دانلود پایان نامه ارشد :ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :  تجارت بین­الملل

عنوان :ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش حقوق تجارت بین­الملل

عنوان:

ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

استاد راهنما:

دکتر هراتیان

استاد مشاور:

دکتر محسن محبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرستچکیده 1مقدمه. 2بیان مساله. 3روش تحقیق.. 4ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4پرسش‌های تحقیق.. 5فرضیه‌های تحقیق.. 5فصل اول: کلیات... 61ـ1 تعاریف... 71ـ1ـ1 اعمال حقوقی.. 71ـ1ـ2 تعریف عقد. 71ـ1ـ3 تعریف عقد در فقه. 71ـ1ـ4 تعریف ایقاع. 81ـ1ـ5 تعریف قرارداد. 81ـ1ـ6 تعریف قرارداد بین‌المللی.. 81ـ2 قراردادهای تامین مالی و اقسام آن. 91ـ2ـ1 انواع قراردادهای بین‌المللی.. 91ـ2ـ2 انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بین‌المللی.. 91ـ2ـ3 روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance) 101ـ2ـ4 روش ساخت بهره‌برداری ـ واگذاری (Build-Operate-Transfer) BOT. 121ـ2ـ5 سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT) 131ـ2ـ6 قراردادهای بیع متقابل (BayBack) 151ـ2ـ7 مشارکت مدنی (Joint Venture) JV.. 161ـ3 تامین مالی و روش‌های آن. 161ـ3ـ1 روش‌های پرداخت در تجارت خارجی.. 171ـ3ـ1ـ1 اعتبار اسنادی.. 171ـ3ـ1ـ2 اعتبار اسنادی صادراتی.. 171ـ3ـ1ـ3 برات (DRAFT) 181ـ3ـ1ـ4 روش پرداخت نقدی Cash. 181ـ3ـ1ـ5 سرمایه‌گذاری.. 181ـ3ـ1ـ6 ضمانت‌نامه Guarantee. 181ـ3ـ2 تجهیز مالی Fund Mobilization. 191ـ3ـ3 تأمین مالی ساختار یافته. 191ـ3ـ3ـ1 ابزارهای مبتنی بر بدهی.. 211ـ3ـ3ـ2 ابزارهای مبتنی بر سرمایه. 211ـ3ـ4 انواع تامین مالی ساختار یافته. 221ـ3ـ4ـ1 تامین مالی دریافتی‌ها (receivables) 221ـ3ـ4ـ2 تبدیل به اوراق بهادار Securitization. 221ـ3ـ4ـ3 تامین مالی خرید سهام Buyout Finance. 221ـ3ـ4ـ4 تامین مالی کسب مالکیت Acquisition. 221ـ3ـ4ـ5 تامین مالی دارایی Asset finance. 221ـ3ـ4ـ6 تامین مالی پروژه Project finance. 231ـ3ـ4ـ7 ویژگی‌های تامین مالی ساختار یافته. 231ـ4 منابع تامین مالی.. 231ـ4ـ1 فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت) 231ـ4ـ2 ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت) 241ـ4ـ3 تامین مالی کوتاه مدت... 241ـ4ـ4 روش‌های تامین منابع مالی کوتاه مدت... 241ـ4ـ4ـ1 اعتبار تجاری (خرید نسیه کالا یا خدمت) 241ـ4ـ4ـ2 وام‌های بانکی.. 251ـ4ـ4ـ3 اوراق تجاری کوتاه مدت (اوراق قرضه) 251ـ4ـ4ـ4 وام‌های موسسات مالی تجاری.. 251ـ4ـ4ـ5 صدور اسناد تجاری.. 261ـ4ـ4ـ6 تامین مالی از طریق وثیقه گذاری.. 261ـ4ـ4ـ7 پیش دریافت فروش محصولات ازمشتری.. 271ـ4ـ5 تامین مالی میان مدت و بلند مدت... 271ـ4ـ5ـ1 وام‌های بانکی بلندمدت... 271ـ4ـ5ـ2 اجاره‌های بلندمدت (اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی) 281ـ4ـ6 روش‌های تامین مالی داخلی.. 281ـ4ـ7 ابزارهای تامین مالی.. 281ـ4ـ8 سازمان‌های تامین کننده منابع مالی.. 291ـ4ـ8ـ1 بانک‌ها 291ـ4ـ8ـ2 بیمه. 301ـ4ـ8ـ3 شرکت‌های بین‌المللی IFC.. 301ـ4ـ8ـ4 بانک توسعه اسلامی (Islamic Development bank) 301ـ4ـ9 روی آوری بانک‌های خارجی به بانکداری بدون ربا 311ـ5 فاینانس... 331ـ5ـ1 روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance) 331ـ5ـ2 واجدین شرایط دریافت فاینانس... 341ـ5ـ3 سقف پرداخت فاینانس... 351ـ5ـ 4 روش پرداخت فاینانس... 351ـ5ـ5 فعالیت‌های قابل قبول در فاینانس... 351ـ5ـ6 نرخ سود تسهیلات... 351ـ5ـ7 دوره استفاده از تسهیلات... 361ـ5ـ8 دوره بازپرداخت... 361ـ5ـ9 مراحل اعطای تسهیلات فاینانس... 361ـ5ـ9ـ1 بخش دولتی.. 361ـ5ـ9ـ2 بخش غیردولتی.. 381ـ5ـ10 فاینانس خودگردان. 391ـ5ـ10ـ1 ساختار فاینانس خودگردان. 411ـ5ـ10ـ2 توزیع ریسک... 441ـ5ـ10ـ3 تضمین‌ها، وثیقه‌ها و سایر تعهدات... 451ـ5ـ11 برخی ویژگی‌های استفاده از فاینانس... 461ـ5ـ12 مشکلات تامین مالی از مسیر بازار سرمایه. 491ـ5ـ13 مشکلات ساختار در تأمین اعتبار (فاینانس) بنگاه‌های اقتصادی‌ایران. 502ـ روش متعارف در تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق تسهیلات اعتبار صادراتی.. 523ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی  531ـ5ـ14 محدودیت‌ها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرح‌ها در شرایط نوین.. 541ـ5ـ14ـ1 محدودیت‌های تأمین مالی از دیدگاه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی.. 541ـ5ـ14ـ2 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخلی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه سازمان‌های مسئول و دست اندرکار در ایران. 551ـ5ـ14ـ3 محدودیت‌های تأمین مالی (بخش‌های داخی طرح‌های توسعه‌ای) از دیدگاه روابط کارفرما و پیمانکار 561ـ5ـ15 راهکارهایی در خصوص تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای در شرایط نوین.. 57فصل دوم  رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی.. 592ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی.. 602ـ1ـ1 تعریف... 602ـ1ـ2 تاریخچه. 612ـ1ـ3 مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) 622ـ1ـ4 سازمان و تشکیلات مرکز. 622ـ1ـ4ـ1 اعضاء. 622ـ1ـ4ـ2 ارکان مرکز. 632ـ1ـ5 نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی.. 642ـ1ـ5ـ1 مصالحه. 652ـ1ـ5ـ2 حکمیت... 652ـ1ـ6 منابع مالی مرکز. 662ـ2 اختلاف و روند حل اختلاف در سرمایه‌گذاری خارجی.. 662ـ2ـ1 ماهیت اختلاف... 682ـ2ـ2 قواعد حل اختلاف... 692ـ2ـ3 روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی.. 692ـ2ـ3ـ1 رسیدگی دادگاهی (قضایی) 692ـ2ـ3ـ2 رسیدگی‌های برون دادگاهی.. 702ـ2ـ4 روش‌های غیر الزام‌آور. 712ـ2ـ4ـ1 مذاکره 722ـ2ـ4ـ2 میانجیگری.. 722ـ2ـ4ـ3 ارزیابی بی‌طرفانه. 732ـ2ـ4ـ4 احراز واقع. 742ـ2ـ4ـ5 رسیدگی کوتاه مدت... 742ـ2ـ4ـ6 سازش... 752ـ2ـ5 روش الزام‌آور (داوری) 762ـ3 قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری.. 772ـ3ـ1 قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی.. 782ـ3ـ2 قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی) 782ـ3ـ3 تاثیر قانون متبوع دادگاه (مرجع رسیدگی) در تعیین مرجع صالح.. 792ـ3ـ4 تاثیر مرجع صالح در نتیجه رسیدگی.. 802ـ3ـ5 تعیین مرجع صالح به رسیدگی.. 802ـ3ـ6 معیار شکلی.. 812ـ3ـ6ـ1 اصل صلاحیت مراجع داخلی.. 812ـ3ـ6ـ2 اعتبار امر مختومه. 812ـ3ـ7 معیار ماهوی.. 812ـ3ـ7ـ1 توجه به عام و خاص بودن در حل اختلافات صلاحیت... 822ـ3ـ7ـ2 توجه به سبب دعوا 822ـ4 شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی.. 822ـ4ـ1 اهلیت... 822ـ4ـ2 درخواست رسیدگی.. 832ـ4ـ3 کتبی بودن موافقت‌نامه داوری.. 832ـ4ـ4 شایستگی و تعداد داوران. 842ـ4ـ5 زبان رسیدگی.. 852ـ4ـ6 رعایت اصل تناظر. 852ـ4ـ7 تقدم سازش بر داوری.. 862ـ4ـ8 حق دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی.. 862ـ4ـ9 روند رسیدگی.. 872ـ4ـ9ـ1 قاعده شناسایی مدعی (خواهان) از مدعی علیه (خوانده) 872ـ4ـ9ـ2 قاعده اثبات ادعا 882ـ4ـ9ـ3 بار اثبات... 882ـ4ـ10 قواعد ماهوی حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی.. 892ـ4ـ10ـ1 قانون قابل اعمال، بدون توافق طرف‌ها 892ـ4ـ10ـ2 قانون کشور متبوع شخص.... 892ـ4ـ10ـ3 قانون اقامتگاه 902ـ4ـ10ـ4 قانون محل وقوع مال. 902ـ4ـ10ـ5 قانون محل انعقاد قرارداد. 902ـ4ـ10ـ6 قانون محل تنظیم سند. 912ـ4ـ10ـ7 قانون محل اجرای تعهد. 91نتیجه‌گیری.. 92منابع. 96پیوست... 100 

چکیده

عمل تهیه منابع مالی برای امور تجاری، خرید یا سرمایه‌گذاری را تامین مالی می‌گویند.قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو صورت امکان‌پذیر است: 1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه.در حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکتی میسر است و در حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.مشخصه اصلی فاینانس خودگردان ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود به حامیان و متولیان صاحبان سرمایه است.هر قرارداد فاینانس ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارد و فاینانس خودگردان باید خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد.چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی بسیار مهم است و توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن با توجه به اقتصاد فعلی ایران و تورم‌های موجود قابل بحث و بررسی است.در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت روش مفیدی محسوب می‌شود.در صورت امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس روش مفید دیگری است.حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور دیگر بیشتر به صورت مصالحه و یا حکمیت صورت می‌گیرد.در قراردادهای فاینانس شرط داوری درج نمی‌شود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداخت‌کننده پیش‌بینی کرده باشد.واژگان کلیدی: تامین مالی، فاینانس، فاینانس خودگردان، مصالحه، حکمیت. 

مقدمه

قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت امکان‌پذیر است.1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه.حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد. حالت دوم تامین مالی تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.فاینانس روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور محسوب می‌شود زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود.این قراردادهای تامین مالی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار می‌سازد. این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم می‌شود.به دلیل اهمیت بالایی که از نظر حقوقی دارد. این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از آن، مهلت بازپرداخت، تعیین چگونگی حل اختلافات قوانین حاکم و مراجع رسیدگی به اختلافات می‌باشد.از مهمترین قراردادهای تامین مالی فاینانس خودگردان است و ویژگی اصلی این فاینانس عدم اتکا یا اتکا محدود به حامیان و صاحبان سرمایه است. در فاینانس خودگردان مجموعه‌ای از ساختارهای قراردادی به گونه‌ای در یکدیگر تلفیق می‌شوند که اطمینان خاطر لازم را به اعتباردهندگان در مورد بازپرداخت اعتبارات می‌دهند.این نوشتار شامل دو فصل می‌باشد در فصل اول به کلیات، تعاریف و شناخت قراردادهای تامین مالی و اقسام آن پرداخته‌ایم و قرارداد فاینانس را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم و در فصل دوم به حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و روش‌های حل و فصل اختلافات پرداخته‌ایم.تعداد صفحه : ۱۲۸قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید