دانلود پایان نامه ارشد : نقش عامل روانی در مسئولیت مدنی

دانلود متن کامل پایان نامه نقش عامل روانی در مسئولیت مدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M. A.)

رشته حقوق 

عنوان

نقش عامل روانی  در مسئولیت مدنی

 

تابستان   1395

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

بسیاری از حقوقدان شرایط تحقق مسئولیت مدنی را منحصر به وجود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت می‌دانند و از ذکر سایر عناصرآن غافل مانده‌اند، در این تحقیق تلاش شده در مورد دیگر عناصر مسئولیت مدنی که شامل وجود خطاکار مدنی، وجود زیاندیده، تعدد اطراف، عنصر مادی، تعهد عام به عدم اضرار و قانون موجد تعهد عام به عدم اضرار، بحث شود. همچنین تصور عموم نویسندگان این بوده است که ارتکاب فعل زیانبارمعادل مسئولیت مدنی می‌باشد. در  در این تحقیق سعی شده، بیان شود که مسئولیت مدنی، آن فعل زیانبار و عمل من غیر حق نیست، بلکه فعل زیانبار، همان خطای مدنی است و مسئولیت مدنی نتیجه خطای مدنی است، به عبارتی تعهد ناشی از خطای مدنی، مسئولیت مدنی است. برای تحقق مسئولیت مدنی، علاوه بر عناصر اشاره شده، عامل روانی نیز ضرورت دارد که این عامل می‌تواند به صورت عمد و یا سهوباشد ؛ عمد نیز می‌تواند به اشکال عدوان (سوء‌نیت) یا با انگیزه نیک (حسن نیت) صورت گیرد. برخلاف ظاهر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که عمد و بی‌احتیاطی را ازعناصر تحقق وشکل گیری مسئولیت مدنی تعبیر کرده است، در تحقیق حاضر درصدد روشن نمودن این نکته است که سهو نیزاز جمله عناصر مذکوربوده و شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و بی‌پروایی می‌گردد و ذکر کلمه بی‌احتیاطی در ماده یاد شده، مسامحتاً بوده و در مقام بیان کلمه “سهو” بوده است؛نهایتا هرچند در قوانین داخلی از حسن نیت سخن به میان نیامده است، لکن بنظر می‌رسد، حسن نیت در خطای مدنی، رافع مسئولیت مدنی است.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، خطای مدنی، سهو، عمد، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، بی‌پروایی، عامل روانی ، عنصر معنوی

 

فهرست مطالب اصلی

1- فصل اول: کلیات

1-1- مبحث اول: مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت

1-2- مبحث دوم: عوامل مؤثر در تحقق مسئولیت مدنی

2- فصل دوم: عمد

2-1- مبحث اول: معنا و مفهوم عمد

2-2- مبحث دوم: احسان (حسن نیت)

2-3- مبحث سوم: عدوان (سوء نیت)

2-4- مبحث چهارم: عمد ساده

3- فصل سوم: سهو

3-1- مبحث اول: معنا و مفهوم

3-2- مبحث دوم: بی‌احتیاطی

3-3- مبحث سوم: بی‌مبالاتی

3-4- مبحث چهارم: بی‌پروایی

نتیجه

چکیده به زبان انگلیسی

 

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه

1-1- بیان مسئله

2- ترمینولوژی عبارات بکار رفته پایان‌نامه

2-1- نقش

2-2- عامل

2-3- عامل روانی

2-4- مسئولیت مدنی

3- اهمیت، ضرورت و فواید تحقیق

4- تاریخچه بحث

5- روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات

6- کلید واژگان تحقیق

7- اهداف تحقیق

8- فرضیه‌های تحقیق

9- سوال اصلی تحقیق

10- سوالات اساسی تحقیق

11- توجیه پلان

1- فصل اول: کلیات

1-1- مبحث اول: مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت

1-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی

1-1-2- تعریف مسئولیت

1-1-3- تعریف مسئولیت مدنی

1-1-4- مبانی مسئولیت مدنی

1-1-5- تعریف اضرار مدنی

1-1-5-1- معنای لغوی خطا

1-1-5-2- معنای لغوی ضرر

1-1-5-3- معنای لغوی اضرار

1-1-5-4- معنای حقوقی خطا

1-1-5-5- معنای حقوقی خطای مدنی

1-2- مبحث دوم: عوامل مؤثر در تحقق مسئولیت مدنی

1-2-1- وجود خطاکار مدنی

1-2-2- وجود زیاندیده

1-2-3- تعداد اطراف

1-2-4- عنصر مادی

1-2-4-1- رفتار

1-2-4-1-1- فعل

1-2-4-1-2- ترک فعل

1-2-4-2- حالت

1-2-4-3- ایجاد وضعیت ضرری

1-2-5- عنصر قانونی

1-2-6- حق قانونی

1-2-7- وجود ضرر

1-2-7-1- شرایط ضرر قابل جبران

1-2-7-1-1- ضرر باید غیر متدارک باشد

1-2-7-1-2- ضرر باید مستقیم باشد

1-2-7-1-3- ضرر باید مسلم باشد

1-2-7-1-4- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد

1-2-8- رابطه سببیت

1-2-8-1- اثبات رابطه سببیت

1-2-8-2- تعداد اسباب و دشواریهای آن

1-2-9- تعهد عام به عدم اضرار

1-2-9-1- قاعده لاضرر

1-2-9-1-1- مفاد قاعده لاضرر

1-2-9-1-2- نفی حکم ضرری

1-2-9-1-3- نهی از ضرر زدن به دیگران و خود

1-2-9-1-4- نفی ضرر جبران نشده

1-2-9-1-5- نهی حکومت

1-2-9-1-6- نفی تسبیت به ضرر و اضرار

1-2-10- قانون موجد تعهد عام به عدم اضرار

1-2-11- عامل روانی

1-2-11-1- ارکان تشکیل دهنده عامل روانی

1-2-11-1-1- عمد

1-2-11-1-2- سهو

2- فصل دوم: عمد

2-1- مبحث اول: معنا و مفهوم عمد

2-1-1- معنای لغوی عمد

2-1-2- مفهوم عمد در خطای مدنی

2-1-3- مفاهیم مرتبط با عمد

2-1-3-1- علم

2-1-3-2- قصد

2-1-3-2-1- انواع قصد

2-1-3-2-1-1- قصد نوعی

2-1-3-2-1-2- قصد شخصی

2-1-3-2-1-3- قصد منتقل شده

2-1-3-3- انگیزه

2-1-3-4- تفاوت قصد و انگیزه

2-1-3-5- رضایت

2-1-3-6- باور

2-1-4- ارتباط مفاهیم مرتبط با همدیگر و نقش آنها

2-1-4-1- تفاوت باور با علم

2-1-4-2- تفاوت باور با دریافت

2-1-4-3- تعیین حدود مفاهیم قصد، شناخت و باور

2-1-4-4- ارتباط مفاهیم قصد، شناخت، انگیزه و رضایت با عنصر معنوی و خطای مدنی

2-1-4-5- چگونگی اثبات قصد

2-1-4-6- چگونگی اثبات انگیزه

2-1-4-7- تفاوت جایگاه قصد در مسئولیت مدنی و کیفری

2-2- مبحث دوم: احسان (حسن نیت)

2-2-1- مفهوم لغوی حسن نیت

2-2-2- مفهوم حقوقی حسن نیت

2-2-3- مجاری عملکرد حسن نیت

2-2-3-1- اضطرار

2-2-3-2- فریب خوردن (مغرور شدن)

2-2-3-3- قاعده احسان

2-2-3-4- اکراه

2-2-3-5- قاعده تحذیر (هشدار)

2-2-3-6- دفاع مشروع

2-2-3-7- قاعده استیمان

2-2-4- ارکان حسن نیت

2-2-4-1- رکن مادی (سوءنیت)

2-2-4-1-1- فعل مثبت

2-2-4-1-2- ترک فعل

2-2-4-1-3- گفتار و نوشتار

2-2-4-1-4- سکوت

2-2-4-2- رکن معنوی

2-3- مبحث سوم: عدوان (سوءنیت)

2-3-1- مفهوم لغوی سوءنیت

2-3-2- مفهوم حقوقی سوءنیت

2-3-3- مجاری عملکرد سوءنیت

2-3-3-1- غش

2-3-3-2- تدلیس

2-3-3-3- تقلب نسبت به قانون

2-3-3-4- نجش

2-3-3-5- تعهدی و تفریط

2-3-4- ارکان سوءنیت

2-3-4-1- رکن مادی سوءنیت

2-3-4-2- رکن معنوی سوءنیت

2-4- مبحث چهارم: عمد ساده

2-4-1- تقابل حسن نیت و سوءنیت

2-4-2- احتمالات ممکن

2-4-2-1- تقابل تضاد

2-4-2-2- تقابل عدم و ملکه

3- فصل سوم: سهو

3-1- مبحث اول: معنا و مفهوم

3-1-1- معنای لغوی سهو

3-1-2- مفاهیم مرتبط با سهو

3-1-2-1- معنای نسیان

3-1-2-2- خطا

3-1-2-3- اشتباه

3-1-2-4- جهل

3-1-2-5- غفلت

3-1-3- تفاوت مفاهیم مرتبط با سهو با همدیگر

3-1-3-1- تفاوت اشتباه و جهل

3-1-3-2- تفاوت خطا و اشتباه

3-1-3-3- تفاوت خطا و جهل

6-1-3-4- تفاوت سهو و نسیان

3-1-4- مفاهیم مرتبط با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی

3-1-4-1- مفهوم اهمال و تسامح

3-1-4-2- عدم مهارت

3-1-4-3- عدم رعایت نظامات دولتی

3-1-5- مفهوم سهو در خطای مدنی

3-1-6- اقسام سهو در خطای مدنی ـ بی‌احتیاطی

3-2- مبحث دوم: بی‌احتیاطی

3-2-1- معنای لغوی بی‌احتیاطی

3-2-2- مفهوم حقوقی بی‌احتیاطی

3-2-3- مفهوم فعل مثبت

3-2-3-1- مفهوم تقصر در فعل و ترک فعل

3-2-3-2- تمیز فعل و ترک فعل

3-3- مبحث سوم: بی‌مبالاتی

3-3-1- معنی لغوی بی‌مبالاتی

3-3-2- مفهوم حقوقی بی‌مبالاتی

3-3-3- مفهوم ترک فعل

3-3-3-1- تاریخچه خطای مدنی ناشی از ترک فعل

3-3-3-2- ترک فعل زیانبار

3-4- مبحث چهارم: بی‌پروایی

3-4-1- مفهوم لغوی و حقوقی بی‌پروایی

3-4-2- تفاوت قاصد (عامد) و بی‌پروا

3-4-3- تفاوت بی‌احتیاط یا بی‌پروایی

3-4-4- تفاوت بی‌پروایی با بی‌مبالاتی

3-4-5- نظریه مسئولیت محض در خطای مدنی

نتیجه

منابع و مآخذ

چکیده به زبان انگلیسی

 

فهرست نشانه‌های اختصاری

ج……………………………………………………………………………………………………………………….. جلد

چ……………………………………………………………………………………………………………………..  چاپ

ر.ک……………………………………………………………………………………………………….. رجوع کنید به

ص………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

صص…………………………………………………………………………………………………………….. صفحات

ق.آ.د.ع………………………………. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

ق.م…………………………………………………………………………………………………………… قانون مدنی

ق.م.ا………………………………………………………………………………………….. قانون مجازات اسلامی

هـ.ق………………………………………………………………………………………………………. هجری قمری

 

مقدمه

 

1- بیان مسئله

عامل روانی لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارت از،آن کیفیت نفسانی است که خطاکار مدنی، با داشتن آن، مبادرت به اضرار مدنی می‌نماید؛ در ماده یک  قانون مسئولیت مدنی ، این حالت روانی را به عمد و بی‌احتیاطی تعبیر کرده است، در حالیکه بی‌مبالاتی و بی‌پروایی نیز می‌تواند، عامل روانی تحقق مسئولیت مدنی محسوب شود؛(کاتوزان-دکتر ناصر،الزامات خارج از قرار داد ،ج1،ص27) نحوه تأثیر عامل روانی در تحقق مسئولیت مدنی یکی از محورهای بحث نقش قواعد اخلاقی در حقوق خصوصی است. برخلاف حوزه‌های دیگر مانند حوزه حقوق کیفری، در قلمرو حقوق خصوصی اذعان به تأثیر داده‌های اخلاقی در قواعد حقوقی با تردیدهای بیشتری همراه بوده است، امری که موجب گردید «ریپر» اثر ماندگاری در این باب خلق کند؛ بعضاً صرف داشتن انگیزه ناشایست نیز از مصادیق عامل روانی  است و این سوال مطرح می‌شود آیا بین خطاکار عمدی با سوءنیت ،و خطاکار عمدی با حسن نیت، و خطاکاری که فعل زیانبار را در نتیجه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی انجام می‌دهد، از نظرمیزان مسئولیت مدنی تفاوتی وجود دارد؟ (صغیری،اسماعیل،(1391)جزوات درس مسئولیت مدنی تظبیقی دوره دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز)آیا قواعد مسئولیت مدنی در تحمیل جبران یا تحمل خسارت هیچ تفاوتی بین یک شخص با حسن نیت و شخص با سوءنیت نمی‌گذارد؟ اگر پاسخ به کلی منفی باشد، پرسش بعدی این است که در این صورت چگونه می‌توان چنین نظام حقوقی را مجرای تحقق عدالت و نماد آن دانست؟

و اگر پاسخ به کلی مثبت باشد، سوال بعدی این خواهد بود که رافع مسئولیت از عامل ورود زیان به معنی ظلم به زیان دیده نیست؟ آیا با هدف مسئولیت مدنی که جبران خسارات وارده به زیان دیده است، منافات ندارد؟ و در این راستا به مناسبت پرداختن به عامل روانی  ، ناگزیر از تحلیل قصد فعل و قصد نتیجه و مسائلی از قبیل قابلیت پیش‌بینی عرفی نتایج ناشی از عنصر مادی می‌باشیم؟ اینجانب در تحقیق حاضر به بررسی مسائلی از این دست، خواهم پرداخت.

2- ترمینولوژی عبارات به کار رفته در عنوان پایان‌نامه

2-1- نقش

نقش، در لغت رنگ آمیزی کردن شکل و صورت کسی یا چیزی را کشیدن و نیز به معنی اثری که روی زمین یا چیزی باقی مانده باشد.(عمید،حسن،1367،فرهنگ فارسی عمید،ص1218).

نقش ،هر طرح و رسم مسطح که جنبهٌ نسبتاًتزئینی داشته و برای تعیین یک محصول صنعتی بکار رفته یاشد.قانون آنرا از تقلید دیگران حمایت میکند .(جعفری لنگرودی ،محمدجعفر،1374،ترمینولوژی حقوق،ص720)

2-2- عامل

عامل ، در لغت به معنی عمل کننده ،کارکن ، کارگر،کسی که با دست کار کند ،کسی  که امور مالی یا ملکی کس دیگر را اداره کند .

عامل ،(فقه-مدنی )در اصطلاح حقوق اداری استخدام مستخدم دولت را گویند و جمع آن عمال است مثلا عامل زکات یعنی مأمور وصول زکات .(مدنی-فقه)در معانی ذیل بکار می رود :الف-عامل مزارعه که زارع است (ماده 519ق-م) ب-عامل مساقات(ماده543ق-م) ج-عامل مضاربه که سوداگر است و اسم دیگر آن مضارب است.(م466ق-م) د-عامل جعاله که طرف جاعل است .(م562ق-م) (تجارت – مدنی)عامل به کسی گفته میشود که از طرف دیگری و بنام او و برای او کار یا کارهایی را انجام می دهد خواه وکیل باشد خواه نمایندهٌ قانونی (مانند ولی قهری و وصی و قیم)این مفهوم ترجمه اصطلاح فرنگی mandataire است که در مقابل prepose به کار میرود و معنی آن عامل تابع است یعنی کسی که کار معینی را تحت نظر دیگری انجام می دهد مانند کارمند دولت و یا کارگر که تحت نظر کارفرما کار می کند. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1374، ترمینولوژی حقوق، ص442).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید