دانلود پایان نامه ارشد: نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم سیاسی

عنوان : نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان :

نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی

مورد مطالعه منطقه دو تهران

استاد راهنما :

دکتر فریبا شایگان

استاد مشاور:

سرتیپ پاسدار دکتر حسین ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………. 2

1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………….. 3

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق ……………………………………………………………… 4

1-4) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………… 4

1-5) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………… 5

1-6) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………. 5

1-7) الگوی مفهومی تحقیق ……………………………………………………………… 5

1-8) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………….. 6

1-9) تعاریف نظری واژگان تخصصی …………………………………………………… 6

1-9-1)حجاب ……………………………………………………………………………….. 6

1-9-2) مدیریت …………………………………………………………………………. 7

1-9-3) نظم ……………………………………………………………………………. 8

1-9-4) انتظام ………………………………………………………………………….. 8

1-10) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی …………………………………………….. 8

1-10-1) مدیریت انتظامی …………………………………………………………… 9

1-10-2) تعریف نظری و عملیاتی کنترل بدحجابی ………………………………..11

1-10-11) وضعیت منطقه دو تهران …………………………………………………11

1-11) خلاصه فصل یک ……………………………………………………………… 15

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………. 17

2-2) مبانی نظری …………………………………………………………………. 18

2-3) مرور ادبیات و نظریه ها ………………………………………………………. 18

2-3-1) تاریخچه حجاب در ایران ……………………………………………….. 18 

2-3-2) سیمای حقیقی مسأله حجاب ……………………………………… 23

2-3-3) آثار تربیتی حجاب ………………………………………………………… 24

 2-3-4) حجاب از دیدگاه قرآن ……………………………………………….. 33

2-3-5) حجاب از دیدگاه سنت(روایات واحادیث) …………………………. 38

2-3-6) حجاب از دیدگاه عقل ……………………………………………………. 41

2-3-7) حجاب از دیدگاه فطرت ………………………………………………….. 43

2-3-8) بدحجابی از دیدگاه امام خمینی (رضوان الله تعال علیه) ……………..44

2-3-9) بدحجابی و تهاجم فرهنگی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب……………… 45

2-3-10) عوامل مؤثر بر بد حجابی ……………………………………………….. 48

2-3-11) پیامدهای ضعف حجاب …………………………………………….. 50

2-4) حجاب در قانون ………………………………………………………………… 53

2-5) مدیریت …………………………………………………………………………. 55

2-5-1) وضعیت مدیریت ……………………………………………………… 56

2-5-2) نظریه های مدیریت ………………………………………………………. 57

2-5-3) وظایف سازمانی پلیس …………………………………………………… 59

2-5-4) مهمترین کارکردهای مدیریت ………………………………………. 62

 2-5-5) مهارت های سه گانه مدیران …………………………………………. 64

2-6) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی  ……………………………………… 65

2-7) چهار چوب نظری …………………………………………………………….. 68

2-7-1) الگوی مفهومی تحقیق ………………………………………………….. 68 

2-8) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………… 69

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………. 71

3-2) نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………. 72

3-3) جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………. 72

3-4) روش نمونه گیری ……………………………………………………………… 73

3-5) روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………… 73

3-6) روش های سنجش روایی و پایایی……………………………………………. 73

3-7) روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………… 76

3-8) شناسایی متغیرها ……………………………………………………………… 76

3-9) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………. 76

3-10) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………….. 77

 فصل چهارم : یافته های تحقیق(تجزیه وتحلیل داده های آماری)

4-1) مقدمه …………………………………………………………………… 79

4-2) تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………80

4-3) تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………. 86

4-4) خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………….. 98

فصل پنجم : تجزیه وتحلیل و پیشنهاد

5-1) مقدمه ………………………………………………………………………….. 100

5-2) نتیجه گیری ……………………………………………………………………. 101

5-2-1) مروری اجمالی بر یافته های تحقیق ……………………………….. 102

5-2-2) پاسخ به سؤالات تحقیق ……………………………………………….. 103

5-3) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………….. 106

5-4) پیشنهادات …………………………………………………………………… 106

5-4-1) پیشنهاد کاربردی برای سازمان مورد مطالعه( استخراج از نتایج تحقیق)…… 106

5-4-2) پیشنهاد تجربی برای محققین ……………………………………………… 108

5-5) خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………….. 109

6-1) منابع و مآخذ ……………………………………………………………………… 111

7-1) ضمائم …………………………………………………………………………… 115

چکیده:

داشتن پوشش مناسب به ویژه در مجامع عمومی یکی از دغدغه های جوامع دینی خصوصاً جامعه اسلامی ایران است.متأسفانه مسئله بدحجابی تحت تأثیر  عوامل مختلف از جمله تهاجم فرهنگی, اعتقاد به آزادی غلط، دگرگونی ارزش ها  و … در سال های اخیر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی  و رواج این پدیده در کشور شده است. لذا برای کنکاش در خصوص نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی در منطقه دو تهران با استفاده از روش پیمایشی تحقیق حاضر انجام شد  جامعه آماری تحقیق تعداد 84 نفر از کارکنان امنیت اخلاقی ،صاحب نظران ونخبگان پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا در تهران بود. از پرسشنامه به عنوان ابزار گرد آوری تحقیق و از آزمون میانگین یک طرفه  وآزمون(t-test) برای تحلیل داده های تحقیق استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که از نظر پاسخگویان  اقدامات ایجابی شامل فرهنگ سازی مناسب در بحث حجاب از طریق رسانه های دیداری و شنیداری و همچنین آگاه سازی جامعه با مشارکت دستگاههای ذیربط در خصوص آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف از طریق خلق آثار فرهنگی و هنری به ترتیب بیشترین تأثیر در کنترل پدیده بدحجابی در منطقه دو تهران را خواهد داشت و برخی اقدامات سلبی نیز مانند ممانعت از تولید،توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیر مجاز و لباس هایی که موجب اشاعه بدحجابی و بی عفتی می شوند،اعزام افراد سابقه دار و قانون گریز به مراجع قضایی و همچنین رصد و فیلترینگ سایت های اینترنتی مروج بدحجابی و لباس های ناهنجار به ترتیب بیشترین تاثیر در کنترل پدیده بدحجابی در منطقه دو تهران را خواهد داشت،البته بر اساس نتایج حاصل از نظرات پاسخگویان تأثیر اقدامات ایجابی در کنترل پدیده بد حجابی در منطقه دو تهران 7.04% درصد بیشتر از اقدامات سلبی بوده است،بنا بر این پیشنهاد اقدامات ایجابی برای کنترل بد حجابی ارائه شد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

از زمانی که جوامع بشری شکل مدنی و اجتماعی به خود گرفته اند نیاز به پوشش و حجاب هم مطرح شده و حال آنکه در جامعه ایرانی ما با توجه به گرایش بالای مردم به دین مبین اسلام و آموزه های ارزشمند آن این مسئله کاملاً بعد دینی به خود گرفته است. نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه که تحقق وضعیت و شرایطی است که افرد  قادر خواهند بود خود را در برابر انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی به طور آگاهانه و مؤثر حفظ کند راهی مؤثر و اثربخش در تحقق امنیت اجتماعی جامعه اسلامی است. عفاف و کنترل حجاب به عنوان مهم ترین عامل درونی و در مقابل جامعه نیز باید حتی المقدور از عوامل تحریک تهی شود و نمی توان از یک طرف توصیه به خویشتن داری کرد و از طرف دیگر زمینه های ترویج، تهییج و تحریک شهوت را فراهم آورد افراد بسیاری در جامعه هستند که یارای مقاومت در برابر وسوسه ها را ندارند و با اندک تحریک از جاده عفاف خارج می شوند.اقدامات سلبی و ایجابی نیروی انتظامی می تواند جلوی بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی را بگیرد و جامعه ای برخوردار از امنیت در سطوح اجتماعی، اخلاقی و نظری عمومی را موجب گردد، از این رو نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده متغیر ها پرداخته شده و در بد حجابی بسیار موثر است لذا در این پژوهش نقش مدیریت انتظامی در پنج فصل بررسی می گردد؛ در فصل اول به تبیین مسئله ,اهمیت وضرورت پژوهش و سؤال ها و فرضیات تحقیق پرداخته می شود ودر فصل دوم پیشینه و مبانی نظری تشریح ومدل تحقیق آورده می شود. در فصل سوم به روش شناسی اختصاص دارد و روش جامعه آماری و نمونه تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و روایی وپایائی آورده می شود، در فصل چهارم یافته های تحقیق در قالب جداول  ونمودار ها ارائه و در فصل پنجم  نیز نتیجه گیری وپیشنهادات آورده می شود.

2-1- بیان مسأله

نیاز به پوشش و پرهیز از برهنگی جزء گرایشات فطری است که خداوند متعال آن را در وجود انسان قرار داده است، مسئله بدحجابی و عدم پوشش مناسب در انظار عمومی، تحت تأثیر تمایز نسلی, مدگرایی, اعتقاد به آزادی غلط و ناآگاهی از آزادی صحیح و معقول،تزلزل باورها و اعتقادات وارزش های دینی که حاصل هجوم فرهنگ بیگانه غرب و پیروی از الگوهای غربی از طریق تبلیغات وسیع در وسایل ارتباطی نسل جدید مانند شبکه های ماهواره ای، سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی، برای مبارزه با حجاب می باشد و نیز به علت عدم برنامه ریزی مناسب و عدم حمایت جدی از موضوع توسط سایر سازمانها و ادارات مسئول که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برای هریک از آنها وظایفی تعیین وابلاغ گردیده، در جامعه بویژه در کلان شهر ها روند رو به رشد داشته، به نحوی که در سالهای اخیر علیرغم تلاش گسترده نیروی انتظامی برای مهار این پدیده، استفاده از البسه نامناسب و مغایر با شئون ایرانی و اسلامی از جمله ساپورت، شال های کم عرض، مانتوهای چسبان، کوتاه وجلو باز وکشف حجاب توسط رانندگان زن در خیابانها خصوصاً بزرگراه ها به تدریج به امری معمول و عادی تبدیل شده است. لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه برخورد پدیده مورد بحث، همواره به عنوان یکی از دغدغه ها و نگرانی های مسئولین، خانواده ها، اندیشمندان حوزه های اجتماعی مطرح بوده است، به نظر می رسد که لازم است ناجا علاوه بر تداوم فعالیت های خود، شیوه های دیگری را هم برای کنترل پدیده بد حجابی در دستور کار خود قرار دهد. از آنجائیکه گسترش این پدیده قطعاً تأثیرات جبران ناپذیری در زندگی فردی واجتماعی خانواده ها و جوانان داشته و یکی از عوامل زمینه ساز رواج هر چه بیشتر بی هویتی، گسترش روابط نامشروع و بی بندوباری، بروز و تشدید ناامنی برای زنان، افزایش طلاق و از هم پاشیدگی خانواده ها و… می باشد، منطقه دو تهران که متأثر از عوامل یاد شده بالا و سایر عوامل دیگر، بدحجابی و بد پوششی در آن رواج دارد، برای تحقیق انتخاب گردید. لذا در تحقیق حاضر سعی می شود، نقش مدیریت انتظامی درکنترل پدیده بد حجابی در منطقه دو تهران، بصورت علمی بررسی و به این سؤالات که اقدامات ایجابی و سلبی ناجا چه میزان درکنترل پدیده بدحجابی موثراست نیز پاسخ داده شود .

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده حجاب و پوشش از سه منظر دینی، هویتی و سیاسی قابلیت بحث و بررسی دارد. چرا که از یک سو دستور اکید و صریح دین اسلام و از سوی دیگر نماد فرهنگ و هویت ایرانی است، به همین خاطر همواره ظرفیت سیاسی شدن را داشته است، کما اینکه در قوانین و مقررات رسمی کشور نیز رعایت آن مورد تصویب و برای انحراف از آن مجازات تعیین شده است.راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بیست وشش وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی از جمله نیروی انتظامی تکالیفی را معین و در مصوبه مذکور برخورد قانونی با افراد بد پوشش و بدحجاب و… برخورد با واحدهای صنفی متخلف که از طریق تولید یا عرضه البسه نامناسب و مغایر با شئون ایرانی و اسلامی باعث جریحه دار شدن عفت عمومی می شوند تصریح گردیده است. با توجه به عدم موفقیت نسبی ناجا در کنترل این پدیده طی سال های گذشته در موضوع مبارزه با بدحجابی، اهمیت وضرورت توجه علمی به موضوع را آشکار می سازد. لذا این تحقیق در صدد است با بررسی تأثیر اقدامات ایجابی و سلبی ناجا در برخورد با بدحجابی، ضمن تدارک پشتوانه علمی برای اقدامات اجرایی ناجا، نتایج حاصله را با هدف اثر بخشی بیشتر اقدامات، در اختیار تصمیم سازان ومسئولان امر قرار دهد.

4-1- اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی نقش مدیریت انتظامی درکنترل پدیده بدحجابی

اهداف جزئی:

الف) شناخت اقدامات سلبی مدیریت انتظامی کنترل پدیده بدحجابی

ب) شناخت اقدامات ایجابی مدیریت انتظامی کنترل پدیده بدحجابی

ج) ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل پدیده بدحجابی از طریق مدیریت انتظامی

5-1- سوالات تحقیق

سؤال اصلی:

آیا  مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بدحجابی موثر است؟

سؤال های فرعی:

الف) اقدامات ایجابی ناجا چه میزان درکنترل پدیده بدحجابی موثراست؟

ب) اقدامات سلبی ناجا چه میزان درکنترل پدیده بدحجابی موثراست؟

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید