دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال 70 تا 78

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

گرایش : ارتباطات

عنوان : بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال 70 تا 78

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم اجتماعی و روان‏شناسی، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تحقیق ارتباطات اجتماعی(M.A)

گرایش:

ارتباطات

عنوان:

بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال 70 تا 78

استاد راهنما:

دکتر سید محمد دادگران

استاد مشاور:

دکتر احمد پیشه ور

سال تحصیلی 80-81

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)عنوان                                        فهرست مطالب                                         صفحهچکیده فصل اول- کلیات تحقیق1-  پیشگفتار2-  بیان مسئله3-  هدف از تحقیق4-  ضرورت موضوع تحقیق5-  سوالات تحقیق6-  تدوین فرضیه‏ها7-  تعریف مفهوم فمنیسم فصل دوم- چهارچوب نظری1- تاریخچه‏تکوین نظریه‏های فمنیستی2- تعاریف مطرح از فمنیسم3- نظریه‏های فمنیستیالف: فمنیسم لیبرال اولیهب: فمنیسم مارکسیستیج: فمنیسم سوسیالیستی تخیلید: زن بعنوان دیگریهـ: موج دومو: پاسخ فمنیسم مارکسیستی وسوسیالیستیز: فمنیسم خانواده گرا و زن گراح: نتیجه گیری۴- نظریه های فمنیستی از دیدگاه جامعهالف: نظریه فمنیستی لیبرالی یا اصلاح طلبب: فمنیسم مارکسیستی
 
ج: نظریه فمنیستی رادیکال یا انقلابید: فمنیسم سوسیالیستیهـ: نتیجه گیری۵-  فمنیسم در ایرانالف: مشخصه های عمومی فمینیسم در ایرانب: راهبردهاج: نتیجه گیرید: طلایه داران جنبش زنانهـ: زنان درمقابل مجلسو: زن ایرانی و بیداریز: نتیجه گیری فصل سوم: روش شناسی تحقیق۱-  روش تحقیق۲-  جامعه آماری۳-  شیوه انتخاب نمونه۴-  واحد تحقیق۵-  مقوله های تحقیق۶-  تعریف مفاهیم ومقوله های تحقیق۷-  تعریف مقوله های تحقیق فصل چهارم: چهارچوب عملی تحقیق۱- ترسیم جداول بصورت مقایسه ایموضوعمنبعجهت گیریمنطقه رویداد
 
سبک مطلبسطح زیرچابتیتر مطلبعکس و طرح شماره های مجلهجنسیت نویسنده۲-  ترسیم جداول بصورت مقایسه توزیع فراوانی در مقولات بالا فصل پنجم: نتیجه گیری۱-  یافته های تحقیق۲-  ا ثبات یا رد فرضیات۳-  نتیجه گیری کلی۴-  پیشنهادات۵-  منابع و مآخذفهرست منابع فارسیفهرست منابع انگلیسی
 
6-  چکیده انگلیسیچکیده فیمینیسم یکی از پدیده‏های معرفتی و اجتماعی عصر جدید است که با زمینه‏های تاریخی ویژه شکل گرفته، در سیر تکاملی خود در مغرب زمین و کشورهای اسلامی تاثیر بسیار داشته و عکس العمل‏های نظری و عملی متفاوتی را موجب شده است.مطالعه این پدیده  براساس گفته‏ها و نوشته‏های مدعیان آن، برای پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی ضروری می‏نماید.در این مطالعه باید از زمینه‏های تاریخی، مبانی معرفتی و اجتماعی، جنبش‏های اجتماعی و سیاسی آگاهی کافی داشت.این مجموعه در پی آن است که گزارش واقعی و عملی از این پدیده نوظهور به دست داده، بدور از هر گونه داوری و قضاوت، مسائل مربوط به آن را به اجمال مورد مطالعه قرار دهد. از این رو گزیده‏ای از مقالات در زمینه تاریخچه، مبانی و تلقی‏های رایج از فمینیسم با دیدگاه‏های سیاسی، اجتماعی و تا حدودی اسلامی بررسی شده است.از بررسی تاریخچه این پدیده، به مکاتب مختلف در نگرش به فمینیسم پرداخته شده و در ادامه پس از نگاهی به پیدایش و روند شکل گیری این پدیده در ایران، با تحلیل محتوای دو مجله زنان و پیام زن به جایگاه اندیشه فمینیستی در نشریات زنان توجه نموده است. با امید به اینکه این مجموعه علاقمندان را مورد پسند و فایده قرار گیرد.واژه های کلیدی زنان، فمنیسم، غرب، ایرانمقدمه بررسی فمنیسماین تحقیق با هدف بررسی موضوع فمنیسم که یکی از پدیده های اجتماعی و بعضاً سیاسی عصر جدید است شکل گرفته و در آن به بررسی و پیشینه تاریخی آن و نگاه مکاتب مختلف پرداخته و چگونگی ورود آن به ایران و نحوه برخورد جامعه ایرانی با این مسئله و نحوه پذیرش آن مورد مداغه قرار گرفته و به موازات آن بررسی دیدگاههای افراطی موجود در این زمینه و نتایج مثبت و منفی آنها مورد نظر قرار گرفته است.تاثیر جوامع و فرهنگ بر آن و نقش زنان در هر عصر برای پذیرش و رد آن و چگونگی سیاسی شدن آن نیز مورد توجه بوده است.و با نگاه به قوانین اسلامی که صدها سال قبل از این پدیده تدوین شده بسیاری از این حقوق ملحوظ است.در این پژوهش، ابتدا به بررسی نظریه فمنیستی با دیدگاه سیاسی می پردازیم که شامل موارد ذیل می گردد:الف: فمنیسم لیبرال اولیهب: فمنیسم مارکسیستیج: فمنیسم سوسیالیتی تخیلید: زن به عنوان «دیگری»هـ: موج دومسپس به بررسی فمنیسم و مشخصات عمومی آن در ایران می پردازیم.الف: تأکید بر اشتغالب: تأکید بر تقابل زن و مرج: عدم توجه به تنوع گروههای زنان در ایراند: تبلیغ و تأیید مشابهت کامل زن و مردو طرح شوالاتی از این دست که آیا دنبال روی صرف و تقلید یک جانبه از شعارها و اصول فمنیسم غربی می تواند برای زن ایرانی مفید باشد؟بررسی نقش سنتی زنان؟نقش مادری و همسری؟آیا تقابل بهتر است یا مکمل بودن؟بعد از آن به معرفی طلایه داران جنبش زنان در دوره های مختلف بعد از انقلاب مشروطیت خواهیم پرداخت:نقش زنان در تحقق قانون اساسی بعد از مشروطیتنقش زنان در حمایت از کالاهای بومی و تحریم کالاهای انگلیسیپایداری زنان در تأسیس مدارس دخترانهتشکیل انجمن های زناندفاع از مشروطیت تا جنگیدن با لباس مردانهو نهایتاً‌به بررسی دیدگاههای چپگرایان، نواندیشان دینی و نهضت اسلامی نسبت به زنان در دوره معاصر را مدنظر قرار خواهیم داد.بخش اول: ویژگیهای طرح ۱- طرح مسئلهفمنیسم لغتی فرانسوی است که به آنچه در قرن نوزدهم در آمریکا تحت عنوان «جنبش زنان» معروف بود، اطلاق می‏شد. جنبش زنان مجموعه متنوعی از گروه‏هایی بود که هر یک به نحوی در «پیش برد» موقعیت زنان تلاش می‏کردند. اینک مفهوم فمنیسم فعالیت تمام کسانی را که در زمینه‏های مختلف برای پایان دادن به تابعیت تلاش می‏کنند در بر می‏گیرد.این تعریف جامع از فمنیسم در مقابل نقطه‏نظر کسانی  قرار دارد که عنوان فمنیسم را تنها به نظریات  مشابه با نظریه مورد قبول خود اطلاق می‏کنند. از آنجا که نظریه فمنیستی تمام جنبه‏های زندگی را در بر می‏گیرد، اصطلاح فمنیسم دارای بار عاطفی نیرومندی است که از نظر عده‏ای تحقیرآمیز و از نظر برخی دیگر غرور آفرین محسوب می‏شود، بنابراین عده‏ای از مردم این عنوان را برای مدعیان آن نمی‏پذیرند و برخی دیگر برعکس آن را به کسانی نسبت می‏دهند که خود چنین ادعایی ندارند. هم‏چنان که یک نظریه نارسا درباره عدالت به هرحال درکی از عدالتی است بهمین ترتیب هم یک درک فمنیستی نارسا بهرحال درکی فمنیستی است.جنبش «آزادی زنان» مهمترین روایت فمنیستی در جامعه معاصر غرب است. خود این عنوان نشان‏دهنده زمینه سیاسی ظهور آن و کلیدی برای درک بعضی از تفاوت‏های آن با اشکال پیشین فمنیسم است.فمنیست‏های اولیه از «حقوق» و «برابری» زن سخن می‏گفتند اما در دهه ۶۰ میلادی «ستم» و«آزادی» در فعالیت‏های سیاسی چپ نو کلماتی کلیدی به شمار می‏رفت. با افزایش جنبش‏های آزادی بخش از قبیل جنبش آزادی بخش سیاهان، جهان سوم و... فمنیسم جدید ناگزیر عنوان «جنبش آزادی بخش زنان» را به خود گرفت. این تغییر نام بازتاب تحول مهمی در دورنمای سیاسی فمنیسم معاصر است۲- هدف و انگیزه تحقیقآشنایی با فمنیسم بعنوان یک نظریه، و سپس یافتن راه کارهای عملی جهت پیاده کردن نقاط مثبت این نظریه و اصلاح آن.گرچه تاریخی طولانی از پیدایش فمنیسم نمی‏گذرد، ولی می‏توان قدمت آن را به قدمت رویارویی زنان با موانع و مشکلات در زندگی دانست. با این همه هرچند بعنوان یک تفکر و نظر سالهای زیادی از آغازش نمی‏گردند اما گستردگی و تاثیر این پدیده در اقصی نقاط جهان نشان دهنده آن است که جامعه امروز نیاز به آن داشته است.البته یادآوری این نکته لازم است که پذیرش فمنیسم بعنوان یک الگوی عملی در زندگی و جامعه نمی‏تواند انسان و بخصوص زنان را به خواستهای خویش برساند زیرا این نظریه در طی دوران خود با تغییرات، زایدات، تندرویها و تک بعدی نگری‏ها مخلوط شده است. در عین‏حال شناخت علمی آن و ممزوج شدن راهکارهای عملی ساختاری آن متناسب با آداب و سنن هر جامعه میتواند جهت پیشرفت و ظلم ستیزی موثر باشد.۳- ضرورت موضوع تحقیقفمنیسم همواره وجود داشته است، یعنی از زمانی که زنان تحت تابعیت قرار گرفته‏اند در برابر این تابعیت مقاومت کرده‏اند. مقاومت آنها گاهی جمعی و آگاهانه و گاه منفرد و نیمه آگاهانه، جهت گریز از نقش‏های تحمیلی از سوی جامعه صورت گرفته است. بیماری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و حتی ابتلاء به بیماریهای روانی اشکال مختلف بروز این مقاومت بوده‏اند، با این همه و علی‏رغم قدمت و تداوم مقاومت زنان تنها در طول ۳۰۰- ۲۰۰ سال اخیر یک جنبش وسیع و قابل ملاحظه فمنیستی به صورت متشکل پدید آمده و برای مبارزه با ستم بر زنان تلاش کرده است. ولیکن همیشه جایگاه واقعی زن در جوامع مختلف زیر سوال بوده که فمنیسم متشکل در واقع پاسخ زنان به این مسئله بوده است.برای اینکه این پاسخ را روشن‏تر ودقیق‏تر بدانیم، بایستی به بررسی این پدیده و افت و خیزهای آن در طول دوران بپردازیم و جایگاه کنونی آن را پیدا کنیم.۴- سوالات تحقیق۱- آیا فمنیسم به عنوان یک نظریه سیاسی مطرح است؟۲- آیا فمنیسم تحت تاثیر نظریه‏های جامعه شناختی قرار گرفته است؟۳- آیا فمنیسم ایرانی نگرشی متفاوت از فمنیسم غربی نسبت به مسئله زن دارد؟۴- آیا جنبش زنان در زمان مشروطه بر روند فمنیسم در ایران تاثیر داشته است؟۵- آیا مجله زنان بیش از مجله پیام زن به مسئله فمنیسم پرداخته است؟۶- آیا جهت‏گیری مجله زنان نسبت به پیام زن در مورد فمنیسم مثبت‏تر است؟۷- آیا نگرش مجله زنان نسبت به فمنیسم نگرشی سیاسی است؟۸- آیا مجله پیام زن نگرشی غیرسیاسی به فمنیسم دارد؟تعداد صفحه : 132قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید