دانلود پایان نامه : بررسی اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : بررسی اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری

دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان:

بررسی اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری

استاد راهنما:

دکتر عزت الله مولایی نیا

استاد مشاور:

دکتر زین العابدین فرامرزی

مهر ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اسلوب بلاغی قرآن کریم از همان آغازین روزهای نزول آیه‌های شریف آن بر پیامبراکرم، قوم عرب را - که به بلاغت و فصاحتِ خود می‌نازیدند - انگشت به دهان ساخت، بعد از نزول قرآن کریم، مسلمانان جهت پاسداری از این معجزه جاویدان، از هیچ کوششی فروگذار ننمودند و در کنار علوم مختلفی که در همین راستا شکل گرفت، بسیاری از شعرا و ادبای مسلمان نیز، قرآن را سرلوحه آثار ادبی خود قرار داده و مستقیم و غیر مستقیم – به صورت اقتباس یا بهره‌گیری از مضامین قرآن یا ... - از آن بهره‌ها بردند.محمد مهدی جواهری - شاعر معاصر عراقی - نیز از جمله شاعرانی است که در این زمینه، از قرآن مجید بهره‌ها برده و در آثار شعری وی، شاهد وجود اقتباس‌هایی از آیات قرآن کریم هستیم.پژوهش حاضر در صدد است با کنکاشی در دیوان این شاعر بزرگ، و با روش کتابخانه‌ای و توصیفی - تحلیلی، به بررسی اقتباس‌های قرآنی در دیوان وی پرداخته و اثرگذاری این امر را در اسالیب بیانی مورد استفاده وی در اشعار خود را، مورد بررسی قرار دهد. استفاده فراوان از آیات قرآن کریم و اقتباس‌های لفظی و معنایی جواهری، از جمله مهمترین نتایجی است که در این زمینه بدست آمده است. کلمات کلیدی: قرآن کریم، اقتباس، محمد مهدی جواهری، اقتباس‌های قرآنی جواهری  

فهرست مطالب:

مقدمه: 71ـ بیان مسأله ی تحقیق.. 72ـ پرسش‌های اصلی تحقیق.. 73ـ پیشینه‌ی تحقیق.. 74ـ ضرورت انجام تحقیق.. 75ـ فرضیه‌های تحقیق.. 86ـ هدف‌ها و کاربردهای انجام تحقیق.. 87ـ روش کار و مراحل انجام تحقیق.. 8فصل اول: بررسی زندگی، شعر و اغراض شعری محمد مهدی جواهری.. 91ـ1ـ زندگی نامه محمد مهدی جواهری.. 101ـ2ـ شعر جواهری.. 201ـ3ـ اغراض شعری جواهری: 211ـ3ـ1ـ مدح: 211ـ3ـ2ـ رثاء: 221ـ3ـ3ـ وصف: 231ـ3ـ4ـ شعر سیاسی: 241ـ3ـ5ـ غزل: 241ـ4ـ تحول فنی شعر جواهری: 241ـ4ـ1ـ مرحلۀ تقلید از گذشتگان.. 251ـ4ـ2ـ مرحلۀ سرگردانی و تردّد بین گذشته و حال.. 261ـ4ـ3ـ مرحلۀ نهضت و تحوّل.. 271ـ5ـ بلندپروازی جواهری.. 281ـ6ـ محبّت و زیبایی پرستی جواهری.. 301ـ7ـ مردمداری و احساس مسئولیت در برابر جامعه. 31فصل دوم: تأثیرپذیری شعر عربی از قرآن کریم.. 342ـ1ـ اثر قرآن بر زندگی قوم عرب: 352ـ2ـ تأثیر پذیری زبان عربی از قرآن کریم: 352ـ3ـ ظهور اسلام و پیشرفت شعر. 382ـ3ـ شعر در قرآن.. 392ـ5ـ دیدگاه قرآن درباره شاعران.. 402ـ5ـ1ـ بیان اوصاف شاعران اسلامی: 402ـ5ـ2ـ منزلت شعر و شاعر نزد ائمه (ع) 412ـ6ـ انواع تأثیر پذیری شعر عربی از قرآن کریم.. 432ـ6ـ1 تأثیر لفظی: 432ـ6ـ2 تأثیر معنایی: 442ـ7ـ اثر قصه‌های قرآن در شعر عربی.. 442ـ8ـ نقش آفرینی قرآن در علوم ادبیات عربی.. 462ـ9ـ چگونگی زبان و ادبیات در عصر قرآنی.. 472ـ10ـ نقش‌آفرینی قرآن در علوم ادبی.. 482ـ10ـ1ـ لغت... 482ـ10ـ2ـ نحو. 492ـ10ـ3ـ علوم بلاغی.. 49فصل سوم: بررسی اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری.. 523ـ1ـ تاریخچه اقتباس: 533ـ2ـ انواع اقتباس: 533ـ3ـ اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری.. 543ـ4ـ نتیجه. 105فهرست منابع.. 106 

مقدمه:

1ـ بیان مسأله ی تحقیق

پس ازنزول قرآن کریم عرصه ادب ومتون نظم ونثرعرب به شدت وسرعت فراوان به طورکلی منقلب شد، ارزشهای پست جاهلی جای خودرابه ارزش‌های والای انسانی، قرآن، سنت نبوی وفرهنگ اسلام داده وآیه‌های قرآن درهمه‌ی عرصه‌های زندگی مردم تجلی یافت ودرگفتمان رسمی وروزمره و در بیداری شب‌ها و عرصه‌های مختلف زندگی، وردزبان خاص وعام شد.در دوران‌های بعد نیز، شاعران وکاتبان درپیشاپیش این تطور حرکت کرده و آنان بااستفاده ازاسالیب تضمین، اقتباس ودیگراصول بلاغی اشعار و نوشته‌های خودرابه عرصه ظهور رسانیدند، ازجمله آقای محمدمهدی جواهری که ازخاندان علم، فرهنگ وتمدن و فقاهت جواهری برخواسته دراشعارخود ازقرآن وسنت استفاده‌های فراوانی کرده وارزشهای اسلامی را درآن گنجانیده است.

2ـ پرسش‌های اصلی تحقیق

اساس این تحقیق بر مبنای طرح پرسش‌های ذیل بوده است که پاسخ به آنها، زیر بنای اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد:1ـ اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری در دیوان شعری او به چه صورت بوده است؟2ـ محمد مهدی جواهری در کدامیک از اغراض شعری تحت تأثیر قرآن بوده است؟3ـ محمد مهدی جواهری از اسلوب اقتباس در قرآن چه تأثیری پذیرفته است؟4ـ محمد مهدی جواهری از اقتباس لفظی بیشتر استفاده کرده است یا معنایی؟

3ـ پیشینه‌ی تحقیق

درمورد زندگی محمدمهدی جواهری، تحقیقات زیادی صورت گرفته است؛ امادرمورد اقتباس‌های قرآنی اشعار وی، هیچ پژوهشی انجام نگرفته است.

4ـ ضرورت انجام تحقیق

تعیین حدومرز ارتباط میان قرآن کریم و ادبیات، تنهابابررسی پیوند شاعران و ادباء بامفاهیم قرآن ممکن است، دراین راستا قرآن کریم به عنوان اثری الهام بخش برای آثارادبی درطول قرنها نقش بسیارموثری راایفا نموده است.بررسی وتحقیق پیرامون میزان وچگونگی تاثیرپذیری شاعران ازقرآن کریم ایجاب می‌کند که نگارش‌هایی درزمینه‌ی بررسی تاثیرات قرآن برشعرشاعران صورت پذیرد. بنابراین ضرورت انجام این تحقیق دربرجسته سازی کم وکیف اقتباس‌های محمد مهدی جواهری ازقرآن کریم نهفته است.

5ـ فرضیه‌های تحقیق

با نگاهی به دیوان محمد مهدی جواهری و بررسی اشعار وی، فرضیه‌های زیر در پژوهش مورد نظر قابل بررسی هستند:1ـ محمد مهدی جواهری، در دیوان خود از مفاهیم قرآن کریم اقتباس کرده است.2ـ اقتباس‌هاس قرآنی جواهری به دو صورت اقتباس لفظی و معنایی بوده است.

6ـ هدف‌ها و کاربردهای انجام تحقیق

با توجه به رشد فزاینده پژوهش‌های قرآنی و ادبی، مشخص نمودن میزان تاثیر پذیری و اقتباس  شاعران از مفاهیم و الفاظ قرآن کریم، جهت دهی و سمت و سوی آثار شاعران را مشخص می‌سازد. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه قرآن کریم و اقتباس‌های  قرآنی   در دیوان محمدمهدی  الجواهری صورت می‌گیرد.بدیهی است که علاقمندان به ادبیات و پژوهشگران عرصه علوم اسلامی با مطالعه این اثر به جایگاه قرآن در اشعار شاعر مذکور و نیز اقتباس‌های او از واژه‌های قرآنی  آگاهی می‌یابند.

7ـ روش کار و مراحل انجام تحقیق

مطالب مورد نیاز این پژوهش با روش کتابخانه ای تهیه و تنظیم گردیده است. این پایان نامه در سه فصل اصلی سامان یافته است: فصل اوّل آن دربارۀ زندگی نامۀ محمد مهدی جواهری است، که در آن شرح حال، آثار، اشعار، اغراض شعری و تحوّل فنّی شعری او بررسی شده، فصل دوّم، اثر قرآن کریم را بر زندگی أعراب و بر شعر آنان بحث و بررسی می‌نماید.موضوع اصلی پایان نامه در فصل سوّم آن گنجانده شده است، که در آن، انواع اقتباس‌های لفظی و معنایی محمد مهدی جواهری از قرآن کریم  مورد بررسی قرار گرفته است، امید است مورد رضایت همگان قرار گیرد.الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ وَ الصَّلاهُ وَ السَّلامُ عَلی خَیرِ خَلقِهِ مُحمَّدِ وَ عَلی آلِهِ الطَّیِّبینَ الطّاهرینَ ، إلی أبَدِ الآبِدینَ. تعداد صفحه : 103قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید