دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی : نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان :  نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده  : علوم انسانی

گروه  : علوم ارتباطات

عنوان پایان نامه :

نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین شهروندان تهرانی

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر فیروز دیندار فرکوش

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر نادر صادقی لواسانی

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبچکیده 1فصل اول: کلیات پژوهش... 21-1 مقدمه. 31-2 بیان مسئله. 41-3 اهمیت مساله. 61-4 اهداف پژوهش... 91-5 سوالات تحقیق.. 9فصل دوم: 102-1- تاریخچه تحقیق . 112-1-1 مشارکت اجتماعی ایرانیان در بعد از انقلاب اسلامی.. 132-1-2 - کمیته امداد خمینی و مشارکت... 152-1-3- برنامه توسعه مشارکت های مردمی.. 162-2- پیشینه تحقیق.. 192-2-1- پیشینه داخلی.. 192-2-2- پیشینه خارجی.. 222-3 – مفاهیم 252-3-1- مشارکت... 252-3-1-1 انواع مشارکت... 262-3-1-2 - بعدهای مشارکت... 272-4 - دیدگاه های نظری درباره مشارکت... 292-4-1- دیدگاه جامعه شناختی مشارکت... 292-4-1-1- رویکرد کارکرد گرایی.. 292-4-1-2- رویکرد تضاد: 322-4-1-3- رویکرد کنش متقابل نمادین.. 332-4-2- رسانه ها و جلب مشارکت عمومی.. 342-4-3- ارتباطات مشارکتی.. 392-4-3-1- پائولو فریزه : الگوی بصیرت و محاوره 402-4-3-2- نظریه برجسته سازی.. 412-4-3-3- نظریه کاشت 452-4-3-4- یورگن هابرماس... 462-4-4- رویکردهای جریان چند مرحله ای.. 492-4-4-1- تئوری اشاعه و نوآوری 562-4-4-1-1- دانیل لرنر. 602-4-4-1-2- راجرز. 622-4-4-1-3- مایرون وینر. 682-4-5- رویکرد استفاده و خشنودی.. 702-4-5-1- نظریه استفاده و رضامندی  742-4-5-2- الگوی استفاده و تاثیر. 752-4-5-3- نظریه مصرف ارتباط جمعی در مدل وینداهال : 762-4-6- گابریل آلموند. 802-5- چارچوب نظری 822-6- مدل تحقیق 842-7- فرضیات تحقیق 84فصل سوم. 853-1- روش پژوهش 863-2- جامعه آماری پژوهش 863-3- واحد مشاهده و سطح تحلیل 863-4- حجم نمونه. 863-4- شیوه نمونه گیری.. 873-5- ابزار گردآوری 873-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 883-7- روش های تجزیه وتحلیل.. 883-8- اعتبارو روایی ابزار گردآوری 883-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش     89فصل چهارم 914-1- مقدمه. 924-2- یافته های توصیفی.. 924-2-1- جنسیت... 924-2-2- سن.. 934-2-3- تحصیلات... 944-2-4- میزان اعتماد به رسانه. 954-2-5- نوع برنامه رسانه ها 964-2-6- زمان پخش برنامه رسانه ها 974-2-7- میزان استفاده از رسانه ها 984-2-8- میزان استفاده از تلویزیون. 994-2-9- میزان استفاده از رادیو 1004-2-10- میزان استفاده از اینترنت 1014-2-11- بررسی نرمال بودن متغیر وابسته 1024-3- یافته های توصیفی.. 1074-3-1-رابطه میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 1074-3-2- رابطه  زمان پخش برنامه از رسانه ها و مشارکت مردمی 1094-3-3- رابطه نوع برنامه رسانه ها  و مشارکت مردمی 1104-3-4- رابطه  اعتماد به برنامه رسانه ها  و مشارکت مردمی 1124-4- آزمون فرضیه ها 1134-4-1- یافته های تبیینی 1134-4-2- همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و متغیرهای مستقل.. 1134-4-3- رگرسیون چند متغیری به روشStepwise 1164-4-4- تحلیل رگرسیون 1164-4-5-تحلیل مسیر 1194-4-6-مدل تحلیلی.. 124فصل پنجم 1255-1- مقدمه 1265-2- نتایج توصیفی مربوط به تحقیق 1265-3- نتایج  استنباطی مربوط به تحقیق 1265-4-بحث و نتیجه گیری 1275-5- محدودیات تحقیق.. 1295-5- پیشنهادات... 130فهرست جداولجدول 3-1- ضریب آلفا 89جدول 4-1- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت 92جدول 4-2- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب سن.. 93جدول 4-3 - جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب  تحصیلات... 94جدول 4-4- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به رسانه 95جدول 4-5- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب نوع برنامه رسانه ها 96جدول 4-6- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب زمان پخش برنامه رسانه ها 97جدول 4-7- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه ها 98جدول 4-8- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 99جدول 4-9- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 100جدول 4-10- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت 101جدول 4-11- جدول توزیع فراوانی و آماره های توصیفی مشارکت  مردمی و ابعاد آن 102جدول 4-12- آماره های توصیفی مربوط به بررسی نرمال بودن متغیر مشارکت مردمی 104جدول 4-13- آزمون سیمون-  کولموگورف 105جدول 4-14- جدول توافقی میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 107جدول 4-15- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 108جدول 4-16- جدول توافقی زمان پخش برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 109جدول 4-17- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر زمان پخش برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 109جدول 4-18- جدول توافقی نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 110جدول 4-19- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 111جدول 4-20- جدول توافقی اعتمادبه برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112جدول 4-21- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر اعتمادبه برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112جدول 4-22- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی ومیزان استفاده از رسانه 114جدول 4-23- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی ونوع برنامه رسانه 114جدول 4-24- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی وزمان پخش برنامه رسانه 115جدول 4-25- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و اعتمادبه برنامه رسانه 116جدول 4-26- مدل رگرسیون پیش بینی شد 117جدول 4-27- نتایج آزمون ANOVA 117جدول 4-28- ضرایب رگرسیونی مربوط به مدل های پیش بینی شده 118جدول 4-29- تحلیل مسیر مرحله اول 119جدول 4-30- تحلیل مسیر مرحله دوم. 120جدول 4-31- تحلیل مسیر مرحله سوم. 121جدول 4-32- تحلیل مسیر مرحله چهارم. 122جدول 4-33- محاسبه ضریب تاثیر متغیر میزان استفاده از رسانه برمیزان مشارکت مردمی 123جدول 4-34- محاسبه ضریب تاثیر اعتماد به رسانه بر میزان مشارکت مردمی 123جدول 4-35- محاسبه ضریب تاثیر متغیر نوع استفاده از رسانه برمیزان مشارکت مردمی 124جدول 4-36- محاسبه ضریب تاثیر متغیر زمان استفاده از رسانه بر میزان مشارکت مردمی 124فهرست نمودار نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب  جنسیت 93نمودار4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سن 94نمودار4-3- توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 95نمودار 4-4- توزیع پاسخگویان بر حسب  میزان اعتماد به رسانه 96نمودار4-5- توزیع پاسخگویان بر حسب  نوع برنامه رسانه 97نمودار4-6- توزیع پاسخگویان بر حسب  زمان پخش برنامه رسانه 98نمودار 4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه 99نمودار 4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 100نمودار4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 101نمودار 4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت 102نمودار 4-11- نمودارQ-Q 105نمودار4-12- نمودار Box plot 106نمودار 4-13- نمودار هیستو گرام 106نمودار 4-14- رابطه بین میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 108نمودار 4-15- رابطه بین زمان پخش برنامه از رسانه و مشارکت مردمی 110نمودار4-16- رابطه بین نوع برنامه و مشارکت مردمی 111نمودار4-17- رابطه بین میزان اعتماد به رسانه و مشارکت مردمی 113نمودار 4-18- تحلیل مسیر مرحله اول 120نمودار 4-19- تحلیل مسیر مرحله دوم 121نمودار 4-20- تحلیل مسیر مرحله سوم 122نمودار4-21- تحلیل مسیر مرحله چهارم 123نمودار 4-22- مدل علی تحقیق   124چکیده :امروزه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دنیای مدرن،حیات انسانی راتحت شعاع خود قرارداده و مشارکت اجتماعی یکی از الزام آورترین رویکردها در فرایند جوامع محلی و پایدار محسوب می‌شود.زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی (اینترنت، رادیو ، تلویزیون) بر مشارکت مردمی  درمیان حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی در استان تهران انجام گردیده است و چار چوب نظری آن بر مکتب نوسازی (لرنر) و هوشیار سازی پائولوو برجسته سازی استوار می باشد.این پژوهش به روش پیمایشی بوده و از پرسشنامه جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. نمونه آماری شامل 360 نفر از حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی استان تهران بوده که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی ، ضریب پیرسون ، ...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و طبق نتایج آمار توصیفی میزان مشارکت مردمی 107نفر (7/29 درصد) از حامیان درسطح پایین ، 184 نفر(1/51 درصد) درسطح متوسط و 69 نفر (2/19درصد ) درسطح بالایی قرار دارد.و به طور کلی میزان مشارکت مردمی درسطح متوسطی (1/51) است. بر اساس یافته های تحقیق ؛ بین  مشارکت مردمی  و میزان استفاده از رسانه ( 343/0=R )  ،بین نوع برنامه پخش شده از رسانه ( 399/0= R )، زمان پخش برنامه ها از رسانه ( 441/0 =R )، اعتماد به برنامه رسانه ها ( 522/0=R) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش میزان استفاده از رسانه ، اعتماد به برنامه رسانه ها و... میزان مشارکت مردمی افزایش می یابد واژه‌های کلیدی : مشارکت مردمی، میزان استفاده از رسانه، اعتماد، حامی ، رسانه های جمعی
  • مقدمه
 موضوع مشارکت [1]و چگونگی تحقیق آن گرچه ریشه در تاریخ دیرینه ملتها دارد و جوانب مختلف مسائل اقتصادی[2] ، اجتماعی[3] ، فرهنگی[4] و سیاسی[5] کشور ما در طول تاریخ بر اساس مشارکتهای مردم استوار بوده است ، لیکن این مفهوم امروز اهمیتی دو چندان پیدا کرده و همواره به عنوان یک ضرورت تاریخی ، در عرصه های گوناگون مورد بحث بسیاری از اندیشمندان و دست اندرکاران به ویژه در زمینه های مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است، به گونه ای که به نظر برخی از اندیشه گران ، محور اساسی توسعه بر مشارکت کلیه نیروها استوار است. با عنایت به این واقعیت که رشد ملی نه فقط به مدد منابع مادی ، بلکه بیشتر به یاری و مشارکت انسانها صورت می پذیرد و تصمیم های گروهی ، توجه به نیازهای محلی[6] و گروهی ، رودررویی مستقیم با مسائل و حل فوری آن نیز به مدد اندیشه و تفکر جمعی امکان پذیر است، به همین دلیل نیز ضرورت مشارکت هیچ گاه در طول تاریخ همانند امروز و آینده دارای اهمیت نبوده است. نخبگان هر قدر هم روشنفکر باشند ، باز به تنهایی قادر به ایجاد تمدنی جدید نیستند. هرچه هست و باید باشد به مدد مساعی جمعی ممکن است. ایجاد تمدن جدید مستلزم نیروی تفکر همه انسانهاست و این نیرو امروزه موجود و آماده کاراست. به قول تافلر (1364) ابداع و تخیل جمعی، محور کارها در آینده است (متین ، 44:1388).یکی از مهم ترین عواملی که به تداوم حیات بشر کمک کرده ، همکاری و مشارکت میان انسانهاست. از منظر جامعه شناسی[7] ، مشارکت به عنوان فرایند تعاملی چند سویه مطرح می شود، که مداخله و نظارت مردم و قابلیت سیاسی - اجتماعی نظام را در دستیابی به توسعه ، همراه با عدالت اجتماعی[8] در پی خواهد داشت . بنیادی ترین اندیشه زیر ساز مشارکت ، پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن هم فکری ، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی[9] در تمامی زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است . مشارکت در فراگرد توانمندسازی افراد جامعه  تأکید دارد (طوسی ،5:1370).مشارکت اجتماعی به عنوان کنش آگاهانه، داوطلبانه ، جمعی و کم و بیش سازمان یافته افراد و گروه ها در جهت اهداف، نیازهاو منافع جمعی (غفاری و نیازی ،18:1386). خود مستلزم وجود زمینه ها و متغیرهایی است.از جمله این متغیرها می توان ارزیابی از پاداش های مشارکتی ، اطمینان نسبت به نتایج ، مسئولیت پذیری ، سرمایه اجتماعی[10] ، ارزش های فرهنگی مناسب و ... یاد کرد.انسانها در زندگی اجتماعی خویش هنگامی در تمامی ابعاد وجودی خود رشد و تعالی می یابند که در انجام کارها  یا اجرای اعمالی که به آنها مربوط می شود، با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند  و این خود نیازمند وجود اعتقادات مشترکی است که در بین آنها وجود دارد. رسانه ها موجب می شوند شهروندان در جریان تغییرات سریع و دگرگونیهای اجتماعی در ابعاد خارجی و داخلی قرار گیرند، از آنجا که دایرۀ تنازعات بشری، در حد قابل توجهی، به دایرۀ رقابت و برخورد رسانه ها با یکدیگر تبدیل شده است، در چنین فضایی، رسانه ها به طور روزافزون، بر کمیت و کیفیت برنامه های خبری می افزایند. نقش رسانه ها در مواقع بحران ها، در افزایش آگاهی مردم در ایجاد زمینۀ مناسب برای مشارکت آنها در پیشبرد برنامه های سیاسی و اجتماعی تعیین کننده است. به عنوان مثال می توان به فضاسازی رسانه ها برای مشارکت احاد مردم در انتخابات گوناگون، حمایت از برنامه های توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور و مشارکت آنان در شرایط بحرانی مانند سیل، زلزله، خشکسالی، قطعی و... اشاره کرد. 
  • بیان مسأله
 امروزه وسایل ارتباط جمعی[11](رادیو،سینما، تلویزیون و مطبوعات و... ) با انتقال اطلاعات و دانشهای جدید و تبادل افکارو عقاید عمومی درراه پیشرفت و توسعه فرهنگ و تمدن بشری نقش اساسی بر عهده دارند، عصر ما عصر ماهواره‌‌‌ها و کامپیوترهاست عصر تسلط بشر بر زمان و مکان، زمین و جهان است. امروز همه چیز در شرف تغییر و تحول قرار دارد و این تغییر همه اقشار را در بر می‌گیرد چه در شهر و چه در روستا و در این راه نمی‌توان از نقش وسایل ارتباط جمعی در این تحولات چشم پوشید.اکنون دیگر بدون اطلاع از وقایع روزمره و بدون استفاده از وسایل ارتباط جمعی نمی‌توان زندگی کرد، زیرا انسان تنها به واسطه آن می‌تواند مراحل رشد و تکامل مادی و معنوی خویش را طی کند. بسیاری از محققان مربوط به مسایل توسعه کشورهای جهان سوم معتقدند که با استفاده صحیح از وسایل ارتباط جمعی می‌توان با فقر و بی سوادی به مبارزه برخاست و همچنین با آموزش فنون و روش های نوین در اشکال اطلاعات و آگاهی‌ها نقش مشارکت های اجتماعی در زمینه‌‌‌های گوناگون اعم ازصنعت، خدمات، کشاورزی، باغداری، دامداری و...... برجسته کرد.وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از نظام های فرعی جامعه، متاثر از نظام اجتماعی اند و موفقیتشان در جلب مشارکت مردم در چارچوب نظام حاکم بر این وسایل قابل ارزیابی است. رسانه ها قادرند در فضایی مردمی، در مجموعه ای از عوامل هماهنگ، در مشروعیت بخشیدن به نظام و ایجاد باور میان توده ها و حاکمیت و در نهایت ترغیب و تشویق مردم به مشارکت بیشتر در امور مؤثر واقع شوند مشارکت مردمی شرایط را برای فعالیت رسانه های جمعی در انجام وظایفشان آماده می کند و زمینه تسریع توسعه را فراهم می سازد. در رسانه های جمعی به خصوص  رسانه های تصویری و شنیداری ، برنامه‌هایی با هدف ترغیب مشارکت اجتماعی مردم ساخته می‌شود، توجّه به نوع و قالب برنامه و شیوۀ بهره‌مندی از آن برای بیان موضوع استفاده می شود . دامنه نفوذ و گسترش شبکه‌های رسانه های جمعی عامل تعیین‌کننده‌ای برای ترغیب مشارکت اجتماعی در سطح ملی و محلی است. همین ویژگی منحصر به فرد رسانه ها  با توجّه به تنوع و گونه‌گونی فرهنگی  در ساخت برنامه‌های مشارکتی نقش مؤثری دارند.امروزه مشارکت بعنوان امری اساسی جهت دخالت آگاهانه و واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش در تمامی عرصه های زندگی وارد گشته است.مشارکت اجتماعی یکی از الزام آورترین رویکردها در فرایند جوامع محلی و پایدار محسوب می‌شود.زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند اخبار مربوط به حوادث طبیعی و غیرطبیعی و هرآن چیزی که مربوط به انسان و محیط زیست اوست به طور همزمان به اطلاع همگان می رسد  . شکل گیری اتحاد و وفاق ملی و انسجام[12] اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم از مزایای دیگر مشارکت در جامعه به شمار  می روند.طرح اکرام ایتام ،با هدف رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی فرزندان محروم از نعمت پدراز سال ۱۳۷۸ آغاز گردید که تحت پوشش امداد امام (ره) طراحی و اجرا گردید که بی تردید ستون های استوار آن ایده های الهی و نو و حضور عملی مردم و وجدانهای آگاه و بیدار است .چنان که در اصل بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی مقرر گردیده دولت از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم حمایت[13] های مالی را برای یک یک افراد کشور تامین نماید. مشارکت مردم در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه خویش بنیادی ترین مسئله در تامین عدالت اجتماعی است (بایندر، ۱۳82: ۱۲۰).امروزه مشارکت به عنوان امری اساسی جهت دخالت آگاهانه و واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش در تمامی عرصه های زندگی وارد گشته است. کمیته امداد امام خمینی برای اجرای این رسالت مهم از رسانه های جمعی به عنوان پل ارتباطی بین نیازمندان و حامیان بهره می جویند و رسانه ها نیز در راستای اهداف این موسسه و ترویج همدلی و همیاری و آگاه سازی ملت از وضعیت نیازمندان باارائه پیام های تصویری و شنیداری  کمک های شایانی را انجام  می دهد. در این تحقیق درپی بررسی نقش رسانه های جمعی(رادیو ، تلویزیون ،اینترنت) در جلب مشارکت های  مردم (حامیان ) درکمک کردن و سرپرستی کودکان بی سرپرست ویا بدسرپرست ها ونوع حمایت حامی ها از آنها می باشد.کمیته امداد خمینی به عنوان رابط و واسط بین نیکو کاران و نیازمندان جامعه با رعایت اصول حفظ عزت نفس و کرامت محرومین و نیت خیر مردم را جهت مساعدت به افراد نیازمند عملی می سازد ، این سازمان به صورت کمی و کیفی و با فراهم آوردن زمینه های اجرایی لازم مطابق با امکانات بالقوه و بالفعل در سطح جامعه و در قالب طر حهای مختلف و متعدد ، در راستای مشارکت مردمی گام بر می دارد. از حیایی ترین اصول استقرار مشارکت مردمی نیروی انسانی به کار گرفته شده (حامیان ) است که لازم است دارای روحیه مشارکت جویانه ، انگیزه بالا و اشنایی کامل با برنامه های این سازمان  باشند تا بتواند در ارتباط و تعامل با مردم و هماهنگ با برنامه های عام المنفعه گام بردارند.تعداد صفحه : 148قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید