دانلود پایان نامه ارشد: نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی روستایی

عنوان : نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان:

نقش تولید و بازاریابی خرما در برقراری رابطه شهر و روستا

مورد : روستاهای بخش مرکزی شهرستان مهرستان(1390-1375)

استاد راهنما:

دکتر عباس سعیدی

استاد مشاور:

دکتر فرهاد عزیزپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:فصل اول: کلیات پژوهش1-1- بیان مسئله و ضرورت تحقیق ......................12-1- سؤالات تحقیق.............................. 23-1-فرضیات تحقیق..............................24-1-اهداف تحقیق.............................. 25-1-روش تحقیق.............................. 21-5-1- جامعه آماری و روش نمونه گیری............................ 21-1-5-1 جامعه آماری.............................. 22-1-5-1- روش نمونه گیری و حجم نمونه..............................33-5-1- روش تحقیق..............................66-1- روش جمع آوری داده ها.............................. 67-1- فرایند انجام تحقیق.............................. 68-1- تعریف مفاهیم و کلید واژه های تحقیق......................... 81-8-1- مفهوم روستا.............................. 82-8-1- مفهوم روابط شهر و روستا.............................. 84-8-1- مفهوم سلطه.............................. 99-1- پیشینه تحقیق.............................. 91-9-1- کتابها.............................. 92-9-1- مقالات..............................103-9-1- پایان نامه ها.............................. 14فصل دوم:  مبانی نظری1-2- نظریه، مدلها و رویکردهای پایه............................... 191-1-2- نظریه مکان مرکزی................................ 192-1-2- نظریه سرمایه داری بهره بری.............................. 223-1-2- نظریه قطب رشد............................... 272-2- رویکردهای مرتبط با روابط شهر و روستا.............................. 291-2-2- رویکرد مرکز - پیرامون............................... 292-2-2- رویکرد توسعه اگروپلیتن................................ 313-2-2- رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی.................. 324-2-2- رویکرد شبکه منطقه ای.............................. 343-2- رویکرد نظری حاکم بر تحقیق و مدل مفهومی................... 40فصل سوم: بستر طبیعی و اجتماعی-اقتصادی1-3- موقعیت و وسعت................................ 432-3- ساختار محیطی- اکولوژیکی................................ 451-2-3- ساختار زمین................................ 452-2-3-  اشکال ناهمواری................................ 463-2-3- وضعیت آب و هوا.............................. 511-3-2-3- گرما.............................. 532-3-2-3- وضعیت بارش................................. 551-3-2-3- منحنی آمبروترمیک................................ 594-3-2-3- طبقه بندی اقلیمی................................ 595-3-2-3- وضعیت باد............................... 604-2-3- بررسی منابع آب................................ 615-2-3- بررسی خاک................................ 616-2-3- وضعیت پوشش گیاهی................................ 623-3- ویژگی های اجتماعی- اقتصادی  بخش مرکزی............ 631-3-3- سابقه سکونت و فعالیت در محدوده مورد بررسی.......... 642-3-3- مقایسه جمعیتی و سکونتگاهی بخش مرکزی در استان و شهرستان.......653-3-3- تعداد، توزیع و تراکم نسبی جمعیت بخش مرکزی شهرستان مهرستان......664-3-3- پراکنش روستاها بخش مرکزی در ردههای جمعیتی بر اساس خانوار........675-3-3- ساختار جنسی و سنی جمعیت................................ 706-3-3- روند تحولات خانوارهای روستایی بخش مرکزی.............. 717-3-3- روند تحولات جمعیتی روستاهای  بخش مرکزی................. 728-3-3- بررسی ابعاد خانوار.............................. 749-3-3- سواد و آموزش................................. 7410-3-3- وضعیت اشتغال و بار تکفل............................... 7511-3-3- ساختار اقتصادی بر اساس فعالیت در بخش عمده اقتصادی.......... 7612-3-3- بررسی وضعیت کشاورزی................................ 781-12-3-3- زراعت................................ 792-12-3-3- دامداری................................ 823-12-3-3- باغداری................................ 8311-3-3- وضعیت خدمات و امکانات موجود در بخش مرکزی...................... 804-3- جمع بندی................................ 93فصل چهارم: مکانیسم­های موثر بر روابط شهر و روستامقدمه.............................. 961-4- انواع روابط و عناصر برقراری روابط.............................. 962-4- ویژگیهای اقتصادی –اجتماعی  جامعه نمونه تحقیق........... 971-2-4- ویژگیهای جامعه نمونه تحقیق در سطح خانوار................ 971-1-2-4- بعد خانوار..............................972-1-2-4- ساختار سنی.............................. 983-1-2-4-  وضع سواد و تحصیلات.............................. 1003-4- ویژگیهای تولیدی خانوارها.............................. 1011-3-4- زراعت.............................. 1021-3-4- باغداری.............................. 1031-3-4- دامداری.............................. 1034-4- روابط شهر و روستا بر اساس کارکردهای وضع موجود......... 1041-4-4- روابط اقتصادی شهر و روستا.............................. 1051-1-4-4- روابط و مناسبات تولیدی.............................. 1052-1-4-4- مالکین ساکن شهر.............................. 1071-2-1-4-4- شیوه اداره اراضی مالکین ساکن شهر................1113-1-4-4- روابط پولی و نظام اعتباری روستاییان برای تولید محصولات کشاورزی.......1142-1-4-4- جریان کالا و تولیدات و مکانیسم بازار...................... 1141-4-4- روابط اداری-سیاسی و خدماتی شهر و روستا.............. 1201-1-4-4- توزیع فضایی و روابط پشتیبانی -ترویجی....................1215-4- جمع بندی..............................125فصل پنجم: جمعبندی، نتیجه گیری، آزمون فرضیات و پیشنهادات1-5-جمع بندی................................ 1282-5- آزمون فرضیات..............................1303-5- نتیجه گیری.............................. 1354-5- پیشنهادات.............................. 138منابع و ماخذ............................... 139ضمایم............................... 142چکیده:بین سکونتگاههای شهری و روستایی به عنوان اجزای سازمان فضایی یک ناحیه روابطی وجود دارد که این روابط در توسعه یا عدم توسعه این دو عرصه موثر است. بررسی­های انجام شده توسط محققان خارجی و ایرانی نشان می­دهد که در ایران اغلب این روابط بین شهر و روستا، غیرمکمل و ناسالم است به طوری که نتیجه این رابطه باعث توسعه شهر و واپس ماندن محیط­های روستایی می­شود. برای توسعه شهر و روستا توام با هم،  باید در نظام برنامه­ریزی کشور این دو عرصه در ارتباط باهم مورد توجه باشند و باید بین آنها روابط مکمل شکل بگیرد تا با توسعه شهر بر اساس روابطی که بین این دو است روستا نیز توسعه پیدا کند و توسعه این دو عرصه درگرو هم قرار بگیرد.جامعه آماری این پژوهش روستاهای بخش مرکزی شهرستان مهرستان می­باشد که دارای 34788 نفر جمعیت در سال 1390 بوده است. برای انتخاب روستاهای نمونه از روش نمونه گیری طبقه بندی احتمالی استفاده شده است و 20 روستا به عنوان روستاهای نمونه انتخاب شده­اند. روش تحقیق پژوهش حاضر نیز از نوع توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه­ای بوده که برای هر یک از روش­ها ابزار خاصی از قبیل: پرسشنامه، نقشه و جداول آماری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که، بین شهر مهرستان و حوزه پیرامونی روستایی به واسطه وجود عواملی همچون حضور مالکان ساکن شهر و غالب بودن نظام مبادله مبتنی بر واسطه­گری یک نوع رابطه غیرمکمل و ناسالم به صورت سلطه شهر مهرستان بر حوزه پیرامونی روستایی حاکم است. فصل اول: کلیات پژوهش1-1- بیان مسأله و ضرورت تحقیقاهمیت توجه به مناسبات شهر و روستا تا بدانجاست که بسیاری معتقدند، برای فهم و تعدیل پویایی جریان فقر در کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه که در معرض شهرنشینی، یا به سخن بهتر، شهرگرایی شتابان قرار دارند، تنها در غالب تاکید بر نحوه و دامنه روابط متقابل و تعامل میان عرصه­های روستایی و شهری قابل فهم و چاره­جویی استاین تاکید از آن رو است که دهه­های اخیر، به خاطر وجود بستگیهای موجود بین محیطهای روستایی و شهری، نوعی پیوستگی شکننده بین این دو عرصه زیستی پدیدار شده استاین پیوستگی در قالبی نظامور عمل می کند و بر این مبنا، انچه در یکی از این دو عرصه اتفاق می­افتد، لاجرم بر عرصه دیگری نیز اثرگذار خواهد بود (سعیدی،1390، 74). روابط شهر و روستا مجموعه روابط کالبدی-فضایی، اجتماعی-اقتصادی و حقوقی سیاسی سکونتگاههای روستایی با کانونهای کوچک و بزرگ شهری را شامل می­شودبحث از روابط شهر و روستا در بررسیهای علوم اجتماعی، به ویژه مطالعات جغرافیایی،  از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است، اما سرآغاز بحثهای جدی و علمی در این باره به دهه 1940 برمی­گردد (سعیدی، 1387، 395). در دوره معاصر هانس بوبک[1] جغرافیدان اتریشی برای نخستین بار (1948م) با بررسی این مناسبات در ایران، موضوع را به شیوه­ای نوین و در چارچوب نظریه­ای تازه مورد توجه و بررسی قرار دادهانس بوبک در نوشته­های پیشتاز خود در زمینه روابط شهرها و حوزه پیرامونی(روستایی) در کشور­های شرق اسلامی، بویژه ایران، این گونه روابط سلطه را در قالب نظریه سرمایه­داری بهره­بری و مناسبات انگلی شهری-روستایی مطرح ساخته است ( سعیدی، 1390، 79). از آنجا که هر نظام کلیتی متشکل از اجزاء و عناصر مرتبط و قاعدتا هماهنگ به منظور نیل به هدف معین به شمار آورد(سعیدی، 1388، 3). می­توان نظام بهره­برداری را نظامی شامل مجموعه­ای از نیروهای تولیدی و روابط اجتماعی مترتب بر آن به حساب آورد نظام بهره برداری یک مفهوم حقوقی و در عین حال اجتماعی-اقتصادی است که بر مبنای آن، روابط حقوقی و مناسبات اجتماعی-اقتصادی افراد در ارتباط با زمین، نوع و حدود مالکیت، حق تصرف، نحوه بهره­گیری از عوامل تولید، بویژه زمین وآب و نهایتا نظام کار تعیین گرددبر همین بنیاد، گونه روابط و مناسبات در عرصه سکونتگاهی و روابط فضایی، از جمله روابط شهر و روستا و نیز تفاوت­های مکانی-فضایی نیز تجلی می­یابنددر ارتباط با روابط شهر و روستا، گذشته از سایر روندها، فرایند مبادله مازاد محصول از اهمیت ویژه­ای برخوردار است (سعیدی و مکانیکی ، 1387، 5 ). روستاهای بخش مرکزی شهرستان زابلی با 169 آبادی روستایی و 8353 خانوار با 34877 نفر جمعیت و اتکا بر اقتصاد و نظام تولیدی خود روابطی را با شهر زابلی برقرار کرده­اند ، خرما محصول غالب روستاهای ناحیه زابلی است که در تامین درامد روستائیان ناحیه نقش عمده­ای دارد . روستائیان در زمینه بازاریابی این محصول مشکلاتی از جمله نبود امکانات نگهداری، اصناف و تشکل­ها مواجه­اند . در این بین دلالان شهری با پیش خرید این محصول به صورت نارس و سپس با بسته بندی و انتقال آن به سردخانه­ها داخل شهر با قیمت بسیار بالاتر به فروش می­رسانند در این میان روستائیان که تولید کننده هستند بیشترین ضرر را متحمل می­شوند چرا که به بازار دسترسی ندارند و محصول را با قیمت ارزان می­فروشند. با ادامه این روند یعنی تولید(خرما) در روستاهای ناحیه زابلی و خارج شدن قسمت اعظم سرمایه از نظام تولیدی و انتقال به شهر،  منجر به رشد شهر زابلی و واپس ماندن روستاهای پیرامونی می­شود.2-1- سوالات تحقیق1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم است؟2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟3-1- فرضیات تحقیقپاسخ­هایی که به عنوان فرضیه به سوالات تحقیق حاضر صورت بندی شده، دو فرضیه به قرار زیر می­باشند:1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) یک رابطه یک سویه به صورت سلطه شهر  بر حوزه پیرامونی آن حاکم شده است.2-مناسبات تولید، شیوه انتقال و مبادله تولید مبتنی بر واسطه گری، ضعف وجود خدمات پشتیبان تولید سبب شکل گیری این رابطه شده است. 4-1- اهداف تحقیقدر پژوهش حاضر به دنبال اهداف زیر هستیم:1-شناخت نوع و دامنه روابط بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی)؛2-تبیین عوامل اثرگذار بر شکل گیری نوع و دامنه روابط بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی)؛3-ارائه راه حل علمی در زمینه بازاریابی محصول خرما.5-1- روش تحقیق1-5-1- جامعه آماری و روش نمونه ­گیری1-1-5-1 جامعه آماری

جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به انتقال داده می­شود(دلاور،1391، 89). جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق 169 روستای بخش مرکزی شهرستان مهرستان می­باشد. این 169 روستا 8353 خانوار و 34788 نفر جمعیت دارند.

1-5-1-2- روش نمونه گیری و حجم نمونه

در نمونه­گیری با توجه به اهداف و فرضیات تحقیق از روش طبقه­ای استفاده شده است. نمونه­گیری طبقه­ای به دو منظور اصلی مورد استفاده قرار می­گیرد. اولا، وقتی پژوهشگر می­خواهد مطمئن شود مقوله خاصی از جمعیت در نمونه حضور دارند آن هم با همان نسبتی که در جمعیت دارند. برای انجام دادن این کار باید بتوان عناصر جمعیت را بر حسب خصوصیات مورد نظر شناسایی کرد(بلیکی، 1392، 260). در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای معیار فاصله نقاط روستایی از شهر زابلی برای انتخاب روستاها مورد توجه قرار گرفته­اند. با توجه به این معیار انتخاب روستاها به شرح ذیل انجام گرفت:

الف- روستاها بر مبنای فاصله به پنج گروه تقسیم شدند.

ب- بر اساس سهم هر طبقه تعداد روستاهای نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد.

برای تعیین حجم نمونه روستاها از روش برآورد تخمینی استفاده شده است. در پژوهش حاضر با بررسی پژوهش­های مرتبط و حجم نمونه آنها، با منظور نمودن حدودا 12 درصد جامعه آماری، تعداد 20 روستا به عنوان حجم نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. دلایل منظور نمودن 12 درصد جامعه وجود شرایط سخت اقلیمی، فاصله زیاد روستاها از هم، تشابه روستاها با توجه به ماهیت مسئله مورد بررسی و محدودیت امکانات و زمان بوده است. در مرحله بعدی برای تعیین نمونه در سطح خانوار از فرمول کوکران استفاده شده است. با توجه به این فرمول حجم نمونه در سطح خانوار برابر با 380 خانوار تعیین گردیده است(جدول شماره 2-1و شکل شماره 1-1).

1-5-3- روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی می­باشد و منطق تحقیقاتی در این پژوهش مبتنی بر منطق قیاسی است . بدین معنی که محقق به دنبال آزمون نظریه سرمایه­داری بهره­بری در بخش مرکزی شهرستان مهرستان است. با توجه به واقعیت موجود در زمینه روابط شهر و روستا در ناحیه مورد مطالعه و با توجه به فرضیه و مدل تحلیلی تحقیق، اصول نظریه مذکور قابل تعمیم به این ناحیه است.

[1] - Hans Bobek تعداد صفحه :  170 قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید