دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارپایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   عنوان تحقیق :بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج استاد راهنمادکتر رضا ساکی استاد مشاوردکتر پری ناز بنی سیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالبعنوان                                                                                                                 صفحهچکیدهفصل اول : کلیات تحقیق
  • مقدمه 14
  • بیان مسئله 16
  • اهمیت و ضرورت مسئله 18
  • اهداف تحقیق                                                                                         19
  • سوالهای تحقیق                                                                                       19
  • تعاریف نظری متغییر ها 20
  • تعاریف عملیاتی متغییر ها 22
 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق1-2 مقدمه                                                                                                          241-1-2 تعریف تعارض                                                                              252-1-2 نظریه های مدیریت تعارض                                                              273-1-2 دیدگاه های مختلف به تعارض                                                          294-1-2 مدیریت تعارض                                                                             325-1-2 ماهیت تعاملات گروهی                                                                   326-1-2 انواع وابستگی گروه                                                                        337-1-2 تعارض و عملکرد                                                                           338-1-2 تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب                                               359-1-2 منابع تعارض                                                                                 361-9-1-2 عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمانها                                 362-9-1-2 منابع تعارض سازمانی                                                      3710-1-2 انواع تعارض                                                                               3911-1-2 مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز                                           4012-1-2 نقش ارتباطات در تعارض                                                               4213-1-2 توسعه مهارت های حل تعارض                                                        4314-1-2 فرایند حل مسائل و تعارضات                                                          4415-1-2 ایجاد تعارض سازنده                                                                     4716-1-2 مذاکره به عنوان روشی موثر جهت  حل تعارض                                   502-2 مذاکره                                                                                                         501-2-2 تعاریف مذاکره                                                                               502-2-2 انواع مذاکره                                                                                  533-2-2 فرایند مذاکره                                                                                 571-3-2-2  تدارک و برنامه ریزی                                                      572-3-2-2 تدوین مقررات و ارائه پیشنهاد                                            613-3-2-2 توضیح و توجیه                                                             614-2-2 انواع اساسی مذاکره                                                                         611-4-2-2 مذاکره توضیعی                                                             612-4-2-2 مذاکره منطقی                                                                 623-4-2-2 مذاکره با حالت ساخت دهی                                              644-4-2-2 مذاکره درون سازمانی                                                       645-2-2 سبکهای مذاکره                                                                              656-2-2 ویژگیهای مذاکره کننده                                                                    667-2-2 مذاکره اثر بخش                                                                             678-2-2 ارتباطات و مذاکره                                                                          689-2-2 نحوه برخورد طرفین مذاکره با تعارض                                     6910-2-2 مهارتهای مذاکره موفق                                                                   6911-2-2 تاکتیک های مذاکره                                                                       7012-2-2 مهارتهای کوانتمی در حل تعارض                                                     723-2 پیشینه تحقیق                                                                                                771-3-2 پیشینه تحقیق در ایران                                                                     772-3-2 پیشینه تحقیق در جهان                                                                     84 فصل سوم :روش اجرای پژوهش1-3 مقدمه                                                                                                          912-3 روش تحقیق                                                                                                 913-3 جامعه آماری                                                                                                 914-3 ابزار جمع آوری داده ها                                                                                   925-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری                                                            936-3 روش گرد آوری داده ها                                                                                   957-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                            95فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده هامقدمه                                                                                                                 971-4) مشخصات فردی پاسخ دهندگان به پرسش نامه تعارض                                          971-1-4) مشخصات فردی پاسخ گویان به پرسشنامه تعارض                                972-1-4) مشخصات فردی پاسخ گویان به پرسشنامه سبک مذاکره             982-4 ) توصیف داده های حاصل از سوالات تحقیق :                                                      1011-2-4 ) سطح تعارض کارکنان مراکز مختلف فنی حرفه ای کرج             101      2-2-4) میزان استفاده از سبکهای مختلف مذاکره توسط مدیران مراکز آموزشی        1033-4 ) فرضیه های تحقیق                                                                                       1071-3-4 ) فرضیه کلی                                                                                 1072-3-4) فرضیه های جزئی                                                                          1094-4) مقایسه تضاد شغل بر اساس ویژگیهای عمومی کارکنان                                           1175-4 ) مقایسه مهارت درسبکهای مذاکره بر اساس ویژگیهای عمومی مدیران                        121 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری1-5 مقدمه                                                                                                          1262-5 بررسی فرضیه های  پژوهش                                                                             1263-5 بررسی اهداف جزئی پژوهش                                                                            1321-3-5 بررسی هدف جزئی اول                                                                    1322-3-5 بررسی هدف های جزئی دوم                                                             1324-5 تحلیل یافته های پژوهش                                                                                 1355-5 محدودیت ها در انجام پژوهش                                                                          1376-5 پیشنهاد های پژوهش                                                                                       137منابع                                                                                                                  139پیوست                                                                                                               146   فهرست جداول عنوان                                                                                          صفحه جدول 1-2 : دیدگاه های مختلف نسبت به تعارض                                                                   31جدول 2-2  : رابطه بین وجود تعارض در سازمان و عملکرد فرد ، واحد یا سازمان                34جدول 3-2 : تعارض و عملکرد                                                                                            41جدول  4-2 : تقسیم بندی موضوعی مذاکره                                                                            54جدول 5-2 : مشخصات روشهای سه گانه مذاکره                                                                     56جدول 7-2  : مقایسه مذاکره توزیعی و تلفیقی                                                             64جدول 1-3 : آماری کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج                                      91جدول 2-3: محاسبه روایی پرسشنامه مهارت مذاکره                                                                  93جدول 3-3: محاسبه روایی پرسشنامه مهارت مذاکره                                                                  95جدول 4-3 : محاسبه پایایی پرسشنامه میزان تعارض                                                                  95جدول 1-4  : جدول توزیع فراوانی کارکنان بر اسا س میزان تحصیلات کارکنان                               97جدول 2-4 : توزیع فراوانی کارکنان بر اساس سمت                                                                  98جدول 3-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس میزان تحصیلات                                             99جدول 4-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس نوع  تحصیلات                                              99جدول 5-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس نوع فعالیت                                                 100جدول 6-4 : میزان تعارض موجود در میان کارکنان                                                                101جدول 7-4: بررسی گویه های پرسشنامه تعارض استفاده شده در تحقیق                                      102جدول 8-4 : توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک واقع گرایی مذاکره                               103جدول9-4 :  توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک شهودی مذاکره                                   104جدول10-4 :  توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک تحلیلی مذاکره                      106جدول11-4 :  توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک هنجاری مذاکره                                 106جدول 12-4 : میزان استفاده از سبک های مختلف مذاکره توسط مدیران                                      107جدول 13-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                          108جدول 14-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک شهودی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                               109جدول 15-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک هنجاری مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                             111جدول16-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک تحلیل مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                    112جدول 17-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک واقع گرایی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                         115جدول 18- 4 :  تحلیل داده ها جهت مقایسه میران تعارض بر حسب جنسیت کارکنان                   117جدول 19-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب میزان تحصیلات  کارکنان                                                                                                                       118جدول 20-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب رشته تحصیلی کارکنان                                                                                                                           119جدول 21-4 : نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب نوع فعالیت  کارکنان120جدول 22-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب میزان تحصیلات آنها                                                                                                                                121جدول 23-4 :  تحلیل داده ها به کمک آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب رشته تحصیلی آنها                                                                                                                                122جدول 24- 4 :  تحلیل داده ها برحسب آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب نوع فعالیت آنها قبل از پذیرش مدیریت آنها                                                                                                                 123جدول 25- 4 تحلیل همبستگی  داده ها جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب سابقه مدیریتی آنها  124جدول 1-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع  در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                       126جدول 2-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره شهودی در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                128جدول 3-5  : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع گرایانه در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                          129جدول 4-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                130جدول 5-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                               131  فهرست نمودار هاعنوان                                                                                          صفحه نمودار1-2 : رابطه بین وجود تعارض در سازمان و عملکرد فرد ، واحد یا سازمان                              34نمودار 2-2 : منابع ایجاد کننده تعارض                                                                                  38نمودار 3-2 : طبقه بندی  انواع تعارض                                                                                   40نمودار4-2 :مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز                                                                42نمودار5-2 :فرایند حل مسئله جهت حل تعارض                                                                      44نمودار6-2 : فنون و مهارت های مدیریت تعارض                                                                     47نمودار7-2 :اجزاء فرایند مذاکره                                                                                            50نمودار8-2 : مکانیزم های مختلف حل تعارض                                                                         51نمودار 1-4  توزیع فراوانی جنسیت کارکنان در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج             97نمودار 2-4  : نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر اسا س میزان تحصیلات                                         98نمودار3-4 : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سمت                                                                  98نمودار 4-4  توزیع فراوانی مدیران  بر اساس جنسیت                                                               99نمودار 5-4 : نمودار توزیع فراوانی مدیران براساس میزان تحصیلات                                            99نمودار 6-4 :  توزیع فراوانی مدیران براساس رشته تحصیلی                                                     100نمودار 7-4 :  توزیع فراوانی مدیران براساس نوع فعالیت قبل از تقبل مدیریت                             100نمودار8-4 : میزان تعارض میان کارکنان                                                                              101نمودار9-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک واقع گرایی مذاکره                              103نمودار10-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک شهودی مذاکره                     104نمودار11-4 :  درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک تحلیلی مذاکره                     105نمودار 12-4 : درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک هنجاری مذاکره                                106نمودار13-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک های مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                            108نمودار14-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره شهودی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                     200نمودار15-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره هنجاری  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                       212نمودار16-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره تحلیلی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                       214نمودار17-4 :  پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره واقع گرایی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                            216نمودار18-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب جنسیت کارکناننمودار19-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب میزان تحصیلات کارکنان                                 218نمودار20-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب نوع تحصیلات کارکنان                                   219نمودار21-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب نوع فعالیت  کارکنان                                      220نمودار22-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب میزان تحصیلات آنها                             221نمودار23-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب رشته تحصیلی آنها                               222نمودار24-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب نوع فعالیت قبل از تقبل مدیریت آنها           223نمودار 25-4 : تحلیل همبستگی  داده ها جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب سابقه مدیریتی آنها  224نمودار 1-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع  در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                227نمودار 2-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره شهودی در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                228نمودار 3-5  : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره واقع گرایانه در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                          229نمودار 4-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                230نمودار 5-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                               231 چکیده تعارض ، نیروی اجتناب ناپذیری در زندگی بشر است و مقتضای حیات اجتماعی ، یکی از  اقدامات مدیریتی جهت کاهش و رفع تعارض ، مذاکره می باشد . مذاکره ، به عنوان روش باصرفه ، موثر و واقعی در حل تعارض شناخته شده است . به همین دلیل در تحقیق حاضر مهارت های مدیران مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج در استفاده از چهار سبک مذاکره سنجیده شده و همچنین میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج نیز بدست آمده و در نهایت رابطه بین دو متغییر مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری این پژوهش را دو گروه تشکیل داده اند . گروه اول مدیران مراکز و واحد های آموزشی و می باشند که تعداد آنها 31  نفر است و تمامی آنها به روش سرشماری انتخاب گردیده اند . گروه دیگر کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج می باشند که شامل 361 نفر می باشند که از این تعداد 35 درصد آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند . در این پژوهش جهت دستیابی به داده ها از پرسش نامه پیره ، برای تعیین نوع سبک مذاکره مدیران مراکز آموزشی و از پرسش نامه دوبرین جهت اندازه گیری میزان تعارض در میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج استفاده شده است که پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفتند ( میزان روایی برای پرسش نامه پیره  0.85 و دوبرین 0.85 و میزان پایایی پرسشنامه دوبرین 0.80 و برای پرسشنامه پیره 0.94 ) در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS   ، جداول فراوانی ، نمودارهای ستونی و جعبه ای ، از آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن ، آمزمون های من – ویتین و کروسکال والیس استفاده گردیده است .یافته ها :  یافته های این پژوهش نشان میدهد  که سطح تعارض در مراکز فنی حرفه ای به طور میانگین 9 بوده است که در سطح متوسط قرار دارد و مدیران مراکز به میزان زیاد از سبک مذاکره واقع گرایی ، تحلیلی ، هنجاری استفاده کرده اند و تنها از سبک شهودی به میزان مناسب بهره جسته اند . بین سطح تعارض میان کارکنان و میزان استفاده مدیران از سبکهای مذاکره همبستگی مثبت مشاهده شده است .در حالیکه نتایج نشان داد در مراکزی که مدیران از سبک های مدیریت یه میزان مناسب استفاده کرده بودند رابطه میان میزان تعارض کارکنان با میزان استفاده مدیران از سبکهای همبستگی منفی وجود دارد .  -1  مقدمه زندگی اجتماعی فردی و سازمانی انسان همواره با نیروها و کنشهای متفاوت و گاه متضادی روبرو بوده است از نظر فردی تضاد بین انسانها ناشی از تفاوتهایی است که از فطرت انسان سرچشمه می گیرد و به خصوصیات اخلاقی هر شخص مربوط میشود . اولین نمونه این داستان را میتوان در داستان هابیل و قابیل مشاهده نمود. در سطح اجتماعی تعارض و تضاد از نیاز به تغییر از یک جهت و تمایل به حفظ وضع موجود از طرف دیگر ناشی میشود . این نوع تعارض هنگامی رخ میدهد که تغییراتی در سطح نهادهای جامعه بوجود آید . در سطح سازمان تضاد بین مدیریت و کارکنان ( ویا بین دو همکار ) ناشی از آن است که مدیر تلاش می کند با حد اقل امکانات و هزینه ها بیشترین بهره وری را در سازمان بوجود آورد و کارکنان همواره در تلاشند که در ازای خدماتی که انجام میدهند مزد بیشتری دریافت دارند . مشاهده می شود که تعارض همواره به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان مطرح بوده است . با این وجود تنها در چند سال اخیر این موضوع به طور جدی مورد توجه متخصصان قرار گرفته است .از آنجا که مراکز آموزشی از جمله سیستم های اجتماعی هستند که در کلیه فرایند های آنها انسانها و فعالیتهای گروهی نقش اساسی را دارند به نظر میرسد که بیشتر از سایر سیستم های اجتماعی تنش و تعارض را  تجربه میکنند . وجود افراد مختلف با ویژگیهای شخصیتی نیازها ، باورها ، انتظارات ، ادراکات و اهداف متفاوت بروز تعارض سازمانها را ناگزیر ساخته است.علاوه بر این ، یک گروه هماهنگ و آرام و بی دغدغه ممکن است از احساسات انسانی تهی شده و در برابر پدیده مهم تحول و نو آوری واکنش لازم را از خود نشان ندهد . بنا براین مدیران و رهبران سازمان وظیفه دارند که سطح معینی از تناقض بین افراد گروه را به رسمیت بشناسند .آنان باید به تعارض مشروعیت بخشیده و بحث سالم را در سازمان حکم فرما سازند .در گذشته یک فرضیه عمومی مطرح بود که تعارض را به عنوان یک نیروی ویرانگر تلقی می کرد و مدیریت سازمان باید با واکنشهای منفی خود آن را از بین می برود . اما پیشرفتهای جدید در علوم رفتاری نشان داد که تعارض " پیامد منطقی و بدیهی هر سازمان است " چرا که افراد مختلفی که در سازمان مشغول به فعالیت هستند ، هر کدام دارای ویژگیهای شخصیتی ، اجتماعی و فرهنگی خاصی هستند که بروز تعارض را در سازمان اجتناب ناپذیر کرده است . بعضی از مدیران به علت ناتوانی در درک این مطلب سعی کردند با توسل به شیوه های قهر آمیز ، تضاد و اختلاف نظرها را در سازمانهای خود سرکوب کنند . در حالی که تحقیقات نشان داده است سازمانهایی که در آنها تضاد کمتری وجود دارد عموماًٍٍ در محیطهای رقابتی با شکست روبرو میشوند چرا که اعضای چنین سازمانهایی آنقدر متجانس هستند که برای سازگاری یا تطبیق خود با شرایط محیطی آمادگی کمی دارند و یا چنان از وضع موجود راضی هستند که تصور میکنند نیازی به بهبود وضع موجود ندارند . در حالیکه تعارض به مثابه خون تاره در رگهای سازمانهای پر تکاپو ، پیشرو و توفیق طلب است . سر و کار داشتن با تعارض در قلب مدیریت هر سازمانی نهفته است .اما نکته اساسی اینجاست که بتوانیم تعارضات سازمانی را با استفاده از روندهای خلاق به نحو مطلوب کنترل کنیم تا بتواند تغییرات مثبت در سازمان به وجود بیاورد ، کیفیت تصمیم گیریها را بهبود ببخشد ، افکار و نظرات جدید را در سازمان مطرح کند ، رضایت شغلی را افزایش دهد و خلاصه موجب خلاقیبت و نو آوری در سازمان شود . بنابراین ، مدیران سازمان باید اولا نسبت به تعارضات موجود در سازمان حساس باشد و همیشه سطح بهینه ای از آن را مد نظر داشته باشد ثانینا سعی کند تا این تعارض ها را بر روی اهداف متمرکز سازند .با این که الگوهای مختلفی در زمینه حل تعارض وجود دارد اما بهترین روش برای برخورد با آن وجود ندارد . بنابراین نکته اساسی این است که با توجه به حضور دایمی و همیشگی تعارض در سازمانها مدیران باید چه شیوه هایی برای اداره تعارض بکار گیرند تا اثرات تخریبی این پدیده را به حد اقل کاهش دهند و حتی آنها را به یک نیروی مثبت و سازنده در جهت نیل به اهداف سازمان تبدیل کنند . مدیریت تعارض ، شناخت و اداره تعارض به صورت معقول ، منصفانه و کارا است . 5 نوع سبک اصلی برای مدیریت تعارض وجود دارد که عبارتند از 1- حل مسئله مشارکتی   2- رقابت جویی    3- اجتناب    4- انعطاف پذیری   5- مصالحهدر الگوی دیویس و نیوستورم حل تعارض ممکن است 4 موقعیت متفاوت در سازمان ایجاد کند 1- بازنده بازنده  2- بازنده برنده  3- برنده بازنده 4 – برنده برنده .    مدیران سازمان باید به دنبال راهبردهایی در مورد مسئله تعارض باشند که بتواند موقعیت 4 را در سازمان به وجود آورد . که الگوی تشریک مساعی یکی از روشهای کار برد روش 4 در حل تضاد میباشد که غالب تئوری پردازان نسبت به مطلوبیت و اثر بخش بودن آن اتفاق نظر دارند .وارنی[1] مطرح می کند زمانی که هر دو طرف برای رسیدن به بعضی از چیزها اصرار می ورزند اما هر یک از آنها قدری قدرت دارد ضمن این که وابستگی متقابل به یکدیگر نیز وجود دارد در این حالت اثر بخش ترین واکنش نسبت به تضاد مذاکره است . مذاکره انعطاف پذیری و کار آیی سایر واکنش ها از قبیل اجتناب ، مقابله ، عقب نشینی را نیز در بر دارد .با توجه به افزایش استفاده از گروههای کاری و استفاده از آنها در انجام بسیاری از فعالیت های مدیریتی و نیاز شدید به خلاقیت جهت  رقابت در بازارهای جهانی تعارضات نیز افزایش پیدا کرده اند . جهت جلوگیری از انجام فعالیت های متعامد و هدایت گروهها به سمت اهداف سازمان مهارتهای رفتاری خاص مدیران جهت هماهنگی گروهها و جلو گیری از تعارضات ضروری به نظر میرسد .علوم جدید مبتنی بر فیزیک کوانتم که مهارتهای کوانتمی نامیده میشوند  قصد جایگزینی مهارتهای مدیریت سنتی را ندارند ، بلکه آنها را کامل میکنند . درصورت افزایش توانایی  مدیران در استفاده از هر یک از این مهارت ها میتوان اطمینان داشت در استفاده از روش مذاکره در ثابت نگاه داشتن تعارضات تا حد مطلوب در سازمان و در بین گروههای کاری موجود در آن یکی از روشهای موفقیت آمیز خواهد بود  .در این پروژه سعی شده است که از رویکرد سنتی در مورد تعارض فاصله گرفته شود و تعارض و اختلاف نظرهایی که بروز آنها غیر قابل اجتناب است به مسیری سازنده و خلاق سوق دهد . به همین منظور الگوی تشریک مساعی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی در مدیریت تعارض بیان میشود و در پایان نیز آموزش مهارتهای حل تعارض به عنوان الگوی مکمل تشریک مساعی مورد بررسی قرار می گیرد تا مدیریت سازمان بتواند با تلفیق آنها ، شکل سازنده ای از تعارض را در سازمان به وجود بیاورد.[1] - warney***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 157قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید