دانلود پایان نامه ارشد : نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

دانلود متن کامل پایان نامه نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

دانشگاه پیام نور

موضوع تحقیق:

نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

تابستان 1393

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد      فهرست مطالبعنوان                                                                                                        صفحهواژگان کلیدی:. ح‌نشانه های اختصاری. ح‌پیشگفتار. خ‌روش تحقیق. د‌ابزارهای جمع آوری اطلاعات. د‌محدودیت های تحقیق. ذ‌بیان مسئله. ر‌سوالات پژوهش. ز‌فرضیات. ز‌پیشینه تحقیق. س‌واژه کاوی. ش‌اهداف پژوهش. ص‌فصل اول 1کلیات تدلیس. 1بخش اول. 2گفتار اول. 2تعریف لغوی. 2گفتار دوم. 3گفتار سوم. 4تعریف اصطلاحی. 4فصل دوم 8جایگاه تدلیس در نظام‌های حقوقی مختلف. 8بخش اول:. 9جایگاه تدلیس در نظام های حقوقی مختلف. 9بخش دوم. 9روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس. 9بخش سوم. 13تقسیم بحث. 13فصل سوم 15بحث پیرامون تدلیس در حقوق ایران. 15بخش اول:. 16بحثی پیرامون موضوعات مختلف تدلیس در حقوق ایران. 16مبحث اول. 16جایگاه تدلیس. 16مبحث دوم. 18عنصر مادی تدلیس. 18گفتار (تدلیس قولی). 22مبحث سوم. 32عنصر روانی تدلیس. 32قصد مدلس. 32تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف). 39تدلیس ثالث. 42مبحث چهارم. 47اثر حقوقی تدلیس. 47فصل چهارم 53تاثیر تدلیس و مدلس. 53بخش اول. 54تاثیر تدلیس و مدلس. 54نتیجه گیری. 65   واژگان کلیدی:تدلیس ، ماهیت حقوقی ، قانون ، نقض حکم، رضا، خیار  نشانه های اختصاریق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفریق.آ.د.د.ع.ا.ک. قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفریق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنیق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسهق.م. قانون مدنیق.م.ا. قانون مجازات اسلامیق.م.ف. قانون مجازات فرانسهق.م.م. قانون مسئولیت مدنیق.م.ع. قانون مجازات عمومیا.ح.ق. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضاییهق. قدیم. آ.د.م قانون قدیم آیین دادرسی مدنی   پیشگفتارزبان از دو منظر مورد بررسی قرار می گیرد: یکی زبان به عنوان وسیله ای که منعکس کننده عملکرد ذهن بشری است و باید به صورت خام و بدون ارتباط با دیگر عوامل بیرونی زبان بررسی شود و دیگری زبانی که به عنوان وسیله ارتباطی به کار می رود و عوامل محیطی و اجتماعی بر آن اثر دارد و آن را دچار تغییر می کند.زبان ارتباطی، عادت رفتاری است که افراد یک جامعه به طور مشترک آن را دارند. مسئولانی که حوزه های خاصی از آسیب های اجتماعی را بررسی می کنند معتقدند بسیاری از مشکلات اجتماعی از استفاده غیرعاقلانه زبان یا اشکال دیگر برقراری ارتباط به وجود می آید.انسان به واسطه زبان، قادر به پنهان کردن افکار و مقاصد خود و دروغ گفتن است. بشر به دلیل زندگی اجتماعی، دروغ های زبانی را به طور قراردادی به دو گروه قابل قبول و غیرقابل قبول تقسیم بندی کرده است. دروغ های قابل قبول و پذیرفتنی می توانند صنایع ادبی، استعاره، طنز، تعریف و تمجید، بازاریابی و تبلیغ، مبالغه و از این قبیل باشند و دروغ های غیرقابل قبول و دارای قباحت شامل تدلیس، جعل، تهمت، فحاشی و امثال آن است که حکم تقلب را دارند و در بعضی موقعیت ها، در صورت رساندن ضرر به دیگری، از لحاظ قانون، تخلف محسوب می شوند. در قانون مدنی این تخلف قانونی، جرم و تحت عنوان تدلیس مطرح شده است.    روش تحقیقیکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آو ری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و به منظور پاسخگویی به سؤال یاد شده با کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات پیشین که جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفته است. ابزارهای جمع آوری اطلاعاتمقالات پیشین ، کتاب، اینترنت  محدودیت های تحقیقدر انجام تحقیق با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه بودم که در ذیل به اهم آنها اشاره می کنم:الف( عدم آشنایی کافی با چگونگی انجام تحقیق و پژوهش به دلیل تجربه کم و ناآشنایی با اصول  پژوهش و تحقیق.ب( عدم دسترسی به منابع و مأخذ مربوط به تحقیق.ج( کمبود وقت به علت همزمان بودن انجام پروژه تحقیق با سال تحصیلی  و آزمون کارشناسی ارشد.د( عدم دسترسی به پایان نامه ها ، خصوصاً پایان نامه های مربوط به موضوع انتخاب شده.   بیان مسئلهتدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه فروشنده کالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس کرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبکار، بی اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می کند. بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ قرارداد و یا معامله می شود و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله می شود. بدین جهت تدلیس در معامله با کلاهبرداری قرابت دارد.چنانچه عمل فریبکارانه با استفاده از زبان دروغ، موجب هتک حرمت و یا ضرر و مکافات شود، عمل تدلیس به عنوان جرم کیفری قابل پیگرد قانونی است و فرد خاطی علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد. در این فصل، سوءنیت خاص، در هدف و خواست مرتکب به تحصیل نتیجه، وجود دارد.شایان ذکر است که از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازی ها و ظاهرسازی های معمول در تجارت، مانند تزئین کالادر حد متعارف که از نظر عقلاپسندیده است، موجب ضرر و زیان نمی شود. بازاریابی و گزافه گویی تجاری، تدلیس نیست، زیرا هدف فروشنده دسیسه و تقلب و کار وی نامتعارف نیست. ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت ضرر می شود که در طرف دیگر عقد، اثر سوء گذاشته و وی را به انعقاد آن وادار نماید. در حقیقت بازاریابی به آن دسته از فعالیت ها و عملکردهای تجاری و بازرگانی اطلاق می شود که موجب تسهیل فرایند مبادله کالاو خدمات بین فروشنده و خریدار شود و بدین ترتیب تقاضا و خواست مشتری، در اثر عملکرد بازاریاب برآورده می شود. تبلیغ یکی از فعالیت های ویژه در تجارت است که به تناسب شرایط فرهنگی و اجتماعی در جامعه مخاطب تاثیر می گذارد.در این مبحث، زبان واسطه ای است برای تبادل اطلاعات و هدایت.  سوالات پژوهشسوال اصلینقد و بررسی تدلیس در حقوق ایرانسوالات فرعیآیا تدلیس از منظر حقوق ایران می تواند باعث ابطال قرارداد گردد؟(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه : 96قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید