دانلود پایان نامه ارشد: نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

عنوان : نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

دانشگاه قم

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

عنوان:

نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

استاد راهنما:

دکتر علی الله بداشتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:مقدمه 1بخش اول: کلیات   2بیان مساله 3پرسش اصلی. 3پرسش های فرعی. 3فرضیه های تحقیق. 3پیشینه تحقیق: 4روش تحقیق. 4مبادی و مفاهیم. 51 ـ  معنای شناسی کلام 51-1. معنای لغوی. 51-2. معنای اصطلاحی. 61-3.موضوع علم کلام 61-4.تاریخچه علم کلام 81-5. اولین مسئله کلامی از منظر علاّمه طباطبایی. 101-6. جایگاه علاّمه در کلام معاصر. 112- نوآوری‌های علاّمه طباطبایی در کلام 122- 1.  صوری و شکلی. 122 ـ 2. نوآوری در روش‌ها 132 ـ 3. نوآوری در تحول و تکامل محتوایی. 134 ـ پرداختن به مباحث جدید کلامی. 13بخش دوم: نو آوری های علاّمه در بحث توحید و صفات الهی  15فصل اول : براهین اثبات خدا 16برهان صدیقین. 16تقریر علاّمه در کتاب نهایه الحکمه: 19ویژگی‌ها و امتیازات تقریر علاّمه طباطبایی. 20نتیجه‌گیری. 20برهان حرکت.. 21تقریر برهان حرکت.. 21تسرّی حرکت در همه مقولات در اندیشه علاّمه طباطبایی. 22برهان حدوث.. 23برهان تمانع. 24نقد تقریر متکلمان و فخر رازی. 25براهین قرآنی  بر اثبات وجود خدا 26فصل دوم: اسماء وصفات الهی  301.اسم و صفت در لغت.. 302.اسم و صفت در علم کلام 303.اسم وصفت در کلام معصومین. 31دیدگاه علاّمه طباطبایی. 314- تقسیم بندی صفات الهی. 335- عینیت صفات با ذات: 346- اسم اعظم. 367- علم الهی قبل از ایجاد اشیاء 378- قدرت الهی. 39قدرت در لغت و اصطلاح. 39اثبات قدرت خدا از دیدگاه علامه 419- حیات الهی. 4310- اراده الهی. 4411- کلام الهی. 4512- سلب حد از خدا 4713- رؤیت خدا 49فصل سوم : جبر و اختیار 521- جبر و اختیاری بودن ایمان و کفر. 522- عدم تفاوت بین فاعل بالجبر و فاعل بالقصد. 593- شرور 60بخش سوم: راهنما ‌شناسی  69فصل اول: نبوت   70اثبات نبوت.. 701- برهان حکمت.. 712 ـ برهان اعجاز 713 ـ دلیل بر خالی نبودن زمین از حجت.. 72نبوت با نگاه به قاعده استخدام 73فرق نبی با رسول. 74عصمت انبیا(ع) 76مراتب عصمت.. 76ادله‌ی عصمت انبیا 77وحی‌شناسی. 79خاتمیت.. 821 ـ کمال دین. 832 ـ مصونیت منبع و تعدد آن. 833 ـ کمال و بلوغ مخاطبان. 834 ـ اصل امامت.. 845 ـ اجتهاد و ارائه‌ی معیارهای تفسیر دین. 846 ـ اهتمام به عقل و نیازهای انسانی. 84فصل دوم: امامت   87تعریف لغوی امامت.. 87تعریف اصطلاحی امامت.. 87امامت و هدایت باطنی در قرآن کریم. 88ضرورت وجود امام 93ضرورت وجود امام در قرآن. 95امامت مستلزم اهتدا به حق است نه برعکس... 96امامت فراتر از نبوت.. 98صفات امام 1001 ـ علم امام 100علم امامان در بیان علاّمه طباطبایی. 101پرسش و پاسخ در مورد علم امام در بیان علاّمه طباطبایی. 104علم امام و نهضت سیدالشهدا در بیان علاّمه طباطبایی. 106قسم دوم از علم امام علم عادی است.. 1082 ـ عدالت امام 108تعریف عدالت در بیان علاّمه طباطبایی. 109اقسام عدالت.. 1103 ـ عصمت امام 112عصمت در لغت.. 113عصمت امام در بیان علاّمه طباطبایی. 115دلایل عقلی عصمت امام 117الف ـ شرح حفاظت از شرع، عصمت است.. 117ب ـ اگر امام معصوم نباشد تسلسل لازم می‌آید. 117افضلیت امام در کلام علاّمه طباطبایی. 118بخش چهارم: معاد شناسی  122فصل اول: بحث روح  123حقیقت انسان. 123حقیقت روح. 124مصادیق روح در قرآن و ارتباط بین آن‌ها 127جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 130انقطاع روح از بدن. 131عالم برزخ. 132نفخ صور و قیامت.. 133فصل دوم : بهره‌مندان از شفاعت   135احباط و تکفیر. 138خلود در عذاب.. 140فصل سوم : پاسخ به شبهات   1431.  شبهه‌ی مفسران. 1432. شبهه‌ی برخی از فلاسفه و متکلمان اسلامی. 145پاسخ. 147الف ـ صورت خروج از فطرت.. 148ب ـ صورت‌ بقای فطرت.. 149اقلی و اکثری بودن خلود در عذاب.. 153بخش پنجم: نوآوری های علاّمه طباطبایی در مسائل جدید کلامی  156فصل اول: علم و ادراک   157تعریف علم از دیدگاه حکما 157چگونگی مطابقت علم با واقعیات بیرونی. 158الف ـ دیدگاه سوفسطائیان. 159ب ـ دیدگاه شکاکان «مکتب سپتی سیسم» 159ج ـ دیدگاه علاّمه طباطبایی. 159دیدگاه علاّمه طباطبایی درباره‌ی صورت‌های علمی. 160جمع بندی و نتیجه گیری. 1671. تعیین و انسجام مباحث شناخت شناسی. 1672. تفاوت و امتیاز ادراکات حقیقی و اعتباری. 1673-کیفیت انتزاع بدیهیات اولیه عقلی از محسوسات.. 168فصل دوم: عقل و دین  169عقل و دین و تبیین‌های علامه 172نمونه‌ی اول: توحید غیر عددی. 173نمونه‌ی دوم: تسبیح موجودات و تبیین عقلانی آن. 173نمونه‌ی سوم: تبینی عقلانی «جایگاه شیطان در نظام آفرینش» 174فصل سوم: دین، دین‌داری، منشأ  دین  176مقدمه: 176انواع تبیین‌ها و دیدگاه علامه 177پیشینه‌ی دین. 179ضرورت دین‌پژوهی. 180تعریف دین. 182منشأ دین. 184منشأ دین‌داری. 185رابطه‌ی دین و اجتماع. 188نقش جامعه در پیدایش دین. 190نتیجه‌گیری. 191فصل چهارم: رستگاری و نجات پیروان ادیان  193توضیح اصطلاحات.. 1941- نجات.. 1942 ـ رستگاری. 1943 ـ ایمان. 1954- عمل صالح. 195کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش... 196کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش هنجاری. 197کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش هنجاری از دیدگاه علاّمه طباطبایی. 197عمل صالح از غیر موحدان. 203نجات غیر موحدان مقصر. 205نتیجه: 206جمع بندی و نتیجه گیری. 209فهرست منابع  212چکیدهعلاّمه طباطبایی به عنوان یکی از اندیشمندان بزرگ اسلامی در سده‌ی اخیر، دارای نظریات جدید و ابتکارات قابل توجهی در علوم اسلامی می‌باشد که در قامت یک متکلم بزرگ در اهم مسائل کلامی،‌ نوآوری‌های چشم‌گیری را فرا روی سایر متفکران قرار داده است. ژرف نگری علاّمه در مسائل شناخت‌شناسی و علم وادراک بر کسی پوشیده نیست؛ به گونه ای که ایشان به مباحث شناخت شناسی، تعیّن و انسجام خاصی داد، ادراکات حقیقی را از اعتباری متمایز ساخت، و به تبیین کیفیت انتزاع بدیهیّات اولیه عقلیه از امور حسی پرداخت. در مباحث هستی‌شناسی منجر به نظریه‌های بدیعی شده که می‌توان به تقریر ایشان از برهان صدیقین، برهان تمانع، اراده الهی، و سلب حد از خدا اشاره نمود؛ تقریر علامه در برهان صدیقین روی اصل واقعیت بنا گردیده است؛ به طوری که نه از ویژگی­های ماهیت کمک گرفته شده و نه اصول حکمت متعالیه در آن به کار رفته است. دیدگاه او در فرق بین نبی با رسول، نظریه استخدام، بهره‌مندی از تفسیر آیات در ادله‌ی عصمت و تعریف جامع وی از امامت ، با نگاه به هدایت و حکومت، از عمق نگاه علاّمه در حوزه‌ی راهنماشناسی حکایت دارد؛ از منظر علامه طباطبایی انسان در قدم اول قاعده استخدام را اعتبار می کند و گرایش به زندگی اجتماعی به تبع آن پدید می آید. علامه به فرق عام و خاصی که بین دو مفهوم نبی و رسول ذکر شده ، قائل نمی باشد. نظریه‌های او در مقوله‌ی شفاعت و مسأله‌ی خلود در عذاب، نوع نگاه او را از سایر نظریه‌ها متمایز می‌سازد. توجه علاّمه در مسائلی نظیر بررسی علمی و روش مند دین ، رستگاری و نجات پیروان ادیان بستر جدیدی را برای پژوهش در کلام جدید فراهم نموده است.مقدمه از دیر باز پرسش های مهمی از قبیل آغاز و انجام و به عبارت دیگر مبدأ و معاد ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول داشته و به دنبال پاسخ مناسبی برای آنها بوده است.پیامبران الهی با آوردن برنامه ای منسجم بنام دین بهترین پاسخ را به اندیشه های بشری داده اند و سعادت و نجات و رستگاری اور را تضمین کرده اند.در عین حال هیچ گاه گرایش های متنوع و متفاوت فکری بشر پایان نیافته است.بعد از ظهور اسلام با توجه به ارتباطات گسترده ای که در جامعه اسلامی رخ داده بود پرسش های جدیدی فرا روی اندیشمندان قرار می گرفت و در این عرصه بود که علم کلام داعیه دفاع و صیانت از دین الهی را بر عهده گرفت.علم کلام بخاطر تعدد مسائلی که پیوسته با آن روبرو است ، بستر مناسبی برای نو آوری های گوناگون فکری می باشد.به دلیل ورود اندیشه ها و گرایشهای متعدد فکری غرب به جامعه اسلامی در دوران معاصر ، برخی از اندیشمندان و متفکران مسلمان گفتمان کلامی خویش را در چنین فضایی فکری ارائه نمودند و افق جدیدی را برای این مباحث در حوزه اندیشه اسلامی پدید آوردند.علامه طباطبایی از معدود اندیشمندان و متفکرانی است که در حوزه های مختلف علمی و فکری اعم از فلسفه و کلام ، ادیان و تفسیر و ... نو آوری ها و خلاقیت و ابتکارات قابل توجهی داشته است، اما آنچه در این تحقیق مورد کاوش قرار گرفته، نو آوری ها و ابتکارات ایشان در ساحت علم کلام است که در حوزه هایی چون خداشناسی، راهنما شناسی ،معاد شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی تجلی و نمود یافته است.تعداد صفحه : 208قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید