دانلود پایان نامه ارشد: سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر با مبانی و آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عنوان:

سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر با مبانی و آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست  عنوان                                                        صفحه گفتار اول: کلیات پژوهشفصل اول کلیات پژوهش ...................................................................................................................  2طرح پژوهش...................................................................................................................................... 2سؤال اصلی.......................................................................................................................................  6سؤالات فرعی...................................................................................................................................  6فرضیه..................................................................................................................................................        6تعریف عملیاتی.................................................................................................................................    7حقوق‌بشر .................................................................................................................................. 7حق الله ...................................................................................................................................... 7حق الناس................................................................................................................................... 7هدف پژوهش.................................................................................................................................... 8حدود و نقطه تمرکز پژوهش............................................................................................................   8روش گردآوری اطلاعات..................................................................................................................  8پیشینه موضوع پژوهش.....................................................................................................................   8سازماندهی پژوهش..........................................................................................................................   10فصل دوم مباحث نظری پژوهش......................................................................................................      11تعریف حقوق‌بشر............................................................................................................................  11خاستگاه‌های نوین حقوق‌بشر..........................................................................................................     12دین............................................................................................................................................. 12حقوق طبیعی................................................................................................................................  14نظریه حقوق موضوعه: اقتداردولت...............................................................................................       17مارکسیسم...................................................................................................................................    18مکتب جامعه شناختی...................................................................................................................    20مکتب اصالت فایده.....................................................................................................................     21اهمیت حقوق‌بشردر دنیای معاصر..................................................................................................      23 گفتاردوم: خاستگاه حقوق‌بشر غربیفصل اول: خاستگاه حقوق‌بشرقبل رنسانس...............................................................................      27حقوق‌بشر در یونان باستان........................................................................................................       32حقوق‌بشردر روم باستان...........................................................................................................     32سیسرون..................................................................................................................................  32سنکا.......................................................................................................................................   34حقوق‌بشردرقرون وسطی........................................................................................................      36سنت‌آگوستین.........................................................................................................................    37توماس آکوئیـناس...................................................................................................................    39فصل دوم: خاستگاه حقوق‌بشر بعد از رنسانس.........................................................................       42مکتب حقوق طبیعی..................................................................................................................    43آلتوسیوس..............................................................................................................................    44گروسیوس..............................................................................................................................   46پوفندرف.................................................................................................................................   48حقوق‌بشردراندیشه اصحاب قرارداد.......................................................................................... 50هابز........................................................................................................................................  51جان لاک...................................................................................................................................  54منتسکیو...................................................................................................................................   57ژان ژاک روسو........................................................................................................................    59حقوق‌بشردرآرائ متفکران قرن نوزدهم..........................................................................................       62کانت......................................................................................................................................... 63فصل سوم: تجلی حقوق‌بشر دراعلامیه‌ها وضمانت‌نامه های حقوقی............................................ 69انقلاب انگلستان (1688) .................................................................................................................   70انقلاب آمریکا (1776) ....................................................................................................................   71انقلابفرانسه (1789) ....................................................................................................................      73فصل چهارم: تحولات حقوق‌بشر در قرن بیستم.............................................................................        76تشکیل سازمان ملل متحد................................................................................................................    78اعلامیه جهانی حقوق‌بشر.................................................................................................................    79میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی...... 81نهادهای فرعی بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر......................................................................................     83جمع‌بندی........................................................................................................................................  85  گفتار سوم: خاستگاه حقوق‌بشر اسلامیفصل اول: حقوق‌بشر در رویکرد سنتی...........................................................................................      89بررسی آراءآیت ‌الله ‌جوادی آملی...................................................................................................      92انسان‌شناسی و حقوق‌بشر...............................................................................................................     93محورهای سه‌گانه انسان شناسی......................................................................................................      93هویت وجایگاه انسان.....................................................................................................................     94اعلامیه جهانی حقوق‌بشر...............................................................................................................      94انسان از شناخت خود ناتوان است.................................................................................................      95تعلق به ماده  مانع از تدوین حقوق‌بشراست .................................................................................       95درمسائل اعتقادی نمی‌توان به علم و سیره عقلاء اکتفا نمود.......................................................... 96انسان‌ها از خودمحوری و هوای نفس مصون نیستند ........................................................................      96انسان نمی‌تواند معیار «نظام احسن»باشد ......................................................................................        96معرفت شناسی و حقوق‌بشر............................................................................................................    97عقل و مسئله استنباط حقوق‌بشر.....................................................................................................      98بررسی آراء علامه محمدتقی جعفری...........................................................................................         100جمـع‌بندی.....................................................................................................................................    104فصل دوم: حقوق‌بشر در رویکرد مدرن .........................................................................................      105بررسی آراء مجتهدشبستری..........................................................................................................       106بررسی آراء محسن کدیور.............................................................................................................      111بررسی آراء عبدالکریم سروش......................................................................................................      115جمع‌بندی.......................................................................................................................................    121فصل سوم: حقوق‌بشر در قرآن و نهج‌البلاغه..................................................................................       124اصول حقوق‌بشر در نهج‌البلاغه.......................................................................................................      125ماده اول........................................................................................................................................     125آزادگی بشر..............................................................................................................................    125کرامت انسان..........................................................................................................................     126تساوی حرمت........................................................................................................................     127صلح ......................................................................................................................................    127ماده دوم..... ..................................................................................................................................    129حقوق‌بشر..............................................................................................................................      129تساوی حقوق. ........................................................................................................................    131ماده سوم.......................................................................................................................................     132حق حیات..............................................................................................................................     132حق آزادی..............................................................................................................................     132حق امنیت...............................................................................................................................     134ماده چهارم....................................................................................................................................     136نفی بردگی..............................................................................................................................    136ماده پنجم.......................................................................................................................................    139نفی خشونت...........................................................................................................................     139ماده ششم.......................................................................................................................................    142شخصیت حقوقی انسان...........................................................................................................     142ماده هفتم.......................................................................................................................................    144عدالت......................................................................................................................................   144نفی تبعیض..............................................................................................................................    147نفی برتری جنسیتی(تبعیض جنسیتی)......................................................................................      147ماده هشتم......................................................................................................................................    148حق دعاوی...............................................................................................................................   148ماده نهم..........................................................................................................................................   150نفی مجازات غیر قانونی............................................................................................................     150ماده دهم........................................................................................................................................    151تساوی در حقوق قضایی...........................................................................................................      151ماده یازدهم....................................................................................................................................    154اصل برائت................................................................................................................................    154ماده دوازدهم.................................................................................................................................     155قلمرو دولت.............................................................................................................................   155حفظ حریم خصوصی...............................................................................................................     156منع استراق سمع........................................................................................................................    157منع کمین نشینی وتجسس.......................................................................................................      158ماده سیزدهم..................................................................................................................................     158حق انتخاب محل اقامت............................................................................................................     158ماده چهاردهم.................................................................................................................................    159ماده پانزدهم...................................................................................................................................    160ماده شانزدهم..................................................................................................................................    161ماده هفدهم.. ...............................................................................................................................      163حق مالکیت.................................................................................................................................   163ماده هیجدهم................................................................................................................................      165آزادی فکر و عقیده......................................................................................................................   165ماده نوزدهم..................................................................................................................................     169آزادی انتقاد.................................................................................................................................    169ماده بیستم.....................................................................................................................................     172ماده بیست و یکم...... ...................................................................................................................     173حق تعیین سرنوشت...................................................................................................................     173ماده بیست ودوم...........................................................................................................................     175حق امنیت...................................................................................................................................   175ماده بیست و سوم........................................................................................................................      176حق کار.......................................................................................................................................   176ماده بیست و چهارم......................................................................................................................     178حق تفریح...................................................................................................................................   178ماده بیست و پنجم........................................................................................................................     178حق تأمین اجتماعی....................................................................................................................     179ماده بیست و ششم.........................................................................................................................    182حق تعلیم وتربیت.......................................................................................................................    182ماده بیست و هفتم..........................................................................................................................    183ماده بیست و هشتم.........................................................................................................................    183حق داشتن نظام سیاسی..............................................................................................................     183ماده بیست و نهم...........................................................................................................................     184تعهد و مسئولیت متقابل..............................................................................................................      184ماده سی‏ام.....................................................................................................................................    186 گفتار چهارم: نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری.......................................................................................................................................     188پی‌نوشت قرآن و نهج‌البلاغه.............................................................................................................      199کتابنامه ............................................................................................................................................    215  چکیدهامروزه یکی از موضوعات مهم مورد توجه در عرصه بین‌الملل، مقوله حقوق‌بشر است که حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد. در بسیاری از کشورها، نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده است. حقوق‌بشر یکی از مفاهیم کلیدی حقوق بین‌الملل است. از جمله باورهای جهان‌شمول این است که انسان دارای حقوقی است که دانستن و رعایت و اجرای آنها می‌تواند زندگی موفق و سعادت‌آمیزی برای او داشته باشد، حقوق‌بشردر سطوح ملی و بین‌المللی، متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنج‌ها و مشقات ساخته دست انسان‌ها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت، بهره‌کشی، اختناق، ‌آزار و اذیت و کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروه‌های سازمان‌یافته و قدرتمندی از انسان‌ها بوجود ‌آمده‌است. در جهان اسلام نیز از ابتدای ظهور اسلام، مسلمان‌ها دغدغه حقوق‌بشر را داشته‌اند هر چند بیان این مقوله در قالب مقولاتی دیگر همچون حق‌الناس بیان شده است. در اسلام، بشر هم موضوع حق و هم موضوع تکلیف قرار می‌گیرد و تازه همان تکلیف هم در بخشی که مرتبط با حق الناس- در برابر حق الله است- مستلزم رعایت حقوق دیگران است، به این معنا که تکلیف یک نفر، برای نفر دوم ایجاد حق می‌کند و در واقع با بسط دامنه حق‌الناس در اندیشه اسلامی ما می‌توانیم به مقوله حقوق‌بشر برسیم. کرامت انسان در اسلام بسیار مهم است در طول چهارده قرن گذشته فقهای اسلامی هر کدام به نوعی راجع به حقوق‌بشر بطور مستقیم یا غیرمستقیم بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند، کتاب‌ها و مقالاتی را به نگارش در آورده‌اند، اما از آنجا که مهم‌ترین اسناد دینی در اسلام بویژه از نظر مذهب شیعه قرآن و نهج‌البلاغه است آنچه که در این پژوهش برای ما حائز اهمیت است، این است که ببینیم چه تفاوت‌های  بنیادی و معرفت‌شناختی بین دیدگاه‌های غربی نسبت به حقوق‌بشر با دیدگاه‌های اسلامی به مسئله حقوق‌بشر وجود دارد؟ به همین جهت اسناد رسمی حقوق‌بشر در دنیای  غرب مثل اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه انقلاب کبیر‌فرانسه را به عنوان اسناد غربی در حقوق‌بشر با مبانی دینی بویژه آیات قرآن و نهج‌البلاغه مقایسه می‌کنیم.کلیدواژه: حقوق بشرغربی، حقوق‌بشر اسلامی، حقوق‌بشر در قرآن، حقوق‌بشردر نهج‌البلاغه  فصل اولکلیات طرح پژوهش امروزه یکی از موضوعات مهم مورد توجه در عرصه بین‌الملل، مقوله حقوق‌بشر است که حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد. در بسیاری از کشورها، نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده است. حقوق‌بشر یکی از مفاهیم کلیدی حقوق بین‌الملل است. سالهاست که مجادلات سیاسی و رسانه‌ای فراوانی میان کشورهای غربی و اسلامی بر سر حقوق‌بشر در جریان است. هر یک از آنها یکدیگر را به نقض حقوق‌بشر متهم می‌کنند. این امر نشان دهنده اهمیت مقوله حقوق‌بشر است، به خصوص که کشورهای بزرگی مانند آمریکا و کشورهای غربی همواره از حربه حقوق‌بشر برعلیه کشورهای دیگر از ‌جمله کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند.از آنجائی که دین اسلام بعنوان یکی از ادیان آسمانی که به مسئله انسان و حقوق انسان بهای زیادی می‌دهد و با توجه به اینکه کشورها و ملت‌های اسلامی، مسئله حقوق‌بشر را بعنوان یکی از دغدغه‌های مهم خودشان مطرح می‌کنند و متقابلاً دنیای غرب را به نقض حقوق‌بشر متهم می‌کنند، سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که در واقع چه نسبتی بین دیدگاه‌های اسلامی نسبت به مسئله حقوق‌بشر با دیدگاه‌های غربی نسبت به حقوق‌بشر وجود دارد؟نگاهی به سیر تحول مفهوم حقوق‌بشر نشان می‌دهد که از‌ دیرباز متفکران و اندیشمندان شرق و غرب به این مقوله اندیشیده و آثاری را در این زمینه خلق کرده‌اند. نخستین گروهی که به صورت جدی مسئله حقوق‌بشر و حقوق طبیعی انسان را مطرح کردند رواقیون بودند. آنها آدمیان را اعضای جامعه یگانی جهانی و همسان و برابر با یکدیگر می‌شناختند و نیز معتقد بودند که همه انواع بشر بطور مساوی می‌توانند کمال یابند و در بین آنها هیچ‌گونه امتیاز فطری وجود ندارد، اما تنها فرزانگان این حقیقت را می‌فهمند و می‌دانند و هم ایشانند که خود را شهروندان جهان می‌دانند. شهر ایشان به بخشی از جهان محدود نمی‌شود، بلکه خود جهان است، شهری است که در آن حق و حقیقت حکومت جهانی دارد. همه مردمان از هر طبقه و ملیت به این میهن بزرگ تعلق دارند و به این اعتبار که دارای خردند و در فضیلت همه با هم برابرند (سیمبر،1383: 2).بعدها دیدگاه‌های حقوق طبیعی رواقیون به امپراتوری رم منتقل شد و در میان فلاسفه و متفکران آن دیار نیز طرفداران زیادی پیدا کرد. بطوری‌‌ که، سیسرون در کتاب معروف خود در باب جمهوریت می‌نویسد:"قانون واقعی،  مبتنی بر عقل سلیم ، موافق با طبیعت، ناقد درهمه جا، ثابت و جاویدان وجود دارد که باید بر فرامین آن گردن نهاد. این قانون منبعث از نهاد الهی است لذا نمی‌توان پیشنهاد لغو آن را داد. مجاز به انحراف از آن نیستیم... در رم و آتن یکی است و از امروز به فردا تغییر نمی‌کند... هر کس از آن اطاعت نکند، از خویشتن خویش گریخته و فطرت انسانی را نادیده گرفته است" (سیمبر،1383: 4).بعدها که آیین مسیحیت قوت گرفت، حقوق طبیعی از رونق افتاد و حقوق الهی جانشین اندیشه حقوق طبیعی شد. از اندیشمندان این دوره می‌توان به سنت‌آگوستین، سنت‌آکوئیناس اشاره داشت. سنت‌آگوستین معتقد بود تنها نیروی روحانی است که می‌تواند عدالت را برقرار سازد، این نیرو مستقل و جدا از دولت است. اما در دوره جدید بعد از رنسانس، به تدریج عده‌ای از متفکران و اندیشمندان برای مبارزه با استبداد به حربه حقوق طبیعی و حقوق‌بشر متوسل شدند. بنابراین، حقوق طبیعی و حقوق‌بشر ابزاری شد برای اندیشمندان قرن شانزدهم به بعد که بتوانند جلوی دخالت‌های بی‌حد و حرص دولت‌ها را در امور خودشان بگیرند. بعدها افرادی مانند هابز، لاک، روسو، مونتسکیو هر کدام به نوعی بر طبیعی بودن حقوق انسان تأکید داشتند و به دورانی که دوران اولیه زندگی بشر نامیده می‌شود اشاره می‌کنند که در واقع، انسان‌ها آزاد بودند و دولت و قانونی وجود نداشت و انسان براساس حقوق طبیعی زندگی می‌کرد تا اینکه دولت‌ها بوجود آمدند. با بوجود آمدن دولت‌ها، مانع بزرگی در مسیر برخورداری انسان‌ها از  حقوق طبیعی پدید آمد.بعضی از اندیشمندان مانند هابز تأکید می‌کردند در زندگی انسان‌ها، امنیت اولویت دارد و تنها دولت برآمده از قرارداداجتماعی است که می‌تواند جلوی هرج ‌و مرج و تعدی را بگیرد. طبق این قرارداد هرکس سهم حاکمیت خود را به فرمانروا  می‌بخشید و از استقلال خود که مولود طبیعت است چشم می‌پوشد تا فرامانروا نظم و قاعده‌ای را در رابطه بین افراد جامعه وضع و اجرا کند. اما در این بین فلاسفه بشردوستی مانند جان لاک نهایت سعی خود را در تبیین حقوق طبیعی بکار بردند. لاک معتقد بود که دولت باید در چهارچوب حقوق طبیعی عمل کند، چرا که طبیعت به انسان حقوقی داده است که به هیچ عنوان قابل سلب شدن نیست، مانند حق حیات، حق آزادی و ... .بعدها اندیشه حقوق طبیعی در نزد متفکرانی مانند کانت وارد مرحله جدیدی شد. در واقع، فلسفه حقوق‌بشر تأثیر پذیرفته از تعالیم کانت است آنجا که وی بر خودمختاری انسان‌ها تأکید فراوان دارد و می‌گوید انسان قابلیت گزینش و تصمیم‌گیری عقلانی را دارد و دیگر جانوران چنان نیستند. پس انسان مستحق فضیلت، شرف و کرامت است که او را از دیگر موجودات ممتاز می‌گرداند، امتیاز انسان با انسانیت اوست (موحد،1382: 6).به این ترتیب بود که حقوق‌بشر در دوره جدید با پیدایش مکتبی با عنوان مکتب «لیبرالیسم» به‌عنوان یکی از مسائل مهم بشری در دنیای غرب تبدیل شد. حربه حقوق طبیعی و حقوق‌بشر بود که مردم توانستند در دنیای غرب نظام‌های استبدادی را واژگون کنند. بنابراین تلاش برای رسیدن به حقوق‌بشر در دنیای غرب یک تلاش طولانی مدت بود. تجلی عینی اندیشه‌هایی که در بالا بیان شد، اعلامیه‌های حقوق‌بشر در کشورهای مختلف است. این اعلامیه‌ها در پی آن بودند که قدرت حاکمان را در حیطه حقوق افراد متوقف کنند و حرمت قلمرو حقوق فردی و آزادی‌های عمومی در جهت سعادت انسان‌ها را تضمین کنند. مهمترین این اعلامیه‌ها بدین قرار است:1-    منشورکبیر 1215 و اعلامیه  درخواست حقوق 1689 در انگلستان2-    اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا  در 1776 و اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا  در 17763-    اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه در 17894-    سرانجام در تاریخ 10 دسامبر سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به تصویب سازمان ملل رسید و این روز بعنوان روز حقوق‌بشر درجهان نامگذاری شد (هاشمی، 1384: 92).بنابراین از دیر باز مسئله حقوق‌بشر یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای غرب بوده است.در جهان اسلام نیز از ابتدای ظهور اسلام، مسلمان‌ها دغدغه حقوق‌بشر را داشته‌اند هر چند بیان این مقوله در قالب مقولاتی دیگر همچون حق‌الناس بیان شده است. در اسلام، بشر هم موضوع حق و هم موضوع تکلیف قرار می‌گیرد و تازه همان تکلیف هم در بخشی که مرتبط با حق الناس- در برابر حق الله است- مستلزم رعایت حقوق دیگران است، به این معنا که تکلیف یک نفر، برای نفر دوم ایجاد حق می‌کند و در واقع با بسط دامنه حق‌الناس در اندیشه اسلامی ما می‌توانیم به مقوله حقوق‌بشر برسیم.کرامت انسان در اسلام بسیار مهم است در طول چهارده قرن گذشته فقهای اسلامی هر کدام به نوعی راجع به حقوق‌بشر بطور مستقیم یا غیرمستقیم بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند، کتاب‌ها و مقالاتی را به نگارش در آورده‌اند، اما از آنجا که مهم‌ترین اسناد دینی در اسلام بویژه از نظر مذهب شیعه قرآن و نهج‌البلاغه است آنچه که در این پژوهش برای ما حائز اهمیت است، این است که ببینیم چه تفاوت‌های  بنیادی و معرفت‌شناختی بین دیدگاه‌های غربی نسبت به حقوق‌بشر با دیدگاه‌های اسلامی به مسئله حقوق‌بشر وجود دارد؟ به همین جهت اسناد رسمی حقوق‌بشر در دنیای  غرب مثل اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه انقلاب کبیر‌فرانسه را به عنوان اسناد غربی در حقوق‌بشر با مبانی دینی بویژه آیات قرآن و نهج‌البلاغه مقایسه می‌کنیم. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  245قیمت : 14000 تومان 
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید