دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی 

گرایش : مالی

عنوان : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نراق

دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

(مطالعه موردی: موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو)

استاد راهنما:

دکتر علی عدل طباطبایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبموضوع                                                                                                                                    صفحهچکیده                                                                                                                            1فصل اول (کلیات پژوهش)مقدمه پژوهش                                                                                                           3بیان مساله اساسی پژوهش                                                                                             4اهمیت و ضرورت انجام پژوهش                                                                                     6جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش                                                                             7اهداف مشخص پژوهش                                                                                               8سوالات پژوهش                                                                                                         8فرضیه های پژوهش                                                                                                     9سازمان                                                                                                                    9ساختار سازمان                                                                                                          11عملکرد سازمانی                                                                                                        12مدیریت هزینه                                                                                                            12سود آوری                                                                                                                13مدیریت تخصیص منابع                                                                                                            13ارزیابی عملکرد                                                                                                          14فصل دوم (ادبیات و پیشینه پژوهش)پیشگفتار                                                                                                                  17تعریف هزینه                                                                                                                         19چه اقلامی باید در هزینه ها منظور شوند                                                                            20چگونه باید هزینه های را اندازه گیری کرد؟                                                                                    20شناخت هزینه                                                                                                                        21انواع هزینه                                                                                                                23هزینه های ثابت                                                                                                          23هزینه های متغیر                                                                                                         23هزینه های نمیه متغیر                                                                                                   24رفتار هزینه                                                                                                               24چسبندگی هزینه                                                                                                         25بررسی ادبیات موضوع                                                                                                 27پرتفولیو                                                                                                                   27بررسی شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی و نوین)                                                               29شاخص های غیر مالی                                                                                                  30شاخص های مالی                                                                                                       32معیارهای مالی سنتی                                                                                                    33بازده سرمایه گذاری                                                                                                    33سوده باقیمانده                                                                                                           34بازده فروش                                                                                                              35سود هر سهم                                                                                                             35قیمت به عایدی هر سهم                                                                                               36معیارهای ارزیابی شرکت                                                                                               37معیار اول – سود                                                                                                        37معیار دوم – سود هر سهم                                                                                                            39معیار سوم – رشد سود                                                                                                   39معیار چهارم- نرخ بازده سرمایه گذاری                                                                               40بررسی مدلهای حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس                                        41مدل نسبت سود عملیاتی                                                                                                 43پیشینه تحقیق                                                                                                               46پیشینه تحقیقات داخلی                                                                                                   46پیشینه تحقیقات خارجی                                                                                                  50فصل سوم (روش اجرای پژوهش)مقدمه                                                                                                                      55روش پژوهش                                                                                                            55جامعه مطالعاتی پژوهش                                                                                                55دوره های مالی مورد آزمون                                                                                           56تبیین مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها                                                                   57متغیرهای وابسته                                                                                                         58متغیرهای مستقل                                                                                                        58متغیرهای کنترلی                                                                                                        60روشهای جمع آوری و منابع داده های پژوهش                                                                     60روش تجزیه و تحلیل داده های                                                                                        61تحلیل همبستگی                                                                                                         61ضریب همبستگی                                                                                                        62فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)مقدمه                                                                                                                      65شاخص های توصیفی متغیرها                                                                                        65تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق                                                                                    67بررسی فرض نرمال بودن متغیرها                                                                                                68تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرضیه اول                                                                       69فرضیه اول                                                                                                                69آزمون فرضیه دوم                                                                                                       71آزمون فرضیه سوم                                                                                                      73آزمون فرضیه چهارم                                                                                                    77فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)مقدمه                                                                                                                      80بحث و بررسی پژوهش                                                                                                            82بررسی و تبیین نتایج فرضیات پژوهش                                                                              83بررسی فرضیه اول                                                                                                      83آزمون فرضیه دوم                                                                                                       84آزمون فرضیه سوم                                                                                                      84آزمون فرضیه چهارم                                                                                                    85پیشنهادات                                                                                                                86پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                                        87منابع فارسی                                                                                                              88منابع لاتین                                                                                                                90چکیده:در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدید که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد، در راستای بهبود عملکرد مدنظر می باشند.این پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو مورد بررسی قرار می دهد.روش تحقیق بر مبنای هدف توصیفی می باشد و همچنین بر مبنای روش و ماهیت جزء پژوهشات همبستگی می باشد. فرضیه هایی در این مورد تدوین شدند و سپس با استفاده از تحلیل همبستگی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است برای بررسی همبستگی بین متغیرها از روش رگرسیون استفاده شده است. و با استفاده از آزمون کلمو گروف-اسمیرنوف و آزمون دوربین واتسون فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیات پذیرفته می شود، یعنی رابطه معناداری بین حذف اقلام بابت ارزش افزوده، بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها و کاهش هزینه های غیر ثابت با عملکرد مالی موسسه  و بین تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی با عملکرد مالی موسسه وجود دارد. مقدمه پژوهش:فعالیت هر موسسه ای شامل انجام مجموعه ای از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به خود هستند. هر شرکتی می تواند بنابر موقعیت و شرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجرایی کردن آن، هزینه های خود را کنترل کرده و کاهش دهد. توجه به هزینه های متعدد سازمان ها یا به عبارت دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری است که بسیار مورد توجه مدیران سازمان ها بوده و در این رهگذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز می پردازند. (مهندس سید موسی میر قربانی گنجی)در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه در بخش های اداری، کشاورزی، صنعت و ... حائز اهمیت می باشد. کاهش هزینه به تنهایی نمی تواند هدف اصلی باشد. بلکه موضوعی است که به همه مرتبط می شود و باید آن را در تمامی موسسات سرلوحه امور قرار داد. آگاهی از هزینه ها باید از طریق تماس مدیریت و کارکنان در تمامی سازمان ها، تلاش های مکرر و دائمی در کارگاه ها، دفترهای کار، و تمامی امور صورت گیرد تا ضایعات را کاهش داده و کمترین تاخیر را داشته باشیم. (امین رامش و احمد شیخ زاده)در گذر تاریخ تمدن بشری، جهانی سازی در جامعه فرا صنعتی[1] به رغم مقاومت ملتها پیش می راند و اندیشه های تولید جهانی و ورود به عرصه های جدید با هزینه هایی به مراتب کمتر و کیفیتی عالی را در ظاهر نوید می دهد.تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که به صورت دائم در حال تغییر است، ضرورت واکنشهای مناسب سازمانها و شرکتهای تولیدی-صنعتی را دو چندان کرده، بر انعطاف پذیری آنها با محیط نامطمئن خارجی پای می فشارد به واقع پیشرفتهای تکنولوژیک و بهره مندی از تکنولوژی اطلاعات، تعدد بازارهای بین المللی، ظهور قدرتهای اقتصادی جدید، ادغام گسترده و فرا ملیتی، توجه بیش از پیش به محیط زیست، تقویت مناطق آزاد بین المللی موجب گشته سازمانها و شرکتهای منطقه ای و بین المللی ناخواسته سیر قهقرایی[2] پیش گیرند چرا که آنها زیادی مزیتهای رقابتی خود را از دست داده و نتوانسته اند به درکی کامل و همه جانبه از محیط پیرامون خویش دست یابند.در اینجا باید پرسید که سازمانها و شرکتها چگونه بایستی به درک تغییرات محیطی بپردازند و با انعطاف پذیری مناسب، خود را با شرایط محیط جهانی وفق داده و بازارهای جهانی را هدف توانمندیهای بالقوه خود قرار دهند؟ به بیان دیگر سازمانها و شرکتها چه استراتژی های رقابتی را برای ورود به بازارهای بین المللی اتخاذ می کنند؟بیان مسأله اساسی پژوهش:شناوری لحظه ای فعالیت های در نهاد های پولی و حسابرسی و مالی نظیر موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در قالب نوع برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته باشد. (Molinero ,2005 Cinca).موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات حسابداری و حسابرسی، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسکهای غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال درآمد ها و هزینه ها حسابداری و حسابرسی توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد نماید. (Murray ,2010)مدیریت هزینه ها در قالب مدیریت هزینه ها و درآمد ها حسابداری و حسابرسی از غامض ترین شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه ها و درآمد ها و بررسی میزان تأثیر گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های حسابداری و حسابرسی همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است. (Coffman ,2009)در موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی، هزینه برای گزارش دهی در یک دوره بلند مدت به 2 طبقه عمده گروه بندی می نمایند:الف – هزینه های ثابت: این هزینه ها شامل مخارج و حقوق نیروی انسانی، بدهی های شرکتی و اقساط، هزینه های دفتری، هزینه های ثابت ماهیانه نظیر اجاره، شارژ، حسابرسی و مالیات و... در یک دوره بلند مدت می باشد.ب – هزینه های غیر ثابت: که به آن سایر هزینه ها هم گفته می شود این هزینه ها شامل هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های بروز حوادث، هزینه های توسعه فعالیت های مقطعی سپرده ضمانتنامه ها، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، پیش پرداخت بابت معاملات، بدهی های متفرقه و حسابرسی فروخته شده وجوه مازاد اداره شده می باشد. (Chen& Strange ,2010)مدیریت هزینه ها امروزه یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی شرکت ها در بازار رقابتی می باشد. چرا که بواسطه مدیریت هزینه ها، نه تنها به صورت علمی میتوان به تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیت های مثمر پرداخت، بلکه بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمدزا برای شرکت میتوان دست یافت. در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد در راستای بهبود عملکرد مد نظر می باشند. (mark,2012)بررسی تأثیر هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی به لحاظ سود آوری مورد توجه است.(لوین 2011)[3] نشان داده است که عدم توازن در رعایت هزینه ها در قبال درآمدها توانسته در بلند مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید.با افزایش سطح هزینه ها بدور از صرف آنها در بخش درآمد ها، موسسات و شرکت های مالی با رکود و عدم توان پرداخت سود تسهیلات روبرو شده و نمی توانند به برنامه های توسعه دست یابند، همچنین با صرف بالای هزینه ها شرکت در بخش درآمدها بیش از حد توازن معقول، میزان تعهدات حسابداری و حسابرسی بالا رفته و دیگر قادر به پاسخ گویی به مشتریان جدید و یا طرح های سود آور نبوده و عواملی نظیر ریسک بالایی تسهیلات، عدم دریافت به موقع مطالبات، کاهش ارزش زمانی پول و .. میتواند برای موسسات و شرکت های مالی مشکل ساز گردد. (Esther ,2006)مدل (فرو 2003)[4] در رابطه با تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی سازمان.
کارایی و اثر بخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادیبهینه سازی هزینه های غیر ثابتبهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدهااقلامی هزینه فاقد ارزش افزوده
عملکرد حسابرسی و مالی سازمان
با عنایت به مبحث هزینه ها و درآمدها حسابداری و حسابرسی و بررسی اجزاء آن، این پژوهش سعی داشته به بررسی تأثیر اجزای هزینه ها و درآمدها موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی خصوصی بر عملکرد آنها مطالعه موردی شرکت تدوینکو بپردازد. سوالی که در ابتدای این پژوهش می تواند مد نظر قرار داشته باشد این است که شکاف بین هزینه ها و درآمدها شرکت تدوینکو به چه میزان بوده و هر یک از اجزاء هزینه ها و یا درآمدها چه تأثیری بر روی عملکرد این موسسه حسابداری می تواند داشته باشد.اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:شناسایی زمینه های موفقیت و یا افت عملکرد و ایجاد ورشکستگی در نهاد های حساس از منظر تأثیرپذیری از عمده عوامل درونی قابل کنترل و بیرونی غیر قابل کنترل نظیر سیستم های حسابداری و حسابرسی از جمله رهیافت های مدیران به منظور غلبه بر نقاط ضعف و ایجاد زمینه رشد و توسعه قلمداد شده است. (Ejngton 2009)موضوعیت موفقیت و سود آوری برای موسساتی که دارای طیف وسیعی از مشتریان و هزینه می باشند از اولویت های فعالیت و تصمیم گیری سازمانی بحساب است.به همین منظور، نقش بی بدیل اتکا به روش های موثر به منظور حصول اطمینان از سود ده بودن فعالیت ها همواره مورد تاکید قرار گرفته است. از روش های موثر و قابل کنترل در هر زمان، تدوین برنامه ها و دستور العمل های مدیریتی به منظور ایجاد جو مطلوب منطبق با هزینه ها حسابداری و حسابرسی از جمله سپرده گذاری ها و..در اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های پروژه ها و طرح ها و ابزارهای مدیریتی به منظور ایجاد جو ملایم سرمایه گذاری در شرکت در بخش درآمدها در ایجاد موازنه هزینه ها و درآمدها جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و به حداکثر رساندن سود دهی بوده است. (Manson ,2012)در برنامه ریزی برای بهینه سازی هزینه ها و درآمد ها، باید به این نکته توجه داشته که ممکن است بازپرداخت اقساط وام، مالیات سالانه، حقوق پرسنلی و سایر هزینه های گرفته شده را دقیقا در موعد مقرر و به مقدار تعیین شده انجام ندهند. این عدم قطعیت ممکن است مشکلات زیادی را در برنامه ریزی هزینه ها و درآمدها به وجود بیاورد. عدم در نظر گرفتن آن، یعنی خوشبینانه نگاه کردن به مسأله، باعث خواهد شد که جواب های بهینه بدست آمده در دنیای واقعی غیر موجه گردند. نگرش بدبینانه به مسأله نیز باعث از دست دادن فرصت های بسیاری می شود.نسبت درآمدها به هزینه ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت هزینه ها و درآمد ها شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد. برای محاسبه نسبت درآمد ها به هزینه ها، باید میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به طور جداگانه، مانده هزینه های جاری و ثابت و پرداخت های ثابت مالی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور مشخص شود. به این ترتیب، برای تعیین هزینه ها شرکت ها، کل پرداختهای سالانه و ماهانه و پرداخت های پیش بینی نشده و فورس ماژور پس از کسر، هزینه های قانونی را باید مشخص کرد و برای تعیین درآمدها، میزان کل درآمد های حاصل از فعالیت های شرکت، سود فعالیت ها را محاسبه کرد.جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش:با توجه به بررسی های صورت گرفته، مشخص شده است که تاکنون به صورت تخصصی، پژوهشات متمرکزی روی بحث بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت  در کشور صورت نگرفته و یا بررسی ها به صورت جسته و گریخته و با تکیه بر اشاراتی به موضوع پژوهش به صورت صرف بوده است. این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی از موضوع بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت مطالعه موردی شرکت تدوینکو پردازد.تعداد صفحه :103قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.