دانلود پایان نامه ارشد: علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندر عباس

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

موضوع:

علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران

 

استاد راهنما:

استاد مشاور:

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                             صفحهچکیده---------------------------------------------------------------------- 1مقدمه----------------------------------------------------------------------- 2فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضاتمبحث اول: سابقه تاریخی و تقنینی بحث--------------------------------------------- 8گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی بر رفتار قضات در ایران---------------------------- 8گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران--------------------------- 10گفتار سوم: اهمیت شغل قضا و قاضی----------------------------------------------- 12گفتار چهارم : تعاریف---------------------------------------------------------- 15الف: مسئولیت در لغت---------------------------------------------------------- 15ب:مسئولیت در اصطلاح--------------------------------------------------------- 15ج: تعریف مسئول-------------------------------------------------------------- 16د: تعریف قاضی-------------------------------------------------------------- 16ه :تعریف علت--------------------------------------------------------------- 16و: تعریف تخلف (فساد)-------------------------------------------------------- 17ز:تعریف تخلف انتظامی--------------------------------------------------------- 18ح :دستگاه قضایی------------------------------------------------------------- 18گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم-------------------------------------------------- 18مبحث دوم: مبانی نظری ، قانونی و فقهی تخلفات انتظامی قضات-------------------------- 20گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات----------------------------------------- 20الف: تحولات اجتماعی---------------------------------------------------------- 20ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی------------------------------------------------ 21گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات--------------------------------------- 22گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات----------------------------------- 23الف: پی بردن حاکم به فساد خود-------------------------------------------------- 24ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر--------------------------------------------- 25ج: عدم صلاحیت حاکم--------------------------------------------------------- 261 : عدم صلاحیت ذاتی--------------------------------------------------------- 262: عدم صلاحیت محلی--------------------------------------------------------- 263: عدم صلاحیت قاضی--------------------------------------------------------- 26گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات-------------------------------- 27مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات------------------------------- 28گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات---------------------------------------- 28گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات----------------------------------------- 30الف: دادسرای انتظامی قضات----------------------------------------------------- 311: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات---------------------------------------- 312: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات----------------------------------- 31ب: دادگاه عالی انتظامی قضات---------------------------------------------------- 321: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات--------------------------------------------- 322: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات--------------------------------- 32ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات-------------------------------------------- 34د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات------------------------------------------- 34ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات ----------------------------------36مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ، مسئولیت و مجازات انتظامی قضات------------------------------ 36گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات----------------------------------------------- 36الف: جرم انتظامی------------------------------------------------------------- 36ب: جرم مدنی---------------------------------------------------------------- 36ج: جرم کیفری--------------------------------------------------------------- 37گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی------------------------------------------ 37الف: مصونیت شغلی----------------------------------------------------------- 38ب: مصونیت کیفری------------------------------------------------------------ 39ج: مصونیت مدنی------------------------------------------------------------- 41گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی------------------------------------------ 43الف: مسئولیت انتظامی---------------------------------------------------------- 44ب: مسئولیت کیفری------------------------------------------------------------ 46ج: مسئولیت مدنی------------------------------------------------------------- 48گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات ------------------------------------- 49گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات------------------------------- 50فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات  برجسته انتظامی قضاتمبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی------------------------------------------- 57گفتار اول: ضعف علمی قضات---------------------------------------------------- 57الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی-------------------------------- 57ب: عدم آموزش حرفه ای قضات-------------------------------------------------- 58گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای--------------------------------- 60گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی-------------------------------- 63گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ------------------------------------------ 64گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار---------------------------------------------- 66گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده------------------------------------- 68الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده---------------------------------------------- 701- احراز هویت شاکی---------------------------------------------------------- 702- احراز هویت متهم----------------------------------------------------------- 70ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده----------------------------------------------- 711- گواه--------------------------------------------------------------------- 712- وکیل-------------------------------------------------------------------- 723- مترجم------------------------------------------------------------------- 724- کارشناس----------------------------------------------------------------- 725- ضامن------------------------------------------------------------------- 72ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ---------------------------------------------- 721- مقامات انتظامی------------------------------------------------------------- 732- مقام قضایی--------------------------------------------------------------- 73گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی-------------------------------------------------- 74گفتار هشتم: عدم پای­بندی به اصل بی­طرفی------------------------------------------- 76گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی---------------------------------------------------- 79گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسی------------------------------- 80مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات------------------- 81گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها--------------------------------------------- 81گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی------------------------------------------- 82گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها ----------------------------------------------- 84گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضایی------------------------------- 85گفتار پنجم: وحدت قاضی------------------------------------------------------- 86گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی---------------------------------------------- 87الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه------------------------------------------------ 87ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران---------------------------------------- 88گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی------------------------------------------------- 90گفتار هشتم: آمارگرایی---------------------------------------------------------- 91گفتار نهم: استرس شغلی--------------------------------------------------------- 931- غیبت در کار-------------------------------------------------------------- 932- عملکرد------------------------------------------------------------------ 933- اختلال در تصمیم گیری------------------------------------------------------ 944- فرسودگی شغلی------------------------------------------------------------ 94گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی----------------------------------------------- 95مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات------------------- 97گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا---------------------------------------------- 97گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت------------------------------------------------ 98گفتار سوم: وکلای مدافع-------------------------------------------------------- 99گفتار: چهارم: شهادت کذب------------------------------------------------------ 100گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین------------------------------------------------- 101گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی------------------------------------------ 103فصل سوم: آسیب  شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایرانمبحث اول: آسیب شناسی قوانین------------------------------------------------- 107گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی---------------------------------------------- 108گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی---------------------------------------------- 110مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایران---------------------------- 111گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران----------------------------------------- 112الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران------------------------------------------------ 112ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت----------------------------------------------- 1141: نحوه انتخاب و گزینش قاضی-------------------------------------------------- 1152: علم و آگاهی قاضی--------------------------------------------------------- 1163: استقلال قاضی------------------------------------------------------------- 1164: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی----------------------------------------------- 117گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری-------------------------------------------- 118الف- بی­معیاری در جذب ضابطین دادگستری----------------------------------------- 119ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری----------------------------------------------- 119مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسی--------------------- 121گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم --------------------------- 122گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم------------------------------------------ 123مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسی------------------------------- 124گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات--------------------------------------------- 124گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی------------------------------------ 126گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایران------------------------------- 127الف- جرم و ماهیت آن--------------------------------------------------------- 127ب- دلایل اثبات جرم---------------------------------------------------------- 128ج- تجدیدنظر--------------------------------------------------------------- 128د- مرور زمان---------------------------------------------------------------- 129ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی----------------------------------------------- 129گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعی-------------------------- 131گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده---------------------- 132گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف------------------------- 133الف: داگاه های عمومی--------------------------------------------------------- 133ب: شوراهای حل اختلاف------------------------------------------------------- 135نتیجه گیری----------------------------------------------------------------- 137پیشنهادات------------------------------------------------------------------ 140منابع و مآخذ---------------------------------------------------------------- 145چکیده انگلیسی-------------------------------------------------------------- 155چکیدهدر این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و  عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرای­انتظامی قضات.  مقدمهآشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در  سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت            می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­شود. در حال حاضر  فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو،           بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[1]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت­های متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود  به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات  را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.سوالات تحقیق1- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟2- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟3- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟فرضیات تحقیق :1- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد .2-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری .3- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد .اهداف تحقیقهدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد.متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات قابل توجهی دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات صورت نگرفته، هر­چند در این وادی، هم اندیشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضایی به دلیل احساس مسئولیتی چه از دید تئوری و­چه از دید تجربی مطالبی را دراین رهگذر عنوان  کرده­اند، لیکن آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می­کند و چنانچه  باید جنبه­های مختلف موضوع به یک  جا و متمرکز توأم با تحلیل و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تاکنون  قرار نگرفته است ، لذا پرداختن  به  این امر­احساس شد. ­از این رو موضوع پایان نامه خود را  به این موضوع اختصاص  داده­ام تا با انجام تحقیق در این خصوص ­در حد توان با طرح مسائل و فرضیاتی و نیز گردآوری نظرات صاحب نظران علم حقوق در این خصوص در شناسایی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران و یافتن راه حل هایی برای این معضل قدمی برداشته باشم.پیشینه تحقیقضمن تحقیق و تفحصی که اینجانب، راجع به سابقه موضوع پایان نامه داشته ام، از حیث وجود سابقه، کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته شده باشد تاکنون منتشر نشده است و صرفاًدر برخی از مقالات یا مجلات و فصل نامه­های حقوقی و­سایت­های اینترنتی و سمینارها و میزگردهای درون قوه، و بعضاً جلسات و نشست­های قضایی قضات به این موضوع آن هم به صورت جزئی و پراکنده و مخلوط با ادب و آداب و رفتار قضایی قضات پرداخته شده است . مضافاً اینکه با تلاش های گسترده ای که توسط پژوهشگر از واحدهای پژوهشی دانشکده های حقوق در داخل کشور بعمل آمده، موضوعی که جذاب و مرتبط با این پژوهش باشد بدست نیامد و یافت نگردید. به جرأت می توان گفت که این پژوهش پدیده­ای نو وبدون پیشینه تحقیق است وحداقل نگارنده موردی را تاکنون مشاهده نکرده است واز این جهت است که این پژوهش برای حقوق دانان، قضات، دانشجویان و دیگر علاقمندان، جامع، مفید و نو می­باشد.تعداد صفحه :183قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید