دانلود پایان نامه ارشد: ررسی فقهی و حقوقی احکام فرد متعدی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات، فقه و فلسفه

گرایش :فقه و مبانی حقوق

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی احکام فرد متعدی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

 

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی احکام فرد متعدی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

احکام حریم خصوصی با توجه به ارتباط مستقیمی که با کرامت انسان دارد یکی از اساسی­ترین حقوق بشر امروز به شمار می­آید،   و از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.وجوب رعایت حریم خصوصی دیگران یکی از احکام مهم اسلام است. قرآن کریم در آیات متعدد نظیر: (27 و 28) سوره نور و (12) سوره حجرات، بر وجوب رعایت حریم خصوصی افراد تأکید کرده است. روایات پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز به پرهیز از نقض حریم خصوصی دیگران توصیه می­نماید.هرچند حریم خصوصی با این عنوان خاص در کتب فقهی مطرح نشده است ولی بسیاری از مصادیق آن مانند حق مالکیت، منع تجسّس، حق برخورداری از اصل برائت، حق غیرقابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصیت با تأکید بر نهی از سوء ظن، اشاعه فحشاء، سَبّ، هجو، قذف، نمیمه، و غیبت به طور صریح مورد حمایت قرار گرفته است. آیات (27 و 28) سوره نور نیز صریحاً یکی از عمده­ترین مصادیق حریم خصوصی یعنی مصونیت مسکن را به رسمیت شناخته است.در این رساله پس از بررسی مفاد واژه­های کلیدی و مبانی فقهی و حقوقی حریم خصوصی شامل آزادی، امنیت و کرامت انسانی، به بحث از حمایتهای شرعی و قانونی از مصادیق و حوزه­های حریم خصوصی در برابر تعدی پرداخته­ایم، همچنین بیان کرده­ایم که از منظر فقهی و حقوقی برای اشخاص متعدی چه مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. البته برخی از مصادیق تعدی مانند سوء ظن، نمیمه و غیبت منحصراً دارای مجازات اخروی هستند با آنکه از نظر تعدی به حریم حیثیتی، گناه بزرگی به شمار می­آیند.بطور کلی از نظر شرع، وارد شدن به حریم خصوصی افراد، مصداق بارز ظلم و حرام است. قرآن کریم نیز در آیات (104) و (190) سوره بقره و (87) سوره مائده، دفاع در برابر متجاوز را واجب می­داند. از این رو بخشی از مباحث پایان نامه را به بیان راهکارهای شرعی و قانونی برای برخورد با فرد متعدی اختصاص داده­ایم.واژ­گان کلیدی: احکام، تعدی، حریم خصوصی، مجازات. فهرست مطالبفصل اول: کلیات... 1مقدمه. 21- تعریف و تبیین مسأله: 32- سؤالات تحقیق: 43- سابقه و پیشینه تحقیق: 44- ضرورت انجام پژوهش: 45- فرضیه‌های تحقیق: 56- هدف‌ها و کاربردهای انجام این تحقیق: 57- بیان روش تحقیق و چارچوب پژوهش: 6کلیات... 7مبحث اول: مفاهیم. 7گفتار اول: حکم. 7معنای لغوی: 7معنای اصطلاحی: 7تعریف لغوی حکم: 8تعریف اصطلاحی حکم: 8گفتار دوم: تعدی.. 10معنای لغوی: 10تعریف اصطلاحی: 10گفتار سوم: حریم. 12معنای لغوی حریم: 12تعریف اصطلاحی حریم: 13گفتار چهارم: حریم خصوصی.. 14گفتار پنجم: شخص حقیقی.. 15گفتار ششم: اذن. 16معنای اصطلاحی اذن. 17تفاوت اذن و رضایت: 18تفاوت اذن و اجازه: 19گفتار هفتم: حق.. 19معنای لغوی: 19تعریف اصطلاحی حق: 20مبحث دوم: مبانی.. 22گفتار اول: آزادی.. 22الف) مفهوم آزادی: 22ب) آزادی در اسلام: 23تعریف و مفهوم آزادی تن: 24ج) حمایت از آزادی در اسناد بین المللی: 25د) حمایت از آزادی در قانون اساسی: 26حدود آزادی تن: 27گفتار دوم:  امنیت... 27الف) مفهوم امنیت: 29ب) امنیت در اسلام: 29ج) امنیت در قانون اساسی: 311- امنیت حیثیت: 312- امنیت جان: 313- امنیت مال: 324- امنیت مسکن: 33د) امنیت و اصول قضایی: 35گفتار سوم:  شأن و کرامت انسانی.. 36الف) انواع کرامات الهی: 371- خلقت انسان: 372- داشتن روحی خدایی: 373- مسخّر قرار دادن موجودات دیگر برای انسان: 38 4- فراهم کردن اسباب هدایت انسان: 385- برتری دادن انسان بر سایر مخلوقات... 38ب) کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن: 39ج) کرامت انسانی در اسناد بین المللی: 40فصل دوم: حوزه­های حریم خصوصی و حمایتهای شرعی و قانونی از حریم خصوصی در برابر تعدّی.. 42مبحث اوّل: حوزه‌های حریم خصوصی.. 43گفتار اوّل: حریم منزل و خلوت افراد: 43الف) مبانی فقهی و شرعی حرمت مسکن افراد: 431- آیات... 442- روایات: 463- قاعده فقهی لاضرر: 49ب) حمایت از مسکن در قوانین ایران. 501) قانون اساسی: 502) قانون مجازات اسلامی: 503) قانون آئین دادرسی کیفری: 51ج) حمایت از مسکن در اسناد بین المللی و فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی: 521) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: 522) اعلامیه جهانی حقوق بشر. 523) حمایت از مسکن در فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی.. 52گفتار دوّم: حریم خصوصی اموال. 53الف) تعریف مال: 531) تعریف مال در اصطلاح فقهی و حقوقی: 54ب) حرمت مال در آیات قرآن: 56خلاصه بحث‌ها: 59ج) حرمت مال در روایات: 611- قاعده فقهی تسلیط: 632- قاعده فقهی احترام مال مسلمان: 64د) حمایت از مال در قوانین ایران. 641- قانون مدنی: 652- قانون اساسی: 65ه‍‌) حمایت از مال در اعلامیه جهانی حقوق بشر. 65و‍‌) حمایت از مال در فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) 65 گفتار سوّم: حریم و امنیت جان: 66الف) آیات... 66ب) حمایت از جان در قوانین ایران و اسناد بین المللی: 661- قانون اساسی: 662- اعلامیه جهانی حقوق بشر: 673- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: 674- قانون مسئولیت مدنی: 67گفتار چهارم: حمایت از حریم حیثیتی اشخاص..... 68الف: ممنوعیت تجسّس و تحسّس و تفتیش: 681- آیات: 682- روایات: 69ب) مموعیت سوء ظن: 711) آیات... 712) روایات: 71ج) ممنوعیت نمیمه و غیبت: 741- آیات: 742- روایات: 74د) ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر: 751- روایات: 76ه‍‌) ممنوعیت سَبّ و هجو و قذف: 771- معنای لغوی سَبّ: 772- معنای فقهی سبّ: 783- معنای لغوی هجو: 784- معنای فقهی هجو: 795- مستندات فقهی سَبّ: 801-5) آیات: 802-5) روایات: 813-5) اجماع: 824-5) عقل: 826- مستندات فقهی هجو: 821-6) آیات: 822-6) روایات: 833-6) اجماع: 844-6) عقل: 84گفتار پنجم: مصونیت مکاتبات، مخابرات و ارتباطات خصوصی افراد: 84الف) حمایت از مکاتبات افراد در روایات: 84ب) حمایت از مکاتبات و مراسلات افراد در قوانین ایران: 851) قانون اساسی: 852) قانون مجازات اسلامی: 863- قانون آئین دادرسی کیفری: 874- قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران: 87ج) حمایت از مکاتبات و ارتباطات افراد در مقررات بین المللی و فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی: 881) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: 882) اعلامیه جهانی حقوق بشر: 883) فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی: 88گفتار ششم: مصونیت اندیشه و بیان. 89الف) اهمیت تعقل، اندیشه و خردورزی در کتاب و سنت: 89ب) تقابل بین رعایت حریم خصوصی و آزادی بیان: 911- آزادی بیان در قرآن: 91دامنه وُسعت اِعمال حق آزادی بیان: 922- مرزها و محدوده‌های آزادی بیان: 921-2) مخالفت با اسلام: 932-2) مخالفت با مصالح مسلمین و جامعه اسلامی: 933-2) نشر و تبلیغ ادیان غیر اسلامی و افکار و عقاید ضالّه: 944-2) مخالفت با اخلاق و عفت عمومی: 94گفتار هفتم: مصون بودن شغل افراد از تعرض..... 95الف) محدوده‌های آزادی شغل: 96ب) حمایت از شغل افراد در قانون اساسی: 98گفتار هشتم: نقض حریم خصوصی بوسیله تکنولوژی و ابزار جدید. 98مبحث دوّم: استثنائات وارد شدن به حریم خصوصی افراد 101گفتار اوّل: استثنائات وارد بر اصل مصونیت مسکن.. 101گفتار دوّم: تحقیق و تفحّص در امر ازدواج.. 102دلیل جواز: 102گفتار سوّم: تفحّص و مراقبت از کودک، نوجوان و جوان. 103دلیل جواز: 103گفتار چهارم: تفحّص از احوال محرومان جامعه: 104دلیل جواز: 104گفتار پنجم: نقیب و عریف.... 105گفتار ششّم: نظارت بر اعمال کارگزاران. 106دلیل جواز نظارت در اعمال کارگزاران: 107الف) قدرت عامل فساد و انحراف: 107ب) امر به معروف و نهی از منکر: 107فصل سوم: حکم تعدی و راهکارهای فقهی و حقوقی برای برخورد با فرد متعدی.. 109مبحث اوّل: حکم تعدّی به حریم خصوصی اشخاص.... 110گفتار اوّل: دلیل حرمت... 110الف) دلیل عام: 1101) دلیل عقلی: 1101-1) ظلم بودن ورود به حریم خصوصی افراد. 1102-1) اصل عدم ولایت: 111ب) دلیل خاص (دلیل نقلی): 1141- ظلم بودن ورود به حریم خصوصی افراد از نظر شرع: 1142- حرمت مؤمن در قرآن و سنّت: 114گفتار دوّم: دفاع در مقابل تجاوز به حریم خصوصی افراد. 117الف) معنای لغوی دفاع مشروع: 117ب) تعریف اصطلاحی دفاع مشروع: 115ج) دفاع مشروع در اسلام: 118د) بحث در وجوب دفاع مشروع و فرق آن با اقسام دفاع: 121ه‍‌) موضوع دفاع مشروع در فقه اسلامی: 124و) گستره قلمرو دفاع مشروع: 1241- دفاع فردی (دفاع از نفس): 1241-1. آیات: 1251-1-1. آیه اعتداء: 1252-1-1. مفردات آیه اعتداء: 1253-1-1. تفسیر عمومی آیه‌ی اعتداء: 1284-1-1. تفسیر اختصاصی آیه اعتداء: 1291-1-2. آیه معاقبه: 1311-1-3. آیه جزا سیّئه: 1322-1-3. مفردات آیه: 1333-1-3. تفسیر عمومی آیه: 1344-1-3. تفسیر اختصاصی: 1351-2) روایات.. 1361-1-2. روایات مربوط به دفاع از نفس: 1362-1-2. روایات مربوط به دفاع از مال: 1373-1-2. روایات مربوط به دفاع از عرض: 1384-1-2. روایات در باب دفاع از مسکن: 139دفاع از غیر: 1401-2. دفاع از نفس غیر: 1402-2. دفاع از مال غیر: 1411-3. عقل: 1411-4. اجماع: 1421-3-1-2. دفاع از عرض و ناموس و مال در قانون مجازات اسلامی: 1422- دفاع اجتماعی اسلام: 1421-2. معنای لغوی معروف و منکر: 1432-2. مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر: 1441-2-2. مراتب تذکاری.. 1441-1-2-2. انکار قلبی: 1452-1-2-2. انکار زبانی: 1452-2-2. مرتبه عملی (انکار به ید) 1453) دفاع از کیان اسلام: 146گفتار سوّم: تعدّی به مال دیگران: 147الف) ضمان مدنی: قاعده ضمان ید. 1471- مستندات قاعده: 1481-1. بنای عقلاء: 1482-1. سیره 1483-1. حدیث علی الید: 1484-1. بیان مفاد حدیث: 148ب) قاعده اتلاف: 1496-1. موارد تطبیق قاعده اتلاف: 150ج) قاعده تسلیط: 150گفتار چهارم: فرق عرض و ناموس.... 151الف) قتل در فراش به عنوان یکی از مصادیق دفاع از ناموس: 151ب) فقه و قتل در فراش: 152ج) روایات و قتل در فراش: 1541- فلسفه حکم موضوع ماده 630 در فقه اسلامی: 1561-1. تحریک و تهییج روحی (اختلاف در قوه اراده و در نتیجه مخدوش شدن عنصر معنوی جرم) 1572- 1. اجرای حدّ الهی: 1583- 1. دفاع مشروع: 159گفتار پنجم: چرا دفاع در برابر قوای انتظامی، دفاع مشروع نیست؟. 161الف) موضوع تجاوز: 161ب) ضرورت اثبات دفاع مشروع: 162ج) دلایل ضرورت اثبات دفاع مشروع: 162د) طریق اثبات دفاع مشروع: 1631- مستندات قانونی دفاع مشروع: 1641-1. قانون اساسی: 1642-1. قانون مجازات اسلامی: 1653-1. ماده 92 قانون تعزیرات: 1664-1.ماده 93 قانون تعزیرات: 1665-1. قانون مدنی: 167گفتار ششم:  ضمانت اجرای تعدی به حقوق حیثیتی اشخاص: 167الف) معنای لغوی و اصطلاحی تعزیر: 1681- نظریه مشروعیت تعزیر مالی در فقه امامیه: 1692- تعریر مالی کیفر خصوصی نسبت به آلام و دردهای جسمی.. 1703- تعزیر مالی کیفر خصوصی نسبت به لطمه زدن به عرض: 1704- تعزیر مالی کیفر خصوصی نسبت به ایراد خسارت معنوی به وسیله سَبّ: 1715- امکان تبدیل تعزیر به روش جبران مالی خسارت معنوی: 173نتیجه‌گیری.. 175پیشنهادها 177فهرست منابع.. 180الف) منابع عربی.. 181ب) منابع فارسی.. 189ج) مقالات... 193د) پایان نامه ­ها 193  فصل اول:کلیات مقدمهتوجه به حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مصادیق حقوق بشر به شمار می‌آید، این مهم نشأت گرفته از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزشهایی است که حقوق بشر برای انواع آزادی‌ها قائل است. حریم خصوصی امروزه به یکی از کانونی‌ترین مباحث در جامعه اطلاعاتی و یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق بشر در عصر جدید تبدیل شده است. حریم خصوصی از جمله حقوقی است که انسان‌ها به دلیل نیازهای شخصی از یک طرف به آن وابسته‌اند و از طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلّف‌اند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند. زندگی و ادامه حیات انسان دارای دو بُعد است: بعد فردی و بعد اجتماعی و به عبارت دیگر: زندگی خصوصی و عمومی. هر کدام برای خود آداب و مقررات ویژه‌ای دارند ولی چون انسان ناچار است با هم‌نوعان خود زندگی کند؛ لازمه زندگی جمعی و عمومی این است که انسان به ناچار باید قید و بندهای زیادی را از نظر وضع لباس و طرز رفت و آمد و برخورد با دیگران را تحمل کند، اما تحمل شبانه‌روزی این وضع مشکل و طاقت‌فرسا و خسته‌کننده است لذا انسان می‌خواهد قسمتی از شبانه‌روز را آزاد از قید و بند زندگی جمعی و عمومی بوده و با خانواده و فرزندان خود باشد و با آنان به گفتگو بنشیند و در آرامش کامل استراحت کند. انسان‌ها بنا بر فطرت خود، قلمروهایی را محدوده خصوصی خویش می‌دانند و در آن پناه می‌گیرند، در این پناهگاه امن خصوصی است که زندگی و حیات برای آنان میسور می‌شود و «انسانیت» معنا و مفهوم می‌یابد، شخصیت، آبرو، ناموس، خانه و محل کار و اموال از آن جمله‌اند. ورود خودسرانه و بی‌ضابطه در این قلعه مقدس در حکم کشتن افراد و فرو ریختن دیوار انسانیت آنان است. اسلام که زیربنای هر نوع تربیت و سازندگی را «انسان» می‌داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک‌بینی فراوان پاس می‌دارد.

1- تعریف و تبیین مسأله:

حق حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر است که وی را در مقابل تعرضات دیگران به زندگی خصوصی‌اش و نیز مداخلات ناروای دولت‌ها مورد حمایت قرار می‌دهد، این حق که ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با حفظ کرامت، حیثیت، شخصیت، توسعه و ارتباطات شخصی، خودمختاری و استقلال فردی دیگر ارزش‌های مهم بشری دارد، امروزه جایگاه ویژه‌ای در مباحثات حقوقی و سیاسی دنیا دارد بطوری که همواره به عنوان یکی از نمودهای دموکراسی و حقوق بشر در عصر حاضر مطرح بوده و هست. جایگاه حریم خصوصی در حقوق کیفری که برگرفته از فقه اسلامی می‌باشد با توجه به ماهیت مداخله‌گرایانه حقوق کیفری از دو منظر قابل بررسی است: یکی از این منظر که می‌تواند توسط حقوق کیفری و ابزارهای آن مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد یعنی قانونگذار کیفری می‌تواند با جرم‌انگاری رفتارهای ناقض حق حریم خصوصی و نیز اقدامات قضایی به مقابله با کسانی بپردازد که زندگی خصوصی و خلوت شهروندان را مورد تعرض قرار می‌دهند و از منظری دیگر حق حریم خصوصی ممکن است توسط حقوق کیفری و ابزارهای وابسته به آن مورد تهدید و تعرض واقع شود یعنی قانونگذار کیفری ممکن است در قلمرو خلوت و حریم خصوصی شهروندان اقدام به مداخله، ایجاد محدودیت و جرم‌انگاری در برابر اختیار و انتخاب آنها نماید یا ممکن است این حریم توسط مقامات کیفری و امنیتی در راستای کشف و تحقیق جرائم مورد نقض و تعرض قرار گیرد یا حتی ممکن است پیشگیری از وقوع جرم یا فقط نظم اجتماعی، اخلاقی، بهداشتی و سیاسی، موجبات دخالت در خلوت و زندگی خصوصی شهروندان را فراهم نماید. تعداد صفحه : 210قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید