دانلود پایان نامه ارشد: نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان : نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان :

نقد وبررسی نظریه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)

استاد راهنما :

دکتر سید رضا مؤدب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:مقدمه ............................................................................................................................................1بیان مسئله .....................................................................................................................................3اهمیت و ضرورت .......................................................................................................................3پیشینه ..........................................................................................................................................3روش تحقیق ................................................................................................................................6سؤال اصلی ...................................................................................................................................7سؤالات فرعی ...............................................................................................................................7فرضیه ها ......................................................................................................................................7اهداف ...........................................................................................................................................8ساماندهی پژوهش ........................................................................................................................8تعاریف و اصطلاحات...................................................................................................................9اخباری ...................................................................................................................................9قرآنیون ..................................................................................................................................9اصولی...........................................................................................................................................10فصل دوم : دیدگاه امام خمینی در زمینه فهم قرآن و مراتب آنمردی از جنس نور .....................................................................................................................11جامع اضداد.................................................................................................................................12زندگی نامه علمی  ......................................................................................................................13امام و تهذیب نفس .....................................................................................................................15لطایف عرفانی در بیان امام .........................................................................................................17برخورد امام با بزرگان فلسفه و عرفان ........................................................................................18نگاه امام به قرآن و تفسیر............................................................................................................21وجوه اشتراک و افتراق امام و اخباریان در مسئله فهم قرآن ......................................................24امام و مراتب فهم قرآن ............................................................................................................26جایگاه قرآن پیش از تنزل............................................................................................................27تجلی خداوند در قرآن و نتایج آن ..............................................................................................29
 1. قابل فهم بوده ظاهر قرآن برای همگان ........................................................................29
 2. شناخت و تفهیم یگانگی خدااصلی ترین هدف قرآن .................................................30
 3. وصول به مقام قرب الهی ............................................................................................30
 4. معرفی حق تعالی و نشر توحید ...................................................................................31
 5. قران کامل ترین کتاب و دربردارنده شریعت ابدی ......................................................32
 6. اثبات وجود بطون مختلف برای قرآن و پیوند ناگسستنی بین ظاهر و باطن .................35
 7. معیت قرآن و اهلبیت ....................................................................................................38
 8. جامعیت قرآن ...............................................................................................................40
 9. اختصاص فهم کامل ظاهر و باطن قرآن به پیامبر و ائمه ..............................................42
امام و موانع فهم قرآن .............................................................................................................44الف ) خودبینی.........................................................................................................44ب ) اندیشه ها و مذاهب باطل ..................................................................................44ج )انحصار فهم قرآن در فهم پیشینیان ..........................................................................45د )معاصی......................................................................................................................45هـ )حب دنیا.................................................................................................................46نتیجه گیری ..................................................................................................................................47فصل سوم : تبیین و بررسی دیدگاه اخباریان راجع به تفسیر قرآن با تاکید بردیدگاه امام خمینیپیدایش اخباریگری در مکتب شیعه............................................................................................48چند نظریه در مورد منشأ پیدایش اخباریگری ...........................................................................49بزرگان مکتب اخباری ..............................................................................................................50آشنایی با فوائد المدنیه ..............................................................................................................52بررسی ونقد آیات و روایات مورد تمسک اخباریان .................................................................55الف ) آیات ...............................................................................................................................58استدلال اخباریان به آیات ..........................................................................................................68پاسخ ...........................................................................................................................................70نتیجه نهایی ................................................................................................................................72ب ) روایات ..............................................................................................................................72
 1. روایاتی ناهی از حکم دادن بر خلاف ما انزل الله ..........................................................73
 2. روایات ناهی از فتوی دادن غیر عالمانه ........................................................................73
 3. روایات ناهی از عمل به رای و قیاس ...........................................................................74
 4. روایاتی مبین آمدن همه احکام مورد نیاز بشر در قرآن و سنت پیامبر(ص) ... ............79
 5. روایات تعیین کننده قیم یا مخاطبانی خاص برای قرآن...............................................80
 6. روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) ......................85.
 7. روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) ......................88
 8. روایات بطون مختلف قرآن .........................................................................90
 9. روایات عام و خاص و ناسخ و منسوخ داشتن سنت پیامبرهمچون قرآن کریم.......... .106
 10. روایات مبین مقدمات و نیازمندیهای مفسر ..................................................112
 11. روایاتی در مورد اصناف مردم با هدف تشویق به علم آموزی......................116
نتیجه گیری..........................................................................................................................121فصل چهارم : نقد بیرونی اخباریاننقد مبانی اخباریگری با آیات و ورایات دیگر..........................................................................122
 1. آیات.............................................................................................................................122
  • آیات قرائت ..................................................................122
  • آیات تفکر و تدبر .........................................................................................124
  • آیات تحدی و هماوردطلبی ..........................................................................127
  • قرآن کتاب هدایت ........................................................................................128
  • آیات روشنی و بینادلی ..................................................................................130
  • آیات تبشیر و انذار .........................................................................................132
  • آیات الاحکام ................................................................................................132
  • آیات عبرت آموزی و پند گرفتن ....................................................................134
  • آیات سؤال و جواب بین خداوند و بندگان ..................................................135
  • قرآن کتاب حکمت و علم..............................................................................136
 2. روایات .......................................................................................................................137
2-1. روایات عرضه ...............................................................................................1372-2. قرآن عامل نجات از گمراهی ..........................................................................1392-3. روایات ارجاع ..................................................................................................1412-4. روایات استنطاق و استشهاد .............................................................................1412-5. روایات تفسیری و سیره پیامبر و اهل بیت در تفسیر.........................................142نتیجه نهایی................................................................................................................................147منابع و مآخذ ...........................................................................................................................148منابع نرم افزاری ......................................................................................................................157چکیده :اخباریان با استناد به بعضی آیات قرآن و وروایاتی چند از جمله روایت « من خوطب » معتقدند : فهم قرآن و تفسیر آن تنها در اختیار مخاطبان خاص قرآن قرار دارد ؛ مخاطبان خاص قرآن از دیدگاه ایشان پیامبر (ص) و امامان شیعه هستند ، معتقدند تمامی آنچه تا ابد مورد نیاز جامعه بشری است در قرآن کریم آمده و تبیین و توضیح آن در روایات اهل بیت (ع) بیان شده است و لذا در مورد آیاتی که روایاتی ذیل آن به ما نرسیده حکم به توقف می کنند ؛ امام خمینی معتقد است مراتبی از فهم قرآن برای همه آگاهان به مقدمات مورد نیاز ، امکان پذیر بوده و آنچه از روایات از جمله حدیث ثقلین استنباط می شود این است که فهم قرآن دارای مراتبی است که مرتبه عالی آن در اختیار انسان کامل یعنی پیامبر و امامان می باشد ، ایشان با استناد به روایت «تجلی » معتقد است خداوند با کلامش یر یندگان تجلی نموده است و قرآن تجلی اسم اعظم خداوند بوده و پیامبر (ص ) و اهل بیت (ع) نیز تجلی اسم اعظم خداوند هستند که در پوششهای به ظاهر جداگانه ای در این جهان ظاهر شده اند و علت این که قرآن در پوشش الفاظ و عبارات بشری در آمده این است که برای کران و کوران در این جهان قابل درک باشد ؛ آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که بشر را دعوت به قرائت ، تدبر ، تعقل ، تحدی و مبارزه طلبی ، تبشیر و انذار نموده ، آیاتی به صورت سؤال و جواب بین خداوند و بندگان مطرح شده ، آیاتی دیگر مراجعه به قرآن را عامل نجات از گمراهی دانسته و آیاتی نیز احکام عملی جامعه را به صورت ریز بیان نموده ؛ از طرفی روایاتی که قرآن را مرجع تشخیص صحت و سقم روایات دانسته ، سیره پیامبر و امامان معصوم (ع) که در تفسیر قرآن از آیات دیگر کمک گرفته اند همه دال بر این مطلب است که قرآن کریم برای مسلمانان قابل فهم بوده و در سراسر زندگی خویش در طول تاریخ آنرا به کار بسته اند و برداشت اخباریان از آیات نوعی تفسیر به رأی بوده ، یا این که آن روایات در کنایه به دیدگاه اهل سنت و اصول مورد استفاده آنها مانند قیاس ، استحسان ، مصالح مرسله و مانند آن گفته شده استمقدمهخداوند بر بشر منت نهاد و انسان را به دو بال برای پرواز مجهز ساخت ،  پروازی به سوی بی نهایت ؛ این دو بال بنا بر نامگذاری روایات یکی به رسول باطنی و دیگری به رسول ظاهری[1] مشهور شد رسول باطنی همان خرد بشری بوده و رسول ظاهری پیامبران الهی هستند که با سیره عملی و کتاب آسمانی شان راه را به ما نشان داده اند ، در این میان بشریت که دارای دو قوه عقل و جهل یا دل و نفس بودند عده ای خواسته های نفسانی را بر خواسته های الهی ترجیح دادند و خواسته یا نا خواسته قدم در راه باطل و مخالفت با فرامین رسولان الهی باطنی و ظاهری نهادند و در هر راهی و زمینه ای که وارد شدند همه تلاششان این بود که به خواسته های نفسانی جامه عمل بپوشند هر چند نام خواسته های نفسانی را عناوین دلفریبی مانند عقل گرایی یا علم گرایی یا مانند آن بگذارند . این گروه اگر در تفسیر قرآن وارد شدند بر خلاف ظاهر آن دستور داه  و نفس پرستی ها یا مصالح دنیویشان[2] را مصداق تفسیر قرآن دانستند و لذا از طرف پیامبران و بویژه پیامبر اسلام ( ص)و ائمه (ع) موضع گیریهای تندی علیه اینان صورت گرفت  تا شاید متنبه شده به راه حق باز گردند اما عده ای  بر ضلالت خویش افزودند و عده ای نیز راه میانه را در پیش گرفتند و   ...از زمان نزول قرآن تاکنون مسلمانان در پی فهم قرآن بوده تا این کتاب الهی را در زندگی خویش به کار بندند و در هر زمانی تحت تاثیر شرایط محیطی و فرهنگ و حکومت غالب در آن دوران یا دخالت پنهان و حساب شده اهل کتاب و  بیگانگان و مغرضان یا به خاطر بی دقتی و مانوس نبودن با فرهنگ  و زبان قرآن به گونه ای به تفسیر قرآن پرداخته اند و چه بسا به افراط و تفریطهایی دچار شده اند  که گاه مایه درد سر و طعن شده است و خواندن قرآن را به قبرستان برای اموات محدود کرده و باعث مهجوریت این کتاب مقدس شده است[3] ، حال آنکه در درجه اول  آیات قرآن و سپس روایات پیامبر(ص) و ائمه هدی (ع) بهترین راهنما و راهگشای ما در فهم  قرآن می باشد[4] به شرط آنکه با این مجموعه بیگانه نباشیم و از اغراض و مطامع دنیوی چشم بپوشیم ؛  آنچه در این پژوهش در پی آنیم بررسی رویکردهای مختلفی است که راجع به فهم آیات و محتویات  قرآن و مراتب آن پدیدار شده است .محور اصلی مباحث در این نوشته بررسی دیدگاه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم و نقد آن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی می باشد ، اشاره ای به دیدگاه فرقه قرآنیون نیز بدین جهت است که دیدگاهی مقابل اخباریان دارند ؛ در نهایت از آیات قرآن و روایات ائمه معصومین نیز در تبیین بیشتر گفته هایمان سود جسته ایم ، باشد که بتوانیم قدمی هر چند کوتاه درراه فهم درست قرآن کریم برداشته باشیم .تعداد صفحه : 173قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید