دانلود پایان نامه ارشد : روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی واقتصاد

عنوان : روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)

دانشگاه امام صادق

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی واقتصاد

روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان

(رویکرد سیستم دینامیک)

استاد راهنما:

دکتر داود منظور

استاد مشاور:

دکتر مهدی صادقی

تابستان ١٣٨٧

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیدهدر این تحقیق در پی آن هستیم تا با استفاده از روش مدل‌سازی پویا، مدلی کلان انرژی در اقتصاد ایران طراحی نماییم. بخش‌های عمده این مدل عبارتند از بخش تولید شامل تولید ناخالص ملی، بخش مصرف شامل مصرف بخش خصوصی و دولتی، بخش مصرف انرژی شامل مصارف انرژی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و مسکونی و بخش سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد.در مدل طراحی شده، روابط علی ـ معلولی بین بخش انرژی و بخش‌های واقعی اقتصاد با استفاده از روش مدل‌سازی پویا شبیه‌سازی شده و سپس پارامترهای مدل با روش سابقه تاریخی نتایج مطلوب، کالیبره گردیده‌اند. پس از آن از طریق سه سناریو اثرات تغییر قیمت حامل‌های انرژی بر مصارف برق، گاز و نفت و همچنین میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های برق، گاز و نفت و رشد اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. سه سناریوی فوق عبارتند از: الف) تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، ب) افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به نرخ تورم، ج) تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به قیمت تمام شده و افزایش آنها با توجه به تورم. هر یک از این سناریوها چه اثراتی در پی خواهند داشت؟مقایسه نتایج این سه سناریو نشان می‌دهد که هر سه سناریو مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را با شدتهای متفاوتی کاهش می‌دهند که شدت آنها از سنایوری الف تا ج بیشتر می‌گردد.همچنین به این نتیجه رسیدیم که سه سناریو بر رشد اقتصاد اثرات متفاوتی دارند، بدین ترتیب که سناریوی ب رشد اقتصاد را از دو سناریوی دیگر در بلندمدت بیشتر افزایش می‌دهد. سناریوی ج در کوتاه مدت رشد اقتصاد را بیشتر از دو سناریوی دیگر افزایش می‌دهد ولی در بلندمدت اثر کمتری نسبت به دو سناریوی دیگر دارد. کلیدواژه‌ها:مدلسازی پویا، شبیه سازی، مدل کلان اقتصادی، مدل کلان انرژیفهرست اجمالیفصل 1-    کلیات تحقیق.. 1فصل 2-    آشنایی با تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی.. 6فصل 3-    مقایسه تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی با اقتصادسنجی و بهینه‌سازی   31فصل 4-    مروری بر مدل‌های کلان انرژی در جهان و ایران.. 66فصل 5-    ساختار مدل پیشنهادیو تخمین اولیه پارامترها.. 99فصل 6-    کالیبراسیون پارامترها، بررسی نتایج و تحلیل حساسیت مدل   132فصل 7-    جمع بندی و پیشنهادها.. 159فصل 8-    ضمیمه الف: مفاهیم مدل و مدل‌سازی و جایگاه روش پویایی شناسی سیستمی   167فصل 9-    ضمیمه ب: مدل‌سازی پویایی شناسی سیستمی در نرم افزار ithink یا STELLA  183فهرست تفصیلیفصل 1-    کلیات تحقیق.. 11-1-       کلیات تحقیق.. 2١-١-١-         تعریف مسأله  2١-١-٢-        سؤالات اصلی تحقیق  3١-١-٣-        سابقه و ضرورت انجام تحقیق  3١-١-۴-        فرضیه‌ها 41-1-5-       هدف‌ها 4١-١-۶-        روش انجام تحقیق  5١-١-۶-١-        روش و ابزار گردآوری اطلاعات   5١-١-٧-        قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی) 5فصل 2-    آشنایی با تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی.. 62-1-       آشنایی با تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی.. 72-1-1-       مراحل مختلف نظری تدوین مدل و فرایند مدل‌سازی پویایی‌شناسی سیستمی   102-1-2-       نمودار علّی ـ معلولی مدل‌های ساده تک حلقوی و مدل‌های چند حلقوی   152-1-3-       تعریف چند اصطلاح  172-1-4-       نحوه نمایش مدل  182-1-4-1-       نمودار علی ـ معلولی  182-1-4-2-       نمودار حالت جریان  182-1-4-3-       نمایش مدل به صورت ریاضی  192-1-5-       رویکردهای مختلف تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی به مسأله تخمین پارامتر  192-1-5-1-       مکتب کلاسیک   202-1-5-2-       مکتب تمایل آماری  252-1-6-       کالیبراسیون در مدل‌های تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی   252-1-6-1-       روش‌های ابتکاری کالیبراسیون  262-1-6-2-       بررسی تطابق مدل با رفتار تاریخی در کالیبراسیون با استفاده از آمار‌های موجود 282-1-6-3-       بررسی تطابق مدل با ساختار آن  28فصل 3-    مقایسه تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی با اقتصادسنجی و بهینه‌سازی   313-1-       مقایسه تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی با اقتصادسنجی.. 323-2-       محدودیت‌های مدل سازی اقتصادسنجی.. 453-2-1-       تفاوت در منابع اطلاعاتی   523-2-2-       تفاوت در درجه سختی   543-2-3-       تفاوت در ساختار مدل  553-2-4-       تفاوت در نوع معادلات   563-2-5-       تفاوت در شکل تابع  563-2-6-       تفاوت در انعکاس تأخیرها 573-2-7-       تفاوت در تخمین پارامتر  573-2-8-       تفاوت در نحوه اعتبارسنجی   583-2-9-       تفاوت در هدف   593-2-10-     استفاده از تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی در مدل‌های اقتصادی ـ آری یا خیر؟  62فصل 4-    مروری بر مدل‌های کلان انرژی در جهان و ایران.. 664-1-       مروری بر تحقیقات کلان انرژی در جهان. 674-1-1-       سیستم مدل‌سازی ملی انرژی در آمریکا ،" NEMS"  674-1-1-1-       هدف مدل  674-1-1-2-       موضوعات قابل اجراء در مدل  684-1-1-3-       ساختار کلی مدل  684-1-1-4-       ساختار واحدی مدل  694-1-2-       مدل جامع مصرف نهایی آسیای اقیانوسیه"AIM"  694-1-2-1-       هدف   694-1-3-       سیستم مدل‌سازی جامع کانادایی (CIMS) 714-1-3-1-       هدف مدل  714-1-3-2-       ساختار کلی مدل  714-1-4-       مدل کلان‌سنجی بخش انرژی یونان  734-1-5-       مدل کشورهای تایلند، فیلیپین، اندونزی و مالزی   744-1-6-       مدل انرژی ـ اقتصاد هند  744-2-       مدل‌های کلان انجام شده مشتمل بر بخش انرژی در ایران. 764-2-1-       پروژه‌ی پیوند  774-2-2-       الگوی سازمان برنامه و بودجه (1) 784-2-3-       الگوی سازمان برنامه و بودجه (2) 784-2-4-       الگوهای فیروز وکیل  784-2-5-       الگوهای حبیب آگهی   794-2-6-       الگوی رابرت لونی   804-2-7-       الگوی سازمان برنامه و بودجه (3) 804-2-8-       الگوی آپادانا 814-2-9-       الگوی آق اولی و سیروس ساسان‌پور  824-2-10-     مدل برنامه اول توسعه  834-2-11-     الگوی بانک جهانی برای اقتصاد ایران  844-2-12-     الگوی وزارت اقتصاد و دارایی (نو فرستی و عرب مازار)(1) 844-2-13-     مدل برنامه‌ی دوم توسعه  864-2-14-     الگوی وزارت اقتصاد و دارایی (نوفرستی و عرب مازار) (2) 884-2-15-     الگوی بانک مرکزی (بیژن بید آباد) 904-2-16-     الگوی بانک مرکزی (کواک، مجرد و جمشیدی) 924-2-17-     الگوی سوم توسعه  94فصل 5-    ساختار مدل پیشنهادیو تخمین اولیه پارامترها.. 995-1-       ساختار و ویژگی‌های کلی مدل. 100۵-١-١-        ویژگی‌های ساختار مدل  1005-2-       روابط علی و معلولی مدل. 1015-2-1-       تعریف نمادهای استفاده شده در مدل  1035-3-       تصریح روابط ساختاری و تخمین اولیه پارامترهای مدل. 1055-3-1-       بخش تقاضای کل  1075-3-1-1-       مخارج مصرفی بخش خصوصی  1075-3-1-2-       مخارج مصرفی بخش دولتی  1095-3-1-3-       کل سرمایه‌گذاری  1115-3-1-4-       خالص صادرات و واردات   1145-3-2-       بخش درآمدهای دولت   1145-3-2-1-       مالیات   1145-3-2-2-       درآمدهای نفتی  1165-3-3-       بخش انرژی   1175-3-3-1-       تقاضای نفت   1175-3-3-2-       تقاضای گاز 1195-3-3-3-       مصرف برق  1215-3-3-4-       بخش سرمایه‌گذاری انرژی  1265-3-4-       جمعیت   131فصل 6-    کالیبراسیون پارامترها، بررسی نتایج و تحلیل حساسیت مدل   1326-1-       کالیبراسیون پارامترها 1336-1-1-       بیان ریاضی مدل  1336-2-       بیان نتایج مدل. 1386-3-       شبیه سازی در چارچوب مدل. 1466-3-1-       تغییر قیمت حامل‌های انرژی   1466-3-1-1-       اثر افزایش قیمت نفت   153فصل 7-    جمع بندی و پیشنهادها.. 159فصل 8-    ضمیمه الف: مفاهیم مدل و مدل‌سازی و جایگاه روش پویایی شناسی سیستمی   1678-1-       مدل چیست؟. 1688-2-       هدف از ساخت مدل چیست؟. 1698-3-       معیارهای طبقه بندی مدل‌ها 170٨-٣-١-        طبقه بندی براساس نحوه مدل‌سازی   170٨-٣-٢-        طبقه بندی براساس محتوا 1718-3-3-       طبقه بندی براساس نوع کاربرد مدل‌ها 1728-4-       مدل‌های ریاضی.. 173٨-۴-١-        طبقه بندی براساس درجه قطعیت پارامترها و متغیرهای مدل  173٨-۴-٢-        طبقه بندی براساس نوع برخورد با زمان  174٨-۴-٣-        طبقه بندی براساس نوع روابط مدل  1758-5-       اعتبار سنجی مدل. 1758-6-       تکنیک‌های مدل‌سازی.. 176فصل 9-    ضمیمه ب: مدل‌سازی پویایی شناسی سیستمی در نرم افزار ithink یا STELLA  1839-1-       مدل‌سازی پویایی شناسی سیستمی در نرم افزار ithink یا STELLA.. 1849-1-1-       مؤلفه‌های مدل  1849-1-2-       مدل‌سازی در ithink و STELLA  1869-1-3-       اصول مدل‌سازی   1979-1-4-       چهار روش کلی برای مدل‌سازی در ithink  1999-1-4-1-       مدل‌های محرک ـ واکنش   1999-1-4-2-       مدل خود بارگشت   2029-1-4-3-       مدل هدف‌جو  2049-1-4-4-       مدل‌ هدف‌ساز 2069-1-5-       مثالها 2099-1-5-1-       تجزیه نمایی یک جسم  2099-1-5-2-       سردشدن تدریجی  2119-1-6-       تابع‌ها در نرم افزار ithink  213 فهرست جدول‌هاجدول (٢-1):               مراحل نظری مدل‌سازی.. 12جدول (٢-2):               ویژگی‌های نمودارهای علّی ـ معلولی و حالت ـ جریان. 16جدول (۵-1):               تخمین اولیه پارامترهای معادله مخارج مصرفی بخش خصوصی.. 109جدول (۵-2):               تخمین پارامترهای معادله مخارج مصرفی دولت... 111جدول (۵-3):               تخمین پارامترهای معادله کل سرمایه‌گذاری.. 113جدول (۵-4):               تخمین پارامترهای معادله درآمدهای مالیاتی.. 115جدول (۵-5):                    تخمین پارامترهای معادله تقاضای نفت... 119جدول (۵-6):               تخمین پارامترهای معادله تقاضای گاز. 120جدول (۵-7):               تخمین پارامترهای تقاضای برق بخش مسکونی.. 124جدول (۵-8):               تخمین پارامترهای تقاضای برق بخش صنعت... 125جدول (۵-9):               تخمین پارامترهای تقاضای برق بخش کشاورزی.. 125 جدول (۶-1):               نتایج مدل کلان انرژی طراحی شده 138 جدول (٨-1):               فهرست تابع‌های نرم‌افزار ithink. 214 فهرست شکل‌هاشکل (٨-1):                نماد چهار متغیر مورد استفاده در ithink. 186شکل (٨-2):                نماد انتقال به حالت مدل‌سازی.. 186شکل (٨-3):                متغیر حالت... 187شکل (٨-4):                متغیر جریان. 188شکل (٨-5):                انتخاب نوع متغیر جریان. 189شکل (٨-6):                ابزار مبدل و ابزار ارتباط دهنده 190شکل (٨-7):                بازه‌های زمانی جهت اجرای مدل. 190شکل (٨-8):                نمادهای نمودار و جدول. 191شکل (٨-9):                ارتباط در جهت عکس.... 193شکل (٨-10):               نمادهای جابجایی، تغییر رنگ و پاک کردناجزای مدل. 195شکل (٨-11):               نماد ابزارهای متن و بخش.... 196شکل (٨-12):               بیان ریاضی مدل رشد جمعیت... 197شکل (٨-13):               افزایش جمعیت بدلیل مهاجرت... 200شکل (٨-14):               بیان ریاضی رشد جمعیت بدیل مهاجرت... 202شکل (٨-15):               مدل خود بازگشت... 203شکل (٨-16):               مدل هدف‌جو. 205شکل (٨-17):               مدل هدف ساز. 207شکل (٨-18):               بیان ریاضی رشد جمعیت در مدل هدف‌ساز. 208شکل (٨-19):               نرخ تجزیه یک جسم. 210شکل (٨-20):               بیان ریاضی مدل تجزیه نمایی یک جسم. 211شکل (٨-21):               مدل روند کاهش دما تا رسیدن به دمای مطلوب... 212شکل (٨-22):               بیان ریاضی مدل کاهش دما تا رسیدن به دمای مطلوب... 213شکل (٨-23):               مدلی جهت محاسبه میزان مبلغ قسط ماهانه یک وام. 216شکل (٨-24):               مدلی جهت محاسبه ارزش فعلی.. 217 فهرست نمودارهانمودار (٢-1):               مراحل مدل‌سازی پویایی‌شناسی سیستمی.. 11نمودار (٢-2):               مدل چرخه سه مرحله‌ای.. 14نمودار (٢-3):               متغیر حالت و متغیرهای نرخ.. 15نمودار (٢-4):               زمان حایل.. 17نمودار (٢-5):               نمودار حالت ـ جریان افزایش جمعیت... 19 نمودار (۴-1):               ساختار مدل مصرف نهایی AIM.. 70 نمودار (۵-1):               بخش Interface مدل کلان انرژی طراحی شده 101نمودار (۵-2):            بخش مدل و روابط علی و معلولی درمدل کلان انرژی طراحی شده 102نمودار (۵-3):               بخش شبیه سازی در مدل کلان انرژی طراحی شده 103نمودار (۵-4):               بخشهای مجزا شده در مدل کلان انرژی طراحی شده 106نمودار (۵-5):               بخش تقاضای کل در مدل. 107نمودار (۵-6):               اجزای تشکیل دهنده مصرف بخش خصوصی.. 109نمودار (۵-7):               اجزای تشکیل دهنده مصرف بخش دولتی.. 110نمودار (۵-8):               کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد. 112نمودار (۵-9):               کل سرمایه‌گذاری بخش انرژی.. 112نمودار (۵-10):               رابطه اجزای مخارج سرمایه‌گذاری معمولی.. 113نمودار (۵-11):               بخش‌های صادرات و واردات... 114نمودار (۵-12):               درآمدهای مالیاتی دولت... 115نمودار (۵-13):               بیان درآمدهای حقیقی نفتی دولت بصورت تابعی از زمان. 117نمودار (۵-14):               رابطه اجزای تشکیل دهنده تقاضای نفت... 118نمودار (۵-15):               بیان قیمت نفت بصورت تابعی از زمان. 119نمودار (۵-16):               رابطه اجزای تشکیل دهنده تقاضای گاز. 120نمودار (۵-17):               مصرف کلی برق (مجموع مصرف سه بخش مسکونی، صنعتی و کشاورزی) 122نمودار (۵-18):               تقاضای برق بخش مسکونی.. 122نمودار (۵-19):               بیان قیمت برق مسکونی بصورت تابعی از زمان. 122نمودار (۵-20):               تقاضای برق بخش صنعت... 123نمودار (۵-21):               بیان قیمت برق صنعتی بصورت تابعی از زمان. 123نمودار (۵-22):               تقاضای برق بخش کشاورزی.. 123نمودار (۵-23):               بیان قیمت برق کشاورزی بصورت تابعی از زمان. 124نمودار (۵-24):               کل مصرف انرژی.. 126نمودار (۵-25):               محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش نفت... 128نمودار (۵-26):               محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش گاز. 129نمودار (۵-27):               محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش برق.. 130نمودار (۵-28):               نحوه رشد جمعیت در مدل. 131 نمودار (۶-1):               تولید ناخالص ملی و رشد آن. 140نمودار (۶-2):               رشد جمعیت... 141نمودار (۶-3):               مصرف حقیقی بخش دولتی.. 141نمودار (۶-4):               مصرف بخش خصوصی بجز انرژی.. 142نمودار (۶-5):               سرمایه‌گذاری کل بجز بخش انرژی.. 142نمودار (۶-6):               سرمایه‌گذاری کل بخش انرژی.. 142نمودار (۶-7):               سرمایه‌گذاری بخش گاز. 143نمودار (۶-8):               سرمایه‌گذاری بخش برق.. 143نمودار (۶-9):               سرمایه‌گذاری بخش نفت... 143نمودار (۶-10):               مصرف انرژی گاز طبیعی در اقتصاد. 144نمودار (۶-11):               مصرف فرآورده‌های نفتی در اقتصاد. 144نمودار (۶-12):               خالص درآمدهای مالیاتی دولت... 144نمودار (۶-13):               مصرف انرژی الکتریسیته توسط بخش کشاورزی.. 145نمودار (۶-14):               مصرف انرژی الکتریسیته توسط بخش صنعت... 145نمودار (۶-15):               مصرف انرژی الکتریسیته توسط بخش مسکونی.. 145نمودار (۶-16):               بخش شبیه سازی در مدل کلان انرژی طراحی شده 146نمودار (۶-17):               افزایش GDP از سناریوی اول تا سوم. 148نمودار (۶-18):               کاهش مصرف برق در بخش کشاورزی از سناریوی اول تا سوم. 148نمودار (۶-19):               کاهش مصرف برق در بخش صنعتی از سناریوی اول تا سوم. 149نمودار (۶-20):               کاهش مصرف برق در بخش مسکونی از سناریوی اول تا سوم. 149نمودار (۶-23):               کاهش سرمایه‌گذاری کل در بخش انرژی از سناریوی اول تا سوم. 151نمودار (۶-24):               کاهش سرمایه‌گذاری در بخش گاز از سناریوی اول تا سوم. 151نمودار (۶-25):               کاهش سرمایه‌گذاری در بخش برق از سناریوی اول تا سوم. 152نمودار (۶-26):            کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت در کوتاه مدت در سناریوی سومنسبت به اول و برعکس در بلند مدت      152نمودار (۶-27):               افزایش رشد تولید ناخالص ملی در کوتاه مدت در سناریوی سومنسبت به اول و برعکس در بلند مدت      153نمودار (۶-28):               اعمال افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 153نمودار (۶-29):               تغییرات GDP پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 154نمودار (۶-30):               تغییرات مصرف فرآورده‌های نفتی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 154نمودار (۶-31):               تغییرات در مصرف کل انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 155نمودار (۶-32):               تغییرات مصرف بخش دولتی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 155نمودار (۶-33):               تغییرات مصرف بخش خصوصی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 156نمودار (۶-34):               تغییرات سرمایه‌گذاری غیر از انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 156نمودار (۶-35):               تغییرات درآمدهای مالیاتی بخش دولتی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 157نمودار (۶-36):               تغییرات سرمایه‌گذاری بخش انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 157نمودار (۶-37):               تغییرات سرمایه‌گذاری بخش نفت پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 158نمودار (۶-38):            تغییرات رشد اقتصاد پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 158 نمودار (٧-1):               کاهشرشد تولید ناخالص ملی با افزایش قیمت‌های انرژی.. 161نمودار (٧-2):            کاهش تولید ناخالص ملی با افزایش قیمت‌های انرژی.. 161نمودار (٧-3):               کاهشمصرف انرژی بخش خصوصی با افزایش قیمت‌های انرژی.. 161نمودار (٧-4):               کاهشمصرف بخش خصوصی با افزایش قیمت‌های انرژی.. 162نمودار (٧-5):               کاهش مصرف گاز طبیعی با افزایش قیمت گاز. 162نمودار (٧-6):               کاهش مصرف مشتقات نفتی با افزایش قیمت نفت... 163نمودار (٧-7):               کاهش مصرف الکتریسیته در بخش مسکونی با افزایش قیمت الکتریسیته. 163نمودار (٧-8):               کاهش مصرف الکتریسیته در بخش صنعتی با افزایش قیمت الکتریسیته. 163نمودار (٧-9):            کاهش مصرف الکتریسیته در بخش کشاورزی با افزایش قیمت الکتریسیته. 164نمودار (٧-10):               سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید گاز با افزایش قیمت گاز. 164نمودار (٧-11):               کاهش مصرف مشتقات نفتی با افزایش قیمت نفت... 164نمودار (٧-12):               کاهش سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید الکتریسیته با افزایش قیمت الکتریسیته. 165نمودار (٧-13):               کاهش کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز در انرژی با افزایش قیمت‌های انرژی.. 165نمودار (٧-14):               کاهش کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد با افزایش قیمت‌های انرژی.. 165 نمودار (٨-1):               مراحل ساختن یک مدل. 185نمودار (٨-2):               نمودار رشد جمعیت... 191نمودار (٨-3):               تشکیل یک تابع گرافیکی.. 194نمودار (٨-4):               رشد جمعیت پس از اعمال ارتباط در جهت عکس.... 194نمودار (٨-5):               تابع گرافیکی نرخ مهاجرت... 200نمودار (٨-6):               رشد جمعیت بوسیله مهاجرت... 201نمودار (٨-7):               تابع گرافیکی نرخ خالص تولد. 203نمودار (٨-8):               رشد جمعیت در حالت ارتباط بین نرخ خالص تولد و سطح جمعیت... 204نمودار (٨-9):               رشد جمعیت با توجه به یک هدف... 206نمودار (٨-10):               تابع گرافیکی رابطه بین تراکم جمعیت و جمعیت هدف... 207نمودار (٨-11):               تابع گرافیکی تغییر مساحت محیط.. 208نمودار (٨-12):               رشد جمعیت تا رسیدن به هدف مورد نظر. 208نمودار (٨-13):               روند تجزیه نمایی یک جسم. 210نمودار (٨-14):               روند کاهش دما تا رسیدن به دمای مطلوب... 212نمودار (٨-15):               روند افزایش ارزش فعلی (NPV) 217

1-1-1-   تعریف مسأله

مدل سازی در تصمیمات اقتصادی دارای جایگاه ویژه‌ای است و می‌تواند روابط دنیای اطرافمان را بصورت نمادین به ما نشان دهد و قدرت تصمیم گیری صحیح را ارتقا بخشد. هدف از مدل سازی رسیدن به اهدافی خاص است که اگر برنامه فوق بدرستی نتواند شرایط محیطی را بررسی نماید برنامه‌ریز را دچار خطا خواهد کرد و پیشنهاداتی که از این طریق داده شود به هدف مورد نظر منتهی نخواهد گردید. در کشورهای کمتر توسعه یافته و از جمله ایران به مدل سازی به عنوان ابزاری مطمئن و دقیق نگریسته نمی‌شود و تصمیم گیران اقتصادی به پیشنهادات برنامه‌ریزان توجه اساسی نمی‌کنند. علت این امر را می‌توان در اشتباهات فراوان و عدم جامعیت و پویایی مدل‌های ارائه شده دانست، که خصوصا در مدل‌های اقتصادی این مشکل مشهود است.اتخاذ تصمیم‌های سیاستی در سطح کلان اقتصاد انرژی بدون در نظر گرفتن جنبه‌های عرضه و تقاضای انرژی، بصورت پویا و اثرات آنها در بخش‌های مختلف اقتصاد دارای نااطمینانی فراوانی است که مدل‌های ایستا نمی‌توانند به طور کامل آن را برطرف کنند.مدل‌های پویا که بصورت سیستمی و همه جانبه به جنبه‌های مختلف موضوع می‌پردازند می‌توانند اطمینان تصمیم گیران اقتصادی در بخش انرژی را به خود جلب نموده و با ارائه نمایی روشن و واضح از عواقب و اثرات تصمیمات سیاستی در سطح کلان اقتصاد، آنها را به سوی اهداف کلان اقتصادی هدایت کنند. این مدل‌ها می‌توانند پیامدهای تصمیماتی از قبیل وضع مالیاتها، تعرفه ‌ها و یارانه‌های مختلف بر بخش انرژی را بیان نموده و اثرات تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد را بر این بخش مورد بررسی قرار دهند.در این تحقیق از نرم‌افزار ithink یاSTELLA  استفاده خواهد شد که محیطی کارآمد و قابل فهم و انعطاف پذیر برای طراحی مدل‌های اقتصادی در سطح خرد و کلان فراهم می‌سازد و واقعیات جامعه را با استفاده از نمودارها و جدول‌های مناسب و متنوع به مخاطب ارائه می‌کند. این نرم‌افزار این امکان را به سیاست گزار می‌دهد که علاوه بر روابط خطی که در مدل‌های سنجی اراده می‌گردد روابط غیر خطی را نیز بصورت پویا بیان نماید و با تحلیل حساسیت در مدل طراحی شده، اثرات این تغیییرات را در سطح کلان اقتصاد مشاهده کرده و بهترین تصمیم را اخذ نماید. در نتیجه پویا سازی مدل بخش برق به انضمام کلان اقتصاد این امکان را به تصمیم گیران انرژی کشور می‌دهد که عواقب کوتاه مدت و بلند مدت تصمیمات خود در بخش برق از قبیل مالیات‌ها و یارانه‌ها و تغییرات قیمت مشاهده نمایند و بهترین تصمیم را برای کوتاه مدت و بلند مدت اتخاذ کنند.تعداد صفحه : 257قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید