دانلود پایان نامه ارشد : رابطه سبک های دلبستگی و خودکارآمدی با امید به زندگی در دانش‌آموزان

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و خودکارآمدی با امید به زندگی در دانش‌آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی  (M.A)

 عنوان

رابطه سبک های دلبستگی و خودکارآمدی با امید به زندگی در دانش‌آموزان

 استاد راهنما

دکتر کریم افشاری نیا

 استاد مشاور

دکتر کیوان کاکابرایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                 صفحه چکیده 1فصل یکم: مقدمه پژوهش... 2مقدمه. 3بیان مسأله. 4اهمیت و ضرورت پژوهش... 7اهداف پژوهش... 8هدف اصلی.. 8اهداف فرعی.. 8فرضیه های پژوهش... 9تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی). 9الف) تعاریف مفهومی.. 9ب) تعاریف عملیاتی.. 9فصل دوم: پیشینه پژوهش... 10تاریخچه دلبستگی.. 11تعریف دلبستگی.. 12نظریه دلبستگی.. 14اهمیت نظریه دلبستگی.. 16مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی.. 17حساسیت و کیفیت دلبستگی.. 17نظام دلبستگی.. 17مدل‌های فعال ساز درونی.. 18نظام کاوشی.. 18دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه زندگی.. 19دلبستگی ایمن به عنوان یک عامل محافظ.. 19ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر. 21نظریه روان تحلیل گری.. 21نظریه رفتار گرایی.. 23دیدگاه کردار شناسی.. 24چارچوب تکاملی نظریه دلبستگی.. 25مراحل دلبستگی.. 26شیوه‌های جدید ارزیابی دلبستگی کودکان. 30طبقه‌بندی کیفیت دلبستگی.. 31دلبستگی «ایمن» 31دلبستگی ناایمن «اجتنابی» 31دلبستگی ناایمن «دوسوگرا» 32دلبستگی آشفته. 32سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی.. 32دلبستگی‌های متعدد. 33دلبستگی‌ و تأثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد. 33دلبستگی در بزرگسالی.. 34دلبستگی و آسیب شناسی روانی.. 34خودکارآمدی.. 35مفهوم خودکارآمدی.. 39ابعاد خودکارآمدی.. 40انواع خودکارآمدی.. 41مراحل رشد خودکارآمدی.. 42تأثیر خودکارآمدی بر فرایندهای انگیزشی.. 43خودکارآمدی و عملکرد. 44داوری در مورد سطح خودکارآمدی.. 45ارزیابی کارآمدی در سنین مختلف... 45گستره نظری امید به زندگی.. 47رضایت از زندگی.. 49نظریه اسنایدر  پیرامون امید به زندگی.. 50امید به زندگی در لحظه تولد. 51احتمال بقاء یا توان زندگی.. 52عمر متوسط (Life Mean). 52پهنه عمر و تفاوت آن با امید به زندگی.. 53پیشینه پژوهش... 54برخی از مطالعات صورت گرفته در داخل کشور. 54مروری بر برخی از مطالعات خارج از کشور. 56فصل سوم: روش پژوهش... 58جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 59جامعه آماری.. 59روش نمونه گیری و حجم نمونه. 60طرح  پژوهش... Error! Bookmark not defined.ابزار پژوهش... 61شیوه اجرای پژوهش... 64تجزیه و تحلیل داده ها 64فصل چهارم: یافته های پژوهش... 65داده های  توصیفی.. 66آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها). 68فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 73بحث و نتیجه گیری.. 74محدودیتها 77پیشنهادات پژوهشی.. 77پیشنهادات کاربردی.. 77منابع و ماخذ...........77چکیده      سبک دلبستگی یکی از مهمترین منابع درون فردی است که می تواند سطوح تنش و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نموده و اثرات تنش را کم رنگتر نماید، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‫های دلبستگی و خودکارآمدی با امید به زندگی بود دانش‌آموزان بود.  روش: روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانش‫آموزان پسر سال آخر مقطع متوسطه شهرستان بیجار در سال تحصیلی 92-91  بود  با استفاده از نمونه گیری خوشه ای  چند مرحله‫ای  180 نفر  از دانش آموزان پسر  سال آخرمتوسطه شهر بیجار انتخاب شدند.  ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان، خودکارآمدی شرز و همکاران  و پرسشنامه امید به زندگی میلر، در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و به دست آوردن رابطه بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون  و رگرسیون استفاده گردید.   یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن در دانش آموزان  با امید به زندگی رابطه مثبت، بین سبک دلبستگی ایمن و خودکارآمدی دانش آموزان رابطه مثبت و بین سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با خودکارآمدی  رابطه معکوس و با امید به زندگی رابطه معنی داری به دست نیامد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سبک دلبستگی ایمن توان پیش بینی متغیرهای خودکارآمدی و امید به زندگی را دارد.کلید واژه ها سبک دلبستگی، خودکارآمدی، امید به زندگی مقدمه      رفتار دلبستگی دارای ارزش تکاملی برای انسان‫ها بوده است و به همین دلیل جزء ذخایر ژنتیک رفتاری آن ها درآمده است. به نظر بالبی دلبستگی پیوند عاطفی نسبتاً پایداری است که بین کودک و یک یا تعداد بیشتری از افرادی که در تعامل واقعی و منظم با آنها می باشد، ایجاد  می‫گردد (مظاهری، 1377). به عقیده بالبی برای تامین سلامت روانی کودک، برقراری روابط صمیمی، گرم و دایمی بین او و مادرش یا کسی که بتواند به طور شایسته جایگزین وی شود ضروری است. چنان روابطی که مورد رضایت هر دو طرف بوده و از آن لذت ببرند. او این مسئله را مطرح کرد که هر تعامل پایدار و با دوام در کودکی تاثیرات طولانی مدتی بر روی رشد شخصیت می‌گذارد که این تاثیرات توسط یک سری  باز نمایی های ذهنی که بالبی آن را (الگو های فعال درونی) می نامد طرح ریزی می گردد. به عبارت دیگر سبک های دلبستگی افراد بر اساسی درون سازی بین شخصی در مورد قابل دسترس و پاسخگو بودن نگاره ی دلبستگی(مادر) و کارآمد و ارزشمند بودن خود شکل می‌گیرد (بالبی[1]، 1973).     خودکارآمدی به واسطه ی انگیزه ی درونی موجب می شود که فرد به طورخودانگیخته در محیط تلاش کند و به باورهای کارآمدی خود دست یابد. طبیعت همچون معلمی نامرئی فرد را به جنب و جوش وا می‫دارد تا ظرفیتهای مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشکار سازد. خودکارآمدی یا خوداثربخشی از لحاظ روان شناسی عبارت است از انتظارات متصور یک فرد در موفقیت در یک کار یا رسیدن به یک نتیجه خوب از طریق فعالیتهای فردی. بنابراین خودکارآمدی یک فرآیند ذهنی است که شامل شناسایی هدف، برآورد تلاش و تواناییهای لازم برای رسیدن به آن اهداف و پیشبینی نتبجه آن می باشد. افراد دارای خودکارآمدی بالا به تواناییهای خود باور دارند و برای رسیدن به هدف خود پافشاری می کنند و تسلیم نمی‫شوند (اوانس و کلارک[2]، 2011)   از طرفی امید به زندگی و اهمیت و جایگاه آن، برای برخوردار بودن از زندگی خوب و شاد، امری انکارناپذیر است (کینگ و همکاران[3]،2006 ). برخی از مؤلفان، با توجه به یافته های موجود، اظهار کرده اند که وجود امید و احساس کردن آن در زندگی مانند کلیدی است که می تواند قفل و گره مشکلات زندگی را باز کند و باعث شود تا افراد کنش های مثبتی داشته باشند (فرانکل[4]،1963). به همین لحاظ اغلب زندگی همراه با امید را از عوامل مهم سلامت روان شناختی می دانند. بررسی رابطه بین امید به زندگی با سازه های دیگر روان شناسی مثبت، مثلاً هدفمند و معنادار بودن زندگی برای برخوردار بودن از زندگی شاد و توأم با سعادت مندی و سلامت روانی، در سال های اخیر مورد توجه فراوان پژوهشگران و صاحب نظران قرار گرفته است.  در سال های اخیر، اسنایدر که پیش گام مطالعه در مورد امید است، به آن به مثابه یک عامل کنترل خود می‫نگرد که به کمکش انسان می تواند از عزت نفس خود مراقبت کند. بنابراین پژوهشگران در بررسی الگو های فعال درونی بر روی سبک های دلبستگی تمرکز کرده‫اند . لذا نظر به اینکه تحقیقات قبلی در مورد رابطه بین سبک های دلبستگی با خودکارأمدی و امید به زندگی  نتایج ضد و نقیضی را گزارش نموده‫اند، این پژوهش می تواند نقش بسزائی در تنویر نتایج قبلی ایفا نماید. همچنین با توجه به اینکه بررسی همزمان رابطه متغیرهای سبک های دلبستگی، خودکارآمدی و امید به زندگی کمتر مورد توجه بوده نتایج پژوهش می تواند زمینه ساز تحقیقات بیشتر در این راستا باشد.تعداد صفحه :94قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید