دانلود پایان نامه ارشد : نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم در ناجا مورد مطالعه استان کرمان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت  انتظامی

عنوان : نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم در ناجا  مورد مطالعه استان کرمان

دانشگاه علوم انتظامی 

دانشکده فرماندهی و ستاد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت  انتظامی

عنوان:

نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم در ناجا  مورد مطالعه استان کرمان

استاد راهنما: 

دکتر اصحاب حبیب زاده

استاد مشاور:

  سرهنگ دوم مهندس علی نیک نفس

تابستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

توجه به مدیریت تبادل اطلاعات در نیروی انتظامی بر اساس نیاز به اطلاعات به روز، صحیح، سریع، امن و دقیق، از طرفی امکان ذخیره سازی، بازیابی و بهره گیری از اطلاعات شکل گرفت. با توجه به قابلیت ها و ویژگی ها ی این مدیریت در معاونت ها و پلیس های تخصصی ناجا با احصاء و اولویت گذاری شاخص های مدیریت تبادل اطلاعات و بررسی تاثیرات آن بر فرایند کشف جرم می توان به یکپارچگی و جلوگیری از عملکرد جزیره ای و اشراف اطلاعاتی پلیس جهت کشف علمی جرائم کمک نمود. بنابر این هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین نقش ابعاد مدیریت تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات در کشف جرم می باشد.

پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و با ماهیت توصیفی، پیمایـشی اسـت. جامعـه آمـاری ایـن تحقیق کارشناسان، متخصـصین و صـاحب نظـران حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات و همچنـین خبرگان، فرماندهان و مدیران         معاونت ها و پلیس های تخصصی ناجا خصوصا پلیس کشف جرائم در سال 1392 به تعداد 141 نفررا شامل می شودکه با استفاده از جدول مورگان حجم نمونـه 103 نفـر تعیـین گردیـده است. ابـزار گـردآوری پرسشنامه ای است محقّق ساخته است که بر مبنـای طیف لیکرت تنظیم شده و در دو مرحله (آزمایشی و نهایی) تکمیل، توزیع و جمع آوری گردیـد. پـس از تأیید نهایی در ادامه  با کمک نرم افزار SPSS  پایایی پرسش نامه بررسی که نتیجه 892/0 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم و تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر خلاف انتظار فاقد ارتباط با فرایند کشف جرم بوده است. از عوامل مورد نظر به ترتیب اولویت، تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی ، تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی ، تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرایم، تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم،  تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم مؤثر بوده اند و قابلیت اولویت گذاری را دارند.

 

کلید واژه ها:

مدیریت تبادل اطلاعات (Information Exchange Management) ، اطلاعات (Information) ، مدیریت (Management) ، فرایند کشف جرم (Crime discovery process)  ، جرم (Crim)، منابع اطلاعاتی فضای مجازی( Information resources in cyberspace) ، منابع اطلاعاتی برون سازمانی External information sources) )، منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی( – Police intelligence sources Community) ،اطلاعات مردمی( People Information).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

                                             فصل اول- کلیات تحقیق

1-1) مقدمه: 2

1-2 ) بیان مسئله: 4

1- 3)  اهمیت و ضرورت تحقیق: 6

1-4) اهداف تحقیق: 9

1-4-1) هدف اصلی  : 9

1-4-2) اهداف فرعی: 9

1-5)  سوال های تحقیق: 9

1-5-1) سؤال اصلی: 9

1-5-2) سؤال های فرعی: 9

1-6) فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-6-1) فرضیه اصلی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-6-2) فرضیه های فرعی : …………………………………………………………………………………………………………………………………10

1– 6) انگیزه انتخاب موضوع: 10

ا-7) قلمرو تحقیق : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-1) محدوده زمانی : ………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-2) محدوده مکانی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-7) تعاریف و مفاهیم نظری: 12

1-7-1) مدیریت: 12

1-7-2)اطلاعات: 12

 

عنوان                                        صفحه                                                                       

 

1-7-3)مدیریت تبادل اطلاعات: 12

1-7-4)جرم: 12

1-7-5)فرایند کشف جرم:. 13

 

فصل دوم مبانی نظری و پژوهشی

 

2-1) مقدمه : 16

2–2) پیشینه تحقیق: 17

2-2-1) تحقیقات درون سازمانی: 17

2- 2- 1-1)شریفی.. 17

2- 2- 1-2)صادق. 18

2- 2- 1-3)سیف.. 18

2- 2- 1-4)ابوالحسن پور 19

2- 2- 1-5)رضا دوست.. 19

2- 2- 1-6)فقیه. 20

2- 2- 1-7)منصوری.. 20

2- 2- 1-8)بوستانی.. 21

2-2-1-9)طالبیان. 22

2-2-1-10)جهانشیری.. 22

2-2-2) تحقیقات برون سازمانی : 23

2- 2- 2-1)فلاح همت آبادی.. 23

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

2- 2- 2-2)شریفی.. 24

2- 2- 2-3)شریفی پور 24

2- 2- 2-2)مقدم آریایی.. 24

2- 2- 2-5)صحراگرد جهرمی.. 25

2-2-3) تحقیقات خارج از کشور: 25

2- 2- 3-1) جان پیک.. 25

2- 2- 3-2) هولگرسون. 27

2-3)جداول پیشینه تحقیق: 28

2-3-1)جدول تحقیقات درون سازمان: 28

2-3-2)جدول تحقیقات برون سازمانی: 32

2-3-3)جدول تحقیقات خارج از کشور: 33

2-3-4)نتیجه گیری از پیشینه تحقیقات انجام شده: 34

2-4) مبانی نظری: 34

2-4-1)مقدمه: 34

2-4-2)فرآیند کشف جرم: 34

2-4-2-1)اهداف مراحل کشف جرم: 36

2-4-2-2)وظایف مأمورین کشف جرم: 36

2-4-2-3)مراحل کشف جرایم: 37

2-4-3) اطّلاعات: 55

2-4-3-1)تعریف اطّلاعات: 55

 

 

عنوان                                    صفحه                                                                                                                     

 

2-4-3-2) انفجاروسرریز اطّلاعات: 55

2-4-3-3) تقسیم بندی اطّلاعات: 56

2-4-3-4)ابعاد اطّلاعات: 56

2-4-3-5)ارزش اطّلاعات: 57

2-4-3-6) اهمیّت اطّلاعات: 57

2-4-3-7)مدیریت اطّلاعات: 57

2-4-3-8)مکاتب فکری در مدیریت اطّلاعات: 59

2-4-3-9)مدیران و اطّلاعات: 59

2-4-3-10)الگوی اطلاعات ملی بریتانیا: 59

2-4-3-11)سیاست پلیسی  اطّلاعات محور: 60

2-4-4)مدیریت تبادل اطّلاعات: 60

2-4-4-1)تعریف مدیریت تبادل  اطّلاعات: 60

2-4-4-2)شبکه ملّی تبادل اطّلاعات : 61

2-4-4-3) فناوری اطلاعات و ارتباطات: 64

2-4-4-4)زیرساخت ها،شبکه و اجزای آن: 71

2-4-4-5) امنیت اطّلاعات و سطح دسترسی.. 77

2-4-4-6)بانک های اطّلاعاتی (پایگاه های اطّلاعات رایانه ای): 86

2-4-4-6-1)مزایای تشکیل بانک های اطّلاعاتی: 86

2-4-5)دسترسی مناسب به اطّلاعات مردمی: 89

2-4-5-1)رویکرد پلیس مبتنی بر اطّلاعات: 89

2-4-5-2)مفهوم پلیس جامعه محور: 89

 

عنوان                                       صفحه                                                                                                                        

 

2-4-5-3)اصول حاکم بر رویکرد پلیس جامعه محور از دیدگاه فریدمن(1992) 90

2-4-5-4)ده اصل مورد نیاز در اجرای برنامه های پلیس جامعه محور: 90

2-4-5-5) پلیس جامعه محور در چین: 91

2-4-5-6)پلیس جامعه محور ضد فن آوری نیست: 91

2-4-5-7) فناوری اطّلاعات از مأموریت پلیس جامعه محور پشتیبانی می کند: 91

2-4-5-8)دسترسی مناسب به اطّلاعات مردمی و پلیس جامعه محور در ایران: 91

2-4-5-9)مرکز فوریت های پلیس 110: 92

2-4-5-10)مرکز نظارت همگانی(197) ناجا: 95

2-4-6)منابع اطّلاعاتی اطلاعات جنایی: 96

2-4-6-1) بانک هاو منابع اطّلاعاتی ادارات داخلی پلیس کشف جرائم: 97

2-4-6-2)بانک هاو منابع اطّلاعاتی درون سازمانی( سایر پلیس های تخصصی در ناجا): 103

2-4-6-3)بانک های اطلاعاتی درون سازمانی مورد بهره برداری در پلیس کشف جرائم: 112

2-4-6-4) بانک هاو منابع اطّلاعاتی برون سازمانی : 114

2-4-6-5)بانک های اطّلاعاتی مورد بهره برداری پلیس کشف جرایم ناجا : 115

2-4-6-6)بانک های اطّلاعاتی که به جمع بانک های اطلاعاتی پلیس آگاهی ناجا در نیامده اند : 116

2-4-6-7)منابع اطّلاعاتی فضای مجازی : 119

2-4-7)تطبیق مبانی  نظری (چارچوب نظری): 123

2-4-8) مدل مفهومی تحقیق : 127

2-4-9)مدل تحلیلی تحقیق : …………………………………………………………………………………………………………………..128

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1)مقدّمه: 131

عنوان                                                                                                             صفحه                                                                                                                          

 

3-2) نوع و روش تحقیق: 132

3-3-1) متغییر مستقل: 133

3-3-2) متغیر وابسته: 133

3-4) جامعه آماری: 133

3-5)حجم نمونه آماری: 134

3-6)روش جمع آوری اطلاعات: 135

3-6-1) روش کتابخانه ای: 135

3-6-2) روش میدانی: 135

3-7) ابزار جمع آوری و سنجش اطلاعات: 135

3-7-1 طراحی پرسشنامه: 136

3-7-2) تشریح و توزیع پرسشنامه: 136

3-8) روایی ابزار سنجش: 139

3-9) پایایی1 ابزار سنجش: 139

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1) مقدمه: 142

4-2)قسمت اول آمارتوصیفی (توصیف جمعیت شناختی) 143

4-2-1) جعیمت شناختی پاسخگویان: 143

4-2-1-1) تعداد پاسخ دهندگان.. 143

4-2-1-2) قابلیت اطمینان.. 143

4-2-1-3 درجه یا رتبه همطراز : 144

عنوان                                                                                                            صفحه

 

4-2-1-4)سطح تحصیلات : 145

4-2-1-5)مدت زمان خدمت در معاونت فاوا، پلیس کشف جرایم و سایر پلیس های تخصصی : 146

4-2-1-6 رده شغلی در سازمان: 147

جدول شماره 4-6 : فراوانی رده شغلی(مدیریتی) در سازمان.. 147

4-2-2) توصیف یافته های تخصصی تحقیق (فرضیه ها): 148

4-2-2-1) تأثیر تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم. 148

4-2-2-2) تاثیرتبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات داخلی بر فرایند کشف  جرایم.. 150

4-2-2-3)تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم.. 152

4-2-2-4)تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرایم.. 154

4-2-2-5)تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی  بر فرایندکشف جرایم.. 156

4-2-2-6) تاثیرگویه های کشف جرم برفرایند کشف جرایم: 158

4-3: یافته های استنباطی: 161

4-3-1: بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 161

4-3-2- فرضیه اصلی: 162

4-3-2-1) بین مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم در ناجا رابطه وجود دارد. 162

4-3-3- فرضیه های فرعی: 164

4-3-3-1) بین تبادل و دسترسی مناسب، به اطلاعات مردمی و فرایند کشف جرم رابطه وجود دارد. 164

4-3-3-2) بین  تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات پلیس آگاهی و فرایند کشف جرم رابطه وجود دارد. 166

4-3-3-3) بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم و فرایند کشف جرم رابطه وجود دارد. 168

عنوان                                      صفحه                                                                                      

 

4-3-3-4) بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی  برون سازمانی و فرایند کشف جرم رابطه وجود دارد. 170

4-3-3-5) بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی و فرایند کشف جرم رابطه وجود دارد. 172

4-3-3-6) بین ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم رابطه وجوددارد. 173

4-3-4-اولویت بندی ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات در ناجا 178

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1)مقدّمه: 181

5-2)نتیجه گیری: 182

5-2-1) نتایج حاصل از بررسی مبانی و پایه های نظری تحقیق: 182

5-2-2) نتایج بدست آمده از آمارهای توصیفی تحقیق: 183

5-2-3) نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق: 184

5-2-3-1) فرضیه اول: 184

5-2-3-2) فرضیهدوم: 185

5-2-3-3) فرضیه سوم: 185

5-2-3-4)  فرضیه چهارم: 185

5-2-3-5)  فرضیه پنجم  : 186

5-2-3-6)رابطه بین مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم. 186

5-2-4)مقایسه پیشینه تحقیق انجام شده با تحقیق حاضر: 187

5-2-) نتایج کلّی تحقیق: 187

عنوان                                      صفحه                                                                             

 

5-3) پیشنهادها : 190

5-3-1) پیشنهادهای کاربردی(اجرایی): 190

5-3-1-1-) پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق: …………………………………………………………………………………..190

5-3-1-2)پیشنهاد های تجربی: 192

5-3-2)پیشنهادهای پژوهشی: 194

5-3-3) محدودیت های تحقیق: 194

فهرست منابع و ضمایم

1)کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………196

2)پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 200

3)مقالات و تحقیقات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 204

3)سایر  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 205

4)منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..207

5)سایت های اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 208

6)ضمایم وپیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..209

7)چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..237

فهرست اشکال

 

1)شکل شماره 2-1): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………57

2)شکل شماره 2-2): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………59

3)شکل شماره 2-3): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

 

عنوان                                     صفحه                                                                                

 

شکل شماره 2-4): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

شکل شماره 2-5): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………69

شکل شماره 2-6): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

شکل شماره 2-7): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………74

شکل شماره 2-8): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………76

شکل شماره 2-9): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………78

 

فهرست جداول

جدول شماره 2-1): تحقیقات درون سازمانی……………………………………………………………………28

جدول شماره 2-2):تحقیقات برون سازمانی………………………………………………………………………………………………………..32

جدول شماره 2-3):تحقیقات خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………..33

جدول شماره 2-4): امنیت لایه بندی شده ………………………………………………………………………………………………………..82

جدول شماره 3-1): جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………134

جدول شماره 3-2): ارتباط سوال ها و شاخص ها و فرضیه ها…………………………………………………………………………137

جدول شماره 3-3): امتیاز بندی گزینه ها…………………………………………………………………………………………………………139

جدول شماره 3-4):ضریب پایایی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………140

جدول شماره 4-1): تعداد پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………143

جدول شماره 4-2): قابلیت اطمینان پرسشنامه………………………………………………………………………………………………..143

جدول شماره 4-3): فراوانی درجه یا رتبه همطراز…………………………………………………………………………………………….144

عنوان                                     صفحه                                                                                       

 

جدول شماره 4-4): فراوانی سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………….145

جدول شماره 4-5): فراوانی مدت زمان خدمت در معاونت فاوا، پلیس کشف جرایم و سایر پلیس های تخصصی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….146

جدول شماره 4-6): فراوانی رده شغلی ( مدیریتی) در سازمان…………………………………………………………………………147

جدول شماره 4-7): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم……………………….148

جدول شماره 4-8): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات داخلی بر فرایند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..150

جدول شماره 4-9): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم بر فرایند کشف جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………152

جدول شماره 4-10): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..154

جدول شماره 4-11): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..156

جدول شماره 4-12): تاثیر گویه های کشف جرم بر فرایند کشف جرم…………………………………………………………..158

جدول شماره 4-13): آزمون کلموگرف اسمیرنف …………………………………………………………………………………………….161

جدول شماره 4-14): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………162

جدول شماره 4-15): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………164

جدول شماره 4-16): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی

مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرایم در ناجا……………………………………………………………………………………..166

عنوان                                     صفحه                                                                                       

 

جدول شماره 4-17): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشفجرایم در ناجا……………………………………………………………..168

جدول شماره 4-18): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برو ن سازمانی بر فرایند کشف جرم………………………………………………………………………………………….170

جدول شماره 4-19): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم…………………………………………………………………………………………..172

جدول شماره 4-20): تحلیل واریانس مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………174

جدول شماره 4-21): ظریب مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………………………..176

جدول شماره 4-20): آماره های آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………….179

 

فهرست نمودار ها

نمودار شماره 4-1): فراوانی درجه……………………………………………………………………………………………………………………..144

نمودار شماره 4-2): فراوانی سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………….145

نموار شماره 4-3): فراوانی مدت زمان خدمت ………………………………………………………………………………………………….146

نمودار شماره 4-4): فراوانی رده شغلی در سازمان…………………………………………………………………………………………….147

نمودار شماره 4-5): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………149

نمودار شماره 4-6): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات داخلی پلیس کشف جرایم بر فرایند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………………………………….151

 

عنوان                                     صفحه                                                                                       

 

نمودار شماره 4-7): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب منابع اطلاعاتی سایر پلیس های تخصصی بر فرایند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………………………………………153

نمودار شماره 4-8): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………155

نمودار شماره 4-9): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………157

نمودار شماره 4-10): میانگین تاثیر گویه ای کشف جرم بر فرایند کشف جرم……………………………………………….160

نمودار شماره 4-11): پراکنش بین مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم در ناجا……………………………….163

نمودار شماره 4-12): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی و فرایند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………165

نمودار شماره 4-13): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرایم و فرایند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………167

نمودار شماره4-14): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم و فرایند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………..169

نمودار شماره 4-15): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی و فرایند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………171

نمودار شماره 4-16): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی و فرایند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………173

نمودار شماره 4-17): پراکنش بین مقادیر برازش شده…………………………………………………………………………………….177

) مقدمه:

تا فرا رسیدن دهه 1980 میلادی مدیران نیاز چندانی به به دانستن چگونگی گرد آوری، فرآورش و پخش اطلاعات در سازمان خود نداشتند و دانش فنی این فرایند نیز بسیار ساده بود. ارزش اطلاعات به عنوان بخشی از سرمایه شرکت ناشناخته بود. ودر بیشتر سازمان ها بدان به چشم یک پدیده جانبی و هزینه دار می نگریستند.مدیریت را هنری فردی بر پایه تماس های رودر رو دانسته و آنرا فرآیندی با ابعاد جهانی و نیازمند به هماهنگی های گسترده به حساب نمی آوردند. ولی امروزه کمتر مدیری می تواند خود را از چگونگی برخورد سازمان با عامل اطلاعات دورنگهدارد(لاودن، کنث سی و جی پی[1]،21:1388).

گسترش شبکه های ارتباطی و اهمیّت اطلاعات در حیات اجتماعی، منشأ تحولات نوینی در زندگی انسان گردیده است. پدیده انفجار اطلاعات و ظهور انقلاب اطلاعاتی موجب شده عصر حاضر، عصر اطلاعات نامیده شود. یکی از اساسی ترین عوامل بروز و گسترش این پدیده، توسعه روز افزون فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات امروزه تمامی حوزه های زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده و گستره این تأثیر و عمق آن در آینده نیز افزایش خواهد یافت (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, 3:1389).

گسترش فناوری های اطلاعاتی در طی سال های اخیر باعث پیشرفت بسیاری در زمینه تولید، پردازش، استفاده و اشاعه درک اطلاعات آن شده است. ایجاد پایگاه داده های قوی برای سازماندهی اطلاعات باید به گونه ای صورت گیرد که بهبود روند دستیابی به اطلاعات، افزایش سرعت بازیابی، و گسترش امکانات جستجو را در پی داشته باشد. علاوه بر این، در حال حاضر اینترنت در سراسر جهان یک وسیله تبادل اطلاعات به شمار می رود که همکاری میان مردم و سازمان ها را امکان پذیر ساخته است ( هاک و چن[2]، 1384:2).

با این وجود، میزان پایین امنیت و کنترل دستیابی به آن اغلب مانع از آن می شود که ادارات مجری قانون به استفاده از آن روی آورند ( کاتچالک[3]، 13:1388).

فناوری های جدید بطور قطع توانایی پلیس را در جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه تحلیل و بهره برداری از اطلاعات، افزایش داده است. رشد روزافزون فناوری اطلاعات، امکان بهره برداری مؤثر از مجموعه عظیمی از اطلاعات ارزشمند و متنوع را در چارچوب سامانه های اطلاعاتی[4](سیستم، بانک)، از طریق شبکه های رایانه ای و در محیط های مجازی[5] فراهم آورده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه برقراری نظم و امنیت عمومی و اعمال قانون را در کشور بر عهده دارد، از تعدادی پلیس تخصصی برای پوشش حوزه های مختلف کشور از جمله پیشگیری انتظامی، اطلاعات و امنیت عمومی، آگاهی، راهنمائی رانندگی، مرزبانی، مبارزه با مواد مخدر، وظیفه عمومی و نیز رده های سازمانی پشتیبانی و ستادی تشکیل شده است (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, 3:1389).

امروزه پلیس تلاش دارد به موازات پیشرفت فناوری و پیچیدگی روابط اجتماعی از طریق تخصص گرایی، خود را مجهز و مسلح به آموزه های نو و تاکتیک های جدید در جرم یابی و کشف عملیات پنهان مجرمین حرفه ای بنماید و در راه مقابله با مجرمین که طرح و تدبیر فناوری را با هم در اختیار گرفته اند موفق عمل نماید و با کمترین هزینه مادی و انسانی تولید امنیت را به جامعه اهدا و نظارت امنیت بخش خود را ارتقاء دهد (خلعتبری, 2:1385).

فناوری اطلاعات و ارتباطات شیوه انجام مأموریت ها و خدمات انتظامی سازمان پلیس را متحول ساخته و باعث افزایش سرعت، دقّت، صحت و توانمندی ناجا در انجام مأموریت ها و خدمات انتظامی سازمان پلیس گردیده است و نوید بخش تحقق پلیس الکترونیک در ناجا می باشد. همان گونه که شاهد هستیم، تبادل و نحوه دسترسی مناسب به اطلاعات، تأثیر قابل توجهی در خدمات ومأموریت های انتظامی ناجا داشته اند. تحول در حوزه راهنمایی و رانندگی، تحول در صدور گذرنامه، تحول در برخورد با جرایم مشهود، تحول در پلیس آگاهی و تحول در نظام وظیفه عمومی تنها بخشی از تحولات سازمان پلیس می باشد که به برخی از آنها به طور کلّی در این تحقیق پرداخته خواهد شد (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, 3:1389).

بدیهی است استفاده از سامانه های اطلاعاتی، بهره برداری علمی از بانک های  اطلاعاتی و تبادل صحیح اطلاعات، یکی از اهداف عالیه ناجا و پلیس های تخصصی بوده که خوشبختانه تا کنون تلاش های فراوانی در همین راستا انجام شده است. به نحوی که امروزه رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق استفاده بهینه از اطلاعات، سامانه های جامع، بهره وری از روش های علمی و فنی در جهت ردیابی و شناسایی متهمین و مجرمین مورد بهره وری مستمر قرار می گیرد. از این رو یکی از راه های بقاء و ادامه حیات در شرایط فعلی دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی و حرکت به سوی مفهومی بنام مدیریت تبادل اطلاعات می باشد که می توان با آگاهی از چگونگی دسترسی به اطلاعات داخل و خارج سازمان و آگاهی از تاثیرات آن بر فرایند کشف جرائم، گامی مهم در موفقیت های پلیس خصوصا کشف جرائم برداشت.

1-2 ) بیان مسئله:

از مهمترین شاخص های امنیت در کشورهای جهان، میزان کشف جرائم به وقوع پیوسته، توسط پلیس و مراجع قانونی و مسئول در این زمینه است. با وجود آنکه جرم در همه اجتماعات و انواع مختلف بروز می کند لیکن به نظر می رسد که مبارزه موثر با آن نیازمند بهره وری از تجهیزات و امکانات فنی و تبادل سریع اطلاعات مابین رده های کنترلی{واپایشی} است. مبادله به موقع اطلاعات نقش بسیار موثری در خنثی سازی و کشف جرائم ایفا    می کند که با اجرای طرحهای مناسب، می توان شناسایی، کنترل و هدایت نابسامانی ها و جرائم را در دست گرفته و نسبت به مهار آنها اقدام نمود (طالبیان, 3:1387).

با توجه به گسترش و پیچیدگی جوامع بشری و به تبع آن افزایش و تنوع روز افزون جرم وجنایت آماده سازی و           بهره برداری از اطلاعات، می تواند تصویری کلی از جرم و جنایات و رفتار های جنایی در پیش روی تصمیم گیرندگان و روسای پلیس ترسیم کند در واقع دسترسی مناسب، به اطلاعات می تواند درکی از زمینه های گرایشات مجرمانه را در ذهن فرماندهان پلیس ایجاد سازد، بدون این برداشت از زمینه های جرم و رفتار جنایتکارانه، پلیس نمی تواند به اطلاعات ادغام شده حیاتی که پیش نیاز برنامه ریزی و راهبرد درست است دسترسی پیدا کند. لذا در بحث کشف جرم با دو مقوله روبه رو هستیم. یک بخش مستقیما در ارتباط با مدیریت توزیع و ارائه اطلاعات (مدیریت تبادل اطلاعات) در امور کشف جرم است. وبخش دیگر مربوط به جوانب عملی کار کشف جرم (فرایند کشف جرم ) می باشد (بیابانی،21:1389).

الف-مدیریت تبادل یا توزیع عبارت است از: شناسایی محل استقرار سامانه ها، اطلاعات و محل استفاده از آنها ونیز مکان توسعه آنها که در عملکرد کلی موثر است . برای مثال یک سازمان بین المللی ممکن است به منظور پیروی از مقررات ملی ایمنی و پشتیبانی یک بانک اطلاعاتی متمرکز در اداره اصلی مستقر کند در مقابل یک سازمان محلی ممکن است در هر اداره یک بانک اطلاعاتی قرار دهد بطوریکه کاربران بتوانند سریع به اطلاعات دسترسی یابند وآن را به هنگام سازند.

هدف مدیریت تبادل اطلاعات عبارت است از قرار دادن منابع اطلاعاتی در جایی که بیشترین منافع را برای سازمان داشته باشد (حسن زاده،81:1381).

ب- فرایند کشف جرم فرایندی است که پس از طی مراحل 8 گانه: 1- تحقیقات اولیه 2-عکس برداری و ترسیم کروکی از صحنه جرم3-یادداشت ها و گزارش ها 4-جستجو و بازرسی 5-مدارک عینی 6-کسب اطلاعات              7-شناسایی و بازداشت مظنونین 8-آمادگی و ارائه پرونده ها در دادگاه منجر به تشخیص جرم و هویت مجرم      می گردد(ام.هس و بنت[6]، 1385: 7-11)

به دلیل اهمیّت تبادل اطلاعات، در کشورما نیز بسیاری از نهادها وسازمانها به موازات یکدیگر اقدام به ایجاد شبکه های درون سازمانی نموده که این امرباعث ورود کشور به مدیریت جزیره ای تبادل اطلاعات گردیده است. در این بین سازمان گسترده ناجا از این مقوله مستثنی نبوده و با توجه به وظیفه خطیر پلیس در امر برقراری امنیت جامعه که بدون احاطه اطلاعاتی غیر ممکن به نظر میرسد. اقدام به طراحی و اجرای شبکه اختصاصی اطلاعاتی ناجا تحت عنوان پروژه امام علی وطرح امین نمود، امّا به دلیل شرایط خاص مأموریت های پلیسی این اقدام جزیره ای مشکلاتی را به دنبال داشته است و نه تنها پلیس را از دسترسی به اطلاعات سایر بانک های اطلاعاتی سازمان های خارج از ناجا باز داشته است. بلکه به دلیل تنوع ماموریت، گستردگی سازمان پلیس و عدم توجه به مدیریت صحیح تبادل اطلاعات برپایه امنیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، اقدام به ایجاد بانک های اطلاعاتی متعدد وموازی جهت بالا بردن ضریب امنیتی اطلاعات نموده که این امر موجب دور شدن از اهدف مهم دیگر استفاده از این مدیریت که دسترسی مناسب به اطلاعات، بود منجر گردیده است. طراحی و اجرای پروژه امام علی (ع) و ایجاد 37 سامانه سیستم های جامع و 250 زیر سامانه در حوزه های مأموریتی پلیس های راهور، اطلاعات و امنیت عمومی، آگاهی، پیشگیری، مبارزه با مواد مخدر، اینترپل ومعاونت های عملیات، وظیفه عمومی وسامانه کارکنان و پشتیبانی نظیر سامانه های نیروی انسانی، بازرسی، آموزش، آماد و پشتیبانی، مهندسی، طرح وبرنامه و… اگر چه در حاضر قسمتی از اهداف نگهداری، پردازش وارائه اطلاعات را تامین می نمایند. ولی بدلیل اشکالاتی مانند نبود یک بانک اطلاعاتی متمرکز، استفاده از توپولوژی شبکه نامناسب و… در حال حاضر مدیریت مناسبی از تبادل و استفاده ازاطلاعات بین رده های مختلف سازمان که دارای بانک اطلاعاتی مستقل دارند وجود ندارد. ودر این میان پلیس های اجرایی نظیر پلیس آگاهی که در مراحل مختلف کشف جرائم نیاز به سوابق متهمین در بانک های اطلاعاتی داخل و خارج سازمان دارند. با مشکلات عدیده ای روبروهستند. به گونه ای که پس از اخذ بخشی از اطلاعات از بانک اطلاعاتی پلیس آگاهی بخش دیگری رابایستی از طریق سنتی و مکاتبه ای از سایر رده های داخل و خارج سازمان دریافت دارند. که این امر بدلیل اتلاف وقت در استان پهناوری مانند کرمان با داشتن جغرافیای جرم گسترده و متنوع همچنین وجود مجرمین فعال و بالقوه متعدد، باعث پیشی گرفتن مجرمان از پلیس و تاخیر در کشف جرایم و ایجاد نارضایتی مردم از رده ها و به تبع آن از سازمان نیروی انتظامی می شود.

بدیهی است دسترسی مناسب به اطلاعات از طریق علمی و فن آوری اطلاعات می تواند منجر به دسترسی به متهمین و کشف پیش دستانه جرایم شود و محیطی امن را در جامعه ایجاد نماید. از آنجایی که در نظر گرفتن دسترسی به اطلاعات مردمی، ادارات زیر مجموعه پلیس کشف جرائم، سایر پلیس های تخصصی، سازمان های خارج از ناجا و اینترنت در مسیر علمی کشف جرم، مدیریت مناسب تبادل اطلاعات را می طلبد، لذا تعیین نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم ضرورت می یابد.

با توجه به موارد عنوان شده و نقش مدیریت تبادل اطلاعات در قرار دادن منابع اطلاعاتی در جایی که بیشترین منافع را برای سازمان داشته و در عملکرد پلیس موثر باشد مسئله اصلی این پژوهش،پاسخ به این سوال است که نقش مدیریت تبادل اطلاعات ( جهت دسترسی مناسب به اطلاعات درون و برون سازمانی) بر فرایند کشف جرایم چگونه است؟

تعداد صفحه : 260

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید