دانلود پایان نامه : بررسی اثر درمانی عسل کُنار (سدر) بر بهبود آتروفی و زخم‌های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دندانپزشکی

عنوان : بررسی اثر درمانی عسل کُنار (سدر) بر بهبود آتروفی و زخم‌های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی

مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و فک و صورت

 

جهت دریافت دکترای عمومی

در رشته دندانپزشکی

 

عنوان:

بررسی اثر درمانی عسل کُنار (سدر) بر بهبود آتروفی و زخم‌های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی

 

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر مجید صنعت خانی

سرکار خانم دکتر پگاه مسنن مظفری

 

اساتید مشاور:

سرکار خانم دکتر مریم امیرچقماقی

جناب آقای دکتر حسن فتحی نجفی

سال تحصیلی:  1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

«فهرست مطالب»

عنوانصفحه
چکیده. 1فصل اول: کلیات و مروری بر متون.. 2مقدمه و مروری بر متون.. 2مقدمه. 3واکنش‌های لیکنوئیدی.. 3واکنش رد پیوند علیه میزبان GVHD)=( Graft Versus-host disease:. 4کنترل و درمان GVHD... 4لیکن پلان.. 5انواع لیکن پلان دهانی.. 5لیکن پلان رتیکولار 6لیکن پلان اروزیو  و زخمی.. 6لیکن پلان پاپولر. 6لیکن پلان پلاک مانند. 6لیکن پلان بولوز 7لیکن پلان آتروفیک.... 7لیکن پلان پیگمانته. 7پاتوفیزیولوژی.. 8
  1. نقش سیستم ایمنی با واسطه سلولی.. 8
  2. نقش سایتوکاین ها 9
  3. نقش آنتی اکسیدان ها 10
تشخیص OLP.. 11لیکن پلان و خطر تبدیل به بدخیمی.. 11درمان ها 131.کورتیکو استرویید‌های موضعی و سیستمیک.... 13
  1. مهار کننده‌های کلسی نورین.. 13
3.رتینوئید ها 144.استفاده از سیستم‌های نوری.. 15
  1. برداشتن پلاک و جرم بالا و زیر لثه ای.. 15
6.کنترل استرس.... 15درمان‌های جایگزین.. 16محصولات کندوی عسل.. 17بره موم (پروپولیس) 17ژله شاهانه. 17عسل.. 17خواص عسل.. 18عسل و دستگاه ایمنی.. 18خاصیت ضد التهابی.. 18اثر آنتی میکروبیال.. 19عسل و ترمیم زخم.. 20عسل و اثر ضد سرطان.. 21مروری بر متون.. 22مقالات مربوط به درمان‌های مختلف لیکن پلان(آلترناتیو و غیر الترناتیو) 22مقالات مربوط به اثر عسل و دیگر محصولات کندوی زنبور عسل در درمان بیماری‌های مختلف... 25اثر آنتی میکروبیال.. 25اثر ترمیم زخم.. 26اثر ضد التهاب... 28اثرات ضد سرطان.. 29دیگر اثرات... 30فصل دوم: مواد و روش ها 31بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق... 32اهداف و فرضیات... 32الف) هدف کلی.. 32ب) اهداف اختصاصی.. 33ج) اهداف کاربردی.. 33د) فرضیات یا سؤالات تحقیق.. 33روش اجرای طرح.. 34روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری: 41معیارهای ورود و خروج مطالعه. 42معیارهای ورود: 42معیارهای خروج.. 42فصل سوم:یافته ها 43یافته ها 44بررسی بیماران از لحاظ تعداد و دیگر متغیر ها 44الف.توزیع جنسی: 44ب.میزان تحصیلات: 44ج.سابقه درمانی: 45بررسی تحلیلی عوامل موثر. 45الف.همگن بودن دو گروه 451.جنس.... 462.سن.. 463.سابقه درمان قبلی لیکن پلان.. 474.اندازه و شدت درد و سوزش.... 475.اندازه و شدت‌ ضایعه آتروفیک و اروزیو. 486.اندازه‌ و شدت ضایعه زخمی.. 487.اندازه و شدت ابتلا به بیماری.. 48
  1. تعداد سال ابتلا به بیماری.. 48
9.تعداد ضایعات... 4810.محل ضایعات... 4911.رابطه میزان تحصیلات و بهبودی.. 49ب) بررسی متغیر‌ها در جریان مطالعه. 49    1- میانگین میزان بهبودی ضایعات محل‌های گوناگون به تفکیک گروه(مقایسه جلسه ویزیت و جلسه آخر) 492-میزان درد و سوزش.... 503-اندازه‌ و شدت  ضایعه آتروفیک و اروزیو. 52     4.اندازه‌ ضایعه زخمی.. 545.شدت ابتلا به بیماری.. 55ج.بررسی تعداد بیماران با بهبودی کامل و متوسط در هر گروه در پایان مطالعه. 57     1.میزان بهبودی درد و سوزش در گروه 572.میزان بهبودی اندازه‌ ضایعه آتروفیک.... 583.میزان بهبودی اندازه‌ ضایعه زخمی.. 58     4.شدت بیماری.. 58میزان رضایت از درمان.. 59فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری.. 60بحث و نتیجه گیری.. 61میزان مصرف و طریقه مصرف عسل.. 64سن و جنس.... 65بهبودی درد و سوزش و شدت ضایعات... 65شدت درد و سوزش و اندازه‌ ضایعات طی جلسات... 67پیشنهادت... 69منابع.. 70تصاویر. 82Abstract.. 89  

«فهرست جداول»

عنوانصفحه
جدول 1. سن افراد تحت مطالعه به تفکیک گروه مطالعه. 46جدول 2.توزیع بیماران از لحاظ سابقه پزشکی.. 47جدول 3. درصد درگیری محل‌های گوناگون دهان به تفکیک گروه 49جدول 4. میانگین میزان بهبودی ضایعات محل‌های گوناگون به تفکیک گروه 50جدول 5. میانگین میزان درد و سوزش طبق معیار VAS و میزان بهبودی VAS در جلسات مختلف... 51جدول 6. میانگین شدت ضایعه آتروفیک و میزان بهبودی در جلسات مختلف درمان.. 52جدول 7. میانگین اندازه زخمی و میزان بهبودی ضایعه زخمی.. 54جدول 8. میانگین شدت ابتلا و میانگین بهبودی ابتلا بر اساس معیار thongprasom  طی جلسات درمانی.. 56جدول 9. میزان بهبودی درد و سوزش در بیماران دو گروه مطالعه. 57جدول 10. میزان بهبودی اندازه‌ ضایعه آتروفیک در بیماران دو گروه مطالعه. 58جدول 11.میزان بهبودی ضایعه زخمی در بیماران دو گروه مطالعه. 58جدول 12.میزان بهبودی شدت ابتلا در بیماران دو گروه مطالعه. 59    

«فهرست تصاویر»

عنوانصفحه
تصویر 1. بسته بندی عسل صدر برای استفاده یک هفته بیمار 83تصویر 2. سیم قابل انعطاف برای اندازه گیری اندازه‌ ضایعه. 83تصویر 3. اندازه گیری عرض ضایعه توسط کولیس.... 84تصویر4.خط کش برای اندازه گیری میزان درد و سوزش با معیار VAS. 85تصویر5. بهبودی زخم و آتروفی در بیمار گروه تجربی.. 86تصویر 6. کاهش ضایعه آتروفیک در بیمار گروه کنترل.. 87تصویر 7. بهبود زخم مخاط گونه در گروه عسل.. 88     

«فهرست نمودارها»

عنوانصفحه
نمودار 1. نمودار توزیع جنسی بیماران.. 44نمودار 2. میزان تحصیلات بیماران تحت مطالعه. 45نمودار 3. توزیع جنسی بین دو گروه 46نمودار 4. میانگین میزان درد و سوزش طبق معیار VAS.. 51نمودار 5. میانگین بهبودی درد و سوزش طی جلسات... 52نمودار 6. میانگین اندازه‌ ضایعه آتروفیک در جلسات مختلف... 53نمودار 7. میانگین بهبودی در جلسات مختلف... 53نمودار 8. میانگین شدت ابتلا در جلسات درمانی.. 56

چکیده

مقدمه: این مطالعه ، به منظور بررسی اثرات عسل کنار(سدر)، در درمان لیکن پلان آتروفیک و اروزیو دهانی انجام شده است.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه  کارازمایی بالینی می باشد  که از شهریور 1390 تا شهریور 1391 ادامه پیدا کرد.  تعداد 30 بیمار(2 مرد و 28 زن)  به صورت تصادفی در دو گروه همگن شده قرار گرفتند. گروه اول، عسل کنار را(20 میلی لیتر عسل ، 3 بار در روز، روی زخم ها مالیده و سپس قورت می دادند.) همراه با درمان استاندارد(دهانشویه دگزامتازون 0.5 میلی گرم، 4 بار در روز و کپسول 100 میلی گرم فلوکنازول، یک عدد در روز) به مدت 4 هفته، ادامه می دادند و بیماران گروه دوم، فقط درمان استاندارد را دریافت  کردند.معاینات بیماران، به صورت هفتگی انجام می شد و اندازه ضایعات آتروفیک و اروزیو، اندازه شدت ضایعات ( بر اساس معیار تانگ پراسوم) و اندازه درد و سوزش( با معیار VAS) ثبت می شد.نتایج: هر دو گروه  درمان، کاهش معنا دار در میزان سوزش، اندازه ضایعه اروزیو و اندازه ضایعه آتروفیک را تجربه کردند (به خصوص در کنترل اول) اما اختلاف معناداری بین دو گروه وجود نداشت. (p>0.05) عسل به همراه درمان استاندارد، تاثیر بیشتری در درمان زخم های ضایعه در گروه کنترل داشت، (میزان بهبودی زخم در گروه تجربی  69% می باشد درحالی که  میزان بهبودی زخم در گروه کنترل50% می باشد.)به عبارت دیگر، اثر عسل بر روی ضایعات زخمی، بارزتر از اثر آن بر ضایعات اروزیو و آتروفیک بود،هر چند این تفاوت معنادار نبود.(p=0.137)نتیجه: عسل در درمان درد و سوزش و همچنین بهبود ضایعه آترفیک و اروزیو در مقایسه با گروه شاهد تاثیر معناداری نداشت،اما ممکن است در بهبودی زخم های لیکن پلان دهانی تاثیر مثبتی داشته باشد. به هر حال انجام تحقیقات  بیشتر با حجم نمونه بزرگتر الزامی است

مقدمه

لیکن پلان یک بیماری التهابی پوستی مخاطی است که منشا ایمنولوژیک داشته و به شکل‌های گوناگون تظاهر می‌یابد.(1)این بیماری در حفره دهان، پوست، مخاط ژنیتال،ناخن‌ها و پوست سر ایجاد می‌شود. لیکن پلان یکی از شایع ترین بیماری‌های مخاطی حفره دهان است.(2)طبقه‌بندی این بیماری به طرق مختلف صورت گرفته است از جمله:  تعداد صفحه : 101قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید