می گذارد،بلکه وجهه اجتماعی سازمانها را نیز نزد عامه مردم خدشه دار می نماید.لذا لازم است سازمانها با اتخاذ رویکردی جامع،در وهله اول ضمن تهیه وتدوین منشور اخلاق حرفه ای، نسبت به شناسایی معضلات اخلاقی در حوزه مدیریت وسپس نسبت به شناسایی راهکارهای مناسب جهت مقابله با این معضلات،اقدام نمایند. مع الوصف با توجه به مسئولیت سنگین وجایگاه ویژه و حسّاس فرماندهان ومدیران در ناجا  ، حفظ وارتقاء فضایل اخلاق حرفه ای امری  ضروری بوده و آشنایی با اخلاق حرفه ای(که عبارت است از شیوه های رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه) ورعایت آن می تواند نقش مهمی در مصونیت وجلوگیری از رواج مشکلات اخلاقی حرفه ای  در سازمان ایفا نماید.هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه نظری ودینی اخلاق حرفه ای واهمیت آن وشناسایی وپرداختن به مباحث وشاخص های مهم اخلاق حرفه ای فرماندهان ومدیران ناجا در کلیه سطوح سازمانی با بهره گیری از کلام وحی وآیات نورانی آن،منابع ومعارف اسلامی و سنت وسیره نبوی وائمه معصومین(علیهم السلام) می باشد  وآن را بعنوان الگوی اخلاق کاربردی وحرفه ای  فرماندهان ومدیران ناجا وابزار پیشگیری از معضلات اخلاقی رفتاری در سازمان،معرفی کرده ودر نتیجه با توجه به این مهم،پیشنهادهای کاربردی با هدف فرهنگ سازی وپیاده سازی اصول اخلاق حرفه ای برگرفته ازآموزه های دینی در سازمان و بهبود وتعالی رفتار فرماندهان ومدیران در راستای توانمند سازی آنان وراهبردی کردن نقش اخلاق حرفه ای واخلاق مداری در موفقیت سازمان را ارائه می نماید.پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای واسنادی انجام گرفته است وابزار پژوهش،اسناد ومدارک موجود در (قران کریم وروایات وارده در کتب ومنابع اسلامی با ارزش ومعتبر منشره،مقالات وسایت های اینترنتی)بوده است. لذا امید است مسئولین محترم با بهره گیری از کلام وحی و سنت وسیره غنی وپربار نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) وائمه معصومین(علیهم السلام) اقدام به تدوین استراتژی ها وجهت گیری های لازم پیشنهادی در جهت تقویت وحاکمیت معیارها وارزش های اخلاقی در منش واخلاق حرفه ای فرماندهان ومدیران ناجا بنمایند.

  • مقدمه:

اخلاق از برکات و نعمات بی دریغ خداوند سبحان به بندگان خدا می باشد، خداوند متعال در معرفی شخصیت جهانی و بی نظیر نبی گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: و به راستی که تو خلق و خویی بزرگ و زیبا داری! وَ اِنَّکَ لَعَلیَ خُلُقٍ عَظیمٍ (سوره قلم/ آیه3) با بهره گیری کامل و صحیح از دستورات اخلاقی پیامبران  و امامان معصوم (علیهم السلام) انسان خاکی ملکوتی می شود و به مراتب عالی و درجات متعالی اخلاق الهی نایل می آید. در مورد ارزش و اهمیت اخلاقی، نبی اکرم (صلَّی الله علیه وآله وسلم) که اسوه ی ایمان و الگوی اخلاق و ادب و رفتار نیکو است، چه زیبا با بیان:

«تَخَلَّقُوا بِاَخلاقِ اللّهِ» به اخلاق خدا متخلق شوید. (مجلسی،1403ﻫ ،ج4،ص4) برای تکامل ره پویان، راه رانمایان فرموده تا خواستگاه واقعی انسانیت مشخص شود و به روایت بسیار معروف نبوی  «اِنّما بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاَخلاقِ» مبعوث شده ام تا مکارم و بزرگواریهای اخلاق را تکمیل نمایم. (ری شهری،1380 ،ج3،ص149) حکایت از اهمیت اخلاق در جهت گیری دعوت انبیاء دارد. رعایت اخلاق در حرفه یکی از دغدغه های مهم انبیاء است.

کتابهای اخلاقی فراوانی در دورۀ اسلامی به ترسیم اخلاق از منظر آیات و روایات پرداخته اند و بخش مهمی از این کتابها به آموزه های اسلامی در اخلاق حرفه ای و مشاغل اختصاص دارد.

اخلاق حرفه ای از رشته علمی فراتر رفته و گستره ی معرفتی وسیعی را به میان آورده است. تولّد و رشد رشته های فراوان در اخلاق حرفه ای معطوف به حِرَف و صنعت ها ، حاصل دغدغه های اخلاقی در حرفه و عرضه ی نیازهای پژوهش حاصل از آنها به دانشگاهها است. اخلاق حرفه ای از منزلت اساسی در آموزه های اسلامی برخوردار است.

در قرآن، توحید و برقراری قسط و عدل دو هدف عمده در جهت گیری دعوت انبیاء توصیف شده است. در سوره ی هود رسالت حضرت شعیب در دعوت به خدا و وفای به مکیال و میزان و اجتناب از کم فروشی دانسته شده است (آیات 84-86) اگر در اخلاق حرفه ای رعایت حقوق دیگران مبنای تعامل    حرفه ای است، رساله ی حقوق امام سجاد (علیه السلام) مبین این حقوق است. (حیدری نراقی، 1385،ص2)

اخلاق حرفه ای، تأمل درباره ی ابعاد مسائل و موضوعاتی است که به مشاغل خاصی مربوط می شود و برحسب تنوع حِرَف دامنه بسیار وسیعی دارد و کتابهای اخلاقی فراوانی به ترسیم اخلاق از منظر آیات و روایات پرداخته اند و بخش مهمی از این کتابها به اخلاق حرفه ای و کار و مشاغل اختصاص دارد. مانند اخلاق کارگزاران، اخلاق پلیسی، اخلاق حرفه ای کارکنان یگان ویژه پاسداران ناجا و اخلاق حرفه ای کارکنان راهور و امثال آن، پژوهش های اسلامی، به روشنی نشان می دهند که در حرکت آفرینی، رشد و تعالی و سازندگی راستین افراد مدیر و مسئول از جایگاه بلند و استواری برخوردار است. او با هر عمل و سخن خود و حتی با هر نگاه و لبخندش، بر لوح دل و اندیشه ی افراد و عوامل تحت امر خویش، چنان نقش های برجسته ای را می نگارد که اثر آن را در بیشتر جهت گیری های آینده ی آنان می توان به خوبی مشاهده کرد.

متن حاضر که تحت عنوان تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماندهان و مدیران ناجا (با تکیه بر آیات و روایات) تنظیم گشته، کوششی است بمنظور ارائه ی الگو و خلق مطلوب حرفه ای فرماندهان و مدیران در نظام تا از این طریق نسبت به فرهنگ سازی و رشد بیشتر فضائل اخلاقی و ارتقاء اخلاق حرفه‌ای و مهارت و در نتیجه توانمند سازی مسئولین صدیق و خدمتگزار حاصل گردد.

امید است مطالعه این تحقیق برای فرماندهان ومدیران محترم ناجا مفید وراهگشا باشد.

تعداد صفحه : 162

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید