دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده مورد مطالعه شهرستان دماوند 1391-1392

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

گرایش :

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده  مورد مطالعه شهرستان دماوند 1391-1392 

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده علوم وفنون راهنمایی و رانندگی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت ترافیک

موضوع: شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده  مورد مطالعه شهرستان دماوند 1391-1392

استاد راهنما : جناب سرهنگ دکترسید سعید کشفی

استاد مشاور : جناب سرهنگ مرادعلی کیا مهر

پژوهشگر : سرگرد ناصر امیریان

زمستان        1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

.این تحقیق درخصوص شناسایی واولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده در شهرستان دماوندانجام شده که  برای این منظور اطلاعات مربوط به 170فقره تصادف بوقوع پیوسته در طول سال های 1391و1392و نظر سنجی بوسیله پرسشنامه از کارشناسان سازمانهای دخیل در ترافیک دراین شهر مورد استفاده قرار گرفته است .اطلاعات فوق بر اساس دوازده فاکتور نقش سازمانهای دخیل در ترافیک،رنگ لباس عابرین،گذر گاه های عابرین پیاده ،نوع گواهینامه ،روشنایی معابر ،شرایط جوی محل تصادف ،آموزش ،ایمنی وسایل نقلیه ،تجهیزات کنترل ترافیک ،اصول هندسی و طراحی   معابر،جنسیت،سن،مورد بررسی قرار گرفته است .   هدف این تحقیق شناسایی و تاثیر عوامل ذکر شده فوق در جهت کنترل و کاهش تصادفات عابرین پیاده شهرستان دماوند می باشد . اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود در زمینه تصادفات عابرین پیاده جمع آوری شده است .اسناد و مدارک مورد مراجعه شامل گزارشات و کروکی های پلیس راهور دماوند در خصوص تصادفات بوده است . روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی که به روش سر شماری انجام گرفت . نتایج بدست آمده بطور کلی حاکی از آن است که  فاکتورهای نقش سازمانهای دخیل در ترافیک،رنگ لباس عابرین،گذر گاه های عابرین پیاده ،نوع گواهینامه ،روشنایی معابر ،شرایط جوی محل تصادف ،آموزش ،ایمنی وسایل نقلیه،تجهیزات کنترل ترافیک ،اصول هندسی و طراحی  معابر،جنسیت،سن،  درتصادفات عابرین پیاده شهرستان دماوند نقش دارند .ودر این زمینه ها پیشنهاد و راهکار هایی ارائه گردیده است ..

کلمات کلیدی:عابرین پیاده(Pedestrian ) – پلیس راهور (Traffic Police  )  – تصادف (accident    )

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات           

    فهرست                                                                                                                                  صفحه           

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………18
  • بیان مسئله ………………………………………… ……………………………………………………………………………20

3 -1-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………21

4- 1 -اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………22

1-4-1- هدف اصلی………………………………………………………………………. ……………………………………………………..23

2-4-1- اهداف فرعی…………………………………………………………. ……………………………………………………….  ……..23

5-1-سئوالات تحقیق ……………………………….  ……………………………..  …………. …………………………………………..23

1-5-1- سئوالات اصلی…………………………………………. …………………….. ……………………………………………………..23

2-5-1- سئوالات فرعی……………………………………………… ………………………………………………………………….. ……23

6-1-تعریف مفهومی متغیرها……………………………………… ………………………………………………………………………..23

فصل 2   مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………..26

1  -2 –    مقدمه…………………………………….. ……………………………………………………………………………………………27

2-2-  مبانی نظری پژوهش………………… …………………………………………………. ……………….. ………………………..29

3-2-  تعاریف عملیاتی……………….. ……………………………………………………………………………….. …………………….30

4-2-  پیشینه تحقیق …….. ………………………………………………….. …………………………………………………………….30

1-4-2- تحقیقات داخلی………………………………………. …………………………………………………………………………….31

2-4-2- تحقیقات خارجی……………………….. ………………… ………………………………………….. …………………………33

5-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان دماوند……………………………………………………………………… …………………35

1-5-2- موقعیت جغرافیایی،فرهنگی ،اقتصادی دماوند…………….. …………………………………… …………………35

2-5-2- تعداد جمعیت و وسایل نقلیه شهرستان دماوند……………….. ………………………. ………….. …………..35

3-5-2- محور های مواصلاتی دماوند…………………….. …………….. ………………………………………….. …………….36

4-5-2- وضعیت معابر شهری دماوند……………………………. …………. ………………. …………………………………….36

6-2- تسهیلات پیاده…………………………..   ………………………………………………………………………………………………37

7-2- مطالعات عابرین پیاده…………. ………. .. ………………………………………………………………………………………….39

1-7-2-تعریف عابر……………………………………………………………………………… ………………………………………………..39

2-7-2- محل عبور عابرین پیاده …………… ………………………………………………………………………………………… .40

3-7-2- مزایای پیاده روی…………….. …………………………. ………………………………. ……………….. ……………………40

4-7-2- تکالیف قانونی عابرین پیاده ………………………… …………………. ………………………………. ………………….40

5-7-2- حقوق عابرین پیاده ……………………………………………………………… ……………………………. …………………41

8-2- مطالعه حوادث ترافیکی ………… ……………….. ………………………………………………………………………………..42

1-8-2- حوادث ترافیکی……………. ………………….. ………………………………………………………………………. …………42

2-8-2- آمار حوادث ترافیکی ……………………………………………………………………………….. ………. …………………..42

3-8-2- آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی………… ……………. ………………………………………. ……………………..43

1-3-8-2- پیامدهای بروز حوادث ……………………………………………….. ………………………………………… …………43

2-3-8-2- هزینه های اقتصادی ،اجتماعی و سلامت عمومی جامعه …………………………………………..  …..44

3-3-8-2- سن و جنس مصدومین حوادث ترافیکی………………………………………. ……………………………. …. 44

4-3-8-2- عوارض بهداشتی درمانی ناشی از حوادث ترافیکی …………. ……………………………………………….45

5-3-8-2- آسیب های شایع ………………………………………………………………………………………………… .. …………46

9-2- مطا لعات تصادفات عابرین پیاده…………………………………………………………………….. ………. ………………..46

1-9-2- اولین تصادف عابر پیاده در جهان  ………………………………………………………… ……………………………..48

2-9-2- اولین  قربانی تصادف در ایران………………………………………………………………………. ……………………….48

10-2- انواع برخورد وسایل نقلیه با عابرین پیاده ……………………………………………………………………………….. 49

11-2-  نقاط حادثه خیز برای عابرین پیا ده…………………………………………………………… . ………. ……………..49

1-11-2- تقاطع و میادین……………………………………………. ………….. ………………………………… ……………………49

2-11-2- بلوار و فضای سبز داخل آنها ………………………………………. ……………….. …………………………………..50

3-11-2- خیا بانهای فاقد پیاده رو ……………………………………………………………………………… ……………. ………50

4-11-2- وجود موانع در سطح راه ……………………………………………………….. ……………………………………. …….50

5-11-2- مناطق مسکونی ………………………………………………………………………………………….. …………… ………..50

6-11-2- موانع جدا کننده خیابان …………………………………………………………………….. ……………. ……………….51

12-2- برنامه ریزی و طراحی معابر شهری………………….. ………………………………………………………. ………….. 51

1-12-2- اهداف   بر نامه ریزی شهری ………………………………………………………………………………………………..51

2-12-2- طراحی معابر شهری ……………………………………………….. ………………………….. …………………………….51

13-2- آمار تصادفات………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………….52

1-13-2- آمار تصادفات در دنیا ………………………………………………………………………… ……………………….. ……..52

2-13-2- بررسی آمارتصادفات  تعدادی از کشور ها …………………………………………………………………….  …..53

3-13-2—بررسی آمار  کشور های دارای بیشترین تلفات تصادفات…………………………………….  ………… 53

4-13-2- آمار تصادفات در ایران ……………………………………………………………………………………………. …. ……..54

5-13-2- آمار تصادفات ویژه شرق استان تهران …………………………………………………………………..  …………..55

6-13-2- آمار تصادفات دماوند ……………………………………………………………………………..  …………………………..56

14-2- نقش پلیس و اجرای قانون………………………………………………………………………………………………….  …..56

15-2- عوامل تاثیر گذار بر وقوع تصادفات عابرین پیاده……………………………………………………………….  ……58

1-15-2- عوامل بیرونی………………………………………………………………………….. ………………….. ………………………58

1-1-15-2-نقش سازمانهای دخیل در ترافیک ……………………………. …………………………………. ……………….58

1-1-1-15-2- وظایف محوله……………………………………………………….. ………………………………………….. ……… 58

2-1-1-15-2- اختصاص اعتبارات مورد نیاز ترافیکی………………………………………………………………..  ………59

2-1-15-2- ساختار و اصول هندسی معابر…………………………………………………………………………………  ……..59

1-2-1-15-2-سامان دهی تردد عابرین پیاده …………………………………………………………….59

2-2-1-15-2- ساماندهی تردد عابرین در میادین و تقاطع ها………………………………………..  ………………..60

3-2-1-15-2-توجه به اصول مهندسی ترافیک در ساخت معابر………………………………….. ……………………60

4-2-1-15-2- ظرفیت و قابلیت گذر دهی معابر و تقاطع ها …. ………………………………………………………..60

5-2-1-15-2-توجه به تامین امنیت و راحتی استفاده کنندگان از راه ………………………………….  ………..61

6-2-1-15-2- اجرای طرح ایست به احترام زندگی…………… … ………………………………………………………… 61

7-2-1-15-2- ساخت نامناسب پیاده روها …………………………………… ………………………………………  ………..62

8-2-1-15-2- طراحی غیر اصولی گذر گاه های عابرین پیاده…………………………………………………….  ….. 66

3-1-15-2- تجهیزات کنترل ترافیک ……………………………………………………………………………… .. ………………66

4-1-15-2- ایمنی وسایل نقلیه ………………………………………………………………………………………………….  …….67

1-4-1-15-2- ساختار وسایل نقلیه ……………………… …………………………………………… …………………………….67

2-4-1-15-2-تجهیزات هشدار دهنده به راننده ………………………. ……………………… ……………………………..68

3-4-1-15-2- نصب تجهیزات ایمنی در خودرو ها  ………………………………………………………………….. ……..69

5-1-15-2-آموزش……………………………………………. ………………………………….. ……………………………………………70

1-5-1-15-2- آموزش به عابرین پیاده ……………………………………… ……………………. ………………………………70

2-5-1-15-2- آموزش به مردم در مورد ابزارهای کنترل ترافیک ………. ………………………………… ………..71

3-5-1-15-2- آموزش شهروندان در رابطه با اصول ایمنی عابرین ………………….. …………. …………………71

4-5-1-15-2- افزایش انگیزه بین عابرین در جهت استفاده از پل ها ………….. .. ……………………………….71

5-5-1-15-2- آموزش به رانندگان…………………….. …………………….. ……………………………………………………. 71

6-5-1-15-2- آموزش به دانش آموزان…. ………………. ……………………………………………. ……………………….. 72

7-5-1-15-2- آموزش از طریق پارک های ترافیک……………………………………………………………….  …………73

8-5-1-15-2- آموزش از طریق رسانه ملی و جراید……………………………………………………………..  ………… 73

9-5-1-15-2- آموزش از طریق کتب درسی………………. ……. ……………………………………………………………. 74

10-5-1-15-2- راه کارهای عملی آموزشی رفتارهای سالم ترافیکی…..  …………………………………………. 75

1-10-5-1-15-2- معرفی الگوی مناسب ……………. ………… ………………………………………………………………..75

2-10-5-1-15-2- آموزش از راه الگو سازی ……………….. ……….. ………………………………………………………..75

3-10-5-1-15-2- توسعه ی همکاریهای بین بخشی….. ………………………………………………………………….. 75

4-10-5-1-15-2- استفاده از متخصصان خارج از مدرسه…….. ………………………………………………………….75

5-10-5-1-15-2- آموزش به رانندگان جدیدا طریق آموزشگاههای رانندگی ….. …………………………….76

6-10-5-1-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر آموزش………… …. …………………………………………….. 76

6-1-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر روشنایی معابر…………. …… ………………………………………77

2-15-2- عوامل درونی ………………….. …. ………………………………………………………………………………………………77

1-2-15-2- وضعیت عابرین پیاده ………………. ….. ………………………………………………………………………………..77

2-2-15-2- بررسی وضعیت جسمانی عابرین پیاده………………………………… …………………………………………78

3-2-15-2- بررسی وضعیت جسمانی رانندگان.. ………….. …………………………………………………………………..78

3-2-15-2- شمای  وضعیت جسمانی عابرین پیاده …… ……. ……………………………………………………………..80

4-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده ازنظر سن ….. …. ……………………………………………………………….80

5-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر سن   …………………………………………………………………………….81

6-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر جنسیت ..  ……………………………………………………………..81

7-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر جنسیت …… …………………………………………………………………81

8-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر تحصیلات ………………………………………………….. …………82

9-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر تحصیلات……………….. …………………………………………. ………82

10-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان  از نظر نوع گواهینامه……………….. ……………………………………….82

11-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان  از نظر شرایط جوی …………………… ……………………… …………….83

16-2- چارچوب نظری تحقیق……………… …………………… ………………………………………………………………………83

1-16-2- اطلاعات در باره چارچوب نظری تحقیق ……. …….. ……………………………………………………………..84

2-16-2- تئوری های نظری…………………………………………………  …………………………………………………………..84

3-16-2- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………….. ………………………………………………………….86

فصل سوم :  روش شناسی تحقیق ……………………………………………………..87

1-3 – مقدمه …………………………………………………………………………… ………………………………………… …………….88

2-3-روش تحقیق …………………………………………………………….. ………………………………………………………………..88

1-2-3-تعیین پایایی پرسشنامه …………….. … ……………………………………………………………………………………..89

3-3-جامعه آماری…………………………….. ………………………………………………………………….. …………………………..90

4-3- -روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….90

5-3- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….. ……………………. ……………….90

6-3 -نحوه جمع آوری اطلاعات ………………………………… ……………………………………………. ………………………90

7-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……… ……………………………………………………………………… …………………..91

8-3–قلمرو زمانی و مکانی تحقیق……………………….. ……….. ………………………………………………………………..91

فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده ها   …………………………………………………..92

1-4 – مقدمه ……………………………………………………………………………… …………………………………….. ……………..93

1-1-4- تجزیه و تحلیل تصادفات بر اساس کروکی……….. ………….. …………………………… ……………………..93

2-1-4-  آمار تصادفات 1391…………………… ………………………………………….. …………………………………………93

3-1-4- آمار تصادفات 1392…………………. …………………………………………………………….. ………… ……………..93

4-1-4- آمار تصادفات 1391و 1392……………………………………………………………………….. ………………… …..93

5-1-4- تعداد تصادفات براساس سن راننده ……………… ………………………………….. ………………………………..94

6-1-4- تعداد تصادفات براساس سن عابر پیاده …………………………………  …… ……………………………………..94

7-1-4- تعداد تصادفات براساس جنسیت ……….  ……………………………………………………………………………….94

8-1-4- تعداد تصادفات براساس علت تصادف …………………………………. ………………. ……………………………..94

9-1-4- تعداد تصادفات براساس روشنایی محل…………………………………………………………………………………..95

10-1-4- تعداد تصادفات براساس ساعت تصادف ……………….. ……………………………. ………………………………95

11-1-4- تعداد تصادفات براساس معبر محل تصادف……….. ………………… …………………………………………. 95

12-1-4- تعداد تصادفات براساس کاربری محل تصادف ……………. …… ………………………………………………95

13-1-4- تعداد تصادفات براساس وضعیت حرکت عابر  …………………………………………………………………….96

14-1-4- تعداد تصادفات براساس نوع وسیله نقلیه ….  …………………………………………………………………….96

15-1-4- تعداد تصادفات براساس علل اولیه تصادف. ………………………………………………………………………. 96

16-1-4- تعداد تصادفات براساس عامل انسانی .. ……. ………………………………………………………………………96

17-1-4- تعداد تصادفات براساس علت قضایی ..  ……………………………………………………………………………..96

18-1-4-   تعداد تصادفات براساس نوع گواهینامه ……………………….. ……………………………. …………………97

19-1-4- تعداد تصادفات براساس وضعیت تابلو و علائم………………………………………………………….  …….. 97

2-4- تجزیه و تحلیل بر اساس جامعه آماری ……………… …………………………………………. ……………………….97

1-2-4- توصیف داده ها ……………. ………………………………………………………………………………………………………97

2-2-4- بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………….. …………………………………… ……………… 97

3-2-4- توصیف داده ها براساس سن ……….. ………………………………………………………………………………………97

4-2-4- توصیف داده ها براساس جنسیت  …………………………………………………………………………………………98

5-2-4- توصیف داده ها براساس وضعیت تاهل………………………………………………………………..  …………….. 98

6-2-4- توصیف داده ها براساس میزان تحصیلات………………………  …….. …………………………………………. 99

3-4- استباط داده ها (بررسی سئوال ها ) ……………………………… ……………………………………. ………………..100

1-3-4- بررسی سئو ال 1…………… ……………………………………………………………………………………………………..100

2-3-4- بررسی سئو ال 2……………………………………………………………………………………………………………………101

3-3-4- بررسی سئو ال 3……………………………. ……………………………………………………………………………………102

4-3-4- بررسی سئو ال 4……….. ………………. ………………………………………………………………………………………103

5-3-4- بررسی سئو ال 5…………………………………. ……………………………………………………………………. ……….104

6-3-4- بررسی سئو ال6……………………………………………………………… ……………………………….. …………………105

7-3-4- بررسی سئو ال7……… …. …. ………………………………………………………………………………………………….106

8-3-4- بررسی سئو ال8……………………………………………………… ………………………………………………. ………….107

9-3-4- بررسی سئو ال 9………………………………. ……………………………………………….. ………………………………108

10-3-4- بررسی سئو ال10…………………………………………………………………… …………………………… …………..109

11-3-4- بررسی سئو ال 11………………………………………..  ………………………………………………………………….110

12-3-4- بررسی سئو ال 12……………………………………………… ………… …………………………………………………111

13-3-4- بررسی سئو ال 13………………………………….. ………………………………………….. …………………………..112

14-3-4- بررسی سئو ال 14……………………………………………………………………………………… …… ……………..113

15-3-4- بررسی سئو ال 15………………………………………………………………………………………………  ……………114

16-3-4- بررسی سئو ال 16………………………………………………………………………………………….. …… ………….115

17-3-4- بررسی سئو ال17……. …… ………………………………………………………………………………………………….116

18-3-4- بررسی سئو ال18……………………………. ………………. ………………………………………………………………117

19-3-4- بررسی سئو ال 19……………………………………. ……………………………………………. ……………………….118

20-3-4- بررسی سئو ال 20…………………………………… ……………………………………………………………………….119

21-3-4- بررسی سئو ال 21………………….. ………………. ……………………………………………………………………..120

22-3-4- بررسی سئو ال 22……………………………………….. ……………………………….. ……………………………….121

23-3-4- بررسی سئو ال 23…………………………… ………………. ……………………………………………………………..122

24-3-4 بررسی سئو ال 24……………………………….. … …………………………………………………………………………123

4-4-  بررسی سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………. ……………… 124

1-4-4- بررسی سئوال اول – شناسایی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده …..  ……..124

2-4-4 – بررسی سئوال دوم – اولویت بندی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده……..126

3-4-4-  بررسی سئوال سوم – تاثیر هر یک از عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده. .128

4-4-4-   بررسی سئوال چهارم – نقش مدیریتی پلیس راهور برکنترل تصادفات عابرین پیاده …….131

فصل پنجم :  نتیجه گیری – پیشنهادها……………………………..134

1-5- مقدمه……………………………………………………………………………………….. ………………………. …………………….135

2-5- تجزیه وتحلیل سئوال اول –( شناسایی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده )   .136

1-2-5- نقش سازمان های دخیل در ترافیک……………………………………………………. …………………… ………136

2-2-5- ساختار هندسی و طراحی معابر………………………. …. ……………………………………………………………..137

3-2-5- تجهیزات کنترل ترافیک………………….. …………………………………………………………… ……………………138

4-2-5- ایمنی وسایل نقلیه ………………………………………. …………………………………………… ……………………….139

5-2-5- آموزش …………………………………………… ………………………. ………………………………………………………….141

6-2-5 – روشنایی معابر…………………………………….. …………………………………………………….. ……………………..141

7-2-5- رنگ لباس …………………………………………………….. ………………………………………… ……………….. ……..142

8-2-5- سن ……………………………………………………….. ……………………………………………….. ………………. ……….142

9-2-5- جنسیت ………………….. …………………………………………………………………………………… …………………….143

10-2-5- نوع گواهینامه رانندگان…………………………… ………………………….. ……………………….. ……………… 143

11-2-5- شرایط جوی ………………… ……………. ……………………………………………………………………… ………….143

3-5- تجزیه و تحلیل س  دوم (اولویت بندی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده)…….145

4-5- تجزیه و تحلیل س سوم (تاثیر هر یک از عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده…..146

5-5-  تجزیه و تحلیل س چهارم (نقش مدیریتی پلیس راهور برکنترل تصادفات عابرین پیاده ) ..  147

6-5- پیشنهاد و راهکار ها………………….. …………………… ……………………………………………………………………….148

1-6-5- پیشنهاد در خصوص نقش سازمان های دخیل در ترافیک ……………………………………………….  148

6-5- پیشنهاد در خصوص رنگ لباس…………………………. ………………. ………………………………………………….148

3-6-5- پیشنهاد در خصوص گذر گاه عابرین پیاده …………………………  …………………………………………….148

4-6-5- پیشنهاد در خصوص گواهینامه رانندگی…………………………. …………………………………… ………….. 148

5-6-5- پیشنهاد در خصوص روشنایی محل تصادف ……………………………………………………. …… ………….149

6-6-5- پیشنهاد در خصوص شرایط جوی ……………………………  ………………………………………………………..149

7-6-5- پیشنهاد در خصوص آموزش ………………………………………………………………………………….  …………..149

8-6-5- پیشنهاد در خصوص ایمنی وسایل نقلیه  …………………………………………………………………………….149

9-6-5- پیشنهاد در خصوص تجهیزات کنترل ترافیک…………….. ………………………………………………………150

10-6-5 پیشنهاد در خصوص اصول هندسی معابر….. ……………………………………………………………………….150

11-6-5- پیشنهاد در خصوص سن عابرین و رانندگان……. ………………………………………….. ………………. 150

12-6-5- پیشنهاد در خصوص جنسیت …………………………………………………………………………….  ……………150

7-5- محدودیت های تحقیق …………………………….  …………………………………………………………………………….151

8-5- فهرست تصاویر ……………………………………. …………. ……………………………………………………………………..151

9-5-  فهرست جداول …………………………………………….. ………………………………………………. ………………………152

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….154

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….155

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….157

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..159

چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….169

عنوان پایان نامه  انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………170

مقدمه:

انسان موجودی است اجتماعی که از معاشرت با دیگران لذت می برد. مردم برای گفتگو، دیدار و تعاملات اجتماعی با دوستان یا غریبه های آشنا به مکانهایی امن غیر از خانه و محل کار در فضاهای شهری نیازمندند خیابانها از عمدترین فضاهای عمومی هستند که نبایستی تنها بعنوان ” کانالی عبوری” بدان نگریست چرا که از دیر باز خیابانها برای دیدار، مراوده ، گذران اوقات فراغت ، باهم بودن،  داد و ستد و همچنین تردد مورد استفاده مردم قرار می گرفته است . با رشد جمعیت و گسترش شهرها در دنیا،  تعاملات اجتماعی بسیاری از مردم بر اثر دوری کار از محل زندگی ، هزینه های جابجایی ، آلودگی هوا، کمی وقت فراغت و  گرفتاریهای روزمره دیگر نسبت به گذشته کاهش یافته است بدین جهت بسیاری از شهرها برای افزایش سر زندگی فضاهای شهری ،  پویایی اقتصاد شهری و افزایش تعاملات اجتمایی مردم  فضاهایی بعنوان “مکانهای سوم”  درسیمای برخی خیابانها پدید آوردند که آنها را از دیگر خیابانها متمایز می کند.  اینگونه خیابانها علاوه بر سر زنده بودن ، معاشرپذیرند.از خصوصیات مهم اینگونه خیابانها، مکانهای امن آن می باشند که دارای سطح  دسترسی  ایمن،  آسان و  راحت  برای عموم مردم اعم از پیر، جوان، خردسال،  فقیر و غنی را  فراهم می اورند مکانهایی که افزایش تعاملات اجتماعی در شهرهای بزرگ و شلوغ را برای همگان با کمترین هزینه امکان پذیر کرده است.  شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانونهای زیستی به شمار می رفت. به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه ی اتومبیل در شهرهاسواره بر حقوق پیاده در شهرتعرض و مسئله عابرین پیاده به تدریج به دست فراموشی سپرده شد. در عصر حاضر و با طرح مفهوم توسعه پایدار، تشویق به حرکت پیاده و ایجاد پیاده راه ها و تسهیلات مرتبط با آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از کشورها پیاده روی به عنوان یکی از مولفه های مهم پایداری مطرح و به شکلی جدی مورد توجه قرار گرفته است، تا جائیکه ” طرح جامعه پیاده رو ی” در بسیاری از شهرها در دست تهیه قرار گرفت.در شکل گیری اولیه شهرها ،عبور ومرور وترددعابرین پیاده نقش اصلی را ایفا می کرد . زیرا مسافت پیاده روی مطلوب ،محل استقرار کاربریها و نهایتا ساختار کلی شهر را مشخص می ساخت .استقرارمحل کسب وکار ومحل عبادت روزانه ومناطق مسکونی در طرح ریزی شهرهای قدیمی به خوبی نمایانگر نقش وهویت عابر پیاده در شکل گیری شبکه ارتباطی شهرها بوده است .با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون آمدوشد در خیابان ها و جاده ها در نیم قرن اخیر، در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابه جایی کالا و مسافر، متأسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی علی الخصوص بر خورد با عابرین پیاده افزوده شده و خسارات جانی و مالی ناشی از این تصادفات، بار سنگینی بر جامعه بشری تحمیل می کند.( ذوقی،حاج علی -1383).

اگر چه یک سوم حجم وسایل نقلیه در کشور های در حال توسعه وجود داردلیکن  بیش از دو سوم قربانیان تصادفات، در این کشورها )کشورهای با سطح درآمد کم تا متوسط( بوقوع می پیوند .در کشورهای پیشرفته، تحقیقات وسیعی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی راجع به علل وقوع تصادفات و روش های جلوگیری از آن که باعث کاهش تصادفات شده است.انجام گرفته است اما در کشور های درحال توسعه، علی رغم روند افزاینده تعداد  وسایل نقلیه و رشد بی رویه جمعیت که ضرورت این افزایش را تشدید می نماید، میزان و کیفیت تسهیلات درون شهری و برونشهری به طور متناسب بهبود نیافته و استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه در حد مطلوبی رشدنکرده درنتیجه آمار متوفیان ناشی از تصادفات در کشور ما، بسیار زیاد است.(آمار تصادفات پلیس راهور 1392)

امروزه در ایران با افزایش رشد تولید وسایل نقلیه ازیک طرف و افزایش جمعیت شهرها وروستاها از طرف دیگر، توجه کافی به بحث عابران پیاده به خصوص از بعد ایمنی آن،بسیار مهم و قابل توجه است. ایمنی عابرین پیاده در شبکه های شهری طی سالهای اخیر تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های مدیران ترافیکی شهرهای بزرگ شده است. تصادفات عابرین پیاده تهدیدی درزمینه سلامتی و جان انسان ها و همچنین لطمات اقتصادی را در پی دارد همچنین این تصادفات باعث خسارات غیر مستقیمی از قبیل کاهش محبوبیت شهرها از دید گردشگران و نظایر آن می شود که اثرات آن میتواند از خود تصادفات مخربتر باشد بررسی هانشان می دهدکه  شاخص های مختلف از قبیل ریسک سوانح ترافیکی و تلفات ناشی از ان در کشور مادر سطح بسیار بالایی قرار دارد .(آمارتصادفات پلیس راهور)  به عنوان شاهدی بر این ادعا شاخص ریسک سلامت وشاخص ریسک ترافیک در سال 1390به ترتیب 7/38و7/22بوده است .( مومنی ،شجاعی -1391).در تصادفات رانندگی عابرین پیاده از کمترین سطح حفاظت برخوردارنداز این رو در تصادفات بیشترین  آسیب را متحمل  می شوندو در صدجراحات و تلفات بسیار بالایی را به خود اختصاص می دهند (ذوقی ،ملک محمد -1383) بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان به اهمیت ایمنی عابران پیاده در راهها و به خصوص معابر شهری پی برد. یکی از عوامل مهم درمهندسی ترافیک، افزایش ایمنی عبور و مرور عابرین پیاده می باشد. در کشور ما با توجه به افزایش تردد وسایل نقلیه و نامناسب بودن طرح هندسی راهها، وجود کاربری های مختلف در حاشیه راهها و همچنین عدم وجود تسهیلات ایمنی مناسب و کافی در انها، تعداد تلفات ناشی از تصادفات شهری در چند سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. پارامترهای رفتاری عابرین پیاده، همچنین خصوصیات ترافیکی و طرح هندسی شبکه خیابان های درون شهر ی در شناسایی عوامل موثر در بروز تصادفات عابرین پیاده نقش مهمی دارند. لذا بر اساس آمار نصادفات عابرین پیاده، ووضعیت عابرین پیاده در حین تصادف،. همچنین عوامل موثر در تصادفات عابرین پیاده در معابرشهری شناسایی و مطالعه گردیده است از این رو در این تحقیق ومطالعه سعی بر آن است تا با بررسی سوانح ترافیکی مربوط به این گروه آسیب پذیر از کاربران راه ،عوامل موثر بر ایمنی عابرین پیاده شناسایی شده وعوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده و همچنین راهکارهایی جهت ارتقای ایمنی این گروه از کابران اراِئه گردد.

2-1-بیان مسئله :

با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها وجاده ها در نیم قرن اخیر در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجائی کالا ومسافر ،متاسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی افزوده گشته و خسارات جانی ومالی ناشی از این تصادفات بار سنگینی بر جامعه بشری تحمیل می کند (کلهری، احمدی نژاد ،1381: 20  )  در دودهه اخیر در کشور های صنعتی به علت آثار سوء رشد وسایل نقلیه موتوری و بویژه اثرات زیست محیطی آن ، حرکت هایی در راستای بازگشت به گذشته تاریخی پدید آمده است و توسعه تسهیلات پیاده روی برای سفرهای کوتاه در برنامه های تنظیم سیستم حمل ونقل مورد توجه قرار گرفته است ،اما همگام با پیشرفت بشر در صنعت و رشد وسایل نقلیه موتوری پدیده نامیمونی به نام تصادف گریبانگیروی گردید .طبق آمار های منتشره از سوی سازمان بهداشت جهانی ،سالانه حدود 2/1میلیون نفر معادل 3242نفر در هرروز در سراسر جهان بر اثر تصادفات ترافیکی جان خود را از دست داده وبین 20تا50 میلیون نفر دچار آسیب های مختلف میگردند. پیش بینی میشودکه درسال 2020تصادفات به عنوان ششمین عامل مرگ ومیر ،دومین عامل سالهای از دست رفته زندگی و سومین عامل سالهای زندگی به همرا ه معلولیت شناخته خواهند شد. (حسن پور ، صفار زاده 1386: 41 ) در شهرها به ازای هر مورد آسیب ترافیکی راهها، متحمل هزینه های زیادی نظیر اقدامات اورژانسی،مراقبتهای پزشکی وبازتوانی،اقدامات قضائی ،تسویه حساب، بیمه ومستمری از کار افتادگی می شوند. بیشترین گروههای اسیب پذیرعابرین پیاده قرار دارند که دچارحوادث ترافیکی می شوند. عوارض اقتصادی مجروحیت این گروه سنی به علت اینکه کمترین درآمد را دارند و امرارمعاش آنها بیشتر متکی بر فعالیت فیزیکی می باشند بسیار زیانبار است.بر اساس مطا لعات  صورت گرفته  (بررسی آمارهای تصادفات پلیس راهور) میزان تصادفات ترافیکی در ایران در مقایسه با کشور های پیشرفته و حتی در حال توسعه به مراتب بیشتر است .تلفات نیروی انسانی بدترین پیامد تصادفات بوده که هزینه های گزاف اجتماعی و اقتصادی آن اثرات جبران ناپذیری بر جامعه وارد میکند .با توجه به اینکه پلیس راهور شهرستان دماوند بر اساس شرح وظایف تعیین شده ،تجزیه وتحلیل تصادفات و اراِئه راهکار در جلوگیری از وقوع تصادفات  را بر عهده دارد واز طرفی با توجه به اینکه امکانات وتجهیزات مورد نیاز تاثیر گذار وکنترلی در اختیار سایر ادارات مرتبط با ترافیک می باشد . و نظر به اینکه تصادفات عابرین پیاده یک معلول چند عاملی می باشد به منظور تحت کنترل در آوردن تصادفات عابرین پیاده یک همکاری فرا گیر بین سازمانها و ارگانهای مربوطه بایستی انجام پذیرد که در حال حاضر این همکاری به نظر در حد مطلوب نیست  لذا از مجموع تعداد 1400فقره تصادف  در سالهای 89.90تعداد 115فقره مربوط به عابرین پیاده بوده  واز مجموع 1200فقره تصادف در سال 91و92تعداد 170 فقره تصادف مربوط به عابرین پیاده  بوده است بنابراین تصادفات عابرین پیاده  با توجه به آمارسالهای قبل (سالهای 89-90)تعداد 115 فقره بوده است که در سالهای 91-92تعداد 170 فقره می باشد رو به افزایش است .آمارهای ارائه شده از مراجع قانونی همواره دغدغه مسئولین کنترل ترافیک بوجود آورد  که چه عواملی بر بروز این حوادث نقش دارند و ما را بااین سوال  مواجه می کند که علل افزایش  تصادفات  چیست ؟ وچه عواملی در کنترل تصادفات عابرین پیاده  تاثیر گذار هستند ؟

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید