دانلود پایان نامه ارشد: تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماندهان و مدیران ناجا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معارف اسلامی

عنوان : تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماندهان و مدیران ناجا

دانشگاه علوم انتظامی ناجا

مرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی

موضوع:

تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماند هان و مدیران ناجا

(با تکیه بر آیات و روایات)

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد نادری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اوّل: مفاهیم و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 1

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………… 3

1-3- سؤال های تحقیق………………………………………………………………………………… 5

الف) سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………. 5

ب) سؤالهای فرعی تحقیق…………………………………………………………………………….. 5

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………….. 6

1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. 8

الف)هدف اصلی…………………………………………………………………………………………. 8

ب)هدف فرعی…………………………………………………………………………………………… 8

1-6- چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟…………………………………………….. 9

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 10

1-8- روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. 12

1-9- تعریف مفاهیم(واژگان کلیدی)و اصطلاحات……………………………………………………. 12

الف)تعریف اخلاق………………………………………………………………………………………. 12

ب)حرفه چیست؟……………………………………………………………………………………….. 13

ج)تعریف اخلاق حرفه ای………………………………………………………………………………… 13

د)معنای فرمانده و مدیر…………………………………………………………………………………. 16

فصل دوم:مبانی نظری

2-1- اهمیت و ضرورت اخلاق د رقرآن و روایات………………………………………………………. 18

2-2- مراتب اخلاق……………………………………………………………………………………….. 20

2-3- اخلاق حرفه ای…………………………………………………………………………………….. 24

2-4- رابطه اخلاق حرفه ای با اخلاق اسلامی……………………………………………………… 25

2-5- اخلاق حرفه ای از دیدگاه قرآن…………………………………………………………………. 26

2-6- مبنای اخلاق حرفه ای از دیدگاه روایات………………………………………………………… 28

2-7- چگونه می توان ارزشهای اخلاق حرفه ای را در سازمان به اجرا در آورد؟………………… 31

2-8- رهنمودهای ارزشی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی با معظم له:..31

فصل سوم:شاخص های اخلاق حرفه ای  عمومی فرماندهان و مدیران ناجا(با تکیه بر آیات و روایات)

3-1- ایمان به خدا وخدا گرایی……………………………………………………………………….. 34

3-2- تقوا و اخلاص…………………………………………………………………………………….. 39

3-3- تخصص و تسلط و مهارت در انجام کار……………………………………………………….. 42

3-4- احساس مسئولیت و وجدان کاری…………………………………………………………….. 43

3-5- خوش رفتاری و مدارا با مردم…………………………………………………………………… 44

3-6- انعطاف پذیری و پرهیز از خود محوری………………………………………………………….. 46

3-7- انتقاد پذیری با روحیه باز………………………………………………………………………… 47

3-8- رعایت عدالت و انصاف…………………………………………………………………………….. 48

3-9- حل مشکلات مردم و ارائه خدمت به آنان……………………………………………………… 53

3-10- بصیرت…………………………………………………………………………………………… 57

3-11- قاطعیت…………………………………………………………………………………………… 70

فصل چهارم: شاخص های اخلاق حرفه ای اختصاصی  فرماندهان و مدیران ناجا(با تکیه بر آیات وروایات)

4-1- قانون مداری(رعایت حریم قانون برای خود و دیگران)…………………………………………. 76

4-2- نظم و انضباط و آراستگی ظاهری……………………………………………………………….. 78

4-3- رازداری و حفظ اسرار……………………………………………………………………………… 84

4-4- پرهیز از تکبر و غرور……………………………………………………………………………….. 86

4-5- صبر و استقامت……………………………………………………………………………………. 94

4-6- عدم سوء استفاده از عنوان و قدرت…………………………………………………………….. 96

4-7- انتخاب فرماندهان لایق و عزل فرماندهان و مدیران نالایق…………………………………… 100

4-8- اعتدال و عدم افراط و تفریط در کارها و نسبت به مقررات………………………………….. 115

4-9- برخورد با انحرافات و مفاسد داخل نیرو………………………………………………………… 117

4-10- شجاعت و روحیه فداکاری و ایثار………………………………………………………………. 118

4-11- پرهیز از تملق پذیری و تملق گویی…………………………………………………………… 124

4-12- پرهیز از تجمل گرایی و اسراف وتبذیر………………………………………………………….. 127

فصل پنجم: نتیجه گیری ، پیشنهاد ها ومحدودیتهای پژوهش:

5-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 135

5-2- پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………… 137

الف) برنامه ریزی………………………………………………………………………………………… 137

ب) آموزشی………………………………………………………………………………………….. 138

ج)پژوهشی…………………………………………………………………………………………….. 138

5-3- محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………… 139

چکیده:

در محیطهای پیچیده و متغیر  امروز،سازمانها با مسائل ومشکلات مختلفی دست به گریبان  می باشند.یکی از مهمترین آنها،رواج مشکلات اخلاقی،رفتاری وشغلی در بین مدیران کارکنان سازمانها است.وجود این گونه مشکلات اخلاقی رفتاری و حرفه ای،نه تنها برعملکرد سازمان ها،تاثیرسوء بر جای می گذارد،بلکه وجهه اجتماعی سازمانها را نیز نزد عامه مردم خدشه دار می نماید.لذا لازم است سازمانها با اتخاذ رویکردی جامع،در وهله اول ضمن تهیه وتدوین منشور اخلاق حرفه ای، نسبت به شناسایی معضلات اخلاقی در حوزه مدیریت وسپس نسبت به شناسایی راهکارهای مناسب جهت مقابله با این معضلات،اقدام نمایند. مع الوصف با توجه به مسئولیت سنگین وجایگاه ویژه و حسّاس فرماندهان ومدیران در ناجا  ، حفظ وارتقاء فضایل اخلاق حرفه ای امری  ضروری بوده و آشنایی با اخلاق حرفه ای(که عبارت است از شیوه های رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه) ورعایت آن می تواند نقش مهمی در مصونیت وجلوگیری از رواج مشکلات اخلاقی حرفه ای  در سازمان ایفا نماید.هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه نظری ودینی اخلاق حرفه ای واهمیت آن وشناسایی وپرداختن به مباحث وشاخص های مهم اخلاق حرفه ای فرماندهان ومدیران ناجا در کلیه سطوح سازمانی با بهره گیری از کلام وحی وآیات نورانی آن،منابع ومعارف اسلامی و سنت وسیره نبوی وائمه معصومین(علیهم السلام) می باشد  وآن را بعنوان الگوی اخلاق کاربردی وحرفه ای  فرماندهان ومدیران ناجا وابزار پیشگیری از معضلات اخلاقی رفتاری در سازمان،معرفی کرده ودر نتیجه با توجه به این مهم،پیشنهادهای کاربردی با هدف فرهنگ سازی وپیاده سازی اصول اخلاق حرفه ای برگرفته ازآموزه های دینی در سازمان و بهبود وتعالی رفتار فرماندهان ومدیران در راستای توانمند سازی آنان وراهبردی کردن نقش اخلاق حرفه ای واخلاق مداری در موفقیت سازمان را ارائه می نماید.پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای واسنادی انجام گرفته است وابزار پژوهش،اسناد ومدارک موجود در (قران کریم وروایات وارده در کتب ومنابع اسلامی با ارزش ومعتبر منشره،مقالات وسایت های اینترنتی)بوده است. لذا امید است مسئولین محترم با بهره گیری از کلام وحی و سنت وسیره غنی وپربار نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) وائمه معصومین(علیهم السلام) اقدام به تدوین استراتژی ها وجهت گیری های لازم پیشنهادی در جهت تقویت وحاکمیت معیارها وارزش های اخلاقی در منش واخلاق حرفه ای فرماندهان ومدیران ناجا بنمایند.

فصل اول: مفاهیم و کلیات

1-1- مقدمه

اخلاق از برکات و نعمات بی دریغ خداوند سبحان به بندگان خدا می باشد، خداوند متعال در معرفی شخصیت جهانی و بی نظیر نبی گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: و به راستی که تو خلق و خویی بزرگ و زیبا داری! وَ اِنَّکَ لَعَلیَ خُلُقٍ عَظیمٍ (سوره قلم/ آیه3) با بهره گیری کامل و صحیح از دستورات اخلاقی پیامبران  و امامان معصوم (علیهم السلام) انسان خاکی ملکوتی می شود و به مراتب عالی و درجات متعالی اخلاق الهی نایل می آید. در مورد ارزش و اهمیت اخلاقی، نبی اکرم (صلَّی الله علیه وآله وسلم) که اسوه ی ایمان و الگوی اخلاق و ادب و رفتار نیکو است، چه زیبا با بیان:

«تَخَلَّقُوا بِاَخلاقِ اللّهِ» به اخلاق خدا متخلق شوید. (مجلسی،1403ﻫ ،ج4،ص4) برای تکامل ره پویان، راه رانمایان فرموده تا خواستگاه واقعی انسانیت مشخص شود و به روایت بسیار معروف نبوی  «اِنّما بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاَخلاقِ» مبعوث شده ام تا مکارم و بزرگواریهای اخلاق را تکمیل نمایم. (ری شهری،1380 ،ج3،ص149) حکایت از اهمیت اخلاق در جهت گیری دعوت انبیاء دارد. رعایت اخلاق در حرفه یکی از دغدغه های مهم انبیاء است.

کتابهای اخلاقی فراوانی در دورۀ اسلامی به ترسیم اخلاق از منظر آیات و روایات پرداخته اند و بخش مهمی از این کتابها به آموزه های اسلامی در اخلاق حرفه ای و مشاغل اختصاص دارد.

اخلاق حرفه ای از رشته علمی فراتر رفته و گستره ی معرفتی وسیعی را به میان آورده است. تولّد و رشد رشته های فراوان در اخلاق حرفه ای معطوف به حِرَف و صنعت ها ، حاصل دغدغه های اخلاقی در حرفه و عرضه ی نیازهای پژوهش حاصل از آنها به دانشگاهها است. اخلاق حرفه ای از منزلت اساسی در آموزه های اسلامی برخوردار است.

در قرآن، توحید و برقراری قسط و عدل دو هدف عمده در جهت گیری دعوت انبیاء توصیف شده است. در سوره ی هود رسالت حضرت شعیب در دعوت به خدا و وفای به مکیال و میزان و اجتناب از کم فروشی دانسته شده است (آیات 84-86) اگر در اخلاق حرفه ای رعایت حقوق دیگران مبنای تعامل    حرفه ای است، رساله ی حقوق امام سجاد (علیه السلام) مبین این حقوق است. (حیدری نراقی، 1385،ص2)

اخلاق حرفه ای، تأمل درباره ی ابعاد مسائل و موضوعاتی است که به مشاغل خاصی مربوط می شود و برحسب تنوع حِرَف دامنه بسیار وسیعی دارد و کتابهای اخلاقی فراوانی به ترسیم اخلاق از منظر آیات و روایات پرداخته اند و بخش مهمی از این کتابها به اخلاق حرفه ای و کار و مشاغل اختصاص دارد. مانند اخلاق کارگزاران، اخلاق پلیسی، اخلاق حرفه ای کارکنان یگان ویژه پاسداران ناجا و اخلاق حرفه ای کارکنان راهور و امثال آن، پژوهش های اسلامی، به روشنی نشان می دهند که در حرکت آفرینی، رشد و تعالی و سازندگی راستین افراد مدیر و مسئول از جایگاه بلند و استواری برخوردار است. او با هر عمل و سخن خود و حتی با هر نگاه و لبخندش، بر لوح دل و اندیشه ی افراد و عوامل تحت امر خویش، چنان نقش های برجسته ای را می نگارد که اثر آن را در بیشتر جهت گیری های آینده ی آنان می توان به خوبی مشاهده کرد.

متن حاضر که تحت عنوان تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماندهان و مدیران ناجا (با تکیه بر آیات و روایات) تنظیم گشته، کوششی است بمنظور ارائه ی الگو و خلق مطلوب حرفه ای فرماندهان و مدیران در نظام تا از این طریق نسبت به فرهنگ سازی و رشد بیشتر فضائل اخلاقی و ارتقاء اخلاق حرفه‌ای و مهارت و در نتیجه توانمند سازی مسئولین صدیق و خدمتگزار حاصل گردد.

امید است مطالعه این تحقیق برای فرماندهان ومدیران محترم ناجا مفید وراهگشا باشد.

2-1- بیان مسئله

با توجه به مسئولیت حساس و جایگاه ویژه فرماندهان و مدیران ولزوم حفظ آنان در عصری که اصول اخلاقی به بهانه های واهی زیر پا نهاده شده و ارزش های اخلاقی و حرفه مندی رنگ باخته و پایمال می شود ، آشنایی آنان با شاخص های اخلاق حرفه ای(با تکیه برآیات و روایات ) و رعایت عمل به آنها می تواند نقش مهمی در فرهنگ سازی و تقویت مبانی اخلاق حرفه ای و همچنین در مصونیت و جلوگیری از رواج مشکلات اخلاقی و اعمال غیر اخلاقی و مغایر با اصول اخلاقی در بین کارکنان و عوامل مخرب آن در سازمان ، ایفا نماید . بی شک می توان گفت فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی ،مسئولیتی خطیر در اجرای سیاست ها وتدابیر آن داشته و علاوه  بر مدیریت ، دارای نقش دیگری نظیر رهبر ، مربی ،پدر،معلم ، مشاور و… هستند . ایفای درست چنین نقش هایی ایجاب می نماید آنان در حیطه های علوم رفتاری بویژه تربیت صحیح کارکنان تحت امر خود با دانش اخلاق حرفه ای بر اساس آموزه های دینی آشنا شوند وهمچنین با تدوین استراتژی اخلاقی  نسبت به ترویج و راهبردی کردن اخلاق حرفه ای اسلامی در فرهنگ و رفتار سازمانی وممیزی اخلاقی  در همه تصمیم ها و اقدام های سازمان پرداخته وبه سلامت فکر واعتدال  در رفتار دست یابند . و اینکه بتوان ضمن انجام رسالت و ماموریت های متصوره به ارتقای سطح علمی و مهارتی فرماندهان ومدیران و در نهایت به ارتقای کمی و کیفی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کمک نموده و رضایت خداوند متعال را کسب نمود .

امیرالمومنین حضرت علی (ع) نمونه کامل یک فرمانده مدیر اسلامی است ، او چه زیبا نظم وانضباط ، جاذبه و دافعه ، حکمت ومدیریت ،زهد،عرفان ،شجاعت،تقوا وعدالت و …. را در منشور حکومتی خود می گنجاند . نگاهی به بیانات و اوامر امیرالمومنین علی (ع) راجع به مبحث فرماندهی و مدیریت این نکته را مشخص میکند که چنانچه رهبران، زمامداران،فرماندهان و مدیران یک جامعه به درستی تربیت نشوند و در مسند امور قرار نگیرند و راه وروش صحیح حکومت داری و فرماندهی و مدیریت را فرا نگیرند ، مردم آن جامعه هرگز روی صلاح و اصلاح را نخواهند دید.

لذا اهمیت انجام این پژوهش مورد استقبال و درخواست دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا واقع گردید.

و از طرفی لزوم تحول دائمی در نیروی انسانی و استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان ناجا در راستای توانمندی سازی آنان در انجام ماموریتها و وظایف سازمانی پیوسته مورد نظر و یکی از دغدغه های فرماندهان و مسئولان محترم ناجا بوده و به عنوان یک مسئله ویکی از راهبردهای اساسی، در دستور کار فرماندهی محترم ناجا قرار دارد. بطوریکه با تشکیل کمسیون استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان و استفاده از نظریات اندیشمندان و مبادی ذیربط در پی یافتن راهکارهای عملی و کاربردی برای  این مسئله بوده اند. و از آنجا که فرماندهان ومدیران بعنوان الگوهای سازمانی تلقی و حسّاس ترین نقش تربیتی را ایفا می نماید. اهمیت تحقیق این موضوع ولزوم بهره مندی و بکارگیری آنان از آن برجسته تر می شود.

و بر مبنای این راهبرد، باید افراد با  استعداد ، خلاق ، شایسته ، متعهد و کارآمد و متخلّق به اصول اخلاق حرفه ای اسلامی شاغل در پست های فرماندهی و مدیریت باشند تا ضمن افزایش قابلیت ها و شایستگی های آنان، زمینه کارایی و اثربخشی آنان فراهم گردد.و از طرفی با توجه به جایگاه ویژه اخلاق حرفه ای و اهمیت کاربردی کردن آن در هر اقدام و عملی ، ناجا نیازمند فرماندهان و مدیرانی است که متخلق به اخلاق حرفه ای و مسلح به دانش مدیریت اسلامی بوده باشند. آموزش اخلاق خواه حرفه ای یا عمومی ، معمولا با یادآوری آموزه های شرع مقدس ویادآوری سخنان معصومین ( علیهم السلام ) همراه می شود. مبنی بر اینکه از دیدگاه آیات و روایات شاخص های اخلاق حرفه ای کدام است ؟ واینکه نتایج این تحقیق و پیشنهادها کدام است ؟

3-1- سوال های تحقیق

در این بخش پرسش از چرایی اخلاق حرفه ای فرماندهان و مدیران در سازمان ناجا را مورد بحث قرار می دهیم.

الف: سئوال اصلی تحقیق:

1- شاخص های اخلاق حرفه ای فرماندهان و مدیران ناجا (با تکیه برآیات و روایات) کدامند؟

ب: سئوال های فرعی تحقیق:

1-شاخص های اخلاق حرفه ای عمومی فرماندهان ومدیران ناجا کدامند؟

2-شاخص های اخلاق حرفه ای اختصاصی فرماندهان ومدیران ناجا کدامند؟

تعداد صفحه : 162

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید