دانلود پایان نامه : بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمهفصل اول  - گسترده علمی موضوع مورد پژوهشگسترده علمی موضوع مورد پژوهش1-موضوع پژوهش2- ابعاد موضوع پژوهشی3- هدف پژوهش4- امکان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری5- سوالهای پژوهش6- فرضیه های تحقیق  ‌7- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی6-7-1- متغیر پیش بینی کننده  ‌7-3- هوش هیجانی7-4- هیجان7-5- سلامت روانی7-6- علائم جسمانیتعریف نظریتعریف عملیات7-7- اضطراب و اختلال در خوابتعریف نظریتعریف عملیاتی8-7- اختلال در کنش اجتماعیتعریف نظری9-7- افسردگی شدید یا اساسیتعریف نظریتعریف عملیاتیچکیده فصلفصل دوم - مرور و تحلیل یافته های پیشین در قلمرو و موضوعتاریخچه هوش هیجانیتعریف و پیشینه هوش هیجانیپیشینه مطالعه هوش غیر شناختیتعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنرهوش هیجان و مؤلفه های آنخود آگاهیخود کنترلی یا مدیریت خودشعور اجتماعیخود انگیزی4- مهارتهای اجتماعیاساس فرهنگی هوش هیجانیتفاوت IO با هوش هیجانیزمینه های بحث هوش هیجانی9- کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی9-1 مقدمه9-2- سیستم ارتباط عصبی9-3- قراول هیجانی9-4- متخصص حافظه هیجانی9-5- هماهنگی فکر و هیجان11- تعریف مفاهمی بداشت روانی12- صلامت روان از نظر آلپورت13- سلامت روان از نظری رل راجرز از یک فرم14- ملاکهای مهم از نظر فیشن15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی14- ملاکهای مهم از نظر فیشن15- عوامل مؤثر بر بهداشت روانیتأمین نیازهای جسمانیتأمین نیازهای روانیاحساس ایمنیاحساس ارزشمندیمیل به موقعیتواقع بینییادگیری گذشتهعوامل اجتماعیاصلاح و سبک روش زندگی17- نقش مذهب و فلسفه زندگی در بهداشت روانی18- انسان سالم11- ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرزفصل سوم -فرآیند روش شناختن و بررسی تجربی موضوعروش تحقیقجامعه مورد بررسینمونه منتخبروش نمونه گیریابزار و روش اجرای پژوهش5-1- آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ)روش اجرای آزمونروش نمره گذاریجدول مربوط به هر کدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است5-2- پرسشنامه سلامت روانی(GHE)روایی و اعتبارروش اجرای آزمونروش نمره گذاریروش قراردادی5-3- روشهای آماری و منطق استفاده از آنفصل چهارم -ارائه و تحلیل نتایجیافته های توصیفیفرضیه اول رابطه هوش هیجانی با سلامت روانیفرضیه دوم   رابطه هوش هیجانی و رابطه کار جسمانیفرضیه سوم   رابطه هوش هیجانی با اضطرابفرضیه 4-رابطه هوش هیجانی با به کارکردی اجتماعیفرضیه 5-رابطه هوش هیجانی با افسردگیفصل پنجم  - بحث ونتایج کلیبحث و نتایج کلی1-بحث و بررسی درباره یافته ها2-تفسیر نهایی پیامدها3-محدودیت ها4-پیشنهاداتفهرست منابع و مآخذپیوستپرسشنامه«پرسشنامه سلامت عمومی»

مقدمه

همه چیز از یک مقدمه کوچک شروع شد و سپس بالا گفت « یان مور»[1] دانش آموز سال آخر جفرسون در بروکلین با دوست خود خلیل سامپتر[2] پانزده ساله اختلافی پیدا کرده بودند از پی این اختلاف به عیب جویی کردن از او و تهدید وی پرداختن در آن لحظه این نزاع به حد انفجار خود رسیده بود . خلیل از ترس اینکه یان و تامرون قصد داشتند او را کتک بزنند ، ، یک روز صبح یک اصلحه کالیبر 38 را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمی محافظ مدرسه از نزدیک هر دو پسر با شکیل گلوله ای در سراسر مدره به قتل رسانید این حاثه ، که خون را در رگهای انسان منجمد می کند می‌تواند نشانه ایی دیگر از نیاز جدی به ارائه دروسی در زمینه حل مسکلات عاطفی ، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوی صلح ، آمیز و حا آسان مسائل ، به شمار می آید .

مربیانی که سالهاست از کارکرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس ریاضی و خواند به تنگ آمده اند اینکه دریافته اند که کاستی متفاوت و هشدار دهنده تری وجود دارد بی سوادی[3] عاطفی و در حالی که در تلاشهای پسندیده ای برای ارتقاء سطح استانداردهای علمی صورت می پزیرد .

اما در برنامه آموزشی استاندارد مدرسه به کاستی جدید و مسئله ساز تر جهی نشده است یک معلم مدرسه در بروکلین اشاره می کند که تأکید موجود در مدارس نشان می‌دهد که ما یه میزان توانایی خواندن و نوشتن محصلان بیشتر به این نکته اهمیت می دهیم که آیا هفته آینده زنده خواهند ماند یا نه .

نشانه های این کاستی را می توان در وقایع خشونت باری چون تیر اندازی به یان و تایرون مشاهده کرد مشکلی که در مدارس آمریکارواج یافته است این اتفاقات از وادث منجر افراد ترند افزایش بحران در میان نوجوانان و مشکلات دوران کودکی در آمریکا که سازننده بمبهای جهانی است را می توان در خلال آمارهایی از این دست ملاحظه کرد .

در سال 1990 در مقایسه با دو دهه قبل از آن ایالات متحده آمریکا با پیشرفت میزان دستگیری جوانان بزهکار به خاطر دست زدن به جنایت های خشونت بار مواجه بوده است .

دستگیری نوجوانان به دلیل تجاوز همراه با زور دو برابر شده است .

میزان قتل نوجوانان چهار برابر شده است رایجترین دلیل منف نوجوانان در مقابل این نجایع ابتلای آنها به بیماریهای ذهنی است اثرات افسردگی اعم از خفیف یا شدید ، در یک سوم نوجوانان مشهور است و دختر ها وقوع حالت افسردگی در زمان بلوغ دو برابر می شود . ( دانیل گامن ، 1380 ص 313 )

کلاً می توان نغمه های سکوت را به فهرست خطرات عاطفی ای که برای سلامتی زیان بارند اضافه کنید و پیوندهای نزدیک عاطفی را به فهرست عوامل حمایت کننده بیفزائید تحقیقاتی که در دو دهه انجام شده و بیش از سی و هفت هزار نفر را شامل می شود نشان می دهد که انزولی اجتماعی – یعنی این احساس را که مسی را ندارید تا احساسات خصوصی خود را با او در میان بگذارید یا تماس نزدیکی داشته باشید احتمال ابتلا به بیماری یا مرگ را دو برابر می کند گزارش در سال 1987 در مجله  چاپ شد چنین نتیجه می گیرد که انزوا به خودی خود همانقدر در میزان مرگ و میر تأثیردارد که سیگار کشیدن ،‌فشار خون بالا ، چاقی مفرط و انجام ندادن تمرینات جسمانی در این مؤثرند . ( دانیل گامن ، 1380 ص  243 )

و با توجه به تحقیقات و پژوهش ها روز به روز به اهمیت اینکه افراد و در کل نوجوانان کاوارد دوران جدیدی از زندگیشان می باشند باید یتوانند احساس خود را بشناسند و احساسی را که در طرف مقابل خود بوجود می آورند پی ببردند و پس از شناخت آن به رابطه متقابل دست یابند.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که اصولاً چرا برخی از هوش هیجانی بالایی برخوردارند  عده ای هوش پایین و در کل در این حیطه سؤالات برشماری می تواند ایجاد شود .

 

 گسترده علمی موضوع مورد پژوهش

1-موضوع پژوهش :

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

2- ابعاد موضوع پژوهشی :

با نگاهی به موضوع مورد بررسی و با توجه به پژوهشها و بررسیهایی تا به امیرو انجام گرفته و به ثبت رسیده است احتمالاً ممکن است تفاوت میان افراد از لحاظ هوش هیجانی با سلاما روانی آنها به بساری از مسائل که در اینجا گنجانیده . نمی شود پرداخته شده باشد . در این پژهش ما به دنبال مسائلی از لین قبیلی هستیم که :

با شناخت از هوش هیجانی می توان سلامت عمومی را در افراد پیش بینی کرد .

با بررسیهای انجام شده می توان در نظر داد که کدام یک از مؤلفه های سلامت عمومی می تواند بیشتر در هوش هیجانی تأثیر داشته باشد و در جهت رفع یک تلاش نمود .

Lonmoore2- Khalil Sampter3- Emofionul lihiterey(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه : 159قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید