دانلود پایان نامه ارشد: نقش شناخت زمان و مکان نزول بر تفسیر قرآن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن

عنوان : نقش شناخت زمان و مکان نزول بر تفسیر قرآن

دانشگاه علوم و معارف قران کریم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن

موضوع:

نقش شناخت زمان و مکان نزول بر تفسیر قرآن

    استاد راهنما:

حجه الاسلام و المسلمین دکتر اسماعیل سلطانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:فصل اول: کلیات پژوهش....................................................................................................11ـ مقدمه................................................................................................................22ـ بیان مسأله........................................................................................................3
 1. علت انتخاب موضوع، اهمیت و فایده آن...............................................................3
 2. سابقه پژوهش....................................................................................................5
 3. سؤال اصلی پژوهش...........................................................................................6
 4. سؤالات فرعی پژوهش........................................................................................7
 5. فرضیه های پژوهش...........................................................................................7
 6. اهداف پژوهش....................................................................................................7
 7. روش گرد آوری اطلاعات و داده ها....................................................................8
 8. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق...................................................................8
 9. نتایج علمی و عملی تحقیق................................................................................8
 10. گزارش اجمالی تحقیق ....................................................................................9
1ـ 2. معنا شناسی...............................................................................................101ـ 2ـ 1. مفهوم شناسی«زمان نزول».....................................................................10                        1ـ 2ـ 1ـ 1. معنای لغوی «زمان»..............................................................101ـ 2ـ 1ـ 2. تعریف اصطلاحی «زمان نزول».............................................111ـ 2ـ 2. مفهوم شناسی«مکان نزول»....................................................................111ـ2ـ 2 ـ 1. معنای لغوی «مکان»...............................................................111ـ 2ـ 2ـ 2. تعریف اصطلاحی «مکان نزول».............................................121ـ 2ـ 3. مفهوم شناسی«نزول قرآن».....................................................................121ـ 2ـ 3ـ 1. معنای لغوی «نزول»...............................................................121ـ 2ـ 3ـ 2. تعریف اصطلاحی «نزول قرآن»..............................................131ـ 2ـ 4. مفهوم شناسی«تفسیر»...........................................................................151ـ 2ـ 4 ـ 1. معنای لغوی «تفسیر»............................................................151ـ 2ـ 4 ـ 2. تعریف اصطلاحی «تفسیر»...................................................161ـ 2ـ 5. مفهوم شناسی«قرآن».............................................................................171 ـ 2ـ 5 ـ 1. معنای لغوی «قرآن»............................................................171 ـ 2 ـ 5 ـ 2. تعریف اصطلاحی «قرآن»..................................................19فصل دوم: فهم معنا با توجه به فضای نزولمقدمه...........................................................................................................................212ـ 1. اسباب نزول........................................................................................................222ـ1ـ 1. معنای لغوی «اسباب»............................................................................232ـ 1ـ 2 . تعریف اصطلاحی «اسباب نزول»..........................................................242ـ 1ـ 3. تأثیر شناخت سبب نزول بر تفسیر قرآن...............................................26
 1. فهم صحیح معنای آیه و رفع ابهام از آن ............................... ..............26
 2. شناخت مصادیق آیات.......................................................................29
 3. دفع توهم حصر.................................................................................32
 4. شناخت حکمت تشریع بعضی احکام...................................................34
 5. شناخت محدوده شمول حکم..............................................................38
2ـ 1 ـ 4. ضرورت شناخت روایات اسباب نزول......................................432ـ 1ـ 5. معیار شناخت روایات صحیح اسباب نزول.................................45نتیجه گیری.........................................................................................492 ـ 2 . شأن نزول و نقش آن در تفسیر..........................................................................492ـ 2 ـ 1 . معنای لغوی «شأن »..........................................................................502ـ 2 ـ 2 .  تعریف اصطلاحی «شأن نزول » .......................................................502ـ 2 ـ 3 . قرینه بودن شأن نزول در تفسیر........................................................53نتیجه گیری......................................................................................................552ـ 3 .  فرهنگ زمان نزول ونقش آن در تفسیر.................................................................552ـ 3 ـ 1 . معنای لغوی «فرهنگ».............................................................562ـ 3 ـ 2 . تعریف اصطلاحی «فرهنگ»....................................................562ـ 3 ـ 3. قرینه بودن فرهنگ زمان نزول در تفسیر.................................58نتیجه گیری ........................................................................................63فصل سوم: زمان نزول و نقش آن در تفسیرمقدمه .........................................................................................................................653 ـ 1. زمان و مکان نزول...............................................................................................663ـ 1 ـ 1. معنای لغوی «مکی و مدنی»...................................................................663ـ 1 ـ 2. تعریف اصطلاحی «مکی و مدنی».........................................................673ـ 1 ـ 3 . معیار های تقسیم آیات مکی و مدنی...................................................67
 1. معیار زمانی.....................................................................................68
 2. معیار مکانی....................................................................................69
 3. معیار خطابی...................................................................................69
3 ـ 1ـ 4. چگونگی تعیین مکی و مدنی آیات و سوره ها...................................... 70الف ـ معیار استقرائی ـ سماعی یا نقلی و روائی.....................................70الف ـ روایات ترتیب نزول.......................................................70ب ـ روایات اسباب نزول.........................................................70ب ـ معیار استنباطی یا اجتهادی و قیاسی............................................71الف ـ علائم ظاهری یا صوری.................................................71ب ـ علائم محتوائی یا موضوعی..............................................71نتیجه گیری...................................................................................................743 ـ 2. حوزه ارتباط زمان نزول و تفسیر......................................................................753ـ 2 ـ 1. تأثیرات شناخت زمان نزول بر تفسیر...............................................75
 1. فهم دقیق و بهتر معانی قرآن......................................................................75
الف ـ فهم کلی محتوای بعضی سوره ها..............................................76ب ـ فهم  صحیح معنای آیات..............................................................78ج ـ فهم معنای حقیقی لغت های قرآنی....................................................80
 1. شناخت آیات ناسخ و منسوخ..........................................................................81
 2. شناخت آیات عام و خاص..............................................................................85
 3. شناخت آیات مطلق و مقید............................................................................88
 4. شناخت آیات مجمل و مبین..........................................................................91
 5. ابطال روایات اسباب نزول ..........................................................................94
 6. تصدیق روایات اسباب نزول........................................................................97
 7. شناخت زمان نزول دلیل دیگر بر عدم تحریف قرآن......................................98
 8. تأکید بر اعجاز قرآن کریم از نظر اخبار و حوادث غیبی................................99
 9. دستیابی صحیح سیره نبوی.....................................................................101
 10. آگاهی بر مراحل تاریخ تشریع آیات و روش قرآن در دعوت.......................106
الف ـ آیات تحریم شراب به ترتیب نزول.................................108ب ـ آیات تحریم ربا به ترتیب نزول.........................................111
 1. ابزاری قوی جهت استدلالات کلامی..........................................................112
 2. ابزاری قوی جهت استدلالات فقهی...........................................................117
 3. شناخت مصادیق آیات...............................................................................118
 4. شناخت آیات و سوره های مکی و مدنی......................................................120
 5. زمان نزول، تأثیر گذار بر ترتیب نزول سوره ها.........................................121
 6. آگاهی بر حکمت نزول...............................................................................122
نتیجه گیری .....................................................................................................123فصل چهارم: مکان نزول و نقش آن بر تفسیرمقدمه.........................................................................................................................1264 ـ 1. حوزه ارتباط مکان نزول و تفسیر.......................................................................1284 ـ 1ـ 1. تأثیرات شناخت مکان نزول بر تفسیر................................................128
 1. فهم مقاصد و تعابیر قرآن کریم......................................................132
الف ـ فهم صحیح معنای آیه....................................................132ب ـ فهم معنای مورد نظر لغت های قرآنی.................................1342.شناخت بهتر سیره نبوی...................................................................136                        3 . آگاهی بر روش برخورد اسلام در دعوت.........................................137
 1. شناسایی برخی حقایق در مباحث کلامی...........................................140
 2. شاهدی بر صحت استنباط های فقهی...............................................142
فوائد دیگر.........................................................................................142خاتمه: ارتباط زمان و مکان نزول با دیگر قرینه ها......................................................143
 1. رابطه زمان و مکان نزول با سیاق..............................................................143
            2 . رابطه متقابل زمان و مکان نزول با اسباب نزول.......................................1453 . رابطه زمان نزول و مکان نزول با فرهنگ زمان..........................................151نتیجه گیری..................................................................................................154نتیجه ها...................................................................................................................159پیشنهاد ها....................................................................................................................164فهرست منابع...............................................................................................................166چکیدهتبیین مسائل و عللی که موجب اختلاف نظر میان مفسرین و دانشمندان علوم قرآنی می‌گردد (میان شیعه و سنی و چه در بین شیعه)، کمک شایانی به جامعه‌ی قرآنی و کسانی که در پی فهم حقیقی مفاهیم قرآن کریم هستند به ویژه نسل جوان پویا، می کند. یکی از این مسائل، بی توجهی و در نظر نگرفتن قرینه «زمان و مکان نزول» و به عبارت دیگر تاریخ نزول آیات و سوره هایی است که بر پیامبر اعظم(ص) نازل شده است. این تحقیق، تأثیر قرینه «زمان و مکان نزول» بر تفسیر آیات و سوره های قرآن کریم را مورد بررسی قرار داده و در حوزه های مختلف علوم قرآنی، کلام، فقه، تاریخ اسلام، تفسیر قرآن و... به نتایج ارزشمندی دست یافته است. با نگاهی نو به تفسیر مفاهیم قرآن کریم  با رویکرد زمان و مکان نزول عبارت ‌های قرآن، بسیاری از بدفهمی و کج‌فهمی‌ها برطرف ‌شده و با روشن شدن بسیاری از ابهام ها و نیز مصادیق آیات، راه برای بهتر فهمیدن هر چه بیشتر مقصود آیات هموار می شود.همچنین این قرینه با دیگر قراین مانند سبب نزول و فرهنگ زمان نزول رابطه ی متقابل داشته و تحت تأثیر قرینه سیاق نیز می باشد. این قراین با رابطه ای که در میانشان وجود دارد، دست به دست هم داده و مفسر را در ارائه دادن مطالب مستند و روشن یاری می‌رساند.1 ـ مقدمهدر حقیقت هیچ بحث اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی بدون اتکاء به اصول تاریخی به طور حسی، قابل اثبات نیست. هنر نمائی مهم تاریخ همین است که به این مسائل عقلانی رنگ حسی می بخشد و از این رهگذر کمک شایانی به فهم مسائل انسانی می کند. بی تردید دست یابی به عمق حقایق قرآن کریم ـ کتاب خدا و تجلی علم بی نهایت الهی ـ که در رویدادهای مختلف تاریخی به تدریج نازل شده است، در گرو تحقیق و تأمل تحولات تاریخ صدر اسلام در ترتیب زمانی خود است. تحقیق حاضر، تلاشی است در جهت تبیین نقش زمان و مکان نزول در تفسیر قرآن و تعیین حوزه کاربرد آن در فهم مفاهیم قرآن. آشنایی با زمان و مکان نزول این امکان را به مفسر می دهد تا حقایق و معارف وحی را مقارن با موقعیت های زمانی و مکانی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و به نتیجه‌گیری‌هایی که در فهم آیات قرآن کریم تأثیرگذار است، دست پیدا کند. آیه ا... معرفت از این بحث به عنوان یکی از اهداف مهم فرهنگی یاد می کند[1].مبنای دیدگاه های تفسیری این تحقیق بیشتر بر اساس تفسیر «المیزان فی تفسیر القرآن» نوشته علامه طباطبایی (ره) از مهم ترین و جامع ترین تفاسیر شیعه و یکی از چند تفسیر عمده و اساسی قرون جدید می باشد. در ادامه مواردی از آیات قرآن را به کمک زمان و مکان نزول مورد بررسی و تحلیل تفسیری قرار می دهیم و در این مسیر شما را به تأمل و تحقیق فرا می خوانیم.تعداد صفحه : 199قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید