دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه ادراکات ازعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه علامه طباطباییدانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مدیریت آموزشی بررسی رابطه ادراکات ازعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران  استاد راهنمادکتر عباس عباس پور استاد مشاوردکتر علی علاقه بنداستاد داوردکتر مصطفی نیکنامیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش.............................................................................................11.1.مقدمه...............................................................................................................................22.1. بیان مسئله.........................................................................................................................33.1. اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................................64.1. اهداف تحقیق...................................................................................................................71.4.1. اهداف کلی.................................................................................................72.4.1.اهداف جزئی............................................................................................... 85.1. سوال و فرضیه های تحقیق................................................................................................86.1 . تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها..............................................................................81.6.1. تعاریف مفهومی....................................................................................................82.6.1.تعاریف عملیاتی...............................................................................................9فصل دوم: پیشینه پژوهش................................................................................111.2. مقدمه.........................................................................................................................132.2.مبانی نظری تحقیق ................................................................................................131.2.2. مبانی نظری عدالت سازمانی............................................................................13مفاهیم و تعاریف عدالت سازمانی...............................................................................13رویکردهای عدالت سازمانی ........................................................................................14عدالت سازمانی نظریه ای انگیزشی...............................................................................15مولفه ها و نظریه های عدالت سازمانی.........................................................................16عدالت توزیعی........................................................................................17عدالت رویه ای ..............................................................................................18عدالت تعاملی..................................................................................................20عدالت اطلاعاتی...............................................................................................21کارکردهای عدالت سازمانی(مدلی از پیشینه ها و پیامدها)..........................................23عوامل فردی.............................................................................................23عوامل سازمانی...........................................................................................252.2.2. مبانی نظری اعتماد سازمانی..........................................................................28مفاهیم و تعاریف اعتماد سازمانی ..........................................................................28اعتماد و خطر پذیری.............................................................................................28اعتماد و همکاری.................................................................................................30اعتماد و انتظارات.................................................................................................31اهمیت و ضرورت اعتماد سازمانی.............................................................................33مفهوم شناسی های مختلف از اعتماد...........................................................................34رویکردهای کلی به اعتماد سازمانی...........................................................................34نظریه هزینه های معاملاتی........................................................................................35اعتماد انگیزه محور  ...............................................................................................36سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد......................................................................37انواع اعتماد بر اساس سطوح تجزیه و تحلیل و منبع اطلاعاتی......................................38اعتماد بین فردی...............................................................................................39اعتماد شبکه ای...........................................................................................39اعتماد نهادی...............................................................................................40         انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد..................................................................41اعتماد عقلانی...................................................................................................41اعتماد نهادی......................................................................................................42اعتماد فعال ....................................................................................................43تقسیم بندی بکمن از اعتماد..............................................................................................44نگاه خرد نسبت به اعتماد سازمانی....................................................................................45سه بخش مجزای اعتماد.................................................................................................47طبقه بندی مک آلیستر..................................................................................................48پیوستار اعتماد سازمانی..................................................................................................48                3.2. مطالعه تحقیقات تجربی گذشته.............................................................................501.3. .تحقیقات داخلی................................................................................................502.3.2. تحقیقات خارجی................................................................................................514.2. چهارچوب نظری تحقیق .................................................................................57فصل سوم:روش پژوهش...................................................................................................62مقدمه.....................................................................................................................................63روش تحقیق...........................................................................................................................63جامعه آماری.........................................................................................................................63نمونه و روش نمونه گیری......................................................................................................63روش آماری...........................................................................................................................64ابزار تحقیق.............................................................................................................................64پایایی و روایی پرسشنامه .......................................................................................................65فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش....................................................67مقدمه.....................................................................................................................................68آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی...................................................................68
  • جنسیت............................................................................................................................69
  • میزان تحصیلات...............................................................................................................70
  • سابقه خدمت.................................................................. .................................................71
  • سن..................................................................................................................................72
تحلیل توصیفی ازیافته های تحقیق................................................................................73تحلیل استنباطی از یافتههای تحقیق..............................................................................73سوال اول...............................................................................................................................73سوال دوم...............................................................................................................................81فرضیه سوم.............................................................................................................................85فرضیه چهارم..........................................................................................................................91فرضیه پنجم...........................................................................................................................95فرضیه ششم...........................................................................................................................97فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.................................................................................1031.5مقدمه............................................................................................................................1042.5. خلاصه یافته های تحقیق.....................................................................................104نتایج حاصل از سوال اول.......................................................................................104نتایج حاصل سوال دوم............................................................................................105نتایج حاصل از فرضیه سوم......................................................................................105نتایج حاصل از فرضیه چهارم...................................................................................105نتایج حاصل از فرضیه پنجم.....................................................................................106نتایج حاص از فرضیه ششم......................................................................................1063.5.  بحث و بررسی در مورد سوال و فرضیه های تحقیق......................................1074.5. محدودیت های تحقیق........................................................................................116محدودیت های علمی....................................................................................................116محدودیت های عملی...................................................................................................1175.5. پیشنهادات تحقیق...................................................................................................118پیشنهادهای کاربردی.....................................................................................................118پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی.............................................................................118فهرست منابع........................................................................................................................................120فهرست منابع فارسی....................................................................................................................121فهرست منابع خارجی..................................................................................................................121ضمایم و پیوستها...................................................................................................................................129پرسشنامه عدالت سازمانی............................................................................................................130پرسشنامه اعتماد سازمانی.............................................................................................................133  فهرست جداول جدول(2-1): تعاریف اعتماد سازمانی.........................................................................................................29جدول(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت...........................................................69جدول(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات.............................................70جدول(4-3): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت......................................................71جدول(4-4): توزیع فاوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن.................................................................72جدول(4-5): یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق........................................................................................74جدول شماره (4-6): عدالت رویه ای.........................................................................................................74جدول شماره (4-7): عدالت رویه ای (میانگین)..........................................................................................75جدول شماره (4-8): عدالت توزیعی..........................................................................................................76جدول شماره (4-9): عدالت توزیعی (میانگین)...........................................................................................76جدول شماره (4-10): عدالت بین فردی....................................................................................................77جدول شماره (4-11): عدالت بین‌فردی (میانگین)......................................................................................78جدول شماره (4-12): عدالت اطلاعاتی.....................................................................................................79جدول شماره (4-13): عدالت اطلاعاتی (میانگین).....................................................................................79جدول شماره (4-14): عدالت سازمانی (میانگین).......................................................................................80جدول شماره (4-15): اعتماد به مدیر.........................................................................................................81جدول شماره (4-16): اعتماد به مدیر (میانگین)..........................................................................................82جدول شماره (4-17): اعتماد به سازمان.....................................................................................................83جدول شماره (4-18): اعتماد به سازمان(میانگین).......................................................................................84جدول شماره (4-19): اعتماد سازمانی (میانگین)........................................................................................85جدول( 4-20): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت سازمانی........................................................86جدول( 4-21): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت رویه‌ای.........................................................87جدول( 4-22): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت توزیعی.........................................................88جدول( 4-23): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت بین فردی......................................................89جدول( 4-24): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت اطلاعاتی......................................................90جدول( 4-25): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد سازمانی.........................................................92جدول( 4-26): تجزی و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به مدیر..........................................................93جدول( 4-27): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به سازمان.......................................................94جدول(4-28 ماتریس همبستگی................................................................................................................96جدول(4-29): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های عدالت سازمانی..............................................98جدول(4-30): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های اعتماد سازمانی...............................................99جدول(4-31): آزمون Runs برای عدالت سازمانی...................................................................................99جدول(4-32): آزمون Runs برای اعتماد سازمانی..................................................................................100جدول (4-33): خلاصه مدل رگرسیون خطی ساده..................................................................................100جدول (4-34): ANOVA......................................................................................................................100 فهرست شکل ها و نمودارها شکل (2-1): مدلی از پیشینه ها و پیامدهای عدالت سازمانی........................................................................24شکل (2-2):  انتظار اعتماد.........................................................................................................................33شکل(2-3): بازی اعتماد............................................................................................................................42شکل (2-4): پیوستار اعتماد سازمانی..........................................................................................................49نمودار(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت..............................................................69نمودار(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات.................................................70نمودار(4-3): توزیع فراوانی ننه مورد مطالعه به تفکیک سنوات خدمت ......................................................71نمودار(4-4): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن....................................................................72نمودار (4-5): نمودار پراکنش....................................................................................................................97شکل(5.1): مدلی از رابطه میان متغیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی....................................................116 چکیده:این تحقیق به بررسی رابطه بین ادراکات از عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران به روش توصیفی - همبستگی پرداخته است. حجم جامعه آماری این پژوهش 1700 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری  خوشه ای،  نمونه ای به حجم 152 نفر انتخاب گردید که در محاسبه نهایی 140 نفر مشارکت داشته اند.  ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی (عملیاتی شده در 4 مولفه عدالت توزیعی،رویه ای ، بین فردی ، اطلاعاتی ) و اعتماد سازمانی (با دو مولفه اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان) بود که قابلیت اعتماد دو ابزار اندازه گیری به ترتیب 82% و 79%  از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد .روش های تجزیه و تحلیل شامل واریانس یک راهه، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بود . در نهایت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عدالت بین فردی در میان 4 مولفه عدالت سازمانی با 3.03 دارای بیشترین میانگین در میان نمونه مورد مشاهده و اعتماد به سازمان با 2.98 بیشترین میانگین را دارا بود.از لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری میان ابعاد عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی مشاهده شد و بین عدالت سازمان و اعتماد سازمانی و مولفه های آن در سطح معناداری 0.05  همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید. 
  • مقدمه
دو مفهوم عدالت و اعتماد جزء مفاهیمی هستند که افراد بسیار در موردشان صحبت می کنند و درباره حضور یا نبود آن قضاوت می کنند اما به نظر می رسد افراد کمی باشند که این مفاهیم را مورد محاسبه و اندازه گیری قرار دهند و آیا حتی در این صورت و با اندازه گیری این دو مفهوم شناخت کامل حاصل خواهد شد؟ آیا در صورت حصول شناخت کامل درباره این مفاهیم دیگر پژوهش و تحقیق در این حوزه ها و در عرصه زندگی سازمانی و اجتماعی معنا خواهد داشت؟ آیا اصولا اعتماد و عدالت دو مفهوم مرتبط هستند؟ آیا عدالت بر اعتماد تاثیر گذار است یا بالعکس؟ آیا اگر افراد به وجود عدالت در زندگی سازمانیشان ایمان آورند به یکدیگر ، همکار ، رییس و حتی سازمان در کل اعتماد خواهند کرد؟آیا اگر افراد در سازمانشان نسبت به حقوقی و مزایا و یا موقعیت شغلی که کسب می کنند احساس بی عدالتی کنند و یا در فرایند های تصمیم گیری حضوری معنادار نداشته باشند و یا رفتار مناسبی با آنها نشود واکنشی خواهند داشت و در صورت جواب مثبت این واکنش چه خواهد بود؟ آیا اعتماد و بی اعتمادی پیامدی از ادراک عدالت و بی عدالتی در سازمان است؟ اصولا ساز و کار اعتماد چیست؟ آیا اعتماد کردن به همان سادگی است که بر زبان می آوریم یا سازو کاری پیچیده تر را در بر می گیرد؟ آنچه مسلم است این عرصه بزرگی است که صدها مدل و تعریف را در بر می گیرد و تا جاییکه به این پژوهش مربوط می شود و با توجه به سابقه پژوهشی عدالت و اعتماد دو مفهوم مرتبط هستند و اعتماد ساز و کاری پیچیده انسانی است که جایگاهی مهم در تعاملات روزمره اجتماعی در سازمان دارد.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 157قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید