دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران ) 

پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران ) 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب 2 -1- ضرورت تحقیق    6 1- اهداف تحقیق    8 4- 1- فرضیه های تحقیق    8 فرضیه ها    8 5- 1- قلمرو مکانی تحقیق    9 موضوع فعالیت شرکت    9 مرکز  و حوزه عملیات شرکت    9 سرمایه و سهامداران    10 اهداف و مأموریت های شرکت    10 اهداف    11 فصل دوم ادبیـات تحقیق    12 1-2- عملکرد    13 2- 2- ارزیابی عملکرد :    14 3-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد :    16 4-2- ارزیابی عملکرد در ایران    19 5-2-  مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد    20 6-2- اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد    21 7-2- ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد    21 8-2-  شاخص های ارزیابی عملکرد    23 1-8-2- طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد    24 2-8-2- ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد    25 9-2- مزایای ارزیابی عملکرد سازمان    28 11-2- سیستم های ارزیابی عملکرد    29 1-11-2- سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی    29 2-11-2- سیستمهای ارزیابی عملکرد نوین    31 3-11-2- مقایسه دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد    33 12-2- مدلهای ارزیابی عملکرد    35 1-12-2- مدل جایزه دمینگ    35 2-12-2- مدل مالکوم بالدریج    38 مراحل و قدمهای اجرایی    40 3-12-2-  مدل PIPE    41 شکل شماره 2-2- طراحی و اجرای یک سیستم اندازه گیری عملکرد    42 شکل شماره 3-2- بخش های مختلف طراحی یک سیستم اندازه گیری    43 تهیه نقشه فرآیند    45 تعیین شاخصهای اندازه‌گیری عملکرد    46 4-12-2-  مدل  EFQM    47 ویژگیهای مدل    47 کلیات مدل    49 منطقRADAR    50 بکارگیری منطق RADAR    51 حوزه های مدل    52 5-12-2- مدل ارزیابی متوازن    53 روش ارزیابی متوازن چیست؟    56 منظر یادگیری و رشد    57 1- منظر مالی    59 2- منظر مشتری    59 3- منظر فرایندهای داخلی کسب و کار    60 1- توازن بین سنجه های مالی و غیرمالی (از لحاظ اهمیت)    62 2- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان    62 3- توازن بین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت    63 4- توازن بین شاخصهای هادی و تابع عملکرد    63 13-2- انتخاب الگوی مناسب    63 وجوه شباهت بین EFQM و BSC    64 وجوه تفاوت بین EFQM و BSC    65 جدول 2-2- تفاوت های مدل EFQM و BSC    68 جدول 3-2- تعیین مدل پیشنهادی    69 14-2-  تاریخچه و پیشینه تحقیق :    70 1-14-2- تحقیقات داخلی    70 2-14-2-  تحقیقات خارجی    73 15-2- چارچوب نظری تحقیق    75 فصل سوم متدولــوژی تحقیق    79 1-3- نوع تحقیق    80 2-3- ابزار اندازه گیری    81 3-3-پایایی آزمون     82 4-3-  روایی آزمون      83 5-3- جامعه آماری    83 6-3- آزمون های آماری    85 1-6-3-آزمون دوجملهای    85 2-6-3-آزمون مربع  کای پیرسون    86 فصل چهـارم    89 تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق    89 مقدمه    90 1-4- ویژگیهای دموگرافیک    91 سابقه مدیریتی افراد در شرکت    92 سابقه فرد در پست مدیریت فعلی    92 تحصیلات پاسخگو    93 الف- جامعیت    95 ب- انعطاف‌پذیری    96 ج- مقبولیت سازمانی    96 د- قابلیت پیش‌بینی    97 2-4-آزمون فرضیات و پاسخ به سوال‌های تحقیق    98 جدول 10-4  نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دو جمله ای    100 جداول دو بعدی    101 جدول 13-4- آزمون شفه    102 آزمون تحلیل مولفه های اصلی    103 تعریف و ویژگی های مولفه های اصلی    104 نمودار شماره 1-4- نمودار مقادیر ویژه معنی داری شاخص جامعیت    106 نمودار شماره 2-4- نمودار مقادیر ویژه معنی داری شاخص مقبولیت    110 فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق    112 مقدمه    113 1-5- بحث و نتیجه‌گیری:    115 2-5- محدودیت‌های تحقیق    116 - محدودیت مکانی تحقیق    116 3-5- پیشنهادهای تحقیق    118 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده:    121 منابع و مأخذ :    123 شاخص اثربخشی نیروی انسانی    128 شاخص بازده دارایی    129 شاخص سود (زیان) ناخالص    130 شاخص سود (زیان) عملیاتی    131 شاخص بهره وری نیروی انسانی    133 شاخص رشد بازار    135 شاخص ارزش افزوده    136 شاخص بازده سرمایه در گردش    137 فصل اول کلیـات تحقیقمقدمههمانطور که می‌دانیم امروزه اغلب سازمانها در محیطی رقابتی و پویا در حال فعالیت هستند. محیطی که متغیرهای داخلی و خارجی آن دائما در حال تغییر بوده و امکان پیش‌بینی این تغییرات نیز بسیار سخت و مشکل است. از طرفی سازمانها هزینه‌های فراوان و زمان زیادی را صرف تهیه، تدوین و اجرای استراتژی هایی می‌نمایند تا بتوانند به اهداف بلند مدت و چشم اندازهای سازمان خود دست یابند. بنابر این آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به اهداف آن بوده است و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویا امروز کجاست برای مدیران و سازمانها اهمیت فراوان دارد. لذا ما در این تحقیق سعی داریم تا با توجه به اهمیت خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و اهداف و ماموریت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران به بررسی و مطالعه الگوی ارزیابی عملکرد فعلی شرکت بپردازیم. بدین منظور چون شالوده و بنیان اصلی هر مدل ارزیابی عملکرد، شاخص‌های آن مدل می‌باشد، لذا به بررسی ویژگیهای شاخص‌های مدل ارزیابی عملکرد این شرکت به منظور کسب اطلاع از اینکه آیا مدل فعلی ارزیابی عملکرد شرکت قادر به ارزیابی مناسب همه جنبه‌های عملکردی این شرکت با توجه به اهداف و ماموریت آن می باشد یا خیر پرداخته می‌شود. 1-1- بیان مسأله :در دنیای رقابتی امروز سازمانها در هر محیطی که فعالیت می کنند دائما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را جهت دستیابی به تعالی عملکرد بکارگیرند بنابراین  ارزیابی عملکرد همواره از موضوعات مورد بحث و چالش انگیز مدیریت سازمانهاست. تعیین و تبیین شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمانها در راه رسیدن به اهداف و چشم اندازهای سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است.با توجه به اهمیت نقش شرکتهای آب و فاضلاب شهری در تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و با کیفیت و کمک به ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه و ارتباط مستقیم و مستمر خدمات این شرکتها با زندگی روزمره جمعیت شهری تحت پوشش ، ارائه خدمات مناسب و با کیفیت، کسب رضایت مشتریان ،ارتقاء سطح بهره وری و کاهش اتکاء به کمکهای دولتی از مهمترین اهداف این شرکتها می باشد.سیستم های ارزیابی عملکرد بعنوان ابزاری جهت سنجش میزان دستیابی سازمان ها به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت سازمانها جهت انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود فرایندها از اهمیت فراوانی برای مدیریت سازمانها برخوردار است هر الگوی ارزیابی عملکرد دارای شاخصهایی به منظور ارزیابی عملکرد سیستم است که توانایی و مناسب بودن این شاخص ها در اثر بخشی و کارایی مدل تاثیر فراوان و اهمیت زیادی دارد.از طرفی  مولفه های اصلی هر سیستم ارزیابی عملکرد شاخص ها و معیارهای آن سیستم می باشد؛ زیرا ارتباط بین مدل ارزیابی عملکرد با محیط بیرونی و درونی سازمان توسط شاخص ها و معیارها برقرارمیگردد. در واقع مجموعه شاخص های عملکرد و ارتباط بین نتایج حاصل ازآنها تشکیل دهنده یک مدل ارزیابی عملکرد است . ا همیت نقش شاخص ها در ارزیابی عملکرد مناسب و صحیح سازمان کاملا مشهود است . سازمانها در طراحی و انتخاب معیارهای ارزیابی عملکرد می بایست اصول و چارچوبهایی را رعایت نمایند . معیارها باید به گونه طراحی و انتخاب گردند که بتوانند کارایی و اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد را تضمین نمایند. اما در اغلب موارد سازمانها در این مرحله دچار غفلت شده و عموما معیارهایی را انتخاب می نمایند که توانایی سنجش و ارزیابی ابعاد مختلف سازمان اعم از داخلی و خارجی را ندارند و نمی توانند مشکلات اساسی و طولانی مدت سازمان را که تاکنون از نظرها به دور بوده است بر ملا کنند.مطالعات و بررسی های انجام شده توسط محقق بر روی نتایج ارزیابی عملکرد شرکت طی سالهای 82 تا 85 نشان می دهد که شرکت علیرغم سرمایه گذاری های فراوان در ایجاد تأسیسات و تجهیزات تولید آب و افزایش حجم آب تولیدی و همچنین ارائه تسهیلات بهتر برای مشترکین خود نتوانسته است عملکرد مناسبی را ارائه دهد. نتایج بدست آمده از عملکرد شرکت طی سالهای فوق که در گزارش سالیانه (صورت های مالی شرکت) به مجمع شرکت ارائه گردیده نشان می دهد که اگر چه فعالیتها و تلاش های مدیریت در جهت بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری بسیار چشم گیر بوده و در ظاهر شرکت عملکرد مناسبی داشته است امّا نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس مدل ارزیابی فعلی، عملکرد شرکت را بسیار ضعیف نشان می دهد.اگرچه نتایج حاصل از یک نظر سنجی که در سال 84 از تعدادی از مشترکین و برخی مسئولین محلی صورت گرفت ، نشان دهنده رضایت نسبی آنها از فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مذکور بود اما نتایج ارزیابی عملکرد شرکت در سال مذکور نیز نتایج مثبت و قوی نبود و نتایج ارزیابی ، عملکرد مناسبی را برای شرکت نشان نمی دادند.گفتگوها و مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان صنعت، مشاوران و مدیران عالی شرکت نشان می دهد که آنها دلایلی را برای پاسخ به این مسئله ارائه می دهند امّا آنچه که همگی آنها بطور متفق القول بر آن تأکید می نمایند و بعنوان پاسخ اصلی بیان می کنند آن است که مدل ارزیابی عملکرد فعلی شرکت و شاخص های تعریف شده برای آن توانایی سنجش صحیح و همه جانبه تمامی فعالیتهای شرکت را ندارد. آنها معتقدند که ارزیابی عملکرد شرکت صرفاً بر اساس نتایج بدست آمده از فعالیتهای ما لی شرکت، ارزیابی جامع و کاملی نیست. آنها دلایلی از قبیل اینکه شاخص های ما لی نمی توانند در همه بخش های مختلف سازمان بکار گرفته شوند، توانایی پیش بینی تهدیدها و فرصتهای آینده را ندارند، کارکنان به نتایج حاصل از آنها اعتماد نداشته و این نتایج را غیرواقعی می دانند، توانایی سنجش برخی ابعاد فعالیت شرکت مثل رضایت مشتریان را ندارد، را ارائه می نمایند.بنابراین با توجه به مطالب فوق و بررسی های بعمل آمده در فضای شرکت بیان مسئله و فرضیات تحقیق به گونه ای طراحی شده است که متناسب با فضای واقعی شرکت باشد. این نکته در بیان مسئله به شرح زیر خود را نشان می دهد و در فرضیات نیز بصورتی بیان شده است که حاکی از عدم برخورداری شاخص ها از ویژگی های لازم باشد.مسئله ای که این تحقیق در راستای آن طراحی شده آن است که شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران  چه ویژگیهایی باید داشته باشد تا بتوانند بطور همه جانبه عملکرد شرکت را بسنجند و از سوی دیگر، در فضای فعلی شرکت، آیا شاخص ها از ویژگیهای موردنظر برخوردارند؟تعداد صفحه : 139قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید