دانلود پایان نامه ارشد : تصحیح کتاب مرآت‌الاخلاق و تحقیق دربارۀ آن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی 

عنوان :  تصحیح کتاب مرآت‌الاخلاق و تحقیق دربارۀ آن

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 دکتر علی شریعتی

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی

تصحیح کتاب مرآت‌الاخلاق

 و تحقیق دربارۀ آن

 استاد راهنما:

دکترمحمّدجعفریاحقی

 استاد مشاور:

دکترزهرا اختیاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبپیش گفتار........................................................................................................................... 13تعریف مسأله.......................................................................................................................... 14سؤالات تحقیق....................................................................................................................... 14سابقۀ تحقیق........................................................................................................................... 14ضرورت انجام تحقیق............................................................................................................. 14فرضیّه ها............................................................................................................................... 15اهداف تحقیق......................................................................................................................... 15روش انجام تحقیق.................................................................................................................. 15مقدّمه................................................................................................................................... 17دربارۀ مؤلّف........................................................................................................................... 17آثار و تألیفات......................................................................................................................... 17معرّفی مرآت الاخلاق............................................................................................................. 19اشعار کتاب............................................................................................................................ 19منابع مرآت الاخلاق................................................................................................................ 20نسخۀ کتاب............................................................................................................................ 20تاریخ تألیف نسخه.................................................................................................................. 20کاتب نسخه............................................................................................................................ 20مشخّصات ظاهری نسخه......................................................................................................... 20روش تصحیح........................................................................................................................ 21روش کار............................................................................................................................... 21نشانه ها و رمزها..................................................................................................................... 21نثر کتاب................................................................................................................................ 22ویژگی های زبانی نسخه.......................................................................................................... 22صنایع ادبی............................................................................................................................ 24رسم الخطّ نسخه.................................................................................................................... 26اخلاقیّات............................................................................................................................. 28اندرزنامه نویسی در ادبیّات پیش از اسلام............................................................................... 29کتاب ششم دینکرد....................................................................................... 30پندنامۀ بزرگمهر................................................................................................. 30اندرزهای آذرباد مهرسپندان................................................................................. 30اندرزاوشنر دانا................................................................................................ 31اندرزخسرو قبادان.......................................................................................... 31اندرز دانایان به مزدیسنان........................................................................... 31اندرز پوریوتکیشان..................................................................................... 31خویشکاری ریدگان.................................................................................... 31دادستان مینوی خرد......................................................................... 32رسالۀ یوشت فریان و اخت.................................................................................. 32سنّت اندرزنامه نویسی در دورۀ اسلامی......................................................... 34اخلاق علایی......................................................................................................... 38اخلاق جلالی................................................................................................... 38اخلاق منصوری........................................................................ 37اخلاق محسنی............................................................................................................... 38نصیحت الملوک ها در دورۀ اسلامی......................................................... 38نصیحت الملوک امام محمّد غزّالی......................................................................... 39نصیحت الملوک سعدی....................................................................................... 39آداب الملوک............................................................................................ 39آداب سلطنت و وزارت........................................................................... 39اخلاقیّات درشعرفارسی................................................................ 40اخلاقیّات درنثر فارسی................................................................... 42تاریخ بیهقی......................................................................................................... 42قابوس نامه...................................................................................................... 43کلیله و دمنه...................................................................................................... 43سندباد نامه........................................................................................................ 43مرزبان نامه.................................................................................................................... 44جوامع الحکایات و لوامع الروایات........................................................................................... 44اخلاق الاشراف......................................................................................................................... 44انوارسهیلی.................................................................................................................................. 45متن کتاب............................................................................................................ 49دیپاچه................................................................................................................................... 50صورت اولی درعلم فراست.............................................................................................. 56آینۀ اوّل در شرافت علم فِراست............................................................................................ 56آینۀ دوم درشناخت علاماتِ مزاجِ معتدل................................................................................ 58عکس اوّل در مزاج معتدل....................................................................................................... 58عکس دوم درعلاماتِ مزاجِ دماغ......................................................................................... 59عکس سوم دراحوال چشم.......................................................................................................... 60احوال زبان.............................................................................................................................. 60احوال روی............................................................................................................................ 61احوال گردن................................................................................................................................ 61عکس چهارم در مزاج چشم ها در حرکت.................................................................................. 61احوال زبان........................................................................................................................ 62عکس پنجم در ذکرِ احوالِ آواز............................................................................................... 62عکس ششم در احوالِ دل....................................................................................................... 62آینۀ سیم در مقتضیاتِ اسنانِ اربعه.......................................................................................... 63عکس اوّل سنِّ نما................................................................................................................ 63عکس دوم در سنِّ جوانی.............................................................................................................. 64عکس سیم در سنِّ شیخوخت........................................................................................... 65عکس چهارم در سنِّ کهولت............................................................................................... 67آینۀ چهارم در مقتضای سایرِ اصنافِ آدمیان............................................................................. 68عکس اوّل در اخلاق حاصله به اسبابِ خارجه و امورِ عارضه.................................................................. 68عکس دوم در اخلاقِ حاصله به سبب شهرها و مسکن ها و هواها........................................................ 70آینۀ پنجم در ذکرِ طرقِ معرفتِ اخلاقِ مردم............................................................................ 72عکس اوّل در طرقِ معرفت اخلاق........................................................................................ 72عکس دوم در بیان اموری که رعایت آن در طرق مذکوره واجب است.................................................. 76آینۀ ششم در ذکرِ علاماتِ امزجۀ کلیه.................................................................................... 79عکس اوّل در علامات امزجۀ کلیۀ عامّه.................................................................................. 79علاماتِ مزاجِ حارّ............................................................................................................ 79علاماتِ مزاجِ بارد................................................................................................................... 79علاماتِ مزاجِ رطب................................................................................................. 79علاماتِ مزاجِ یابس........................................................................................ 80علاماتِ مزاجِ گرم و خشک........................................................................................... 80علاماتِ مزاجِ حارِّ رطب.................................................................................................... 81عکس دوم در بیانِ کیفیّتِ حصولِ طریقِ این علم..................................................................... 81عکس سیم در ذکرِ اموری که شناختِ آن در باب فراست، لابد است............................................... 82آینۀ هفتم در فرقِ میان علم فراست و علوم قریبه به آن........................................................... 83عکس اوّل اموری که ردِّ آن به اصول علمیّه ممکن نیست......................................................................... 83عکس دوم علم استدلال به خطوط کف دست ها............................................................................... 84عکس سیم علم شانۀ گوسفند................................................................................................... 84عکس چهارم ضاعتِ قیافه.............................................................................................................. 84عکس پنجم علوم هندسۀ آب ها....................................................................................... 86عکس ششم علم معادنِ فلزّات.......................................................................................... 86عکسِ هفتم علمِ استدلال به احوالِ سماویه.................................................................................. 86آینۀ هشتم در حکایاتِ جمعی که به فراست، حکم ها نموده اند.............................................. 87آینۀ نهم در دلایلِ اعضای جزئیه............................................................................................. 91عکس اوّل در دلایلِ موی.......................................................................................................... 92عکس دوم در دلایل پیشانی............................................................................................................ 92عکس سیم در دلایل ابرو............................................................................................................ 93عکس چهارم در دلایل چشم........................................................................................... 93عکس پنجم در دلایل پلک و مژه................................................................................. 95عکس ششم در دلایل بینی........................................................................................ 96عکس هفتم در دلایل دهن.................................................................................... 96عکس هشتم در دلایل روی............................................................................. 96عکس نهم در دلایل گوش.................................................................... 97عکس دهم در دلایل خنده...................................................................................... 97عکس یازدهم در دلایل گردن....................................................................................... 97عکس دوازدهم در دلایل بدن...................................................................... 98عکس سیزدهم در دلایل کتف و پشت........................................................................... 98عکس چهاردهم در دلایل قدم و ساق.................................................................................... 98آینۀ دهم در معرفتِ ضوابط و لوازمِ حُسنِ صوری.................................................................. 99عکس اوّل در علامات حُسنِ صوری............................................................................................... 99عکس دوم در حلیۀ همایونِ حضرتِ سیّدِ انبیا و یوسف صدّیق............................................................ 100در ذکرِ حُسنِ یوسف........................................................................................................... 101عکس سیم در حقیقت و فوایدِ حُسن............................................................................................................. 102صورت ثالثه در بیانِ علم اخلاق............................................................................................. 104آینۀ اوّل در شرفِ علم اخلاق................................................................................................... 104آینۀ دوم در بیانِ فضایلِ اخلاق................................................................................................. 106آینۀ سیم در ذکرِ عدالت و اقسام عادل...................................................................................... 109آینۀ چهارم در بیانِ انواعِ رذایل................................................................................................. 111آینۀ پنجم در معالجۀ امراضِ نفس............................................................................................. 114علاجِ جهل بسیط................................................................................................ 114علاجِ جهلِ مرکّب............................................................................................................ 114علاجِ حدّت و شدّتِ غضب...................................................................................................... 114علاجِ جبن و بددلی............................................................................................................... 116علاجِ حرص بر اکل و شرب........................................................................................................ 117علاجِ بطالت...................................................................................................................................... 118علاجِ حزن............................................................................................................................ 118حسد............................................................................................................................ 118آینۀ ششم در فضیلتِ محبّت.................................................................................................... 119آینۀ هفتم در سببِ محبّت و الفتِ عامّه...................................................................................... 121آینۀ هشتم در آدابِ مصاحبت و معاشرت.................................................................................. 123آینۀ نهم در نصیحت حکما....................................................................................................... 125آینۀ دهم در نصیحتِ حضرت سیّدِ انبیا، علی مرتضی را.............................................................. 126صورت ثالثه در ذکرِحقیقتِ محبّت و صفتِ محبّ.................................................................. 129آینۀ اوّل در ماهیّت عشق.......................................................................................................... 130آینۀ دوم در شدایدِ محبّت و اقسام ِآن....................................................................................... 133دراشاراتِ عشقِ حقیقی و شواهدِ آن............................................................................... 135آینۀ سوم در ذکرِ صفات عاشق................................................................................................. 136آینۀ چهارم در صفاتِ معشوق و محبوب................................................................................... 139آینۀ پنجم در معالجۀ عقلیّۀ مرضِ سودا...................................................................................... 152آینۀ ششم در نصیحتِ عشّاق و موعظۀ اربابِ شقاق.................................................................... 157خاتمه در ذمِّ اتباعِ هوا............................................................................................................ 159توضیحات و تعلیقات............................................................................................................. 162فهرست ها............................................................................................................................. 185کتاب نامه.............................................................................................................................. 219پیشگفتار مرآت الاخلاق ازجمله متون اخلاقی سدۀ 11 هجری است که با نثری ساده و عاری از تکلّفاتِ منشیانه در سال 1074ه.ق، نوشته شده است. مؤلّفِ آن یکی از عالمان شیعی به نام صفی بن ولی قزوینی است که اطّلاعاتِ بسیار اندکی دربارۀ او و آثارش در بعضی منابع آمده است.از این اثر تنها یک نسخه در دانشکدۀ ادبیّات مشهد موجود است و اهمیّتِ قابل توجّه آن، این است که در سال 1077ه.ق به مقابلۀ مؤلّف تصحیح شده است.دربارۀ انتخاب این نسخه گفتنی است که علاقۀ نگارنده به متون اخلاقی و نیز مباحث مربوط به علم فِراست- که بخش اوّل این اثر را تشکیل می دهد- انگیزه ای شد تا به تصحیح این اثر و تحقیق دربارۀ آن و نیز متونِ اخلاقی تا سدۀ 11هجری بپردازد.هدف از تصحیحِ این اثر و تحقیق دربارۀ آن، یافتنِ تازگی های آن، نسبت به آثارِ اخلاقیِ پیش از خود و نیز میزان تأثیر پذیری آن، از دیگر متون اخلاقی است. از این رو نگارنده پیش از تصحیحِ اثر به بررسی پیشنیۀ متونِ اخلاقی و سیرِ آن در ادب فارسی پرداخته است.نکتۀ قابل ذکر در بابِ تصحیحِ این اثر این است که از آنجا که نسخه منحصر بوده است، کتاب به روش قیاسی تصحیح شده است. بنابراین چون نسخه بدلی نیست تنها به استنساخِ مطالبِ نسخۀ واحد اکتفا شده است. همچنین در تصحیحِ اثر کوشیده شده که منابع و مأخذ آیات، احادیث، ابیات تا حدِّ امکان ذکر شود. نکاتِ دیگر در خصوصِ تصحیح این اثر در مقدّمه آورده شده است.        تعریف مسأله   اهمیّت و ضرورتِ تصحیحِ نسخ خطّی که سند هویّت ملّی ایرانیان است بر کسی پوشیده نیست. از طریق تصحیح و انتشار نسخ خطی می توان نسبت به نوآوری ها و تحوّلات فکریِ گذشتگان آگاهی پیدا کرد.هر چند بسیاری از متونِ ادبیِ ما به کوشش استادان و محقّقان و به شیوۀ علمی و انتقادی تصحیح شده اند، امّا هنوز مجموعه هایی از آثار قدما را می شناسیم که تصحیح نشده و به صورتِ دستنویس در کتابخانه ها محفوظ مانده است.   از جملۀ این متون، کتاب مرآت الاخلاق است که مؤلّف آن صفی بن ولی قزوینی از فضلای سدۀ 11 هجری است. نسخه ای که من در دست دارم در سال 1074 ه .ق نوشته شده و به سال 1077 ه.ق با مقابلۀ مؤلّف تصحیح شده و از این جهت بسیار حائز اهمّیّت است.   هدفِ اصلی این پایان نامه تصحیح این اثر است با مقدّمه ای حاوی مطالبی در جهت معرّفی نویسنده و آثارش، ویژگی های زبانی اثر و پیش از همه سیر تطّور اخلاقیّات و نیز متون اخلاقی از آغاز تا سدۀ 11 هجری.   سؤالات تحقیقاین پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤالات زیراست:
 • تازگی های مرآت الاخلاق نسبت به آثار اخلاقی مشابه کدام است؟
 • منابع مرآت الاخلاق چه کتاب هایی بوده است؟
 • نثر کتاب چگونه است؟
   سابقه تحقیقپس از مراجعه به فهرست های کتب چاپی (مشار و کتابخانۀ ملّی) و دیگر منابع معلوم گردید که این اثر تاکنون تصحیح و چاپ نشده، تنها در فهرست نسخه های خطی از این نسخه نام برده شده و در هیچ منبع دیگری بدان اشاره ای نشده است. همچنین تاکنون پژوهشِ مستقلّی دربارۀ آن صورت نگرفته است.   ضرورت انجام تحقیقتصحیح و چاپِ نسخِ خطّی به منظورِ آشنایی با متونِ کهنِ فارسی امری ضروری است و از آنجا که متن مورد نظر، متنی اخلاقی و متعلّق به سدۀ 11 هجری است، آشنایی با متونِ اخلاقی آن دوره، بسیار حایز اهمیّت است.    فرضیّه ها1- پرداختن به علم فراست و نیز مباحث طبّی از تازگی های این اثر نسبت به آثار اخلاقی مشابه خود است.2- نویسنده در نگارش اثر خود از کتاب هایی همچون؛ نگارستان، گلستان، مصابیح القلوب، طرب المجالس، مقامات حریری، مجالس العشّاق و المواعظ بهره گرفته است.3- نثر کتاب به جز تحمیدیّه و مواردی چند- که دربارۀ مباحث منطقی است- ساده و عاری از تکلّف است.   اهداف تحقیقتصحیح و چاپ نسخۀ مرآت الاخلاق و مروری بر پیشینۀ کتاب های اخلاق تا روزگار مؤلّف.   روش انجام تحقیقکتابخانه ای و مبتنی بر یادداشت برداری است.دربارۀ مؤلّفدربارۀ صفی بن ولی قزوینی اطّلاعات بسیار اندکی در منابع وجود دارد. با پژوهشی که صورت گرفت تنها در سه منبع (دایره المعارف تشیّع، دانشنامۀ ادب فارسی در شبه قارّه، تاریخ نویسی در هند و پاکستان) شرح حال مختصری از او آمده و در منابعی از جمله تاریخ ادبیّات فارسی بر مبنای ِاستوری و فهرست های نسخِ خطّی، از آثار او سخن به میان آمده است. بر این اساس در ذیل به معرّفی او و آثارش می پردازیم. ملا محمّد صفی پسر ولی (م پس از 1090 ق) مفسّر، متکلّم و تاریخ نگار ایرانی از مردم قزوین بود. امّا به هند کوچید و در مراد آباد در ظلّ حمایتِ استاندارِ عالمگیر معروف به اصالت خان به تألیف تاریخیِ بزرگ موسوم به قصّۀ سلاطینِ متقدّمین پرداخت و آن را به نام مربّی خود مُعَنوَن ساخت ولی پس از وفات مربّی اش در همان سال (1076 ه.ق) به خدمت زیب النساء – دختر اورنگ زیب، امپراتور مغولی هند- (1053 – 1119 ق) درآمد و بنا به خواهش وی به ترجمۀ فارسی تفسیر کبیر پرداخت و در سال 1081 ه.ق، جلد پنجم آن را پایان داد و به نام زیب التفاسیر موسوم ساخت.پس از انجام دادن این خدمتِ خطیرِ دینی برای ادای وظیفۀ حج به حجاز مسافرت کرد و پس از مراجعت در سال 1088 ه.ق، سفرنامۀ خود را به نام انیس الحجّاج تألیف نمود. پس از سال 1088 ه.ق از وی اطّلاعی در دست نیست. (اصغر، 1364: 5-484) ملا محمّد صفی شعر نیز می گفت و صفی تخلّص می کرد. (خرّمشاهی و دیگران، 1383.ج1: 364)دربارۀ تاریخ تولّد وی اطّلاع دقیقی در دست نیست، اما از آنجا که زیب التفاسیر را به سال 1077 ه تألیف نموده و مؤلّف در آن هنگام 48 سال داشته است. (انوشه، 1383.ج 4: 8-1607) می توان سال تولّد وی را 1029 ه.ق دانست.آثار و تألیفات   در دایره المعارف تشیّع، آثاری به نام او ثبت شده است. این آثار که به زبان فارسی و در موضوعات مختلف است، عبارتند از:
 • قصّۀ سلاطین متقدّمین یا تحفه الاخیار که در 1076 ه.ق به نام اصالت خان نوشته شده و در تاریخ عمومی و مشتمل بر ذکر پیامبران از آدم، فرزانگان از لقمان تا بزرگمهر، پیشدادیان،رومیان، ملوک الطوایف، اشکانیان، ساسانیان، تاریخ اسلام و عرب از محمّد (ص) تا عباسیان و تاریخ شاهان مسلمان ایران از طاهریان تا خوارزمشاهیان و پس از آن و تاریخ شبه قارّه تا زمان تألیف کتاب، بوده است. ظاهراً نسخه ای از بخش نخست کتاب که به خوارزمشاهیان پایان می پذیرد، درموزۀ بریتانیا به شمارۀ (209) نگهداری می شود.
 • زیب التفاسیر در تفسیر قرآن مجید به نام زیب النساء بیگم که بیشتر ترجمه ای از تفسیر امام فخر رازی است. صفی در 48 سالگی به تألیف این اثر پرداخت و جلد پنجم آن را در 1081 ه.ق و جلد آخر را گویا در 1087 ه.ق به انجام رسانید.
نسخه ای از جلد یکم این تفسیر که در کتابخانۀ گنج بخش به شمارۀ 874 نگه داری می شود، در یک مقدّمه در قاعدۀ تقریر و ضابطۀ تحریر کتاب و چهار کتاب است.کتاب یکم در مطالب مهم که دانستن آنها در تفسیر لازم است، در 4 باب1- در مقاصد لازمه التحریر2- مطالب متعلّقه به اصل قرآن3- جامعیت کلام الهی4- اعجاز قرآن و فضایل سوره هاکتاب دوم در استعاذهکتاب سوم در مباحث و تفسیر بسملهکتاب چهارم در تفسیر سورۀ فاتحه
 • مرآت الاخلاق (کتاب مورد بحث)
 • انیس الحجاج که سفرنامۀ حجّ اوست، به سال 1088 ه.ق نوشته شده و نسخه ای از آن در موزۀ بریتانیا به شمارۀ 1686 نگه داری می شود. (همان)
 • شرح اعتقادات صدوق در 44 باب که در دهلی نوشته است. برخی منابع در صحّتِ انتسابِ این اثر به ملا محمّد صفی تردید کرده اند.(همان) این در حالی است که در فهرست دانشگاه و فهرست منزوی این اثر به او نسبت داده شده و آمده است که این اثر در شاه جهان آباد در روز پنجشنبه 18 شوال 1090 ق پس از انوار العرفات نوشته شده است. (دانش پژوه، 1344: 460) (منزوی، ج 2، 1349: 963)
 • انوار العرفات که ظاهراَ باید اثر دیگری از مؤلّف باشد.
 • کنز الاسماء که در شرح اسماء الحسنی است و در سال 1090ه.ق تألیف شده است. (دانش پژوه ، ج 10، 1340: 1596)
 • زاد النجات که اثری است اخلاقی و کتابت نسخۀ موجودِ آن در 25 جمادی الثانی سال 1155 ق به اتمام رسیده است. (درایتی،1389.ج5 :1178)
 • شرح مناجات الامام زین العابدین که در سال 1090ه.ق تألیف شده و تنها در تراجم الرجال از آن نام برده شده است. (الحسینی، 1404 ه: 69)
 معرّفی مرآت الاخلاقمرآت الاخلاق، کتابی است در اخلاق که در سال 1074 ق تألیف شده است.این اثر در یک مقدّمه و سه صورت - که هر صورت مشتمل بر چند آینه و عکس است - تنظیم شده است.صورت اول دربارۀ علم فِراست و حقایق و نکات آن است که مشتمل بر ده آینه می باشد. از آنجا که علم فراست، علمی است که توسط آن از صورت پی به سیرت می برند، مؤلّف در این بخش به بیان مطالبی همچون؛ علاماتِ مزاج معتدل، علاماتِ مزاج دماغ، علاماتِ حسن صوری، علم قیافه، علم خطوط دست و پا و ... می پردازد. همچنین در این بخش، مؤلّف، افلیمون را صاحب علم فراست دانسته و حکایتی را نیز از جانب او نقل کرده است.صورت دوم در علم اخلاق است. در این بخش به بیان فضایل و رذایل اخلاقی می پردازد. به این ترتیب که رذایل اخلاقی را مطرح و سپس راه علاج هر یک را بیان می دارد.    صورت سوم در «بیان عشق و محبّت» است. در این قسمت، به بیان مطالبی همچون؛ حقیقت و ماهیّت عشق، اقسام محبّت، نصیحت عشّاق و نیز حکایاتی دربارۀ عشّاق از کتاب هایی همچون؛ نگارستان، مصابیح القلوب، گلستان و... می پردازد.   غرض مؤلّف از تألیف کتاب، چنان که خودِ او خاطر نشان کرده، کمیاب بودن مجموعه ای است که حاوی نکات و اسرار علم فراست است(ص 52).اشعار کتاب   از جمله نکات قابل ذکر در خصوص این اثر، وجود اشعار فارسی و عربی آن است. اشعار عربی کتاب، اندک است.در خصوص اشعار فارسی کتاب، باید متذکر شد که مؤلّف، هنگام ذکر اشعار فارسی، نام شاعر آن را نمی آورد.و با جست و جویی که صورت گرفت، معلوم گردید که بعضی از این اشعار از شاعرانی همچون؛ صائب، سنایی، مولوی، امیرخسرو دهلوی، امیر معزّی، حافظ و جامی است. در بعضی موارد نیز سرایندۀ اشعار، خودِ مؤلّف بوده است. در بخش سوم کتاب (در بیان عشق و محبّت) نیز شمار اشعار بیش از دو بخش دیگر است.   منابع مرآت الاخلاقمؤلف در تألیف این اثر به کتاب هایی همچون؛ نگارستان، گلستان، مجالس العشّاق و ... نظر داشته است. این تأثیرپذیری را می توان در حکایت های بسیاری را از نگارستان معینی، مقامات حریری، مجالس العشّاق و ... نقل کرده، مشاهده کرد. با مراجعه به اصل این آثار نیز معلوم گردید مؤلّف در بعضی موارد، حکایات را عیناً نقل نمی کند، بلکه آنها را بر اساس شیوۀ نگارش خود، تغییر می دهد و حتی اشعاری را بدان می افزاید. همچنین این حکایات در اصل آثار مفصّل تر بیان شده است. به عنوان نمونه هنگامی که حکایتی را از انوار سهیلی نقل کرده (ص 150) بسیار مختصر از اصل حکایت (در انوار سهیلی) بدان پرداخته و اشعاری را نیز خود بدان افزوده که در اصل حکایت نیست (ر.ک: انوار سهیلی، 273-280).تعداد صفحه :221قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید