دانلود پایان نامه ارشد : فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته -مطالعه موردی هواپیماهای تجاری-

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی 

گرایش : انتقال تکنولوژی

عنوان : فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته  -مطالعه موردی هواپیماهای تجاری-

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

 

فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته  -مطالعه موردی هواپیماهای تجاری-

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سلامی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر منطقی

استاد داور

جناب آقای دکتر طباطباییان

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق / 111‌ـ1) بیان مسئله / 121‌ـ2) اهمیت و ضرورت تحقیق / 151‌ـ3) پرسش های اصلی و فرعی تحقیق/151‌ـ4) هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار/161‌ـ5) روش شناسی / 161‌ـ5ـ1) روش کلی تحقیق/161‌ـ5ـ2) قلمرو مکانی- جامعه تحقیق/161‌ـ5ـ3) روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه/161‌ـ5ـ4) روش های گردآوری داده ها و ابزارمورداستفاده/161‌ـ5ـ5) روش های تحلیل داده ها/171‌ـ5ـ6) موانع و محدودیت های تحقیق/171‌ـ6) شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق/18 فصل دوم: بررسی مبانی نظری/ 202ـ1) مقدمه / 212ـ2) تعاریف و مفاهیم فناوری و فناوری پیشرفته/222ـ2ـ1) طبقه بندی فناوری از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه/222ـ2ـ2) فناوری پیشرفته/232ـ3) مفاهیم نوآوری، سیستم های نوآوری و تجاری سازی/242ـ3ـ1) تعریف عمومی نوآوری/242ـ3ـ2) فرآیند نوآوری در یک نگاه/262ـ3ـ3) نگرش سیستمی نوآوری و رویکردهای سیستم نوآوری/282ـ3ـ4) سیستم نوآوری بخشی/302ـ3ـ5) مفاهیم و تعاریف تجاری سازی فناوری/322ـ3ـ6) موانع موجود در فرآیند تجاری سازی و علل شکست این فرآیند/332ـ3ـ7) عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند توسعه و تجاری سازی/342ـ4) فناوری های نرم با تاکید بر فرآیند مدیریتی/362ـ5) مولفه ها و نهادهای تاثیرگذار بر فرآیند تجاری سازی/  362ـ5ـ1) نقش نهادهای علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی در فرآیند تجاری سازی/372ـ5ـ2) نقش دولت در بهبود مکانیزم های تعاملی در فرآیند تجاری سازی/392ـ5ـ3) نقش نهادهای میانجی و صنایع همکار در فرآیند تجاری سازی/442ـ6) مدل های توسعه و تجاری سازی فناوری/472ـ6ـ1) مدل تجاری سازی فناوری های نوظهور/492ـ6ـ2) مدل توسعه و تجاری سازی (ارائه شده توسط کوپر)/512ـ6ـ3) مدل تجاری سازی فناوری های جدید/522ـ6ـ4) مدل های توسعه محصول/552ـ6ـ5)مدل آزمون پس از هر مرحله/562ـ7) وجوه اشتراک مدل های توسعه و تجاری سازی فناوری/622ـ8) اهداف بهبود در سیستم های توسعه و تجاری سازی محصول/642ـ9) وضعیت موجود محصولات صنعت هوایی ایران /672ـ9ـ1) هواپیماهای ترابری/672ـ9ـ2) هواپیماهای آموزشی/ کاربردی کوچک/692ـ9ـ3) هلیکوپترها/712ـ9ـ4) هواپیماهای بدون سرنشین/732ـ10) جمع بندی و ارائه مدل مفهومی/762ـ10ـ1) جمع بندی بررسی های انجام شده برروی نهادهای موثر و درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات/762ـ10ـ2) جمع بندی مدل های توسعه و تجاری سازی محصولات مورد بررسی در مرور ادبیات/78 فصل سوم: روش تحقیق / 831) مقدمه / 843ـ2) روش تحقیق/843ـ3) فرآیند اجرایی تحقیق/863ـ4) مولفه ها و شاخص های تحقیق/863ـ5) روش گردآوری داده ها/893ـ6) ابزار سنجش گردآوری داده ها/903-7) پایایی و روایی ابزار سنجش/903-8) جامعه و نمونه آماری/913-9) روش های تجزیه و تحلیل داده ها/913ـ9ـ1) آمار توصیفی /923ـ9ـ2) آمار استنباطی/923ـ9ـ3) روش تحلیل عاملی/923ـ9ـ4) آزمون فریدمن/93فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها / 944ـ1) مقدمه / 954ـ2) آمارتوصیفی متغیرهای جمعیت شناختی/964ـ3) تحلیل های آماری مورد استفاده در بررسی مدل/994ـ4) تحلیل آماری عوامل موثر در فرآیند مناسب تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته در وضعیت موجود/1034ـ4ـ1) تحلیل آماری توصیفی و استنباطی شاخص ها در وضعیت موجود/1034ـ4ـ2) تحلیل عاملی تاییدی/1084ـ4ـ3) اولویت بندی مولفه ها و شاخص های تحقیق/1114ـ5) تحلیل آماری میزان اهمیت عوامل موثر در فرآیند تجاری سازی محصولات پیشرفته/1224ـ5ـ1) تحلیل آماری توصیفی و استنباطی شاخص ها ازنظر میزان اهمیت/1224ـ5ـ2) تحلیل عاملی تاییدی/1264ـ5ـ3) اولویت بندی مولفه ها و شاخص های تحقیق/1294ـ6) مقایسه میانگین های وضعیت مطلوب و موجود/1424ـ7) جمع بندی/146 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات / 1475ـ1) مقدمه / 1485ـ2)  نتایج قابل تفسیر از تحلیل عاملی سازه های تحقیق در بررسی وضعیت موجود/1485ـ3)  بررسی وضعیت موجود صنعت هوایی ایران/1505ـ4)  نتایج قابل تفسیر از تحلیل عاملی سازه های تحقیق در بررسی میزان اهمیت شاخص ها/1525ـ5)  جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق/ 1555ـ5ـ1) مهمترین موانع و چالش ها/1565ـ5ـ2) راهکارهای تسهیل کننده فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/1575ـ6) پیشنهادات برای تحقیقات آینده /158فهرست اشکال  شکل1.1: روش گردآوری داده ها/17شکل1.2: فعالیتهای کلیدی فرآیند نوآوری در طول عمر پروژه/27

شکل2.2: مدل تجاری سازی فناوری های جدید/54

شکل3.2 : مقایسه رویکردهای قدیمی و جدید توسعه/55شکل 4.2: مدل یکپارچه توسعه محصول جدید/56شکل 5.2: مدل "آزمون پس از هر مرحله"، کوپر/57شکل6.2: هواپیمای ایران 140/68شکل 7.2: (الف) هواپیمای پرستو؛ (ب) جت آموزشی تذرو/69شکل8.2: (الف) هواپیمای آوا 202؛ (ب) هواپیمای آوا 303/70شکل 9.2: شکل 12.2: (الف) هواپیمای پرندۀ آبی؛ (ب) هواپیمای فجر 3/70شکل 10.2: (الف) فجر 22؛ (ب) جت آموزشی کوثر/71شکل 11.2: هواپیمای فائز/71شکل 12.2: (الف) شباویز؛ (ب) شاهد 278/72شکل 13.2: شاهد 285/72شکل 14.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) ابابیل؛ (ب) مهاجر/73شکل 15.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) رعد؛ (ب) صاعقه/74شکل 16.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) کرار؛ (ب) فراز 2/74شکل 17.2: معرفی طیف محصولات صنایع هوایی در سطح جهانی/75شکل 18.2: مدل مفهومی تحقیق/81شکل 1.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جایگاه سازمانی/96شکل 2.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی/97شکل3.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تجربه کاری/98شکل 4.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان سن/99شکل 5.4:  فرآیند تحلیل آماری مطالعات میدانی مربوط به این تحقیق/102  فهرست جداول  جدول 1.2: مراحل توسعه محصول جدید/51جدول 2.2: یک مدل "آزمون پس از هر مرحله" در صنعتی خاص/60جدول 3.2: وجوه اشتراک سیستمهای توسعه/64جدول 4.2: جمع بندی نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی/76

جدول 5.2: جمع بندی و بررسی مولفه های موثر در هر مدل/79

جدول 6.2: شاخص های تعریف شده برای بررسی مولفه های مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/79جدول 1.3:  گام های اجرایی تحقیق/86جدول 2.3: مولفه ها و شاخص‌های مراحل مناسب تجاری سازی محصولات با  فناوری پیشرفته/87جدول3.3: مولفه ها و شاخص‌های نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات/88جدول 4.3: شاخص‌های مولفه فناوری های نرم(T)/89جدول 1.4:  نحوه امتیاز بندی سوالات در پرسشنامه مربوط به میزان اهمیت/95جدول2.4:  نحوه امتیاز بندی سوالات در پرسشنامه مربوط به وضعیت موجود/95جدول 3.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک جایگاه سازمانی/96جدول 4.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی/97جدول 5.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تجربه کاری/97جدول 6.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک میزان سن/98جدول 7.4:  آزمون های آماری انجام شده در این تحقیق/101جدول 8.4:  تحلیل وضعیت موجود هر یک از شاخصهای مربوط به پژوهش/103جدول 9.4:  شاخصهای برازش مدل اندازه گیری /110جدول 10.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به مولفه های تحقیق/111جدول 11.4:  میانگین رتبه های مربوط به مولفه های تحقیق/112جدول 12.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه شناسایی و بررسی بازار/112جدول 13.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه شناسایی و بررسی بازار/113جدول 14.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/113جدول 15.4: میانگین رتبه های مربوط به عوامل مولفه به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/114جدول 16.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه ایده پردازی و غربالگری ایده/114جدول 17.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه ایده پردازی و غربالگری ایده/114جدول 18.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/ 115جدول 19.4:  میانگین رتبه های مربوط به عوامل مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/115جدول 20.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه طراحی محصول/116جدول21.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه طراحی محصول/116جدول 22.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/116جدول 23.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/117جدول 24.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/117جدول 25.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/117جدول 26.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/118جدول 27.4:  میانگین رتبه های مربوط به به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/118جدول 28.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/118جدول 29.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/119جدول 30.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه دولت/119جدول 31.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه دولت/119جدول 32.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه نهادهای میانجی/120جدول 33.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه نهادهای میانجی/120جدول 34.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه صنایع همکار/121جدول 35.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه صنایع همکار/121جدول 36.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه فناوری های نرم/121جدول 37.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه فناوری های نرم/122جدول38.4: تحلیل میزان اهمیت هر یک از شاخصهای مربوط به تحقیق/123جدول 39.4: شاخصهای برازش مدل اندازه گیری /128جدول 40.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به کلیه مولفه های موثر/130جدول41.4:  میانگین رتبه های مربوط به به کلیه مولفه های موثر/130جدول 42.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای شناسایی و بررسی بازار/131جدول 43.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای شناسایی و بررسی بازار/131جدول 44.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/132جدول45.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/132جدول 46.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه  ایده پردازی و غربالگری  ایده/132جدول 47.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه  ایده پردازی و غربالگری  ایده/133جدول 48.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/133جدول 49.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/134جدول50.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه طراحی محصول/134جدول 51.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه طراحی محصول/135جدول 52.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت /135جدول 53.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/135جدول 54.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/136جدول 55.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/136جدول 56.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/137جدول 57.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/137جدول 58.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/137جدول 59.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/138جدول 60.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه دولت/138جدول61.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه دولت/139جدول 62.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه نهادهای میانجی/140جدول 63.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه نهادهای میانجی/140جدول 64.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه صنایع همکار/141جدول 65.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه صنایع همکار/141جدول 66.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه فناوری های نرم/141جدول67.4:  میانگین رتبه های مربوط به مربوط به شاخص های مولفه فناوری های نرم/142جدول 68.4:  مقایسه میانگین شاخص ها در دو وضعیت موجود و مطلوب/143جدول 1.5: میزان اهمیت سازه های  مختلف در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /148جدول 2.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /149جدول 3.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/149جدول 4.5: میزان اهمیت شاخص ها در فناوری های نرم/149جدول 5.5: میزان اهمیت سازه های  مختلف در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /152جدول 6.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /153جدول 7.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/153جدول 8.5: میزان اهمیت شاخص ها در فناوری های نرم/1541‌ـ1) بیان مسئله:تجاری سازی[1] مقوله مهمی هم در تئوری و هم در عمل است. بحران رقابت دهه 70 و 80 در ایالات متحده، نه بحران خلق ایده های علمی و تکنولوژیک نوین که بحران تبدیل کردن آنها به کاربردهای تجاری بود.  ابتکارات بدون کاربرد یا با کاربرد محدود ممکن است تا حدودی برای شخص مبتکر و یا جامعه مفید باشد اما اهمیت آن زمانی مشخص می شود که این ابتکارات به صورت کاربرد تجاری در آیند (شان،2001).تجاری­سازی، که یکی از ارکان موفقیت کسب و کارهای نوپا می باشد، در بین مبتکرین ایرانی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و اگر برخی از آنها به فرآیند تجاری سازی توجه می کنند، این توجه سطحی بوده و عمیق نمی باشد. متاسفانه در کشور ما در زمینه تجاری سازی تکنولوژی کوتاهی زیادی تا بحال صورت گرفته و حتی از لحاظ پژوهشی نیز به آن توجه درخوری نشده است. در فرآیند توسعه تکنولوژی، یکی از مراحلی که در کشورهایی مثل ایران به آن کم توجه شده، مرحله تجاری سازی تکنولوژی می باشد. در کشور ما بعلت وجود نیروی انسانی خوش فکر و خلاق، ایده های خوبی در مرحله تحقیقاتی (چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح تجربی و کارگاهی) ارائه می شود، اما متاسفانه اکثرا در همان حد متوقف شده و مراحل بعدی برای وارد کردن ایده ها به مرحله تولید، انجام نمی گیرد. بعد از انقلاب نیز تلاش های زیادی در این جهت صورت گرفته ولی به نظر می رسد به دلایل ریشه ای نهفته در اقتصاد کشور و سایر معضلات ساختاری، سیاسی و غیره آن، هنوز مرحله تجاری سازی نهادینه نشده است. مشکلات اقتصادی و معیشتی و عدم اشتغال با وجود درآمدهای قابل توجه نفتی و سایر مزیت های ملی نشان از این معضلات ریشه ای می دهند .فرآیند تجاری سازی برای تبدیل مواد خام و یا پژوهش های دانشگاهی  به فناوری های  اقتصادی و کاربردی لازم است. به ویژه در کشورهای جهان سوم که به دلیل عدم توانایی در تبدیل ایده های پژوهشی و علمی به فناوری های کاربردی  به تجاری سازی توجهی ندارند. با اینکه ایران کشوری است که خلق ایده در آن زیاد است اما نمی تواند به طور کارا و موثری برای استفاده این ایده ها در صنایع و در حالت کاربردی سرمایه گذاری کند و به  دانشگاهیان و محققین بها و انگیزه کافی برای خلق ایده و تجاری سازی آن نمی دهد.کشور ما به دلیل عدم مطابقت بین استراتژی ها و راهبردها و نیازهای صنایع نتوانسته است تجاری سازی را به طور موفقی به مرحله اجرا درآورد. از آنجایی که در بسیاری از سازمان ها تجاری سازی فناوری امری مشکل در فرآیند توسعه فناوری و نوآوری است این سوال پیش می آید که فعالیت این حوزه چگونه باید باشد؟ما باید با ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی بین فعالیت ها در حوزه صنعت و دولت و همچنین حوزه های علمی و تحقیقاتی  میزان موفقیت تجاری سازی را ارتقا دهیم. به ویژه باید نقش دولت در این فرآیند تعدیل شده باشد. . از آن جا که سرمایه گذاری دولتی در بخش R&D ، شرکت ها و نهادهای خصوصی  ،و پایه تحقیقاتی قوی نقش مهمی را در انتقال تکنولوژی و تجاری سازی ایفا می کنند پس برای پیشبرد تجاری سازی در صنایع کشورمان نیز باید در مرحله اول به این امور توجه کرد و همچنین یکی از عواملی که باید مورد توجه قرارگیرد ارتباط میان دانشگاه و صنعت است که متاسفانه توجه لازم به آن نمی شود.در کنار این عوامل، بایستی به سیستم نوآوری بخشی و همچنین سیستم نوآوری باز نیز توجه نمود.نظام نوآوری بخشی همانطور که از آن پیداست، تمرکز این دیدگاه بر یک بخش است و آن را به عنوان هسته اصلی تحلیل خود در نظر می­گیرد. در واقع تفاوت­های ماهیتی و ساختاری بخش­های مختلف فناورانه باعث می­شود که این ایده به ذهن برسد که ارزیابی و تحلیل نوآوری در سطح بخشی بسیار کاراتر خواهد بود. برسچی و مالربا این مفهوم را برای ارزیابی و تحلیل نوآوری در سطح بخشی ارائه دادند و آن را تحت عنوان نظام بخشی نوآوری و تولید، اینگونه تعریف کرده­اند (برسچی و مالربا 1997):"نظام بخشی نوآوری و تولید عبارتست از مجموعه­ای از محصولات جدید و موجود که برای استفاده در حوزه خاصی می­باشند و مجموعه­ای از بازیگران که دارای تعاملات بازاری و غیربازاری در زمینه خلق، تولید و فروش آن محصولات می­باشند. یک نظام بخشی، دربرگیرنده پایه دانشی، فناوری­ها، ورودی­ها و تقاضا (موجود و بالقوه) است. بازیگران تشکیل­دهنده یک نظام بخشی عبارتند از: سازمان­ها و افراد (مصرف­کنندگان، کارآفرینان و دانشمندان). سازمان­ها ممکن است شرکت­ها باشند (مانند استفاده‌کنندگان، تولید­کنندگان و تأمین­کنندگان ورودی­ها) و یا ممکن است سازمان­های غیر­شرکتی باشند (دانشگاه­ها، مؤسسات مالی، آژانس­های دولتی، اتحادیه­های تجاری، مؤسسات فنی و غیره)، علاوه براین ممکن است که زیرمجموعه­هایی از سازمان­های بزرگ باشند (مانند بخش­های تحقیق و توسعه و تولید سازمان‌ها) و یا مجموعه­ای از سازمان­ها باشند (مانند انجمن­های صنعتی). هر کدام از این بازیگران با ویژگی­های خاصی مشخص می­شوند مانند: فرآیندهای یادگیری، توانمندی­ها، اعتقادات، اهداف، ساختار و رفتارهای سازمانی. این بازیگران از طریق فرآیندهای ارتباطی، تبادلی، همکاری، رقابت و فرماندهی با یکدیگر به تعامل می­پردازند و تعاملات آن­ها به وسیله نهادها (قوانین و قواعد) شکل داده می­شود. در طول زمان، یک نظام بخشی از طریق تکامل همزمان عناصر مختلف آن، دچار فرآیندهای تغییر و تحول می­شود." (برسچی و مالربا 1997)درواقع مسئله این است که چگونه باید ایده های خلق شده در صنایع کشور از قبیل صنایع هوایی، و در حوزه R&D را تجاری سازی کرد. چه مشکلاتی در این صنعت و حوزه وجود دارد ؟ چه فعالیت هایی در این صنعت برای تجاری سازی محصولات انجام می شود؟ چگونه می توان در سطح بنگاه این مشکلات را برطرف کرد؟آیا ایده های خلق شده براساس نیازهای کشور شکل می گیرد؟ و اینکه صنایع مرتبط چگونه و در چه اندازه ای می توانند این امر را  در این حوزه میسر سازند. چگونه باید شرایط لازم را برای ایجاد و پیشبرد این امر در این حوزه ایجاد کرد.هدف از انتخاب این موضوع بررسی تجاری سازی فناوری و محصولات و نتایج تحقیقاتی در این صنعت (صنعت هوایی) و بررسی مشکلات آن است. اینکه در نتیجه بررسی این موضوع در این حوزه ، چه تلاش هایی باید در این حوزه  انجام گیرد و با توجه به عوامل موفقیت در تجاری سازی چه عملکردی  صورت گیرد.امروزه، ما در مورد تجاری سازی علم و فناوری سخن می گوییم که اساس فرصت های بیشماری برای ایجاد محصولات و فرآیندهای جدید و یا بهبود موارد قدیمی است. فرصت های کسب و کار و توسعه در حوزه فناوری بسیار زیاد است و بهره برداری از آنها تنها نیازمند کارآفرینان، سرمایه گذاران و رهبران سیاسی است که این فرصت ها را پیگیری نمایند.در واقع، عدم توجه به تجاری­سازی اختراعات، مانع ورود نوآوری­ها، خلاقیت­ها و ایده­ها به عرصه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می شود.افزایش حجم تجارت جهانی در دو دهه اخیر و رسیدن آن به مرز 31 تریلیون دلار عمدتاً ناشی از تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی و ابتکارات است. نگاهی به ترکیب صادرات تعدادی از کشورهای دنیا - به ویژه کشورهای صنعتی و نوصنعتینشان می دهد که بیش از 30 تا 40 درصد اقلام صادراتی آنها را فرآورده هایی تشکیل می دهد که حاصل تجاری شدن یافته های پژوهشی هستند .اما بدون شک یکی از چالش های مبتکرین علمی بعد از تبدیل کردن ایده خود به واقعیت، وارد کردن اختراع به صحنه جامعه و در واقع تجاری سازی آن اختراع است تا همگان بتوانند از کاربردهای این ابداع بهره مند شوند. تکنولوژی از هر نوع که باشد یک نوع سرمایه گذاری محسوب می گردد. هر سرمایه گذاری باید بتواند بازگشت سرمایه مناسبی داشته و ریسک آن قابل قبول باشد. برگشت سرمایه تکنولوژی از طریق فروش و یا تبدیل به یک محصول (کالا یا خدمت) عملی می گردد.[1] Commercializationتعداد صفحه : 167قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید